Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Širokopásmové připojení v Litvě

Litva si klade za cíl poskytnout do roku 2027 venkovským oblastem 100 Mb/s a podpořit cíle gigabitové společnosti do roku 2025.

  vlajka Litvy

Shrnutí rozvoje širokopásmového připojení v Litvě

Litevský plán rozvoje ultrarychlého širokopásmového připojení z října 2021 si klade za cíl poskytnout domácnostem a veřejným institucím ve městech a venkovských oblastech do roku 2027 rychlost internetu alespoň 100 Mb/s. Litevský program rozvoje informační společnosti na období 2014–2020 Digitální agenda Litevské republiky podporuje cíle gigabitové společnosti.

Vnitrostátní strategie a politika v oblasti širokopásmového připojení

Odpovědné orgány

 • Litevské ministerstvo dopravy a spojů (Susisiekimo ministerija)odpovídá za státní politiku v oblasti rozvoje širokopásmového připojení, koordinace a kontroly jeho provádění, zejména v oblastech, kde tato infrastruktura není k dispozici nebo kde při poskytování širokopásmových služeb neexistuje hospodářská soutěž. Ministerstvo působí jako národní úřad pro kompetence v oblasti širokopásmového připojení.
 • Výbor pro rozvoj informační společnosti (Informacinėsvisuomenės plėtros komitetas)při ministerstvu dopravy a spojů se účastní procesu utváření státní politiky v oblasti rozvoje informačních a komunikačních technologií v Litvě a koordinuje její provádění.
 • Veřejný podnik Plačiajuostis Internetas (širokopásmový internet) je neziskový subjekt vlastněný Ministerstvem dopravy a spojů a odpovídá za provádění národní strategie pro širokopásmové připojení. Společnost Plačiajuostis internetas provozuje veřejnou velkoobchodní optickou síť páteřního propojení jako velkoobchodní operátor a poskytuje všem zainteresovaným maloobchodním operátorům přístup k této síti za stejných podmínek, což maloobchodním operátorům umožňuje poskytovat služby rychlého přístupu k internetu domácnostem, podnikům, veřejným a soukromým institucím, včetně obcí, škol, knihoven a nemocnic ve venkovských oblastech Litvy.
 • Regulační orgán pro komunikaci (Ryšių reguliavimo tarnyba)je nezávislá vnitrostátní instituce, která monitoruje a reguluje litevské trhy s širokopásmovým připojením.

Hlavní cíle rozvoje širokopásmového připojení

Plán rozvoje ultrarychlého širokopásmového připojení zahájilo ministerstvo dopravy a spojů v říjnu 2021. Plán urychlí zavádění infrastruktury elektronických komunikací tak, aby se v období 2021–2027 rychlost internetu alespoň 100 Mb/s dostala do domácností a veřejných institucí nejen ve velkých městech, ale i ve venkovských oblastech. 75 milionů eur bude přiděleno na rozvoj ultrarychlého přístupu k internetu. Tyto finanční prostředky budou použity na výstavbu komunikačních věží a položení optických vedení. Při plánování investic budou zváženy hlavní veřejné a hospodářské prostory a veřejné instituce a budou napojeny na širokopásmovou síť.

V říjnu 2021 podepsalo ministerstvo dopravy a komunikací spolu s institucemi veřejného sektoru a provozovateli telekomunikačních služeb memorandum, v němž se všechny strany dohodly, že do roku 2025 dosáhnou dostupnosti připojení o rychlosti 100 Mb/s pro nejméně 95 % litevských domácností.

Litevský program rozvoje informační společnostina období 2014–2020 „Digitální agenda Litevské republiky“(schválený usnesením vlády Litevské republiky č. 244 ze dne 12. března 2014) se zaměřuje na tři hlavní oblasti:

 • dovednosti a motivace litevských občanů k využívání informačních a komunikačních technologií,
 • vývoj elektronického obsahu a
 • rozvoj infrastruktury IKT, včetně přístupu k sítím NGA.

