Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Правна и регулаторна рамка за блокчейн

Европейската комисия признава значението на правната сигурност и ясния регулаторен режим в областите, свързани с приложенията, базирани на блокови вериги.

    Визуално представяне на блокчейн

© iStock by Getty Images - 1153383523 phive2015

ЕС категорично подкрепя общоевропейски правила за блоковата верига, за да се избегне правната и регулаторната разпокъсаност. Комисията прие цялостен пакет от законодателни предложения за регулиране на криптоактивите с цел увеличаване на инвестициите и гарантиране на защитата на потребителите и инвеститорите. 

С този пакет се актуализират някои правила на финансовите пазари за криптоактивите и се създава правна рамка за регулаторните регулаторни системи на финансовите надзорни органи в ЕС за използването на блокови вериги при търговията и след търгуването с ценни книжа.

Дигитално евро

Европейската централна банка (ЕЦБ) и службите на Европейската комисия съвместно разглеждат широк кръг от политически, правни и технически въпроси, свързани с евентуалното въвеждане на цифрово евро. Те разглеждат това в контекста на съответните си мандати и независимост, предвидени в Договорите.

В съвместно изявление на Европейската комисия и ЕЦБ беше очертано сътрудничеството им в областта на цифровото евро.

Предложение за ново законодателство на ЕС относно криптоактивите

Криптоактивите, квалифицирани като „финансови инструменти“ съгласно Директивата за пазарите на финансови инструменти, преди това са били предмет на законодателството на ЕС за пазарите на ценни книжа.

Тези правила обаче предшестват появата на криптоактиви и ТДР. Това може да попречи на иновациите. Поради това Комисията предложи пилотен режим за пазарните инфраструктури, които желаят да се опитат да търгуват и уреждат сделки с финансови инструменти под формата на криптоактиви. Пилотният режим позволява изключения от съществуващите правила и позволява на регулаторите и компаниите да тестват иновативни решения, използващи блокчейн.

За криптоактивите, които не се квалифицират като „финансови инструменти“, като токени за комунални услуги или токени за плащания, Комисията предложи специална нова рамка Тази рамка ще замени всички други правила на ЕС и на национално равнище, които понастоящем регулират емитирането, търговията и съхранението на такива криптоактиви.

Регламентът за пазарите на криптоактиви (MiCA) ще подкрепи иновациите, като същевременно ще защити потребителите и интегритета на борсите за криптовалута. Това включва правила, като например без вътрешна търговия или предна работа. Предложеният регламент обхваща субекти, емитиращи криптоактиви, дружества, предоставящи услуги около тези криптоактиви, дружества, управляващи цифрови портфейли, и борси за криптовалута.

Допълнителна информация може да бъде намерена в прессъобщението на Комисията и придружаващия го меморандум за медиите.

Паневропейски блокчейн регулаторен пясъчник

Пясъчникът е съоръжение, което обединява регулатори, компании и технологични експерти, за да тестват иновативни решения и да идентифицират пречките, които възникват при внедряването им.

Европейското партньорство за блокови вериги планира общоевропейски регулаторен пакет в сътрудничество с Европейската комисия за случаи на използване в EBSI и извън EBSI, включително за преносимост на данните, пространства на данни между предприятия, интелигентни договори и цифрова идентичност. Това ще обхване сектори, включително здравеопазване, околна среда, мобилност, енергетика и др. Очаква се пясъчникът да започне да функционира през 2021/22 г.

Последни новини

PRESS RELEASE |
В първия доклад относно състоянието на цифровото десетилетие се призовава за колективни действия за оформяне на цифровия преход

В първия доклад за състоянието на цифровото десетилетие, публикуван по-рано тази седмица, се прави цялостен преглед на напредъка към постигане на цифровата трансформация, за да се даде възможност на ЕС да стане по-независим в цифрово отношение, устойчив и конкурентоспособен.

PRESS RELEASE |
Комисията стартира европейска регулаторна лаборатория за блоковата верига

Комисията стартира европейската регулаторна лаборатория за блоковата верига. Пясъчниците са контролирана среда, в която дружествата могат да тестват своите продукти и услуги, като същевременно работят със съответните регулаторни органи.

PRESS RELEASE |
Комисията ще инвестира 292 милиона евро в цифрови технологии и киберсигурност

Комисията откри втория набор от покани за представяне на предложения по програмата „Цифрова Европа“, който следва приемането на работните програми и първия набор от покани през ноември 2021 г.

Съдържание по темата

Обща картина

Стратегия за блоковата верига

ЕС иска да бъде лидер в технологията на блоковите вериги, като се превърне в иноватор в блоковата верига и дом на значими платформи, приложения и дружества.

Вижте също

Блокчейн финансиране и инвестиции

ЕС предоставя финансиране за научни изследвания и иновации в блоковата верига чрез безвъзмездни средства и награди и чрез подпомагане на инвестициите.

Блокчейн стандарти

Европейската комисия играе активна роля в общността на стандартите за блокови вериги, като ангажира и работи в тясно сътрудничество с всички съответни органи по света.

Европейско партньорство за блокови вериги

Европейското партньорство за блокови вериги (ЕБП) е инициатива за разработване на стратегия на ЕС за блоковата верига и изграждане на блокова инфраструктура за обществени услуги.