Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Širokopásmové připojení v Maďarsku

Maďarská národní strategie digitalizace na období 2021–2030 si klade za cíl dosáhnout do roku 2030 95 % domácností pokrytých gigabitovými sítěmi.

  Maďarská vlajka

Shrnutí vývoje širokopásmového připojení v Maďarsku

Národní strategie digitalizace na období 2021–2030 byla schválena v roce 2021. Jeho cílem je poskytnout 95 % domácností gigabitové sítě, zvýšit digitální dovednosti obyvatelstva, podpořit digitalizaci obchodních procesů a zvýšit využívání služeb elektronické veřejné správy.

Vnitrostátní strategie a politika v oblasti širokopásmového připojení

Odpovědné orgány

 • Za strategie týkající se využívání informačních a komunikačních technologií, včetně politik v oblasti širokopásmového připojení, odpovídá ministerstvo pro technologie a průmysl (Technológiai és Ipari Minisztérium).
 • Vládní agentura pro rozvoj informačních technologií (KIFÜ) působí pod dohledem ministerstva technologií a průmyslu. Agentura řídí IT projekty, které se zabývají ústřední veřejnou správou a řídí je vláda, např. program superrychlého internetu, a působí jako národní úřad pro kompetence v oblasti širokopásmového připojení (BCO).
 • Národní úřad pro informace o sdělovacích prostředcích (NemzetiMédia- és Hírközlési Hatóság, NMHH) zajišťuje regulaci pevných a bezdrátových elektronických komunikací a je rovněž odpovědný za strategii bezdrátového širokopásmového připojení.
 • Ministerstvo vnitra (Belügyminisztérium)odpovídá za otázky elektronické veřejné správy a podílelo se na přípravě národní strategie digitalizace na období 2021–2030.

Hlavní cíle a opatření pro rozvoj širokopásmového připojení

Maďarská národní strategie digitalizace na období 2021–2030 byla schválena na podzim 2021. Strategie je založena na čtyřech pilířích: digitální infrastruktura, digitální dovednosti, digitální ekonomika a digitální stát. Stanoví následující cíle, jichž má být dosaženo do roku 2030:

 • 95 % domácností je pokryto gigabitovými sítěmi,
 • méně než 2 % osob bez digitálních dovedností ve věkové skupině 16–71 let,
 • více než 30 % procesů v podnicích je digitalizováno,
 • 90 % obyvatel využívá služeb elektronické veřejné správy.

Strategie nastiňuje opatření na podporu infrastruktury, vzdělávání a hospodářství. Aby byla zajištěna dostupnost kabelové a bezdrátové digitální infrastruktury s odpovídající schopností a kvalitou služeb, strategie předpokládá rozvoj gigabitových sítí, digitální infrastruktury vzdělávacích a vysokoškolských institucí, další rozvoj vnitrostátní páteřní telekomunikační sítě, bezdrátovou komunikaci pro profesní organizace, rozšíření superpočítačové kapacity a podporu rozvoje sítí 5G.

Rozvoj gigabitových sítí bude zahrnovat rozsáhlá prováděcí opatření:

 • plánování a provádění celostátního programu rozvoje sítě „Gigabit Maďarsko 2030“ připojeného k sítím 5G, aby bylo do konce roku 2030 k dispozici internetové připojení s rychlostí alespoň 1 Gb/s,
 • vyjasnění infrastruktury a sdílení sítí podle právních předpisů v oblasti hospodářské soutěže a regulace přístupu k optickým a rádiovým sítím, zejména sdílení pasivních (a částečně aktivních) prvků infrastruktury,
 • provedení evropského kodexu pro elektronické komunikace ve vnitrostátním právu,
 • přezkoumání a v případě potřeby změny pravidel pro výstavbu telekomunikačních sítí,
 • zmírnění podávání zpráv a administrativní zátěže pro poskytovatele služeb,
 • přezkum předpisů o kvalitě a ochraně spotřebitele v oblasti komunikačních služeb, přezkum norem, formulace minimálních požadavků,
 • přezkum nařízení o komunikacích za účelem lepší podpory politických cílů souvisejících s digitalizací, konkurenceschopností na mikroúrovni a makroúrovni,
 • aktualizace vnitrostátních norem pro sítě elektronických komunikací,
 • postavení digitálních sítí jako kritické infrastruktury pro širokou veřejnost.