Digitální agenda byla aktualizována v letech 2017 a 2019 a byly učiněny odkazy na cíle gigabitové společnosti. Program vychází z předpokladu, že pouze vyvážený rozvoj všech těchto oblastí může vést k udržitelnému a rychlému rozvoji informační společnosti a vést k provádění cílů gigabitové společnosti a cílů Digitální agendy pro Evropu. Jedním z cílů programu je zajistit rozvoj geograficky jednotné infrastruktury vysokorychlostního širokopásmového připojení a podpořit využívání internetových služeb (cíl 5). K dosažení tohoto cíle přispívají tato opatření:

 • zajistit rozvoj širokopásmových sítí elektronických komunikací v oblastech, kde trh nezajistil rozvoj infrastruktury a poskytování služeb,
 • podporovat hospodářskou soutěž na trhu širokopásmových komunikací a využívání širokopásmových služeb,
 • modernizovat a rozvíjet infrastrukturu veřejného přístupu k internetu v knihovnách.

V oblasti rozvoje širokopásmového připojení se digitální agenda Litvy zaměřuje na poskytování pobídek pro investice do širokopásmové infrastruktury a zasahuje v případech, kdy tržní subjekty nedokáží uspokojit poptávku po širokopásmovém přístupu z důvodu nízkého stupně hospodářské životaschopnosti. Velkou prioritou je rovněž stimulace poptávky po rychlém přístupu k internetu, jakož i digitální gramotnost Litevců.

Ministerstvo dopravy a komunikací zřídilo pracovní skupinu pro 5G, aby společně se zúčastněnými stranami projednala a vypracovala pokyny pro rozvoj mobilních sítí nové generace (5G) v Litevské republice na období 2020–2025, které byly přijaty v roce 2020. Pokyny obsahují soubor opatření, která mají usnadnit zavádění sítí 5G v Litvě, např. opatření týkající se přístupu k místům pro budování rádiových sítí. Memorandum o rozvoji 5G v Litvě podepsané v říjnu 2021 zavazuje, že do roku 2025 budou mezinárodní pozemní dopravní koridory Via Baltica & Rail Baltica nabízet nepřerušované služby připojení 5G. Investiční projekt 5G připravuje Plačiajuostis internetas.

Regulační opatření

Pravidla pro instalaci, údržbu a používání infrastruktury elektronických komunikací přijímá ředitel regulačního úřadu pro komunikace. Dokumenty stanoví základní požadavky na projektování, výstavbu, výstavbu, instalaci nebo rekonstrukci, opravu infrastruktury elektronických komunikací, jakož i na projektování, výstavbu a instalaci nových nebo rekonstrukci stávajících budov (včetně opatření ke snížení nákladů), pokud tyto práce souvisejí s infrastrukturou elektronických komunikací v těchto stavebních projektech. Opatření týkající se postupů a podmínek společného využívání infrastruktury elektronických komunikací a jiných účelů (potrubí, kabely, kabelovody, šachty, opěrné konstrukce, včetně věží, stožárů, budov, zavádění konstrukcí, systémů budov) a dalších zařízení se provádějí.

Dne 15. prosince 2016 přijala Litva změnu zákona o elektronických komunikacích č. IX-2135. Zákon vstoupil v platnost dne 24. prosince 2016. Jeho prováděcí akt, vyhláška ředitele Regulačního úřadu pro komunikace, kterou se mění vyhláška ředitele Regulačního úřadu pro komunikace č. 1V-978 ze dne 14. října 2011 „o schválení pravidel pro instalaci, označování, dohled a využívání infrastruktury elektronických komunikací“, byl přijat dne 10. ledna 2017 a vstoupil v platnost dne 13. ledna 2017.

Regulační orgán pro komunikaci přebírá funkce jak jednotného informačního místa, tak vnitrostátního orgánu pro řešení sporů. Očekává se, že tyto změny dále zlepší možnosti rozšíření širokopásmové infrastruktury v Litvě, neboť operátoři budou mít lepší možnosti využití alternativních infrastruktur pro rozvoj širokopásmového připojení.

Litva ve svém plánu provádění souboru nástrojů pro konektivitu plánuje zvýšit transparentnost stávající infrastruktury a stavebních prací pomocí nového vnitrostátního internetového zeměpisného informačního systému. Má v úmyslu vypracovat pokyny pro usnadnění právních, technických a administrativních podmínek pro mobilní operátory a uplatňovat pružný režim udělování oprávnění se zaměřením na místní udělování licencí, sdílení infrastruktury nebo jiné potřeby trhu pro pásmo 26 GHz.

