Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Svoboda a pluralita sdělovacích prostředků

Evropská unie prosazuje svobodu a pluralitu sdělovacích prostředků jako pilíře moderní demokracie a umožňuje svobodnou a otevřenou diskusi.

  Ruční držení smartphonu při pohledu na zpravodajský web

© image by rclassenlayouts - Getty Images/iStock

Svoboda a pluralita sdělovacích prostředků zajišťují tok informací a hrají klíčovou úlohu při zajišťování odpovědnosti. Komise zintenzivnila svou činnost v této oblasti a zařadila svobodu sdělovacích prostředků do středu svého podávání zpráv o právním státu a nadále financovala řadu projektů, které přinášejí hmatatelné výsledky. Komise rovněž naplánovala klíčové iniciativy na posílení práce a bezpečnosti novinářů a přijala akční plán zaměřený na podporu životaschopného mediálního ekosystému.

Závazky Evropské unie respektovat svobodu a pluralitu sdělovacích prostředků a prosazovat svobodu projevu – mezi něž patří právo přijímat a rozšiřovat informace bez zásahu veřejné moci – jsou zakotveny v článku 11 Listiny základníchpráv EU (.pdf), který odráží článek 10 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

Právní předpisy a právní stát

 • Evropský akt o svobodě sdělovacích prostředků (EMFA), který byl politicky schválen Evropským parlamentem a Radou dne 15. prosince 2023, vychází z revidované směrnice o audiovizuálních mediálních službách. Cílem EMFA, která bylapoprvé navržena v září 2022, je posílit integritu vnitřního trhu, a chránit tak pluralitu a nezávislost sdělovacích prostředků v Unii.

  EMFA bude:

  • Chránit redakční nezávislost tím, že se od členských států požaduje, aby dodržovaly účinnou redakční svobodu poskytovatelů mediálních služeb a zároveň zlepšily ochranu novinářských zdrojů, a to i před používáním spywaru.
  • Zajišťuje nezávislé fungování veřejnoprávních sdělovacích prostředků, mimo jiné zajištěním přiměřených, udržitelných a předvídatelných finančních zdrojů a podporou transparentnosti při jmenování vedoucího nebo členů správních rad pro sdělovací prostředky;
  • Zaručit transparentnost vlastnictví sdělovacích prostředků prostřednictvím zveřejňování cílených požadavků na informace (např. zákonná jména, kontaktní údaje, vlastnictví);
  • Poskytnout záruky proti neoprávněnému odstranění mediálního obsahu vytvořeného v souladu s profesními normami, který je však považován za neslučitelný s podmínkami, ze strany velmi velkých on-line platforem (určených podle aktu o digitálních službách);
  • Zavést právo přizpůsobit nabídku médií na zařízeních a rozhraních, jako jsou připojené televizory, které uživatelům umožní změnit výchozí nastavení tak, aby odrážely jejich vlastní preference;
  • Zajistit, aby členské státy prostřednictvím testů plurality sdělovacích prostředků prováděly posouzení dopadu klíčových koncentrací mediálního trhu na pluralitu sdělovacích prostředků a redakční nezávislost;
  • Zajistit transparentnější metodiku měření publika pro poskytovatele mediálních služeb a inzerenty s cílem omezit riziko nafouknutých nebo předpojatých údajů o publiku;
  • Stanovit požadavky na přidělování státní reklamy poskytovatelům mediálních služeb a on-line platformám s cílem zajistit transparentnost a nediskriminaci.
 • Na faktické stránce EMFA je uveden přehled hlavních cílů. Během přípravy Evropského aktu o svobodě sdělovacích prostředků se uskutečnila výzva k předložení důkazů a otevřená veřejná konzultace.

