Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Širokopásmové připojení na Slovensku

Slovensko si stanovilo dlouhodobý cíl poskytnout všem domácnostem přístup k ultrarychlému internetu do roku 2030.

    vlajka Slovenska

Shrnutí rozvoje širokopásmových sítí ve Slovenské republice

Do roku 2030 předpokládá slovenský národní plán širokopásmového připojení pokrytí všech domácností s rychlostí nejméně 100 Mb/s, modernizovatelných na 1 Gb/s, jakož i pokrytí sociálně-ekonomických řidičů gigabitovým připojením.

Národní strategie a politika v oblasti širokopásmového připojení

Odpovědné orgány

Hlavní cíle a opatření pro rozvoj širokopásmového připojení

Cílem slovenského národního plánu širokopásmového připojení, který byl schválen v březnu 2021, je pokrytí všech domácností rychlostí nejméně 100 Mb/s s možností modernizace na 1 Gb/s, jakož i pokrytí socioekonomických řidičů (školy, instituce, kanceláře, dopravní uzly) rychlostí alespoň 1 Gbps do roku 2030. Podle plánu jsou cíle nejlépe splněny podporou výstavby pasivních optických sítí.

Investiční mezera se odhaduje na 960 milionů EUR. Náklady budou hrazeny především ze soukromých zdrojů, v případě potřeby i z veřejných zdrojů a z evropských fondů (RRF a ESI fondy). Plán předpokládá podporu provozovatelům při budování infrastruktury tam, kde pro ně dosud nebyla ekonomicky atraktivní. To lze také kombinovat s dalšími pobídkami, jako jsou poukázky pro domácnosti na nákup moderních telekomunikačních služeb nebo výzvy obcí k vybudování potřebné infrastruktury se státní podporou a následně k jejímu pronájmu operátorům.

Strategický dokument Podpora rozvoje sítí 5G na Slovensku pro roky 2020–2025 stanoví vizi a cíle pro zavádění 5G sítí.

Údaje o rozvoji širokopásmového připojení a technologiích na Slovensku

Nejnovější údaje o pokrytí širokopásmovým připojením, předplatném a penetrace, pokrytí různých širokopásmových technologií a nákladech prověřují zprávy srovnávacího přehledu a zprávyo jednotlivých zemích indexu digitální ekonomiky a společnosti (DESI).

Přidělení spektra pro bezdrátové širokopásmové připojení

Podrobnosti o harmonizovaném přidělování rádiového spektra naleznete v Evropském observatoři 5G.

Vnitrostátní a unijní publikace a tiskové dokumenty

Čeština

Slovenština

Kontaktní údaje

BCO Slovensko (národní úřad pro širokopásmové kompetence):  Ministerstvo investic, regionálního rozvoje a informatizace Slovenské republiky (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja informatizácie Slovenskej republiky)

Adresa: Pribinova 25, 811 09 Bratislava, Slovenská republika Kontaktujte e- mailem Telefon: +421 2 20 92 83 28 Webové stránky

Ministerstvo dopravy Slovenské republiky (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)

Adresa: Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava 15, Slovensko Kontakt emailem Telefon: +421 2 5949 4111 Webové stránky

Národní agentura pro sítě a elektronické služby (Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby)

Adresa: Kollárova 8, 917 02 Trnava, Slovensko Kontakt emailem Telefon: +421 2 3278 0700 Webové stránky

Regulační úřad pro elektronické komunikace a poštovní služby (Úrad pre reguláciu elektronické komunikácií a poštový služieb)

Adresa: Továrenská 7, 828 55 Bratislava 24, Slovensko Kontakt emailem Telefon: +421 2 5788 1111 Webové stránky

Nejnovější zprávy

Shrnutí ročního pracovního plánu na období 2022–2023 týkající se evropské sítě poradenských kanceláří pro širokopásmové připojení

Podpůrný nástroj Evropské sítě poradenských kanceláří pro širokopásmové připojení (BCO Network) zveřejnil shrnutí svého ročního pracovního plánu na období 2022–2023, v němž nastiňuje klíčové činnosti a témata pro letošní program výměny znalostí a budování kapacit.

TISKOVÁ ZPRÁVA |
Pravidla EU pro volání v rámci EU účinně chrání občany před nadměrnými cenami

Jak hodnotící zpráva Komise, tak výsledky průzkumu Eurobarometru o dopadu pravidel zajišťujících cenově dostupnou komunikaci v rámci EU ukazují, že pravidla EU se ukázala jako účinná: od roku 2019 mají Evropané nižší maloobchodní ceny za hovory pocházející z jednoho členského státu a končící v jiných členských státech.

