Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Evropské sledování toku dat

S ohledem na evropskou strategii pro data umožňuje nástroj pro strategickou vizualizaci cloudových dat strategickou analýzu, kvantifikaci, vizualizaci a sledování jak objemů, tak ekonomických hodnot toků cloudových dat napříč Evropskou unií, zeměmi ESVO a Spojeným královstvím.

    připomenutí konceptu dat

© iStock Getty Images Plus - watchara_tongnoi

Analýza, mapování, kvantifikace a monitorování objemu toků cloudových dat a souvisejících ekonomických hodnot v rámci EU i mimo ni v oblasti cloud computingu je zásadní pro podporu rozhodování, průmyslových rozhodnutí a investičních rozhodnutí. Je rovněž klíčový pro posouzení konkurenceschopnosti evropské digitální ekonomiky na základě analýzy modelů toku dat a pro sledování pohybu údajů v souladu se zásadou volného toku neosobních údajů v rámci hospodářství EU. Znalost objemu a hodnoty toků cloudových dat pomůže dosáhnout cílů Cloud and Edge Digital Decade do roku 2030.

S cílem poskytnout ekonomické informace o tocích dat v oblasti cloud computingu vytvořila Komise nástroj pro strategickou vizualizaci cloudových datových toků.

Tento nástroj Komisi umožňuje:

  1. zmapovat a odhadnout objem a ekonomickou hodnotu hlavních datových toků v oblasti cloud computingu v 27 členských státech EU (tj. datových tocích uvnitř EU) a Islandu, Norsku, Švýcarsku a Spojeném království (tj. toky údajů mimo EU);
  2. předpokládaný odtok údajů do roku 2030;
  3. analyzovat objem datových toků podle odvětví, velikosti společnosti a zemí.

Mapy a grafy poskytují srovnávací prognózy toku a odtoku údajů o jednotlivých zemích od roku 2016 do roku 2030, pokud jsou údaje k dispozici.

 

 

Nástroj pro strategickou vizualizaci Cloud Data Flow obsahuje data z 31 zemí Evropy. Bude sloužit ke sledování trendů toku dat, včetně objemů a jejich ekonomických hodnot v těchto zemích. Uvádí také údaje o využívání cloud computingu podle odvětví, země a velikosti podniků do roku 2030. Nástroj může být rovněž užitečný jako strategický prognostický nástroj na podporu budoucího rozhodování, obchodních a investičních rozhodnutí v oblasti cloud computingu na základě důkazů o toku dat. 

Data uvedená v nástroji pro strategickou vizualizaci cloudových datových toků jsou od roku 2016 s prognózami do roku 2030. Použité zdroje sběru údajů se pohybují od primárních zdrojů, jako jsou oficiální statistické údaje, až po sekundární zdroje, jako jsou průzkumy a rozhovory. Nová metodika vyvinutá pro poskytování tohoto nástroje byla poprvé vypracována ve zprávě Komise o mapování datových toků z roku 2021.

Metodika, z níž tento nástroj vychází, byla v roce 2022 posílena tak, aby zahrnovala analytický rámec, který nyní umožňuje kvantifikovat ekonomické hodnoty datových toků dat a odhadnout datové toky mimo EU s klíčovými obchodními partnery nad rámec stávající dostupné kvantifikace a mapování objemu toků dat cloud computingu. Metodická zlepšení a analytický rámec pro odhad ekonomických hodnot datových toků cloudu jsou popsány ve zprávěKomise z roku 2023„Hospodářské hodnoty datových toků“.

 

Zřeknutí se odpovědnosti: Bylo vynaloženo veškeré úsilí k zajištění přesnosti a úplnosti informací, žádná záruka ani odpovědnost za chyby nebo opomenutí ve zdrojových materiálech použitých k sestavení map cloudu a okrajových zařízení.

Informace o pozadí

V roce 2019 zahájilo Generální ředitelství pro komunikační sítě, obsah a technologie (CONNECT) ve spolupráci se Společným výzkumným střediskem první dobrovolný průzkum společností a veřejných subjektů (nyní uzavřený) s cílem shromáždit souhrnné a anonymizované údaje o:

  • množství údajů uložených v rámci cloudových infrastruktur společnostmi a veřejnými subjekty v rámci EU (tj. datové zásoby);
  • objem dat se přesunul z jedné cloudové infrastruktury do jiné v celé EU.

Evropská strategie pro údaje z roku 2020 uznala strategický význam získávání ekonomických informací o tocích údajů, a proto navrhla vytvoření strategického analytického rámce pro datový tok. Za účelem splnění tohoto klíčového opatření provedla Komise dvě studie: „Mapování datových toků“ a „ekonomické hodnoty datových toků“. První studie poprvé vyvíjí a testuje novou, soběstačnou a replikovatelnou metodiku pro kvantifikaci objemu datových toků. Druhý vyvíjí první svého druhu analytického rámce pro měření ekonomické hodnoty datových toků. Data vyvinutá oběma studiemi z hlediska objemu a ekonomické hodnoty datových toků jsou začleněna do nástroje pro strategickou vizualizaci Cloud Data Flow.

Tento nástroj umožňuje geograficky vidět on-line země a hospodářská odvětví, které spouštějí toky cloudových dat. Umožňuje také analýzu toků cloudových dat a jejich související ekonomické hodnoty podle odvětví, zeměpisu a velikosti podniků v 31 zemích Evropy. Rovněž ukazuje on-line stávající a prognózy zavádění cloud computingu do roku 2030 v jednotlivých odvětvích, členských státech a typech společností a poukazuje na klíčové hospodářské partnery.

Nejnovější zprávy

TISKOVÁ ZPRÁVA |
Komise vyzývá 18 členských států, aby dodržovaly akt EU o správě dat

Evropská komise se rozhodla zahájit řízení o nesplnění povinnosti zasláním výzvy 18 členským státům, které neurčily odpovědné orgány k provádění aktu o správě dat nebo které neprokázaly, že tyto orgány jsou oprávněny plnit úkoly požadované tímto aktem.

TISKOVÁ ZPRÁVA |
Komise vyhlašuje výzvy k investování více než 176 milionů eur do digitálních kapacit a technologií

Evropská komise zahájila nový soubor výzev k předkládání návrhů v rámci pracovních programů na období 2023–2024 v rámci programu Digitální Evropa s cílem posílit digitální kapacity v celé EU. Tyto výzvy jsou otevřeny podnikům, orgánům veřejné správy a dalším subjektům z členských států EU, zemí ESVO/EHP a přidružených zemí. Rozpočet na tento soubor výzev činí více než 176 milionů EUR.

Související obsah

Souvislosti

Volný tok neosobních údajů

EU chce zajistit volný tok údajů v Evropě, což společnostem a orgánům veřejné správy umožní uchovávat a zpracovávat neosobní údaje, kdykoli se rozhodnou.