Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Širokopásmové připojení v České republice

Národní plán rozvoje sítí s velmi vysokou kapacitou, schválený v březnu 2021, vymezuje strategický přístup České republiky k výstavbě sítě VHCN.

  vlajka České republiky

Shrnutí vývoje širokopásmového připojení v České republice

Národní plán rozvoje sítí s velmi vysokou kapacitou definuje strategický přístup České republiky k výstavbě VHCN. Prostřednictvím cílené veřejné podpory se pozornost zaměří na páteřní propojení a přístupové sítě.

Vnitrostátní strategie a politika v oblasti širokopásmového připojení

Odpovědné orgány

 • Ministerstvo průmyslu a obchodujehlavním orgánem odpovědným za strategii a politiky v oblasti širokopásmového připojení.
 • Ministerstvo vnitra máza úkol eGovernment,elektronický podpis a digitalizaci státní správy.
 • Ministerstvo dopravy (Ministerstvodopravy)se podílí na provádění národního plánu pro širokopásmové připojení.
 • Český telekomunikačníúřad (ČTÚ)provádí regulaci, sběr dat a související statistiky týkající se rozvoje širokopásmového připojení v zemi.

Hlavní cíle rozvoje širokopásmového připojení

Národní plán rozvoje sítí s velmi vysokou kapacitou byl schválen dne 1. března 2021. Plán uvádí nezbytné předpoklady pro usnadnění investic do sítí s velmi vysokou kapacitou, jakož i vymezení strategických postupů pro výstavbu těchto sítí a zároveň poskytuje přímou podporu z veřejných zdrojů při minimalizaci zásahů na trhu.

Plán stanoví strategické cíle a priority pro rozvoj sítě VHCN:

 1. Vybudovat robustní, bezpečnou a spolehlivou infrastrukturu pro elektronické komunikace (VHCN) především pro všechny socioekonomické aktéry, jakož i pro oblasti bez takové infrastruktury.
 2. Vytvořit podmínky pro zajištění přístupu k vysokorychlostnímu internetu prostřednictvím sítě VHCN ve venkovských i městských oblastech: a) přístup k rychlostem stahování alespoň 100 Mb/s s možností upgradu na 1 Gb/s pro všechny domácnosti, b) přístup k minimálním gigabitovým rychlostem (symetrickým) pro podniky, státní správu, místní samosprávy a socioekonomické subjekty.
 3. Vytvořit vhodné podmínky pro výstavbu neveřejných sítí VHCN
 4. Vytvořit vhodné podmínky pro vysokorychlostní přístup k internetu pro domácnosti ve venkovských oblastech s mimořádně obtížnými možnostmi provozování sítí elektronických komunikací, např. v oblastech, kde očekávané provozní příjmy nepokrývají provozní náklady operátorů.
 5. Vytvořit vhodné podmínky pro napojení obcí na VHCN
 6. Zajistit optimální rozvoj sítí 5G ve všech městských a venkovských oblastech a podél hlavních dopravních koridorů.
 7. Vytvořit vhodné podmínky pro další pokrytí území České republiky mobilními službami v řídce osídlených oblastech.
 8. Vytvořit vhodné podmínky pro pokrytí železničních koridorů, včetně tunelů, mobilními sítěmi.
 9. Poskytovat cílenou podporu z veřejných prostředků na zavádění sítě VHCN v souladu se zásadou technologické neutrality v bílých oblastech, kde provozovatelé neplánují do této infrastruktury investovat.
 10. Hledejte možnosti, jak pokrýt provozní náklady, zejména u socioekonomických aktérů.

Česká republika již vyvinula páteřní optickou infrastrukturní síť na úroveň okresních měst, takže další rozvoj a případná dotační podpora bude směřovat především do chybějících páteřních spojení a přístupových částí sítí. Z tohoto důvodu bude podpora z veřejných zdrojů zaměřena na dvě hierarchicky nejnižší úrovně sítě, na vytvoření propojovacích bodů, které by měly dostatečnou kapacitu pro zajištění strategických cílů, a na vybudování přístupových sítí s parametry sítí VHCN (v ideálním případě s využitím optické infrastruktury).

Digitální Česká republika 3 byla přijata v roce 2018 a skládá se ze souboru koncepcí, které zajišťují dlouhodobou prosperitu České republiky v prostředí probíhající digitální revoluce. Tato strategie se skládá z hlavních cílů tří dílčích strategií: (1) Interakce České republiky v Evropské unii v oblasti digitální agendy, (2) Digitální veřejná správa a (3) Příprava a interakce společnosti a ekonomiky České republiky pro spotřebu digitalizace.

Strategický dokument Implementace a rozvoj sítí 5G v České republice byl schválen v lednu 2020. Stanoví národní strategii zavádění sítí 5G v nadcházejících letech. Je součástí koncepce Digitální Česká republika a Inovační strategie České republiky 2019-2030.

