Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event | Publikace

Informační setkání o evropském aktu o čipech

Akt o čipech, který nyní prochází procesem přijímání, slibuje zásadní změnu evropského polovodičového ekosystému. Tato otevřená akce poskytla zúčastněným stranám přehled současného stavu návrhu a možnost klást otázky.

Zkušební struktury mikročipů na křemíkové destičce v laboratoři pro analýzu fyzického selhání

Po úvodním on-line informačním setkání dne 29. března 2022 uspořádala Evropská komise podrobnější, interaktivnější a prezenční akci týkající se evropského aktu o čipech s cílem pokračovat v důležitém veřejném dialogu o balíčku.

Informační schůzka se konala dne 16. června 2022 v Avenue de Beaulieu 25, 1160 Brusel od 10:00 do 13:00. To zúčastněným stranám poskytlo informace o nejnovějším stavu a poskytlo jim příležitost klást otázky k jakýmkoli otázkám. Pořad jednání je uveden níže.

 

Pořad jednání

10:00 Vítejte (Thomas Skordas)

10:10 Akt o čipech – aktuální stav (kilská hrubá hodnota)

Pilíř 2 – Zabezpečení dodávek (Kilian Gross, Andreas Bergmann, Marco Ceccarelli)

11:00 pilíř 3 – Monitorování a reakce na krize (Laura JUGEL, Evangelos Meles)

11:40 Přestávka na kávu

12. pilíř 1 – Iniciativa Čipy pro Evropu (Francisco Ibañez, Arian Zwegers)

12:40 Obecné otázky a odpovědi

12:50 Závěry (Colette Maloney)

 

O aktu o čipech

Na rychle rostoucím trhu polovodičů má EU ambiciózní cíl zdvojnásobit svůj podíl na trhu do roku 2030 na 20 %. Balíček aktu o čipech přijatý dne 8. února je komplexní soubor opatření, jejichž cílem je zajistit bezpečnost dodávek, odolnost a vedoucí postavení EU v oblasti polovodičových technologií a aplikací.

Evropský akt o čipech zajistí, aby EU měla nezbytné technologické schopnosti, nástroje a dovednosti k posílení svého polovodičového ekosystému, snížení závislosti a urychlení digitální a ekologické transformace. Hlavními prvky jsou:

  • Iniciativa Čipy pro Evropu bude sdružovat zdroje Unie, členských států a třetích zemí přidružených ke stávajícím programům Unie, jakož i soukromého sektoru, a to prostřednictvím posíleného společného podniku pro čipy vyplývajícího ze strategické změny zaměření stávajícího společného podniku pro klíčové digitální technologie. Bude uvolněno 11 miliard EUR na posílení stávajícího výzkumu, vývoje a inovací, na zajištění zavádění pokročilých polovodičových nástrojů, pilotních linek pro vývoj prototypů, testování a experimentování s novými zařízeními pro inovativní aplikace v reálném životě a na podporu dovedností a talentů v oblasti mikroelektroniky. Začínajícím podnikům navíc Fond pro čipy usnadní přístup k finančním prostředkům, a pomůže jim tak dovést inovace do úspěšného konce a přilákat investory.
  • Nový rámec pro zajištění bezpečnosti dodávek přilákáním investic do nových vyspělých výrobních zařízení, a tím urychlení inovací ve vyspělých uzlech a inovativních a energeticky účinných čipech.
  • Koordinační mechanismus mezi členskými státy a Komisí pro sledování nabídky polovodičů, odhad poptávky a předvídání a zmírňování nedostatku.

 

 

Ke stažení

20220616 Info Session
Stáhnout