Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Digibyte | Publikace

Evropa zvýšila investice do výzkumu 6G a vybrala 35 nových projektů v hodnotě 250 milionů EUR

Společný podnik pro inteligentní sítě a služby (SNS) vybral své první portfolio 35 výzkumných, inovačních a zkušebních projektů s cílem umožnit rozvoj ekosystémů 5G a podpořit výzkum 6G v Evropě. Díky kombinovanému financování tohoto nového portfolia ve výši přibližně 250 milionů EUR v rámci programu Horizont Evropa je cílem vybudovat prvotřídní evropský dodavatelský řetězec pro pokročilé systémy 5G a vybudovat evropské technologické kapacity 6G.

Two dice faces showing 5G evolving into 6G

Panuwat Dangsungnoen

Na základě hodnocení návrhů předložených v rámci první výzvy společného podniku EU pro inteligentní sítě a služby bylo vybráno celkem 35 projektů v oblasti výzkumu a inovací. Zahájení bylo zahájeno v návaznosti na formální rozhodnutí správní rady SNS v červenci a dnešní prezentaci portfolia ve skupině zástupců SNS (SRG).

Společný podnik SNS usiluje o posílení vedoucího postavení Evropy při vývoji a zavádění síťových technologií nové generace, jakož i připojených zařízení a služeb, a to prostřednictvím ambiciózního plánu výzkumu a inovací a pevného programu zavádění. Kromě toho přispívá k cílům OSN v oblasti udržitelného rozvoje na cestě k udržitelným, odolným a klimaticky neutrálním síťovým infrastrukturám a službám.

Projekty v oblasti výzkumu a inovací budou vyvíjet inteligentní komunikační komponenty, systémy a sítě pro 6G, které budou sledovat vývoj prostřednictvím dalšího zdokonalení pokročilých technologií 5G, jakož i revoluční cestu zkoumáním přínosů slibných technologických faktorů. Iniciativy v oblasti validace technologií budou rozvíjet experimentální infrastruktury SNS a provádět rozsáhlé zkoušky a pilotní projekty v několika obchodních a průmyslových odvětvích, jako jsou média, průmysl, internet věcí, energetika, stavebnictví, automobilový průmysl, elektronické zdravotnictví, kultura, zemědělství a vzdělávání.

Přehled projektového portfolia

Stream A – Inteligentní komunikační komponenty, systémy a sítě pro systémy 5G Evolution v polovině období.

Sedm (7) projektů v rámci této oblasti (BeGreen, 5G-STARDUST, SEASON, 6Green, Verge, NANCY, ACROSS) sleduje vývojovou cestu k rozvoji sítí 6G. Vybrané projekty vykazují doplňkovost a byly vybrány tak, aby vzniklo úplné zobrazení systému. Mezi témata výzkumu patří energeticky účinné rádiové sítě, adaptivní otevřená síť RAN, integrované sítě 5G-Non-Terestrial Networks (NTN), edgeové platformy založené na umělé inteligenci a inteligentní řízení zdrojů zajišťující bezpečnost, soukromí a důvěryhodnost.

Oblast B – Výzkum revolučních technologických pokroků směrem k 6G.

Důraz je kladen na nové technologie, u nichž se očekává, že budou přijaty v obchodních sítích ve střednědobém a/nebo dlouhodobém horizontu. Témata výzkumu zvažovaná v devatenácti (19) vybraných projektech (EINSTEIN6G, ADROIT6G, DESIRE6G, PREDICT-6G, TERA6G, TERRAMETA, 6GTandem, CENTRIC, TIMES, FLEX-SCALE, ETHER, 6G-NTN, SUPERIOT, CONFIDENTIAL6G, rigourous, HORSE, soukromá osoba, Hexa-X-II, 6G-SHINE) zahrnují mimo jiné nové architektury systémů 6G, pokročilé bezdrátové a optické komunikační technologie, pokrok v jiných než pozemních sítích, bezpečný rozvoj ultraspolehlivých komunikačních aplikací a aplikací pro nízkoplošnou komunikaci (URLLC).

Oblast C – experimentální infrastruktury SNS.

