Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Koalice digitálních dovedností a pracovních míst

Koalice pro digitální dovednosti a pracovní místa řeší mezeru v digitálních dovednostech tím, že spojuje členské státy, podniky a organizace.

  mladí lidé ve třídě IT

© iStock Getty Images Plus - MachineHeadz

Staň se aktivním

Všechny organizace, které podnikají kroky na podporu digitálních dovedností v Evropě, se mohou stát členy koalice tím, že se zaregistrují na diváka závazku a budou se zavázat, že přijmou opatření k odstranění nedostatků v oblasti digitálních dovedností. Akce mohou zahrnovat odbornou přípravu nezaměstnaných osob, pořádání rozsáhlých otevřených on-line kurzů pro učitele, nabízení kurzů kódování pro děti nebo špičkovou odbornou přípravu odborníků v oblasti IKT.

Koalice sdílí a podporuje iniciativy v oblasti digitálních dovedností prostřednictvím evropských cen za digitální dovednosti, které lze replikovat a rozšiřovat v celé Evropě.  

Evropská komise každoročně upozorňuje na iniciativy, které pomáhají zlepšit digitální dovednosti občanů, pracovní síly, odborníků v oblasti IKT a žen a dívek prostřednictvím evropských cen za digitální dovednosti.

Členské státy mohou podpořit spolupráci mezi různými aktéry ve své zemi tím, že je spojí ve vnitrostátních koalicích.

Správní rada

Správní rada koalice pro digitální dovednosti a pracovní místa poskytuje koalici strategické vedení. Správní rada má 12 členů, kteří zastupují partnery koalice na evropské úrovni a působí jako vazba mezi přispěvateli, národními koalicemi a sociálními partnery. Správní rada přijala v září 2018 devítibodový akční plán, v němž nastiňuje další kroky k rozšíření členství a k zajištění toho, aby budoucí rozpočet EU zahrnoval zaměření na rozvoj digitálních dovedností.

Na koho nebo na co se koalice zaměřuje?

Koalice řeší potřebu digitálních dovedností čtyř širokých skupin:

 1. Digitální dovednosti pro všechny: rozvoj digitálních dovedností, které umožní všem občanům být aktivní v naší digitální společnosti
 2. Digitální dovednosti pro pracovní sílu: rozvoj digitálních dovedností pro digitální ekonomiku, např. zvyšování kvalifikace a rekvalifikace pracovníků a uchazečů o zaměstnání, a opatření v oblasti profesního poradenství a poradenství
 3. Digitální dovednosti pro odborníky v oblasti IKT: rozvoj digitálních dovedností na vysoké úrovni pro odborníky v oblasti IKT ve všech průmyslových odvětvích
 4. Digitální dovednosti ve vzdělávání: transformace výuky a učení digitálních dovedností z hlediska celoživotního učení, včetně odborné přípravy učitelů

Čeho by měla koalice dosáhnout?

Koalice doufá, že dosáhne následujících cílů:

 • školení 1 milionu mladých nezaměstnaných na volná digitální pracovní místa prostřednictvím stáží, stáží, učňovské přípravy a krátkodobých programů odborné přípravy
 • podporovat prohlubování dovedností a rekvalifikaci pracovníků, a zejména přijmout konkrétní opatření na podporu malých a středních podniků, které čelí specifickým výzvám při získávání a udržení digitálních talentů, jakož i při rekvalifikaci své pracovní síly;
 • modernizovat vzdělávání a odbornou přípravu s cílem poskytnout všem studentům a učitelům příležitost využívat digitální nástroje a materiály při jejich výuce a učení a rozvíjet a zdokonalovat své digitální dovednosti.
 • využívat dostupné finanční prostředky na podporu digitálních dovedností a zvyšování povědomí o významu digitálních dovedností pro zaměstnatelnost, konkurenceschopnost a účast ve společnosti.

Rozdíly v digitálních dovednostech v Evropě

Mít digitální kvalifikovanou pracovní sílu a obyvatelstvo má zásadní význam pro evropskou konkurenceschopnost a inkluzivní digitální společnost.

42 % evropských občanů však nemá základní digitální dovednosti. 37 % lidí pracujících na trhu práce – zemědělcům, zaměstnancům bank i pracovníkům v továrnách – také postrádá dostatečné digitální dovednosti, a to navzdory rostoucí potřebě těchto dovedností ve všech pracovních místech.

Evropě rovněž chybí kvalifikovaní odborníci v oblasti IKT, kteří by obsadili rostoucí počet volných pracovních míst ve všech odvětvích hospodářství. Klíčovou otázkou, na níž je tato skutečnost založena, je potřeba modernizovat naše systémy vzdělávání a odborné přípravy, které v současné době dostatečně nepřipravují mladé lidi na digitální ekonomiku a společnost, a přejít k přístupu celoživotního učení, aby lidé mohli podle potřeby přizpůsobit své soubory dovedností po celou dobu svého života.

S cílem pomoci řešit nedostatek dovedností v Evropě byla v rámci Nástroje pro propojení Evropy spuštěna evropská platforma pro digitální dovednosti a pracovní místa. Cílem platformy je nabídnout řadu zdrojů, včetně:

Index digitální ekonomiky a společnosti

Evropská komise sleduje pokrok členských států v digitální oblasti a můžete přezkoumat zjištění indexu digitální ekonomiky a společnosti (DESI) pro každou zemi v těchto oblastech:

 • konektivita
 • lidský kapitál/digitální dovednosti
 • využívání internetových služeb občany
 • integrace digitálních technologií ze strany podniků
 • digitální veřejné služby
 • výzkum a vývoj IKT

Nejnovější zprávy

TISKOVÁ ZPRÁVA |
Komise zahajuje výzvy k investování více než 176 milionů eur do digitálních kapacit a technologií

Evropská komise zveřejnila nový soubor výzev k předkládání návrhů v rámci pracovních programů programu Digitální Evropa na období 2023–2024 s cílem posílit digitální kapacity v celé EU. Tyto výzvy jsou otevřeny podnikům, orgánům veřejné správy a dalším subjektům z členských států EU, zemí ESVO/EHP a přidružených zemí. Rozpočet na tento soubor výzev přesahuje 176 milionů EUR.

Související obsah

Souvislosti

Iniciativy v oblasti digitálních dovedností

Evropská komise podporuje řadu iniciativ na podporu excelence v oblasti digitálních dovedností v různých organizacích, odvětvích a zemích.

Viz také

Přísliby k akci

Všechny organizace, podniky a vládní orgány se vyzývají, aby se konkrétně zavázaly k provádění opatření ke snížení rozdílů v digitálních dovednostech v Evropě.