Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Digibyte | Publikace

Digitální den 2021: Evropa posílí internetové připojení s globálními partnery

U příležitosti Digitálního dne 2021 se 25 členských států, jakož i Island a Norsko, zavázaly k posílení internetového připojení mezi Evropou a jejími partnery v Africe, Asii, evropském sousedství, západním Balkánu a Latinské Americe podpisem prohlášení „Evropské datové brány jako klíčový prvek digitální dekády EU“.

Členské státy a Komise sjednotí své úsilí s cílem podpořit vstupní místa pro mezinárodní internetový provoz v Evropě nebo evropské datové brány. Zlepšení infrastruktury, která spojuje Evropu s těmito regiony, umožní Evropě nabízet více datových služeb. Evropští partneři mohou mít zároveň prospěch z bezpečného zpracování údajů díky přísným normám EU v oblasti ochrany údajů. 

Internetové připojení mezi EU a globálními partnery: klíč k digitální dekádě

Cíle Komise v oblasti digitální dekády zahrnují posílení globálních partnerství Evropy a jejich cílem je zřídit fond pro digitální konektivitu s cílem podpořit strategické investice do mezinárodních sítí konektivity. Posílení vazeb mezi Evropou a jejími globálními partnery podpoří evropské normy a standardy a pomůže utvářet globální řešení.

S cílem zlepšit mezinárodní konektivitu se členské státy a Komise zavazují:

  • posílit mezinárodní partnerství pro konektivitu
  • nabízet služby EU v oblasti uchovávání a zpracování údajů partnerům mimo Evropu
  • zlepšení sítí podmořských kabelů
  • zavést satelitní konektivitu
  • zajistit bezpečné a zabezpečené sítě konektivity

Lepší infrastruktura a partnerství pro globální konektivitu

V prohlášení „Data Gateways“ se členské státy zavazují sladit své vnitrostátní iniciativy s cílem zaměřit se na posílení mezinárodní konektivity. Členské státy mohou například využít Nástroj pro oživení a odolnost k navrhování vnitrostátních sítí EU s přihlédnutím k mezinárodní strategii. Kromě toho se členské státy zavazují úzce spolupracovat s průmyslem, občanskou společností a rozvojovými institucemi s cílem podpořit silnější zapojení EU do mezinárodních digitálních partnerství.

Členské státy zároveň vyzvaly Komisi, aby podporovala mezinárodní cíle v oblasti konektivity. Komise by měla přezkoumat stávající kapacity a potřeby mezinárodní konektivity, jakož i budoucí prognózy. Komise by měla zejména zmapovat dostupné infrastruktury pro konektivitu (pozemní, ponorkové a kosmické) mimo Evropu a rozvíjet lepší porozumění tokům dat mezi Evropou a ostatními částmi světa.

Rozsáhlé a silné internetové připojení: úloha podmořských kabelů a satelitních sítí

Podmořské kabely mají zásadní význam pro udržení exponenciálního nárůstu internetového provozu. Jednou za dva roky se internetový provoz přes Atlantik zdvojnásobuje. Nové bezpečné podmořské kabelové infrastruktury mohou sloužit rostoucímu toku dat v Africe, Asii a Latinské Americe. Členské státy a Komise zlepší řízení různých komunikačních sítí a infrastruktury a zároveň zajistí posílení kybernetické bezpečnosti.

Družice hrají důležitou úlohu při propojování EU a zbytku světa. Kosmická konektivita může doplňovat podmořské kabelové sítě s cílem zajistit, aby Evropa zůstala neustále připojena, rozšířit konektivitu v oblastech s nedostatečným nebo žádným pokrytím a zajistit další kybernetickou bezpečnost. Členské státy budou spolupracovat s Komisí na návrhu a vývoji iniciativy pro bezpečnou konektivitu založenou na vesmíru. Evropa je domovem špičkového odvětví družic na světě, které by mohlo vytvořit globální družicovou širokopásmovou síť.

Země, které jsou signatáři prohlášení

K signatářům členských států EU patří: Belgie, Česko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko a Švédsko. Prohlášení podepsaly rovněž Island a Norsko.  

Souvislosti

Digitální suverenita Evropy a její globální konkurenceschopnost závisí na silných a bezpečných sítích vnitřní a vnější konektivity. Oba rozměry budou mít zásadní význam pro uskutečnění cílů evropské digitální dekády. V Evropě je odolná konektivita pilířem úspěšné digitální transformace. Komise rovněž úzce spolupracuje s členskými státy na zlepšení konektivity v rámci EU, zejména na zavádění pokročilých sítí, jako jsou optická vlákna a 5G, například prostřednictvím vývoje v návaznosti na doporučení o souboru nástrojů v oblasti konektivity. Systém podmořských kabelů EllaLink, spolufinancovaný EU a zprovozněný v nadcházejících měsících, mezitím posílí platformu EU-Atlantic Data Gateway, která propojuje Evropu s Latinskou Amerikou.
 

Prohlášení o datových zábranách