Opatření a finanční nástroje

Mapování širokopásmového připojení: Český telekomunikační úřad (ČTÚ) zřídil internetové stránky mapující infrastrukturu. Mapování je poskytováno na úrovni tzv. "základních sídelních jednotek". U těchto jednotek je zhodnoceno, zda je lokalita vhodná pro veřejnou dotaci. Pokud jde o mapování pokrytí, rozlišují se tři skupiny šířky pásma: až 30 Mbps, 30-100 Mbps, 100 Mbps a více. Stávající a plánované sítě (prognóza na 3 roky) mají být zahrnuty do databáze.

Národní plán rozvoje sítí s velmi vysokou kapacitou odhaduje investiční mezeru pro páteřní sítě a přístupové sítě na 15,3 miliardy CZK (0,58 miliardy EUR). Na základě 75% míry spolufinancování činí plánovaná veřejná podpora přibližně 11,5 miliardy CZK. Plán předpokládá opatření na straně nabídky i poptávky. Předpokládá se využití finančních prostředků z několika zdrojů financování: Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021–2027, Nástroj pro propojení Evropy (CEF 2), program Digitální Evropa, Fond pro spravedlivou transformaci (FST), InvestEU a Nástroj pro oživení a odolnost.

Důležitým aspektem národního plánu rozvoje sítí s velmi vysokou kapacitou je mapa pokrytí infrastrukturou, která uvádí oblasti bez přístupu k sítím s velmi vysokou kapacitou a oblasti, kde soukromí provozovatelé nemají v úmyslu je vybudovat.

Plán provádění souboru nástrojů pro konektivitu: byl určen počet reforem, například zavedení výjimek z povolení a zrychlených postupů pro zavádění sítí, podpora používání elektronických postupů podávání žádostí o povolení a souběžného dohodovacího mechanismu v případě sporů o přístup k infrastruktuře.

Plán pro oživení a odolnost: Složka 1.3 plánu nastiňuje reformy a investice do konektivity s celkovým rozpočtem ve výši přibližně 227 milionů EUR. Investice do sítí VHCN se zaměřují na odlehlé oblasti, kde tržní řešení nejsou zisková. 23 000 nových jednotek by mělo do roku 2026 získat přístup ke gigabitovému připojení. Očekává se, že plánovaná opatření zlepší digitální technické mapy, monitorování kvality konektivity a zavedou právní předpisy, které usnadní zavádění širokopásmového připojení. Cílem složky 1.3 je rozvíjet ekosystém 5G pro technologii 5G v dopravních koridorech, včetně přeshraničních úseků. Plán pro oživení a odolnost předpokládá vybavení 350 železničních vozů opakovači nebo pasivními stěnami pro signály 5G. Očekává se, že plán podpoří výzkum v oblasti aplikací 5G, zejména v automobilovém průmyslu. 5G by mělo být zavedeno i v odlehlých regionech.

Údaje o rozvoji širokopásmového připojení a technologiích v České republice

Nejnovější údaje o pokrytí širokopásmovým připojením, předplatném a penetraci, pokrytí různými širokopásmovými technologiemi a nákladech naleznete ve zprávách srovnávacího přehledu a ve zprávách o jednotlivých zemích podle indexu společnosti digitální ekonomiky (DESI).

Přidělování spektra pro bezdrátové širokopásmové připojení

Podrobnosti o harmonizovaném přidělování spektra naleznete v Evropské observatoři 5G.

Publikace na vnitrostátní úrovni a na úrovni EU a tiskové dokumenty

angličtina

čeština

Kontaktní údaje

BCO Czech Republic (národní úřad pro kompetence v oblasti širokopásmového připojení): Ministerstvo průmyslu a obchodu (Ministerstvo průmyslu a obchodu)

Adresa: Na Františku 1039/32, 110 15 Staré Město, Česko
Kontakt e-mailem 
Telefon: +420 602 118 614
Webové stránky

Ministerstvo vnitra (Ministerstvo vnitra)

Adresa: Nad Stolou 3, 17000 Praha 7, Česká republika
Kontakt e-mailem 
Telefon: +420 974 811 111
Webové stránky

Český telekomunikační úřad

Adresa: Sokolovská 219, 19000 Praha 9, Česká republika
Kontakt e-mailem 
Telefon: +420 224 004 111
Webové stránky

Nejnovější zprávy

CONNECT University - Příručka pro investice do širokopásmového připojení

Úvodní část věnovaná nedávno zveřejněné publikaci „Broadband Investment Handbook“ (Příručka pro investice do širokopásmového připojení).

REPORT / STUDY |
Mobile and Fixed Broadband Prices in Europe 2022

The Mobile and Fixed Broadband Prices 2022 report provides comprehensive data on 2022 retail prices of fixed and mobile broadband offers for consumers in the EU27, the United Kingdom, Iceland, Norway, Japan, South Korea and the USA.

