Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Provádění Marrákešské smlouvy do práva EU

Marrákešská smlouva umožňuje lidem s poruchou tisku přístup k více knihám a dalším tiskovým materiálům ve formátech, které jsou jim přístupné.

    Skupina lidí sedících v knihovně čtení knih, evokující přístupnost Marrákešská smlouva přináší

© iStock by Getty Images - 871461580 Rawpixel

Směrnice a nařízení o provádění Marrákešské smlouvy do práva EU byly zveřejněny v Úředním věstníku dne 20. září 2017. Lhůta pro provedení směrnice ve vnitrostátním právu členským státům skončila dne 11. října 2018. Nařízení vstoupilo v platnost dne 12. října 2018.

Směrnice

Směrnice o některých povolených užitích některých děl (.pdf) a jiných předmětů chráněných autorským právem a právy s ním souvisejícími ve prospěch osob nevidomých, zrakově postižených nebo s jinými poruchami čtení stanoví povinnou výjimku z autorského práva a práv s ním souvisejících.

Všechny jazykové verze směrnice jsou k dispozici v EUR-Lexu.

Nařízení

Nařízení stanoví výjimku z autorského práva (.pdf), která umožňuje přeshraniční výměnu rozmnoženin určitých děl a předmětů ochrany v přístupném formátu, které jsou obvykle chráněny autorským právem a právy s ním souvisejícími. To je ve prospěch osob, které jsou nevidomé, zrakově postižené nebo s jinými poruchami čtení. Nařízení umožní přeshraniční výměnu kopií pořízených na základě výjimky mezi EU a třetími zeměmi, které jsou smluvními stranami Smlouvy.

Všechny jazykové verze nařízení jsou k dispozici v EUR-Lexu.

Seznamy oprávněných subjektů v členských státech

Podle článku 6 směrnice (EU) 2017/1564 mají členské státy povinnost poskytnout Komisi kontaktní informace, které obdržely od oprávněných subjektů v rámci právního rámce směrnice (EU) 2017/1564 o některých povolených způsobech užití některých děl a jiných předmětů ochrany chráněných autorským právem a právy s ním souvisejícími ve prospěch osob nevidomých, zrakově postižených nebo osob s jinými poruchami čtení.

Výrazem „oprávněný subjekt“ v souvislosti s tímto právním nástrojem se rozumí subjekt, který je členským státem oprávněn nebo uznán za účelem poskytování vzdělávání, odborné přípravy, adaptivního čtení nebo přístupu k informacím oprávněným osobám na neziskovém základě. Zahrnuje také veřejnou instituci nebo neziskovou organizaci, která poskytuje příjemcům stejné služby jako jednu ze svých hlavních činností, institucionálních povinností nebo v rámci svých úkolů ve veřejném zájmu.

Stáhněte si tabulku autorizovaných subjektů (.pdf)

Tyto informace budou pravidelně aktualizovány o další informace obdržené od členských států.

Nejnovější zprávy

KONZULTACE |
Cílená konzultace se zúčastněnými stranami o mírnějším režimu odpovědnosti podle čl. 17 odst. 6 směrnice (EU) 2019/790

Útvary Komise zahajují tuto cílenou konzultaci s cílem shromáždit informace od příslušných zúčastněných stran o uplatňování a dopadech zvláštního režimu odpovědnosti stanoveného v čl. 17 odst. 6 směrnice (EU) 2019/790 o autorském právu a právech s ním souvisejících na jednotném digitálním trhu.

Související obsah

Souvislosti

Autorská práva

Evropská komise přizpůsobuje pravidla EU v oblasti autorského práva novému chování spotřebitelů v Evropě, která si cení její kulturní rozmanitosti.

Viz také

Ochrana databází

Databáze v Evropské unii jsou chráněny právem EU. Směrnice o právní ochraně databází byla přijata v roce 1996 a byla vyhodnocena v roce 2018.