Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Digibyte | Publikace

Kybernetická bezpečnost: EU vede 8. dialog se Spojenými státy

Ve dnech 15. a 16. prosince 2022 uspořádaly Evropská unie a Spojené státy ve Washingtonu DC osmý kybernetický dialog mezi EU a USA. K tomu došlo v souvislosti s dramaticky se zhoršujícím prostředím kybernetických hrozeb v důsledku nezákonné vojenské agrese Ruska vůči Ukrajině, která zdůraznila potřebu posílené transatlantické spolupráce a koordinace s cílem předcházet nepřátelským činnostem v kyberprostoru, odhalovat je a reagovat na ně, a zdůraznila potřebu zajistit, aby kritická infrastruktura byla bezpečná a odolná.

graphic showing a lock above a chip

iStock photo Getty images plus

Diskutovalo se rovněž o příslušných stávajících a budoucích kybernetických strategiích, politikách a právních předpisech, jakož i o kybernetické diplomacii, krizovém řízení a reakci na krize. EU zejména informovala o kybernetickém postoji EU a o nové politice kybernetické obrany vypracované v roce 2022 s cílem posílit kybernetickou odolnost a schopnosti EU odhalovat kybernetické schopnosti, odrazovat od nich a reagovat na ně, posílit spolupráci mezi aktéry EU v oblasti kybernetické bezpečnosti a rozvíjet mechanismy pro posílení společných schopností na úrovni EU.

EU a USA rovněž znovu potvrdily své trvalé odhodlání podporovat globální, otevřený, svobodný, stabilní a bezpečný kyberprostor, v němž se plně uplatňuje mezinárodní právo, včetně dodržování lidských práv a základních svobod, a který podporuje sociální, politický a hospodářský rozvoj EU, USA a našich partnerů, včetně Ukrajiny a západního Balkánu.

Posílení budování kybernetických kapacit

Budování kybernetických kapacit je pro EU a USA prioritou a zahrnuje podporu při monitorování prostředí hrozeb, posilování vládních struktur pro řešení kybernetických hrozeb, odhalování a zmírňování kybernetických útoků, podpoře krizového řízení a kybernetické odolnosti. Za tímto účelem strany jednaly o způsobech spolupráce v oblasti situačního povědomí a sdílení informací, jakož i řešení krizí na technické, provozní a politické úrovni.

V návaznosti na zvláštní zasedání věnované poznatkům získaným při koordinaci podpory pro Ukrajinu a západní Balkán se EU a USA dohodly na dalším prohloubení spolupráce a koordinace v oblasti budování kapacit a podpory při řešení kybernetických krizí poskytované třetím zemím.

Stabilní kyberprostor

V zájmu zachování stability a bezpečnosti kyberprostoru jsou EU a USA odhodlány pohnat státy k odpovědnosti za činnosti, které jsou v rozporu s rostoucím konsenzu ohledně odpovědného chování států v kyberprostoru. Strany si vyměnily příslušné strategie postoje a kybernetické soubory nástrojů s cílem zajistit souhrnné účinky našeho společného úsilí v boji proti kybernetickým hrozbám.

EU a USA zdůraznily význam rámce OSN pro odpovědné chování států v kyberprostoru, jakož i jejich závazek řešit společné výzvy v otázkách souvisejících s kyberprostorem, a to na základě rámce pro odpovědné chování států. Kromě spolupráce v OSN vyjádřily EU a USA zájem o užší spolupráci v dalších mezinárodních organizacích a regionálních fórech, včetně OBSE, Mezinárodní telekomunikační unie (ITU), Fóra pro správu internetu (IGF), skupiny G20, jakož i s podobně smýšlejícími partnery.

Posílení kybernetické odolnosti

Vzhledem k tomu, že obě strany uznaly potřebu přijmout opatření ke zlepšení kybernetické bezpečnosti hardwaru a softwaru, EU a Spojené státy projednaly navrhovaný zákon EU o kybernetické odolnosti týkající se softwaru a hardwarových produktů, systém označování internetových stránek USA a prezidentský dekret o softwaru, jakož i související normalizační činnost.

EU a USA si vyměnily názory a osvědčené postupy na ochranu kritické infrastruktury, včetně směrnice EU NIS2 a amerického zákona o oznamování kybernetických incidentů pro kritickou infrastrukturu v oblastech, jako je hodnocení rizik a hlášení incidentů. Bylo rovněž uspořádáno zvláštní zasedání věnované partnerstvím veřejného a soukromého sektoru s evropským a americkým průmyslem, které zkoumalo možnosti dalšího posílení úlohy soukromého sektoru v zájmu zachování bezpečnosti kyberprostoru.

V neposlední řadě EU a USA rovněž vyjádřily zájem o posílení spolupráce a výměn v oblasti kybernetické bezpečnosti kritické kosmické infrastruktury. V souladu se společným prohlášením předsedkyně von der Leyenové a prezidenta Bidena z března 2022 bylo dosaženo dalšího pokroku při zavádění strukturované výměny informací o hrozbách a hrozbách mezi subjekty EU a USA, jakož i při výměně příslušných nástrojů pro spolupráci s mezinárodními organizacemi a podobně vyspělými partnery.

Obě strany se zavázaly zintenzivnit spolupráci v oblasti ochrany kritické infrastruktury, kybernetické bezpečnosti digitálních produktů (včetně normalizace) a výměny informací. V tomto ohledu obě strany jednaly o zřízení nového stipendia EU a USA v oblasti kybernetické bezpečnosti, které by zaměstnancům EU a USA umožnilo zintenzivnit výměny a posílit důvěru a porozumění v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Lorena Boix Alonso, ředitelka pro digitální společnost, důvěru a kybernetickou bezpečnost, Generální ředitelství pro komunikační sítě, obsah a technologie (GŘ CONNECT), Evropská komise, a Joanneke Balfoort, ředitelka pro bezpečnost a obranu, Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ), spolupředsedaly dialogu na straně EU za účasti agentury ENISA, Agentury EU pro kybernetickou bezpečnost a skupiny CERT-EU, skupiny pro reakci na počítačové hrozby pro orgány, instituce a jiné subjekty EU. Na straně Spojených států uspořádal dialog Jennifer Bachus, zástupce náměstka tajemníka Úřadu pro kyberprostor a digitální politiku ministerstva zahraničí. Řada členských států EU se zúčastnila jako pozorovatelé.

Více informací o digitální problematice v Radě EU-USA pro obchod a technologie