Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Consultation | Publikace

Konzultace o evropském hodnotovém řetězci polovodičů

Evropská komise a členské státy vedou konzultace o evropském hodnotovém řetězci polovodičů.

Semiconductor chips on green background

Audio Visual Service @ European Commission

Evropská komise spolu s členskými státy zahájila konzultaci o dodavatelském řetězci polovodičů sestávající ze dvou průzkumů, jednoho pro dodavatele a jednoho pro konečné uživatele polovodičů. Průzkumy byly testovány u dobrovolnických společností, které potvrdily, že jsou vhodné pro daný účel a nepředstavují riziko, pokud jde o důvěrné obchodní údaje.

Evropská komise bude analyzovat a rozpracovat výsledky konzultací a spolupracovat s Evropskou expertní skupinou pro polovodiče (ESEG) s cílem navrhnout další postup pro monitorovací mechanismus, který bude zahrnovat určení možných vhodných ukazatelů včasného varování s cílem předvídat budoucí nedostatek v dodavatelském řetězci polovodičů a předcházet krizím polovodičů.

Souvislosti

Polovodiče mají zásadní význam pro fungování naší moderní ekonomiky a společnosti. V průběhu let Unie zaznamenala bezprecedentní narušení jejich dodávek, což mělo za následek závažná zpoždění a negativní dopady na důležitá hospodářská odvětví, včetně zpoždění oprav a údržby základních výrobků pro kritická odvětví.

Dne 8. února 2022 zveřejnila Komise doporučení s okamžitým účinkem, které má umožnit rychlé a koordinované monitorování evropského hodnotového řetězce polovodičů se zaměřením na rizika, která mohou narušit, ohrozit nebo negativně ovlivnit dodávky polovodičů. Toto monitorování by pak mělo připravit stálý mechanismus monitorování hodnotového řetězce polovodičů navržený v rámci aktu o čipech (návrh nařízení).

Za účelem řádné koordinace činností Komise a členských států (mimo jiné sledování hodnotového řetězce) byla zřízena skupina ESEG. Cílem této skupiny je usnadnit rychlou a účinnou výměnu informací o vývoji na trhu, který ohrožuje dodávky do Unie a umožňuje koordinovanou reakci na krize.

Aby bylo možné přesně posoudit rizika, zvýšit transparentnost dodavatelského řetězce a odolnost vůči možným narušením a umožnit rozhodovacím orgánům reagovat na nedostatek, je třeba sdílet více údajů o organizaci výroby, struktuře hodnotového řetězce, kritických bodech a potřebách společností v různých odvětvích.

Jak se přihlásit?

ESeG již zmapovala evropský dodavatelský řetězec polovodičů a vyzve dodavatele, kteří jsou do mapování zahrnuti, aby se zúčastnili průzkumu mezi dodavateli.

Bez ohledu na mapování mají společnosti, které se chtějí zúčastnit průzkumu mezi dodavateli, přístup k němu prostřednictvím tohoto odkazu:

Chtěl bych se zúčastnit průzkumu dodavatelů.

Společnosti, které by se chtěly zúčastnit průzkumu mezi koncovými uživateli, k němu mají přístup prostřednictvím tohoto odkazu:

Chtěl bych se zúčastnit průzkumu mezi koncovými uživateli.

Vaše odpovědi budou nahrány na zabezpečenou platformu pro průzkum EU, k níž má přístup pouze Evropská komise. Komise bude respektovat důvěrnost informací a údajů získaných prostřednictvím těchto průzkumů. Komise zveřejní odpovědi na tyto průzkumy souhrnným a anonymizovaným způsobem.