Tři (3) projekty v oblasti C (6G-sandbox, 6G-BRICKS, 6G-XR) se zaměřují na rozvoj celounijních experimentálních platforem, které mohou zahrnovat slibné technické nástroje 6G pro jejich další validaci. Klíčovými aspekty projektů jsou opětovná použitelnost a schopnost experimentálních platforem vyvíjet po celou dobu trvání programu SNS. Přístupnost a otevřenost s jasně vymezenými a jasně zdokumentovanými technologickými a obchodními rozhraními se rovněž považují za klíčová aktiva infrastruktur, které mají být rozvíjeny.

Oblast D – rozsáhlé testy a pilotní projekty SNS.

Čtyři (4) projekty (TARGET-X, TrialsNet, FIDAL, IMAGINE-B5G) provádějí rozsáhlé zkoušky SNS a pilotní projekty se specifickými vertikálními prvky velkého hospodářského a společenského významu. Cílem je prozkoumat a demonstrovat technologie 5G/6G, pokročilé aplikace a služby ve vertikálních odvětvích, jako je energetika, stavebnictví, automobilový průmysl, výroba, elektronické zdravotnictví, kultura a média. Cílem těchto rozsáhlých zkoušek je navíc stát se katalyzátorem pro vytváření životaschopných podnikatelských ekosystémů. Projekty stream D zahrnují technologie, které jsou v současné době klíčovými předpoklady pro sítě 6G, jako je umělá inteligence/ML, kybernetická bezpečnost, cloud/edge a pokročilá řešení internetu věcí atd.

Projektové portfolio zahrnuje dvě (2) koordinační a podpůrné akce (SNS OPS & SNS ICE) zaměřené na vnitřní provozní aspekty partnerství v oblasti SNS, jakož i na navázání dialogů s iniciativami EU (např. související partnerství, vnitrostátní iniciativy atd.) a na podporu výsledků a úspěchů v oblasti SNS na celosvětové úrovni při práci na vytváření globálních standardů.

Souvislosti

V listopadu 2021 byl nařízením Rady 2021/2085 zřízen společný podnik SNS jako právní subjekt a financující subjekt, jedno z evropských partnerství s cílem urychlit ekologickou a digitální transformaci. Toto partnerství společně řídí Evropská komise a Sdružení průmyslu inteligentních sítí a služeb 6G (6G-IA). Síť 6G-IA je hlasem evropského průmyslu a výzkumu pro sítě a služby nové generace. Síť 6G-IA sdružuje celosvětovou průmyslovou komunitu telekomunikačních a digitálních aktérů, jako jsou provozovatelé, výrobci, výzkumné ústavy, univerzity, vertikální společnosti, malé a střední podniky a sdružení v oblasti informačních a komunikačních technologií.

Společný podnik SNS umožňuje sdružovat zdroje EU a průmyslu do inteligentních sítí a služeb. Podporuje rovněž sbližování s členskými státy v oblasti výzkumu a inovací v oblasti 6G a zavádění pokročilých sítí 5G. Společný podnik SNS vytyčuje ambiciózní misi s rozpočtem EU ve výši 900 milionů EUR na období 2021–2027. Soukromý sektor přispěje na činnosti společného podniku SNS přinejmenším rovnými zdroji (tj. 900 milionů EUR).

Společný podnik SNS má dvě hlavní úkoly:

  • Podpora technologické suverenity Evropy v oblasti 6G prováděním souvisejícího programu pro výzkum a inovace, který povede ke koncepci a normalizaci přibližně v roce 2025.
  • Podpora zavádění sítí 5G v Evropěs cílem rozvíjet rozhodující digitální trhy a umožnit digitální a ekologickou transformaci hospodářství a společnosti. Za tímto účelem společný podnik SNS koordinuje strategické pokyny pro příslušné programy v rámci Nástroje pro propojení Evropy, a zejména pro koridory 5G.

Skupina zástupců států (SRG) je zásadní součástí řízení společného podniku SNS. SRG poskytuje pokyny ke všem strategickým záležitostem, jakož i ke všem relevantním činnostem partnerství. Poskytuje zejména pokyny k výzkumu a inovacím v rámci programu Horizont Evropa a k zaváděcím činnostem v rámci Nástroje pro propojení Evropy v oblasti digitálních technologií nebo jiných programů EU. Skládá se ze zástupců členských států a přidružených zemí.

První výzva k předkládání návrhů v rámci programu Horizont Evropa byla zveřejněna dne 18. ledna 2022 a uzavřena dne 26. dubna 2022. Zahájení druhé výzvy k předkládání návrhů v oblasti sociálních sítí je plánováno na leden 2023.