Vnitrostátní a regionální finanční nástroje pro širokopásmové připojení

Stát podporuje rozvoj širokopásmových sítí ve venkovských oblastech, které nejsou atraktivní pro soukromé investory využívající různé fondy (EFRR, EZFRV, Nástroj pro oživení a odolnost) na výstavbu sítí s velmi vysokou kapacitou v odlehlých oblastech.

Litevský plán pro oživení a odolnost přislíbil 49 milionů eur na investice do infrastruktury, včetně výstavby 50 nových věží, zavedení 2 000 km optických vláken a souvisejícího aktivního vybavení s vhodnou údržbou a správou. Tyto investice by měly poskytnout gigabitovou rychlost 5 000 digitálně náročným podnikům/institucím. Kromě toho by poskytovatelé internetových služeb v bílých oblastech měli mít možnost zvýšit rychlost svých služeb na poslední míli.

Cílem investičního projektu vysokorychlostní komunikační infrastruktury je připojit 5 000 míst ke gigabitovým rychlostem v oblastech, kde by tyto služby nebyly poskytovány na komerčním základě. Opatření je podporováno z fondů Nástroje pro oživení a odolnost v rámci integrovaného plánu „Nová generace v Litvě“, který vypracovalo ministerstvo financí Litevské republiky, složka „Digitální transformace pro hospodářský růst“ zahrnuje investice C.1.5.2 „Krok směrem k 5G“. 1.5.2 Dílčí opatření 2 "Další rozvoj sítí s ultra vysokou šířkou pásma".

Údaje o rozvoji širokopásmového připojení a technologiích v Litvě

Nejnovější údaje o pokrytí širokopásmovým připojením, předplatném a penetraci, pokrytí různými širokopásmovými technologiemi a nákladech naleznete ve zprávách srovnávacího přehledu a ve zprávách o jednotlivých zemích v rámci indexu digitální ekonomiky a amp; společnosti (DESI).

Regulační orgán pro komunikaci vyvinul pokročilý nástroj pro koncové uživatele pro měření rychlosti přístupu k internetu, který koncovým uživatelům umožňuje měřit skutečnou rychlost jejich služeb přístupu k internetu.

Přidělování spektra pro bezdrátové širokopásmové připojení

Podrobnosti o harmonizovaném přidělování spektra naleznete v Evropské observatoři 5G.

Publikace na vnitrostátní úrovni a na úrovni EU a tiskové dokumenty

angličtina

litevština

Kontaktní údaje

BCO Lithuania (národní úřad pro kompetence v oblasti širokopásmového připojení): Ministerstvo dopravy a spojů

Adresa: Gedimino av. ke stažení. 17, 01505 Vilnius, Litva
Kontakt e-mailem 
Telefon: +370 5 239 3870
Webové stránky

Ministerstvo dopravy a spojů – odbor elektronických komunikací tematické sekce informační společnosti (Susisiekimo ministerija)

Adresa: Gedimino av. ke stažení. 17, 01505 Vilnius, Litva
Kontakt e-mailem 
Telefon: +370 5 239 3870
Webové stránky

Výbor pro rozvoj informační společnosti při ministerstvu dopravy a spojů (Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos)

Adresa: Gedimino av. ke stažení. 7, 01103 Vilnius, Litva
Kontakt e-mailem 
Telefon: +370 5 266 51 61
Webové stránky

PE Plačiajuostis Internetas Systémové požadavky

Adresa: Sausio 13-osios g. 10, 04347 Vilnius, Litva
Kontakt e-mailem 
Telefon: +370 5 243 0882
Webové stránky

Komunikační regulační orgán Litevské republiky (Ryšių reguliavimo tarnyba)

Adresa: Ubytování v okolí destinace Mortos Str. 14, 03219 Vilnius, Litva
Kontakt e-mailem 
Telefon: +370 5 210 56 33
Webové stránky

Nejnovější zprávy

Zpráva o činnosti sítě evropských kanceláří kompetencí pro širokopásmové připojení za období 2023–2024

Tato brožura představuje hlavní činnosti, prioritní oblasti a hlavní body ročního programu sítě evropských úřadů pro kompetence v oblasti širokopásmového připojení (BCO) na období 2023–2024.

Související obsah

Souvislosti

Širokopásmové připojení v zemích EU

Najít aktuální informace o rozvoji širokopásmového připojení v každé zemi, jakož i národní strategie a politiky pro rozvoj širokopásmového připojení.

