Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Širokopásmové připojení v Maďarsku

Maďarský návrh národní strategie digitalizace na období 2021–2030 si klade za cíl dosáhnout do roku 2030 95 % domácností pokrytých gigabitovými sítěmi.

  Vlajka Maďarska

Shrnutí rozvoje širokopásmového připojení v Maďarsku

Národní strategie digitalizace na období 2021–2030 byla schválena v roce 2021. Jejím cílem je poskytnout 95 % domácností gigabitové sítě, zvýšit digitální dovednosti obyvatelstva, podpořit digitalizaci podnikových procesů a zvýšit využívání služeb elektronické veřejné správy.

Národní strategie a politika v oblasti širokopásmového připojení

Odpovědné orgány

 • Za strategie týkající se využívání informačních a komunikačních technologií, včetně politik širokopásmového připojení, odpovídá Ministerstvo technologií a průmyslu (Technológiaiés Ipari Minisztérium).
 • Vládní agentura pro rozvoj informačních technologií (KIFÜ) působí pod dohledem Ministerstva technologií a průmyslu. Agentura spravuje IT projekty, které se zabývají ústřední veřejnou správou a řídí se vládou, např. programem Superfast Internet a působí jako národní úřad pro širokopásmové kompetence (BCO).
 • National Media Infocommunications Authority (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, NMHH) stanoví regulaci týkající se pevných a bezdrátových elektronických komunikací a je rovněž odpovědný za strategii bezdrátového širokopásmového připojení.
 • Ministerstvo vnitra (Belügyminisztérium)jeodpovědné za otázky elektronické správy a podílelo se na přípravě národní strategie digitalizace na období 2021–2030.

Hlavní cíle a opatření pro rozvoj širokopásmového připojení

Maďarská národní strategie digitalizace na období 2021–2030 byla schválena na podzim 2021. Strategie je založena na čtyřech pilířích: digitální infrastruktura, digitální dovednosti, digitální ekonomika a digitální stát. Stanoví tyto cíle, jichž má být dosaženo do roku 2030:

 • 95 % domácností pokrytých gigabitovými sítěmi,
 • méně než 2 % podíl osob bez digitálních dovedností ve věkové skupině 16–71,
 • více než 30 % procesů v podnicích je digitalizováno,
 • 90 % obyvatel využívá služeb elektronické veřejné správy.

Strategie nastiňuje opatření na podporu infrastruktury, vzdělávání a hospodářské podpory. Aby byla zajištěna dostupnost kabelové a bezdrátové digitální infrastruktury s odpovídající kapacitou a kvalitou služeb, strategie předpokládá rozvoj gigabitových sítí, digitální infrastruktury vzdělávacích a vysokoškolských institucí, další rozvoj národní telekomunikační páteřní sítě, bezdrátové komunikace pro profesní organizace, rozšíření kapacity superpočítačů a podporu rozvoje sítí 5G.

Rozvoj gigabitových sítí bude zahrnovat rozsáhlá prováděcí opatření:

 • plánování a provádění celostátního programu rozvoje sítě „Gigabit Hungary 2030“, připojeného k síti 5G, aby bylo do konce roku 2030 k dispozici internetové připojení s rychlostí nejméně 1 Gbps,
 • vyjasnění infrastruktury a sdílení sítí podle práva hospodářské soutěže a regulace přístupu k optickým a rádiovým sítím, zejména sdílení pasivních (a částečně aktivních) prvků infrastruktury,
 • provedení evropského kodexu pro elektronické komunikace do vnitrostátního práva,
 • přezkum a v případě potřeby změna pravidel pro výstavbu telekomunikačních sítí,
 • zmírnění podávání zpráv a administrativní zátěže pro poskytovatele služeb,
 • přezkum předpisů o kvalitě a ochraně spotřebitele pro komunikační služby, přezkum norem, formulace minimálních požadavků,
 • přezkum nařízení o sděleních s cílem lépe podpořit politické cíle související s digitalizací, mikro a makroúrovňovou konkurenceschopností,
 • aktualizace vnitrostátních norem pro sítě elektronických komunikací,
 • umísťování digitálních sítí jako kritické infrastruktury pro širokou veřejnost.