Podpora rozvoje sítí 5G bude vyžadovat další řadu opatření:

 • posílení a rozšíření činnosti koalice pro 5G,
 • zahájení strategických dohod mezi poskytovateli služeb a vládou s cílem urychlit nejmodernější vývoj pevných a mobilních a konvergovaných technologií,
 • rozvoj režimu podpory R&D&I v souladu s rozvojem digitální infrastruktury, zejména 5G,
 • rozvoj centra excelence 5G univerzity Széchenyiho Istvána,
 • příspěvek na výstavbu koridorů EU pro 5G,
 • Předběžná analýza technologie 6G.

Vnitrostátní a regionální finanční nástroje pro širokopásmové připojení

 • Úvěry: Finanční prostředky z Operačního programu Hospodářský rozvoj a inovace (EDIOP/GINOP) na období 2014–2020 podporují rozšiřování veřejných širokopásmových sítí a rozšiřování vysokorychlostních připojení. Vnitrostátní fondy pomáhají rozšiřovat širokopásmové sítě v nekonvergentním regionu středního Maďarska.
 • fondy ESI: Programy na období 2014–2020 odhadují, že investice do vysokorychlostních širokopásmových sítí NGA s rychlostí 30 Mb/s nebo vyšší dosáhnou 253 milionů EUR. Část rozpočtu na širokopásmové připojení bude vynaložena prostřednictvím finančních nástrojů.
 • Program superrychlého internetu (SZIP): Většina projektů nasadila FTTH (vlákno do domácnosti), což umožnilo gigabitové rychlosti. SZIP, financovaný ze strukturálních fondů EU, který má pokrýt téměř 410 000 domácností, má do roku 2023 sítě poskytující širokopásmové internetové služby o rychlosti alespoň 30 Mb/s. Pro oblasti, které nejsou komerčně životaschopné, byl zaveden režim státní podpory ve výši 250 milionů EUR s cílem zajistit zavedení širokopásmového připojení. Do konce roku 2020 byla téměř čtvrtina milionu domácností pokryta širokopásmovým připojením o rychlosti alespoň 30 Mb/s prostřednictvím SZIP.
 • Maďarský plán pro oživení a odolnost přiděluje 30 % svého přídělu na digitální opatření (1,7 miliardy EUR). Součástí plánu je komplexní balíček na podporu digitální transformace hospodářství a společnosti. Většina složek obsahuje opatření týkající se digitální transformace. Plánují se významná opatření ke zlepšení digitálního vybavení a dovedností v základním, odborném a vysokoškolském vzdělávání. Plán obsahuje opatření související s digitalizací veřejné správy a odvětví zdravotnictví, dopravy a energetiky.

Údaje o rozvoji širokopásmového připojení a technologiích v Maďarsku

Nejnovější údaje o pokrytí širokopásmovým připojením, předplatném a penetraci, pokrytí různými širokopásmovými technologiemi a nákladech naleznete ve zprávách srovnávacího přehledu a ve zprávách o jednotlivých zemích v rámci indexu digitální ekonomiky a amp; společnosti (DESI).

Přidělování spektra pro bezdrátové širokopásmové připojení

Podrobnosti o harmonizovaném přidělování spektra naleznete v Evropské observatoři 5G.

Publikace na vnitrostátní úrovni a na úrovni EU a tiskové dokumenty

angličtina

maďarština

Kontaktní údaje

BCO Hungary (národní úřad pro kompetence v oblasti širokopásmového připojení): Ministerstvo pro technologie a průmysl, státní sekretariát pro informační komunikaci

Adresa: Iskola u. 13, Budapešť, 1011 Maďarsko
Kontakt e-mailem 
Telefon: +36 30 977 4707
Webové stránky

Národní úřad pro sdělovací prostředky a informační komunikace (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság)

Adresa: Ostrom u. 23-25, 1015 Budapešť, Maďarsko
Kontakt e-mailem 
Telefon: +36 1 4577100
Webové stránky

Nejnovější zprávy

CONNECT University - Příručka pro investice do širokopásmového připojení

Úvodní část věnovaná nedávno zveřejněné publikaci „Broadband Investment Handbook“ (Příručka pro investice do širokopásmového připojení).

REPORT / STUDY |
Mobile and Fixed Broadband Prices in Europe 2022

The Mobile and Fixed Broadband Prices 2022 report provides comprehensive data on 2022 retail prices of fixed and mobile broadband offers for consumers in the EU27, the United Kingdom, Iceland, Norway, Japan, South Korea and the USA.

NOVINOVÝ ČLÁNEK |
EU39 dosáhla 70 % pokrytí FTTH/B podle FTTH Rady Evropy

Podle přehledu trhu Fibre to the Home/Building (FTTTH/B) dosáhla EU39 (27 členských států EU, Spojené království, 4 země SNS, Island, Izrael, Severní Makedonie, Norsko, Srbsko, Švýcarsko, Turecko) 70 % míry pokrytí FTTH/B, 244 milionů domácností od září 2023 a 121 milionů předplatitelů FTTH/B.

