Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikace

Akt o digitálních službách: Komise zahajuje sběr uživatelských čísel platformy a konzultuje její monitorovací a vyšetřovací postupy

Dnes je lhůta stanovená v aktu o digitálních službách (DSA) pro všechny online platformy a internetové vyhledávače (s výjimkou mikropodniků a malých podniků) pro první zveřejnění jejich uživatelských čísel v EU.

Budou tak muset učinit alespoň jednou za šest měsíců od nynějška. Komise nedávno zveřejnila nezávazné pokyny ve všech jazycích EU, které mají společnostem spadajícím do oblasti působnosti aktu o digitálních službách pomoci splnit tento požadavek.   

Účelem tohoto požadavku je určit, zda online platformy a internetové vyhledávače mohou být podle aktu o digitálních službách velmi velkými online platformami nebo velmi velkými internetovými vyhledávači, které jsou definovány jako vyhledávače, které se týkají více než 10 % obyvatelstva EU nebo 45 milionů uživatelů. Na tyto velké platformy a vyhledávače se budou vztahovat další povinnosti, jako je posouzení rizik a přijetí odpovídajících opatření ke zmírnění rizik, které jsou zde zdůrazněny. 

Komise rovněž zahajuje veřejnou konzultaci o postupech prosazování aktu o digitálních službách. Konzultace bude trvat jeden měsíc, tj. do 16. března 2023, a pomůže utvářet konečná pravidla Komise pro prosazování práva.

Akt o digitálních službách, který vstoupil v platnost dne 16. listopadu 2022, vytváří bezprecedentní úroveň veřejného dohledu nad online platformami v celé Unii, a to jak na vnitrostátní úrovni, tak na úrovni EU. Zmocňuje Komisi k přijetí procesních pravidel v souvislosti s prosazováním aktu o digitálních službách. Cílem návrhu prováděcího nařízení je zajistit účinné řízení podle aktu o digitálních službách a poskytnout dotčeným společnostem právní jistotu, pokud jde o procesní práva a povinnosti. Patří mezi ně právo stran být vyslechnuty a právo na přístup ke spisu, ale také monitorovací opatření Komise, která může nařídit VLOP a VLOSE, aby poskytly přístup ke svým databázím a algoritmům a vysvětlení týkající se těchto databází a algoritmů.

Více informací o aktu o digitálních službách