Podpora rozvoje sítí 5G bude vyžadovat další opatření:

 • posílení a rozšíření činnosti koalice 5G,
 • zahájení strategických dohod mezi poskytovateli služeb a vládou s cílem urychlit nejmodernější vývoj pevných a mobilních technologií,
 • rozvoj režimu podpory výzkumu a vývoje a inovací v souladu s rozvojem digitální infrastruktury, zejména 5G,
 • vývoj centra excelence Széchenyi István University 5G,
 • příspěvek k výstavbě koridorů EU 5G,
 • analýza 6G technologie.

Vnitrostátní a regionální finanční nástroje pro širokopásmové připojení

 • Půjčka: Na období 2014–2020 finanční zdroje z operačního programu pro hospodářský rozvoj a inovace (EDIOP/GINOP) podporují rozšiřování veřejných širokopásmových sítí a rozšiřování vysokorychlostních připojení. Národní fondy pomáhají rozšiřovat širokopásmové sítě v nekonvergentním středomaďarském regionu.
 • ESI fondy: V programech na období 2014–2020 se odhaduje, že investice do vysokorychlostních širokopásmových sítí NGA s rychlostí 30 Mb/s nebo vyšší dosáhnou 253 milionů EUR. Část rozpočtu na širokopásmové připojení bude vynaložena prostřednictvím finančních nástrojů.
 • Program superrychlého internetu (SZIP): Většina projektů nasadila FTTH (fibre to the home), což umožnilo gigabitovou rychlost. SZIP, financovaný ze strukturálních fondů EU, má pokrývat téměř 410 000 domácností, přičemž do roku 2023 budou poskytovat širokopásmové internetové služby nejméně 30 Mb/s. Pro oblasti, které nejsou komerčně životaschopné, byl zaveden režim státní podpory ve výši 250 milionů EUR s cílem zajistit zavádění širokopásmového připojení. Do konce roku 2020 bylo téměř čtvrt milionu domácností pokryto širokopásmovým připojením nejméně 30 Mb/s prostřednictvím SZIP.

Údaje o rozvoji širokopásmového připojení a technologiích v Maďarsku

Nejnovější údaje o širokopásmovém pokrytí, předplatném a penetrace, pokrytí různých širokopásmových technologií a nákladech naleznete ve srovnávacím přehledu a ve zprávácho jednotlivých zemích indexu digitální ekonomiky a společnosti (DESI).

Přidělení spektra pro bezdrátové širokopásmové připojení

Podrobnosti o harmonizovaném přidělování rádiového spektra naleznete v Evropském observatoři 5G.

Publikace a tiskové dokumenty

Čeština

Maďarština

Kontaktní údaje

BCO Maďarsko (národní úřad pro širokopásmové kompetence): Ministerstvo pro technologie a průmysl, Státní sekretariát pro informační komunikaci

Adresa: Iskola u. 13, Budapešť, 1011 Maďarsko Kontakt emailem Telefon: +36 30 977 4707 Webové stránky

Národní úřad pro sdělovací prostředky a informační komunikace (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság)

Adresa: Ostrom u. 23–25, 1015 Budapešť, Maďarsko Kontakt emailem Telefon: +36 1 4577100 Webové stránky

Nejnovější zprávy

Širokopásmové pokrytí v Evropě 2022

Studie o pokrytí širokopásmovým připojením 2022 monitoruje pokrok členských států při plnění cílů stanovených v politickém programu Digitální dekáda, konkrétně: „Gigabitové připojení pro všechny do roku 2030“ a „alespoň 5G ve všech obydlených oblastech“.

Související obsah

Souvislosti

Širokopásmové připojení v zemích EU

Najít aktuální informace o rozvoji širokopásmového připojení v každé zemi, jakož i národní strategie a politiky pro rozvoj širokopásmového připojení.

