Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Širokopásmové připojení: Státní podpora

Státní podpora širokopásmového připojení může být nezbytná na některých místech, kde trh neposkytuje nezbytné investice do infrastruktury.

Plán katalánské gigabitové společnosti, Španělsko

fix-empty

Dne 31. ledna 2023 byly revidované pokyny ke státní podpoře širokopásmových sítí zveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie (Úř. věst.C 36, 31.1.2023, s. 1–42)a použijí se ode dne následujícího po jejich zveřejnění. Pokyny uvádějí, jak Komise posoudí opatření státní podpory oznámená členskými státy, která podporují zavádění a zavádění širokopásmových sítí v EU.

Většina investic do širokopásmových sítí pochází od soukromých operátorů, v některých oblastech však může být nezbytná státní podpora na zavádění širokopásmových sítí nebo na motivaci spotřebitelů a podniků k účasti na širokopásmových službách.

Pokyny pomohou veřejným orgánům navrhnout podpůrná opatření slučitelná s jednotným trhem, která přispějí k dosažení cílů politiky evropské digitální dekády do roku 2030 a zajistí gigabitovou konektivitu pro všechny, jakož i pokrytí sítí 5G pro všechny obydlené oblasti.

Nové pokyny odrážejí současný regulační, tržní a technický vývoj. V důsledku toho byly revidovány prahové hodnoty pro intervence. Členské státy mohou podpořit investice do pevných sítí v oblastech, kde trh pravděpodobně neposkytuje koncovým uživatelům rychlost stahování nejméně 1 Gb/s a rychlost nahrávání nejméně 150 Mb/s.

Pokyny poprvé rovněž poskytují rámec pro posouzení podpory na zavádění mobilních sítí (včetně sítí 5G) a pro přijímání opatření.

Některá pravidla byla zjednodušena. Zejména koncepce velkoobchodních přístupových produktů k dotované síti může lépe zohlednit situaci v oblasti hospodářské soutěže v dotčené oblasti a poptávku po některých přístupových produktech. V důsledku toho by některé náklady na zavádění mohly být sníženy, aniž by to ovlivnilo hospodářskou soutěž.

Pokyny navíc poskytují dodatečné pokyny k řadě klíčových oblastí, jako je mapování, veřejné konzultace, výběrové řízení, velkoobchodní ceny za přístup a mechanismy zpětného získání.

Revidované pokyny zejména uznávají, že aby se zabránilo nadměrným rozdílům ve způsobu mapování širokopásmových sítí (základní prvek pro ověření selhání trhu), musí být harmonizováno několik klíčových prvků (například výkonnost sítě musí být měřena z hlediska rychlosti stahování a případně rychlosti nahrávání, kterou mají koncoví uživatelé k dispozici za podmínek špičky a v prostorách procházejících nebo v síti o rozloze 100 m² pro bezdrátové sítě). V příloze pokynů je navíc navržena podrobnější, ale dobrovolná metodika.

Další podrobnosti a pravidla naleznete v pokynech pro širokopásmové připojení.

 

Nejnovější zprávy

TISKOVÁ ZPRÁVA |
Komise přijala revidovaná pravidla státní podpory pro širokopásmové sítě

Evropská komise přijala revidované sdělení o státní podpoře pro širokopásmové sítě. Revidované pokyny pro širokopásmové sítě stanoví pravidla, podle nichž bude Komise posuzovat opatření státní podpory oznámená členskými státy na podporu zavádění a zavádění širokopásmových sítí v EU.

Související obsah

Souvislosti

Plánování projektů širokopásmového připojení

Úsek plánování širokopásmového připojení pomáhá obcím a dalším subjektům při plánování úspěšných projektů rozvoje širokopásmového připojení.

Viz také

Širokopásmové připojení: Definice plánu

Klíčem k úspěšnému regionálnímu rozvoji širokopásmového připojení je politicky podporovaný plán na místní, regionální nebo celostátní úrovni, který kombinuje cíle se specifickými potřebami a zúčastněnými stranami.

Širokopásmové připojení: Akční plán

Akční plán podrobně popisuje náklady, zúčastněné strany, činnosti, koordinaci a monitorování zapojené do provádění strategie pro širokopásmové připojení.

Širokopásmové připojení: Síť a topologie

Širokopásmová síť se skládá z geografických částí. Topologie sítě popisuje, jak jsou jednotlivé části sítě propojeny. Nejrelevantnější topologie pro páteřní a oblastní sítě jsou topologie stromů, kruhové topologie a meshed topologies. Pro první míli dvě základní topologie: bod...