Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Koalice pro digitální dovednosti a pracovní místa

Koalice pro digitální dovednosti a pracovní místa řeší nedostatek digitálních dovedností tím, že sdružuje členské státy, podniky a organizace.

  mladí lidé ve třídě IT

© iStock Getty Images Plus - MachineHeadz

Staňte se aktivními

Všechny organizace, které podnikají kroky na podporu digitálních dovedností v Evropě, se mohou stát členy koalice tím, že se zaregistrují na diváka závazku a zaváže se, že přijmou opatření k řešení nedostatku digitálních dovedností. Akce mohou sahat od školení nezaměstnaných, pořádání rozsáhlých otevřených on-line kurzů (MOOC) pro učitele, nabízení tříd kódování pro děti nebo špičkové školení pro odborníky v oblasti informačních a komunikačních technologií.

Koalice sdílí a podporuje iniciativy v oblasti digitálních dovedností prostřednictvím evropských cen digitálních dovedností, které mohou být replikovány a rozšiřovány v celé Evropě.  

Evropská komise každoročně zdůrazňuje iniciativy, které prostřednictvím evropských cen digitálních dovedností pomáhají zlepšit digitální dovednosti občanů, pracovní síly, odborníků v oblasti IKT a žen a dívek.

Členské státy mohou podpořit spolupráci mezi různými aktéry ve své zemi tím, že je spojí do národních koalicí.

Správní rada

Správní rada koalice pro digitální dovednosti a pracovní místa zajišťuje strategické vedení koalice. Rada má 12 členů, kteří zastupují koaliční partnery na evropské úrovni a působí jako spojení mezi stánky, národními koalicemi a sociálními partnery. Správní rada přijala v září 2018 devítibodový akční plán, v němž nastínila další kroky k rozšíření členství a k zajištění toho, aby budoucí rozpočet EU zahrnoval zaměření na rozvoj digitálních dovedností.

Kdo nebo co je cílem koalice?

Koalice řeší potřebu digitálních dovedností čtyř širokých skupin:

 1. Digitální dovednosti pro všechny: rozvoj digitálních dovedností, aby všichni občané mohli být aktivní v naší digitální společnosti
 2. Digitální dovednosti pro pracovní sílu: rozvoj digitálních dovedností pro digitální ekonomiku, např. zvyšování kvalifikace a rekvalifikace pracovníků a uchazečů o zaměstnání, a opatření v oblasti kariérního poradenství a poradenství
 3. Digitální dovednosti pro odborníky v oblasti IKT: rozvoj digitálních dovedností na vysoké úrovni pro odborníky v oblasti IKT ve všech průmyslových odvětvích
 4. Digitální dovednosti ve vzdělávání: transformace výuky a učení digitálních dovedností v perspektivě celoživotního učení, včetně odborné přípravy učitelů

Čeho by měla koalice dosáhnout?

Koalice doufá, že dosáhne následujících cílů:

 • vyškolit 1 milion mladých nezaměstnaných na volná digitální pracovní místa prostřednictvím stáží, stáží, učňovské přípravy a krátkodobých programů odborné přípravy
 • podporovat zvyšování kvalifikace a rekvalifikaci pracovní síly a zejména přijmout konkrétní opatření na podporu malých a středních podniků, které se potýkají se specifickými výzvami při získávání a udržení digitálních talentů, jakož i při rekvalifikaci své pracovní síly
 • modernizovat vzdělávání a odbornou přípravu s cílem poskytnout všem studentům a učitelům příležitost využívat digitální nástroje a materiály při výuce a učení a rozvíjet a zdokonalovat své digitální dovednosti.
 • využívaly dostupné finanční prostředky na podporu digitálních dovedností a zvýšily povědomí o významu digitálních dovedností pro zaměstnatelnost, konkurenceschopnost a účast ve společnosti.

Nedostatek digitálních dovedností v Evropě

Mít digitálně kvalifikovanou pracovní sílu a obyvatelstvo má zásadní význam pro evropskou konkurenceschopnost a digitální společnost podporující začlenění.

42 % evropských občanů však nemá základní digitální dovednosti. 37 % lidí pracujících – zemědělců, zaměstnanců bank i pracovníků v továrnách – rovněž postrádá dostatečné digitální dovednosti, a to navzdory rostoucí potřebě těchto dovedností ve všech pracovních místech.

V Evropě také chybí kvalifikovaní specialisté na IKT, kteří by mohli obsadit rostoucí počet volných pracovních míst ve všech odvětvích hospodářství. Zásadní otázkou, na níž je tato skutečnost založena, je potřeba modernizovat naše systémy vzdělávání a odborné přípravy, které v současné době dostatečně nepřipravují mladé lidi na digitální ekonomiku a společnost, a přejít k přístupu celoživotního učení, aby lidé mohli podle potřeby přizpůsobit své dovednosti po celou dobu života.

S cílem pomoci řešit nedostatky v dovednostech v Evropě byla v rámci Nástroje pro propojení Evropy spuštěna evropská platforma pro digitální dovednosti a pracovní místa. Cílem platformy je nabídnout řadu zdrojů, včetně:

Index digitální ekonomiky a společnosti

Evropská komise sleduje digitální pokrok členských států a můžete přezkoumat zjištění indexu digitální ekonomiky a společnosti (DESI) pro každou zemi v oblastech:

 • konektivita
 • lidský kapitál/digitální dovednosti
 • využívání internetových služeb občany
 • integrace digitálních technologií ze strany podniků
 • digitální veřejné služby
 • výzkum a vývoj IKT

Nejnovější zprávy

TISKOVÁ ZPRÁVA |
Digitální práva a zásady: digitální transformace pro občany EU

Komise vítá včerejší dohodu s Parlamentem a Radou o Evropském prohlášení o digitálních právech a zásadách. Prohlášení, které bylo navrženo v lednu, stanoví jasný referenční bod o druhu digitální transformace zaměřené na člověka, kterou EU podporuje a brání doma i v zahraničí.

Související obsah

Souvislosti

Iniciativy v oblasti digitálních dovedností

Koalice pro digitální dovednosti a pracovní místa a další iniciativy podporují excelenci v oblasti digitálních dovedností v různých organizacích, oblastech a zemích.

Viz také