Viz také

Širokopásmové připojení ve Švédsku

Švédský národní plán širokopásmového připojení, který byl přijat v roce 2016, má vizi plně propojeného Švédska a má cíle jak v oblasti mobilního pokrytí, tak v oblasti vysokorychlostního širokopásmového připojení pro domácnosti a podniky.

Širokopásmové připojení v Rumunsku

Rumunský plán širokopásmového připojení se zaměřuje na vybudování vnitrostátní širokopásmové sítě jako první krok k dosažení cílů EU v oblasti připojení.

Širokopásmové připojení v Nizozemsku

Všechny domácnosti v Nizozemsku by měly mít možnost získat přístup k širokopásmovým sítím o rychlosti nejméně 100 Mb/s a převážná většina by měla do roku 2023 využívat 1 Gb/s.

Širokopásmové připojení v Itálii

Italská strategie pro ultraširokopásmové připojení směrem k gigabitové společnosti si klade za cíl poskytnout gigabitové připojení pro všechny do roku 2026.

Širokopásmové připojení v Irsku

Národní plán širokopásmového připojení pro Irsko předpokládá, že do roku 2026 budou mít všechny prostory v Irsku přístup k vysokorychlostnímu širokopásmovému připojení.

Širokopásmové připojení v Řecku

Řecká digitální transformace Bible 2020–2025 zdůrazňuje konektivita jako jednu z pěti strategických os a uznává cíle gigabitové společnosti 2025.

Širokopásmové připojení v Německu

Koaliční dohoda z roku 2021, digitální strategie a gigabitová strategie německé spolkové vlády 2022 upřednostňují celostátní dodávky sítí FTTH a 5G.

Širokopásmové připojení ve Francii

Národní program pro širokopásmové připojení France Très Haut Débit stanoví cíl rychlého širokopásmového přístupu pro všechny domácnosti do roku 2022 a optických vláken pro všechny do roku 2025.

Širokopásmové připojení ve Finsku

Finské orgány upřednostňují zavádění sítě založené na optických vláknech založené na hospodářské soutěži za pomoci veřejných prostředků pro oblasti s nedostatečnými službami a poradenství místním obcím ohledně toho, jak zavést širokopásmové sítě.

Širokopásmové připojení v Dánsku

Řada politických iniciativ zaměřených na celostátní pokrytí pevným a mobilním širokopásmovým připojením podporuje dánské cíle širokopásmového připojení. Vláda usiluje o to, aby se Dánsko stalo digitálním průkopníkem tím, že vytvoří základ pro dánské podniky k využívání...

Broadband - Česká republika

Národní plán rozvoje vysokokapacitních sítí schválený v březnu 2021 definuje strategický přístup ČR k výstavbě VHCN.

Širokopásmové připojení na Kypru

Plán Kypru pro širokopásmové připojení stanoví strategické cíle na období 2021–2025 a zahrnuje legislativní a regulační zásahy, jakož i praktickou podporu rozvoje širokopásmové infrastruktury.

Širokopásmové připojení v Chorvatsku

Chorvatský národní plán rozvoje širokopásmového připojení 2021–2027 reaguje na cíle Evropské gigabitové společnosti do roku 2025 a částečně na digitální cíle do roku 2030.

Širokopásmové připojení v Bulharsku

Národní plán širokopásmové infrastruktury pro přístup nové generace „propojené Bulharsko“ a Politika v oblasti elektronických komunikací byly aktualizovány a přijaty v srpnu 2020.

Širokopásmové připojení v Belgii

Strategie Belgie pro širokopásmové připojení je začleněna do širší politické strategie Digitální Belgie. Cílem národního plánu pro pevné a mobilní širokopásmové připojení je odstranit zbývající bílé oblasti, kde nejsou vysokorychlostní služby k dispozici. Snížením nákladů a...

Širokopásmové připojení v Rakousku

Rakouská strategie širokopásmového připojení se zaměřuje na celostátní dodávky gigabitových připojení (pevných a mobilních) do roku 2030.