Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Publikace

Zpráva o činnosti sítě evropských kanceláří kompetencí pro širokopásmové připojení za období 2023–2024

Tato brožura představuje hlavní činnosti, prioritní oblasti a hlavní body ročního programu sítě evropských úřadů pro kompetence v oblasti širokopásmového připojení (BCO) na období 2023–2024.

The 2023-24 Activity Report of the European Broadband Competence Offices Network

The European Broadband Competence Offices Network

Zpráva o činnosti sítě BCO za období 2023–2024 představuje a odráží roční program sítě pro výměnu znalostí a budování kapacit. Tento program činností a zdrojů je určen na podporu členských států a regionů při zajišťování vysokorychlostního širokopásmového přístupu pro všechny občany a plnění cílů digitální dekády v oblasti konektivity. Program je navržen na základě potřeb BCO a zahrnuje klíčový vývoj politiky, regulace a financování EU, který sdílí Evropská komise. Je prováděn specializovaným nástrojem podpory, který úzce spolupracuje s Evropskou komisí.

Nejdůležitější výsledky za období 2023–2024

Zvláštním zážitkem pro síť BCO v letošním roce byla příležitost setkat se osobně na zvláštním dvoudenním semináři v Berlíně v červnu 2023. Tento seminář, který spolupořádala společnost BCO Germany na ministerstvu digitální infrastruktury v Berlíně, nabídl organizacím BCO příležitost ponořit se hlouběji do oblasti státní podpory (jedno z nejžádanějších témat odborné přípravy od založení sítě v roce 2017) a ekologických veřejných zakázek a mobilních komunikačních systémů pro sítě železniční dopravy.

Výroční konference v kombinaci s evropskými cenami za širokopásmové připojení byla další velmi zvláštní a cennou osobní příležitostí roku. Konferenci pořádá GŘ pro hospodářskou soutěž a účastní se jí zástupci na vysoké úrovni z GŘ pro zemědělství a rozvoj venkova, GŘ pro komunikační sítě, obsah a technologie a GŘ pro hospodářskou soutěž. Neustálá podpora a povzbuzování práce koordinačních úřadů ze strany Komise je tak důležitá a oceňovaná v době mnoha politických změn, kdy mnoho orgánů přerozděluje finanční prostředky a priority plánované pro konektivitu.

Tato nejvyšší míra pozornosti, kterou Komise věnuje obavám koordinačních úřadů při zajišťování co nejlepší telekomunikační služby pro všechny, byla na začátku roku 2024 dále zdůrazněna bílou knihou Komise „Jakzvládnout potřeby evropské digitální infrastruktury“a současně doporučením o „bezpečnýcha odolných infrastrukturách podmořských kabelů“,které se konkrétně zabývá potřebou zabezpečit vybrané kritické infrastruktury.

Oblíbená týdenní on-line školení sítě, která probíhala po celý rok, se zabývala potřebami koordinačních organizací v oblasti informací a budování kapacit, včetně řady osvědčených postupů a příkladů použití předložených samotnými členy sítě. Letošní zvláštní oblasti zájmu zahrnovaly nový zákon o gigabitové infrastruktuře, aktualizované pokyny ke státní podpoře, aktualizovanou příručku pro investice do širokopásmových sítí, novou zprávu o digitální dekádě, 5G – a zejména bezpečnost, téma podmořských kabelů a řadu cenných prezentací sdílených koordinačními úřady Španělska, Polska a Rakouska.

V říjnu 2023 využil nástroj na podporu sítě BCO příležitosti uspořádat seminář v rámci Evropského roku dovedností v rámci Evropského týdne regionů a měst 2023: „Oživenívenkova a růst talentů prostřednictvím digitální konektivity“. Cílem semináře bylo zdůraznit význam digitalizace a rozvoje dovedností pro udržitelný rozvoj a revitalizaci venkovských komunit, přičemž základním předpokladem je širokopásmové připojení. O řadu cenných iniciativ a poznatků se podělily společnosti BCO Ireland, BCO Portugal, Skillnet Ireland a The Adecco Group, po nichž následovala dynamická průlomová zasedání.

Podpůrný nástroj BCO byl vyzván, aby představil síť a zúčastnil se Fóra na vysoké úrovni pro politiku venkova o utváření budoucnosti venkovských oblastí, které bylo uspořádáno pod záštitou španělského předsednictví za účasti GŘ AGRI a sesterské sítě sítě sítě BCO, komunity Paktu pro venkov, ve španělském venkovském městě Siguënza.