NOVINOVÝ ČLÁNEK |
EU39 dosáhla 70 % pokrytí FTTH/B podle FTTH Rady Evropy

Podle přehledu trhu Fibre to the Home/Building (FTTTH/B) dosáhla EU39 (27 členských států EU, Spojené království, 4 země SNS, Island, Izrael, Severní Makedonie, Norsko, Srbsko, Švýcarsko, Turecko) 70 % míry pokrytí FTTH/B, 244 milionů domácností od září 2023 a 121 milionů předplatitelů FTTH/B.

Související obsah

Souvislosti

Širokopásmové připojení v zemích EU

Najít aktuální informace o rozvoji širokopásmového připojení v každé zemi, jakož i národní strategie a politiky pro rozvoj širokopásmového připojení.

Viz také

Širokopásmové připojení ve Švédsku

Švédský národní plán pro širokopásmové připojení přijatý v roce 2016 má vizi plně propojeného Švédska a má cíle jak v oblasti mobilního pokrytí, tak v oblasti vysokorychlostního širokopásmového připojení pro domácnosti a podniky.

Širokopásmové připojení ve Slovinsku

Slovinsko se při rozvoji širokopásmových sítí, zejména hospodářské soutěže založené na infrastruktuře a službách, rozhodlo pro technologickou neutralitu a dynamiku trhu.

Širokopásmové připojení v Portugalsku

Digitální agenda Portugalska a národní strategie pro konektivitu sítí elektronických komunikací s velmi vysokou kapacitou na období 2023–2030 formují rozvoj digitální infrastruktury v Portugalsku.

Širokopásmové připojení v Nizozemsku

Všechny domácnosti v Nizozemsku by měly mít možnost přístupu k širokopásmovým sítím o rychlosti alespoň 100 Mb/s a převážná většina by měla do roku 2023 využít 1 Gb/s.

Širokopásmové připojení v Lotyšsku

Lotyšsko podporuje cíle gigabitové společnosti a usiluje o přenosovou rychlost 100 Mb/s, kterou lze modernizovat na gigabitovou, pro městské a venkovské oblasti, jakož i o pokrytí všech velkých městských oblastí sítí 5G.

Širokopásmové připojení v Itálii

Italská strategie pro ultraširokopásmový přístup ke gigabitové společnosti si klade za cíl zajistit gigabitové připojení pro všechny do roku 2026.

Širokopásmové připojení v Irsku

Národní plán pro širokopásmové připojení v Irsku předpokládá, že do roku 2026 budou mít všechny prostory v Irsku přístup k vysokorychlostnímu širokopásmovému připojení.

Širokopásmové připojení v Maďarsku

Maďarská národní strategie digitalizace na období 2021–2030 si klade za cíl dosáhnout do roku 2030 95 % domácností pokrytých gigabitovými sítěmi.

Širokopásmové připojení v Německu

Koaliční dohoda z roku 2021, digitální strategie a gigabitová strategie německé spolkové vlády z roku 2022 upřednostňují celostátní dodávky sítí FTTH a 5G.

Širokopásmové připojení ve Francii

Národní širokopásmový program France Très Haut Débit stanoví cíl rychlého širokopásmového přístupu pro všechny domácnosti do roku 2022 a optických vláken pro všechny do roku 2025.

Širokopásmové připojení ve Finsku

Finské orgány upřednostňují zavádění optických sítí na základě hospodářské soutěže za pomoci veřejných prostředků pro oblasti s nedostatečným pokrytím a poradenství místním obcím ohledně toho, jak zavést širokopásmové sítě.

Širokopásmové připojení v Dánsku

Řada politických iniciativ zaměřených na celostátní pokrytí pevným a mobilním širokopásmovým připojením podporuje dánské cíle v oblasti širokopásmového připojení. Vláda usiluje o to, aby se Dánsko stalo digitálním průkopníkem tím, že vytvoří základ pro dánské podniky, aby mohly...

Širokopásmové připojení na Kypru

Kyperský plán pro širokopásmové připojení stanoví strategické cíle na období 2021–2025 a zahrnuje legislativní a regulační zásahy, jakož i praktickou podporu rozvoje širokopásmové infrastruktury.

Širokopásmové připojení v Chorvatsku

Chorvatský národní plán rozvoje širokopásmového připojení na období 2021–2027 reaguje na cíle evropské gigabitové společnosti do roku 2025 a částečně na digitální cíle do roku 2030.

Širokopásmové připojení v Bulharsku

Národní plán širokopásmové infrastruktury pro přístup nové generace „Propojené Bulharsko“ a politika v oblasti elektronických komunikací byly aktualizovány a přijaty v srpnu 2020.

Širokopásmové připojení v Belgii

Belgická strategie pro širokopásmové připojení je začleněna do širší politické strategie Digitální Belgie. Cílem národního plánu pro pevné a mobilní širokopásmové připojení je odstranit zbývající bílá místa, kde nejsou k dispozici vysokorychlostní služby. Snížením nákladů a...

Širokopásmové připojení v Rakousku

Rakouská strategie pro širokopásmové připojení se zaměřuje na celostátní nabídku gigabitového připojení (pevného i mobilního) do roku 2030.