Viz také

Širokopásmové připojení ve Švédsku

Švédský národní plán pro širokopásmové připojení přijatý v roce 2016 má vizi plně propojeného Švédska a má cíle jak v oblasti mobilního pokrytí, tak v oblasti vysokorychlostního širokopásmového připojení pro domácnosti a podniky.

Širokopásmové připojení ve Slovinsku

Slovinsko se při rozvoji širokopásmových sítí, zejména hospodářské soutěže založené na infrastruktuře a službách, rozhodlo pro technologickou neutralitu a dynamiku trhu.

Širokopásmové připojení v Portugalsku

Digitální agenda Portugalska a národní strategie pro konektivitu sítí elektronických komunikací s velmi vysokou kapacitou na období 2023–2030 formují rozvoj digitální infrastruktury v Portugalsku.

Širokopásmové připojení v Nizozemsku

Všechny domácnosti v Nizozemsku by měly mít možnost přístupu k širokopásmovým sítím o rychlosti alespoň 100 Mb/s a převážná většina by měla do roku 2023 využít 1 Gb/s.

Širokopásmové připojení v Lotyšsku

Lotyšsko podporuje cíle gigabitové společnosti a usiluje o přenosovou rychlost 100 Mb/s, kterou lze modernizovat na gigabitovou, pro městské a venkovské oblasti, jakož i o pokrytí všech velkých městských oblastí sítí 5G.

Širokopásmové připojení v Itálii

Italská strategie pro ultraširokopásmový přístup ke gigabitové společnosti si klade za cíl zajistit gigabitové připojení pro všechny do roku 2026.

Širokopásmové připojení v Irsku

Národní plán pro širokopásmové připojení v Irsku předpokládá, že do roku 2026 budou mít všechny prostory v Irsku přístup k vysokorychlostnímu širokopásmovému připojení.

Širokopásmové připojení v Maďarsku

Maďarská národní strategie digitalizace na období 2021–2030 si klade za cíl dosáhnout do roku 2030 95 % domácností pokrytých gigabitovými sítěmi.

Širokopásmové připojení v Německu

Koaliční dohoda z roku 2021, digitální strategie a gigabitová strategie německé spolkové vlády z roku 2022 upřednostňují celostátní dodávky sítí FTTH a 5G.

Širokopásmové připojení ve Francii

Národní širokopásmový program France Très Haut Débit stanoví cíl rychlého širokopásmového přístupu pro všechny domácnosti do roku 2022 a optických vláken pro všechny do roku 2025.

Širokopásmové připojení ve Finsku

Finské orgány upřednostňují zavádění optických sítí na základě hospodářské soutěže za pomoci veřejných prostředků pro oblasti s nedostatečným pokrytím a poradenství místním obcím ohledně toho, jak zavést širokopásmové sítě.

Širokopásmové připojení v Dánsku

Řada politických iniciativ zaměřených na celostátní pokrytí pevným a mobilním širokopásmovým připojením podporuje dánské cíle v oblasti širokopásmového připojení. Vláda usiluje o to, aby se Dánsko stalo digitálním průkopníkem tím, že vytvoří základ pro dánské podniky, aby mohly...

Širokopásmové připojení na Kypru

Kyperský plán pro širokopásmové připojení stanoví strategické cíle na období 2021–2025 a zahrnuje legislativní a regulační zásahy, jakož i praktickou podporu rozvoje širokopásmové infrastruktury.

Širokopásmové připojení v Chorvatsku

Chorvatský národní plán rozvoje širokopásmového připojení na období 2021–2027 reaguje na cíle evropské gigabitové společnosti do roku 2025 a částečně na digitální cíle do roku 2030.

Širokopásmové připojení v Bulharsku

Národní plán širokopásmové infrastruktury pro přístup nové generace „Propojené Bulharsko“ a politika v oblasti elektronických komunikací byly aktualizovány a přijaty v srpnu 2020.

Širokopásmové připojení v Belgii

Belgická strategie pro širokopásmové připojení je začleněna do širší politické strategie Digitální Belgie. Cílem národního plánu pro pevné a mobilní širokopásmové připojení je odstranit zbývající bílá místa, kde nejsou k dispozici vysokorychlostní služby. Snížením nákladů a...

Širokopásmové připojení v Rakousku

Rakouská strategie pro širokopásmové připojení se zaměřuje na celostátní nabídku gigabitového připojení (pevného i mobilního) do roku 2030.