Související obsah

Souvislosti

Širokopásmové připojení v zemích EU

Najít aktuální informace o rozvoji širokopásmového připojení v každé zemi, jakož i národní strategie a politiky pro rozvoj širokopásmového připojení.

Viz také

Širokopásmové připojení ve Švédsku

Švédský národní plán pro širokopásmové připojení přijatý v roce 2016 má vizi plně propojeného Švédska a má cíle jak v oblasti mobilního pokrytí, tak v oblasti vysokorychlostního širokopásmového připojení pro domácnosti a podniky.

Širokopásmové připojení ve Slovinsku

Slovinsko se při rozvoji širokopásmových sítí, zejména hospodářské soutěže založené na infrastruktuře a službách, rozhodlo pro technologickou neutralitu a dynamiku trhu.

Širokopásmové připojení v Portugalsku

Digitální agenda Portugalska a národní strategie pro konektivitu sítí elektronických komunikací s velmi vysokou kapacitou na období 2023–2030 formují rozvoj digitální infrastruktury v Portugalsku.

Širokopásmové připojení v Nizozemsku

Všechny domácnosti v Nizozemsku by měly mít možnost přístupu k širokopásmovým sítím o rychlosti alespoň 100 Mb/s a převážná většina by měla do roku 2023 využít 1 Gb/s.

Širokopásmové připojení v Lotyšsku

Lotyšsko podporuje cíle gigabitové společnosti a usiluje o přenosovou rychlost 100 Mb/s, kterou lze modernizovat na gigabitovou, pro městské a venkovské oblasti, jakož i o pokrytí všech velkých městských oblastí sítí 5G.

Širokopásmové připojení v Itálii

Italská strategie pro ultraširokopásmový přístup ke gigabitové společnosti si klade za cíl zajistit gigabitové připojení pro všechny do roku 2026.

Širokopásmové připojení v Irsku

Národní plán pro širokopásmové připojení v Irsku předpokládá, že do roku 2026 budou mít všechny prostory v Irsku přístup k vysokorychlostnímu širokopásmovému připojení.

Širokopásmové připojení v Německu

Koaliční dohoda z roku 2021, digitální strategie a gigabitová strategie německé spolkové vlády z roku 2022 upřednostňují celostátní dodávky sítí FTTH a 5G.

Širokopásmové připojení ve Francii

Národní širokopásmový program France Très Haut Débit stanoví cíl rychlého širokopásmového přístupu pro všechny domácnosti do roku 2022 a optických vláken pro všechny do roku 2025.

Širokopásmové připojení ve Finsku

Finské orgány upřednostňují zavádění optických sítí na základě hospodářské soutěže za pomoci veřejných prostředků pro oblasti s nedostatečným pokrytím a poradenství místním obcím ohledně toho, jak zavést širokopásmové sítě.

Širokopásmové připojení v Dánsku

Řada politických iniciativ zaměřených na celostátní pokrytí pevným a mobilním širokopásmovým připojením podporuje dánské cíle v oblasti širokopásmového připojení. Vláda usiluje o to, aby se Dánsko stalo digitálním průkopníkem tím, že vytvoří základ pro dánské podniky, aby mohly...

Širokopásmové připojení na Kypru

Kyperský plán pro širokopásmové připojení stanoví strategické cíle na období 2021–2025 a zahrnuje legislativní a regulační zásahy, jakož i praktickou podporu rozvoje širokopásmové infrastruktury.

Širokopásmové připojení v Chorvatsku

Chorvatský národní plán rozvoje širokopásmového připojení na období 2021–2027 reaguje na cíle evropské gigabitové společnosti do roku 2025 a částečně na digitální cíle do roku 2030.

Širokopásmové připojení v Bulharsku

Národní plán širokopásmové infrastruktury pro přístup nové generace „Propojené Bulharsko“ a politika v oblasti elektronických komunikací byly aktualizovány a přijaty v srpnu 2020.

Širokopásmové připojení v Belgii

Belgická strategie pro širokopásmové připojení je začleněna do širší politické strategie Digitální Belgie. Cílem národního plánu pro pevné a mobilní širokopásmové připojení je odstranit zbývající bílá místa, kde nejsou k dispozici vysokorychlostní služby. Snížením nákladů a...

Širokopásmové připojení v Rakousku

Rakouská strategie pro širokopásmové připojení se zaměřuje na celostátní nabídku gigabitového připojení (pevného i mobilního) do roku 2030.