Související obsah

Souvislosti

Širokopásmové připojení v zemích EU

Najít aktuální informace o rozvoji širokopásmového připojení v každé zemi, jakož i národní strategie a politiky pro rozvoj širokopásmového připojení.

Viz také

Širokopásmové připojení ve Švédsku

Švédský národní plán širokopásmového připojení, který byl přijat v roce 2016, má vizi plně propojeného Švédska a má cíle jak v oblasti mobilního pokrytí, tak v oblasti vysokorychlostního širokopásmového připojení pro domácnosti a podniky.

Širokopásmové připojení v Rumunsku

Rumunský plán širokopásmového připojení se zaměřuje na vybudování vnitrostátní širokopásmové sítě jako první krok k dosažení cílů EU v oblasti připojení.

Širokopásmové připojení v Nizozemsku

Všechny domácnosti v Nizozemsku by měly mít možnost získat přístup k širokopásmovým sítím o rychlosti nejméně 100 Mb/s a převážná většina by měla do roku 2023 využívat 1 Gb/s.

Širokopásmové připojení v Itálii

Italská strategie pro ultraširokopásmové připojení směrem k gigabitové společnosti si klade za cíl poskytnout gigabitové připojení pro všechny do roku 2026.

Širokopásmové připojení v Irsku

Národní plán širokopásmového připojení pro Irsko předpokládá, že do roku 2026 budou mít všechny prostory v Irsku přístup k vysokorychlostnímu širokopásmovému připojení.

Širokopásmové připojení v Maďarsku

Maďarský návrh národní strategie digitalizace na období 2021–2030 si klade za cíl dosáhnout do roku 2030 95 % domácností pokrytých gigabitovými sítěmi.

Širokopásmové připojení v Řecku

Řecká digitální transformace Bible 2020–2025 zdůrazňuje konektivita jako jednu z pěti strategických os a uznává cíle gigabitové společnosti 2025.

Širokopásmové připojení v Německu

Koaliční dohoda z roku 2021, digitální strategie a gigabitová strategie německé spolkové vlády 2022 upřednostňují celostátní dodávky sítí FTTH a 5G.

Širokopásmové připojení ve Francii

Národní program pro širokopásmové připojení France Très Haut Débit stanoví cíl rychlého širokopásmového přístupu pro všechny domácnosti do roku 2022 a optických vláken pro všechny do roku 2025.

Širokopásmové připojení ve Finsku

Finské orgány upřednostňují zavádění sítě založené na optických vláknech založené na hospodářské soutěži za pomoci veřejných prostředků pro oblasti s nedostatečnými službami a poradenství místním obcím ohledně toho, jak zavést širokopásmové sítě.

Širokopásmové připojení v Dánsku

Řada politických iniciativ zaměřených na celostátní pokrytí pevným a mobilním širokopásmovým připojením podporuje dánské cíle širokopásmového připojení. Vláda usiluje o to, aby se Dánsko stalo digitálním průkopníkem tím, že vytvoří základ pro dánské podniky k využívání...

Broadband - Česká republika

Národní plán rozvoje vysokokapacitních sítí schválený v březnu 2021 definuje strategický přístup ČR k výstavbě VHCN.

Širokopásmové připojení na Kypru

Plán Kypru pro širokopásmové připojení stanoví strategické cíle na období 2021–2025 a zahrnuje legislativní a regulační zásahy, jakož i praktickou podporu rozvoje širokopásmové infrastruktury.

Širokopásmové připojení v Chorvatsku

Chorvatský národní plán rozvoje širokopásmového připojení 2021–2027 reaguje na cíle Evropské gigabitové společnosti do roku 2025 a částečně na digitální cíle do roku 2030.

Širokopásmové připojení v Bulharsku

Národní plán širokopásmové infrastruktury pro přístup nové generace „propojené Bulharsko“ a Politika v oblasti elektronických komunikací byly aktualizovány a přijaty v srpnu 2020.

Širokopásmové připojení v Belgii

Strategie Belgie pro širokopásmové připojení je začleněna do širší politické strategie Digitální Belgie. Cílem národního plánu pro pevné a mobilní širokopásmové připojení je odstranit zbývající bílé oblasti, kde vysokorychlostní služby nejsou k dispozici. Snížením nákladů a...