Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikace

Akt o digitálních službách: Komise zahajuje shromažďování uživatelských čísel platformy a konzultuje své monitorovací a vyšetřovací postupy

Dnes je v aktu o digitálních službách stanovena lhůta pro první zveřejnění jejich uživatelských čísel v EU všem online platformám a internetovým vyhledávačům (s výjimkou mikropodniků a malých podniků).

Digital Services Act: Commission starts collecting platform’s user numbers and consults on its monitoring and investigatory procedures

Budou tak muset činit nejméně jednou za šest měsíců od nynějška. Komise nedávno zveřejnila nezávazné pokyny ve všech jazycích EU s cílem pomoci společnostem, které spadají do oblasti působnosti aktu o digitálních službách, splnit tento požadavek.   

Účelem tohoto požadavku je určit, zda online platformy a internetové vyhledávače mohou být podle aktu o digitálních službách velmi velkými online platformami nebo velmi velkými internetovými vyhledávači, což je definováno jako platformy a internetové vyhledávače, které se týkají více než 10 % obyvatelstva EU nebo 45 milionů uživatelů. Na tyto velké platformy a vyhledávače se budou vztahovat další povinnosti, jako je posouzení rizik a přijetí odpovídajících opatření ke zmírnění rizik, která jsou zdůrazněna zde

Komise rovněž zahajuje veřejnou konzultaci o postupech prosazování aktu o digitálních službách. Konzultace bude trvat jeden měsíc, tedy do 16. března 2023, a pomůže utvářet konečná pravidla Komise v oblasti prosazování práva.

Akt o digitálních službách, který vstoupil v platnost dne 16. listopadu 2022, vytváří bezprecedentní úroveň veřejného dohledu nad online platformami v celé Unii, a to jak na vnitrostátní úrovni, tak na úrovni EU. Zmocňuje Komisi k přijetí procesních pravidel v souvislosti s prosazováním aktu o digitálních službách. Cílem návrhu prováděcího nařízení je zajistit účinné řízení podle aktu o digitálních službách, poskytnout dotčeným společnostem právní jistotu, pokud jde o procesní práva a povinnosti. Patří mezi ně právo stran být vyslechnuty a na přístup ke spisu, ale také monitorovací opatření Komise, která mohou velmi velkým online platformám a velmi velkým online vyhledávačům nařídit, aby poskytly přístup k jejich databázím a algoritmům a vysvětlení týkající se těchto databází a algoritmů.

Více informací o aktu o digitálních službách