Nástroj podpory byl rovněž pozván na konferenci EUSALP v roce 2023, na níž zúčastněné strany alpského regionu diskutovaly o výzvách, jimž čelí horské regiony. Rozvoj, udržitelnost a vitalita horských komunit a ekonomik je značně ovlivněna jejich odlehlostí a náročnou topografií. Jak účastníci diskutovali během panelu o výzvách v oblasti digitalizace a konektivity, digitální infrastruktura a služby mohou mít velmi významný dopad na zlepšení výsledků a vyhlídek těchto regionů a jejich obyvatel.

Podpůrný nástroj, jehož cílem je poskytovat větší podporu regionálním koordinačním organizacím, se navíc účastnil několika setkání s italskými regionálními koordinačními organizacemi, zejména na pololetním zasedání regionálních digitálních koordinátorů v Miláně, na němž se diskutovalo o vývoji v oblasti podávání zpráv o digitální dekádě, a při dvou příležitostech poskytoval školení vybraným regionálním plánovačům a subjektům s rozhodovací pravomocí. Tyto semináře byly cennou příležitostí k řešení významu konektivity s místními zúčastněnými stranami, zejména starosty a urbanisty, kteří se zabývají regionálními fondy EU. Tyto semináře pod záštitou Evropského institutu veřejné správy (EIPA) zaměřené na spolupráci s regionálními koordinačními organizacemi a zúčastněnými stranami ukázaly, že je třeba zapojit se pokud možno na místní úrovni.

Výhled do budoucna

Bílá kniha Evropské komise „Jakzvládnout potřeby evropské digitální infrastruktury“a doporučení o „bezpečnýcha odolných infrastrukturách podmořských kabelů“představují dva klíčové milníky, které budou formovat diskuse a workshopy pro síť BCO v nadcházejících měsících.

Očekává se, že na jaře 2024 bude zveřejněn nový pracovní plán Nástroje pro propojení Evropy 2, který bude úzce ovlivňovat některá z těchto klíčových témat, zejména podmořské infrastruktury, jakož i prozkoumání možných finančních nástrojů s cílem rozšířit požadované investice.

Kromě toho bude v roce 2024 přijat akt o gigabitové infrastruktuře, který bude mít významný dopad na činnost koordinačních organizací pro širokopásmové připojení v jejich zemích a regionech, zejména prostřednictvím požadavku na zjednodušené povolování a jednotné platformy. Toto téma proto zůstane jednou z priorit pracovních seminářů a diskusí.

V letech 2024–2025 bude síť pokračovat ve svém programu on-line seminářů zaměřených na různá témata na specializovaných zasedáních. Kromě toho irská BCO vyzvala síť, aby se ve dnech 18. a 19. června sešla v Dublinu a prozkoumala tyto rychle se vyvíjející politické otázky, které ovlivňují naši práci. Nadcházející akce bude spolu s výroční konferencí, která se bude konat letos na podzim v Bruselu, významným setkáním pro řadu BCO a zástupců Komise. Poskytne platformu pro diskusi o široké škále prioritních témat a podpoří činnost koordinačních organizací pro boj proti podvodům.

Zjistit více

Více informací naleznete ve zprávě o činnosti sítě BCO za období 2023–2024 a ve shrnutí ročního pracovního plánu na období 2024–2025. Podívejte se na níže uvedené odkazy a zjistěte, jak EU a BCO pomáhají zavádění širokopásmového připojení ve vaší zemi a regionu a mohou váš projekt podpořit.

Tato brožura byla vypracována v rámci činnosti sítě evropských poradenských kanceláří pro širokopásmové připojení (BCO)s cílem zvýšit povědomí o podpoře EU pro zavádění vysokorychlostního širokopásmového připojení a sdílet osvědčené postupy v projektech širokopásmového připojení. Další rozhovory najdete v playlistu BCO Network YouTube a další osvědčené postupy v oblasti širokopásmového připojení, zprávy a zdroje v knihovně BCO Network Library.

Ke stažení

BCO Network Activity Report 2023-24
Stáhnout 
Activity Report Cover Page
Stáhnout 

Contributor

Síť evropských širokopásmových kompetenčních kanceláří