 • V dubnu 2022 zveřejnila Komise návrh směrnice o strategických žalobách proti účasti veřejnosti (SLAPP). Strategické soudní spory proti účasti veřejnosti, obecně známé jako „SLAPP“, jsou zvláštní formou obtěžování, které se používá především proti novinářům a obráncům lidských práv, aby zabránili nebo penalizovali mluvení o otázkách veřejného zájmu. Navrhovaná směrnice poskytuje soudům a cílům SLAPP nástroje pro boj proti zjevně neopodstatněným nebo zneužívajícím soudním řízením. Navrhované záruky se budou uplatňovat v občanských věcech s přeshraničním dopadem.
 • Komise přijala evropský akční plán pro demokracii. Bude úzce spolupracovat s členskými státy a zúčastněnými stranami na zlepšení bezpečnosti novinářů. Poskytne udržitelné financování projektů zaměřených na právní a praktickou pomoc novinářům v EU i jinde. V březnu 2021 byl zahájen dialog se zúčastněnými stranami v rámci Evropského fóra zpravodajských médií, v jehož rámci mohou zúčastněné strany poskytnout zpětnou vazbu k doporučení o ochraně, bezpečnosti a posílení postavení novinářů a dalších pracovníků sdělovacích prostředků, které bylo přijato v září 2021. Plán rovněž předpokládá podporu transparentního a spravedlivého přidělování státní reklamy, podporu rozmanitosti sdělovacích prostředků a rozvoj evropského přístupu k významu audiovizuálních mediálních služeb obecného zájmu. V tomto ohledu bylo vyhlášeno nabídkové řízení na studii.
 • Mechanismus právního státu věnuje klíčovou část svobodě a pluralitě sdělovacích prostředků, která se zabývá regulačními orgány a subjekty v oblasti sdělovacích prostředků, transparentností vlastnictví sdělovacích prostředků a zásahy vlády a rámcem pro ochranu novinářů. První zpráva o právním státu, která se týká všech 27 členských států, byla zveřejněna dne 30. září 2020. Představuje shrnutí situace v oblasti právního státu v EU a posouzení situace v každém členském státě se zaměřením na čtyři hlavní pilíře: soudní systém, protikorupční rámec, pluralita sdělovacích prostředků a další institucionální brzdy a protivahy. 
 • Velká síla největších on-line platforem odůvodňuje zvažování konkrétních pravidel ex ante pro ochranu hospodářské soutěže a volby spotřebitelů na internetu. Akt o digitálních službách výrazně zlepšuje mechanismy pro odstraňování nezákonného obsahu a účinnou ochranu základních práv uživatelů na internetu, včetně svobody projevu.
 • Revidovaná směrnice o audiovizuálních mediálních službách posiluje právní záruky v několika oblastech, na něž se vztahuje monitor plurality sdělovacích prostředků, konkrétně moderování obsahu na internetu, nezávislost regulačních orgánů v oblasti sdělovacích prostředků, transparentnost vlastnictví sdělovacích prostředků a mediální gramotnost. Komise postup transpozice bedlivě sleduje.
 • Unijní normotvůrce přijal pravidla pro spravedlivější trh s článkem 17 nové směrnice o autorském právu. Cílem těchto pravidel je pomoci nositelům práv, aby měli lepší postavení, pokud jde o určité online platformy pro sdílení. Zajišťují, že nositelé práv obdrží za používání svého obsahu spravedlivější odměnu. Pokud jde o nové právo vydavatelů tisku (článek 15 nové směrnice o autorském právu), podpoří se tím pluralitní, nezávislá a kvalitní žurnalistika prostřednictvím lepší vyjednávací pozice vydavatelů tisku vůči účastníkům online trhu.

Přímé financování

EU financuje řadu projektů:

 • Několik probíhajících nebo připravovaných projektů a výzev, jejichž cílem je:
  • mapovat porušování svobody sdělovacích prostředků;
  • obhajovat ohrožené novináře;
  • monitorovat rizika pro pluralitu sdělovacích prostředků;
  • podporovat kooperativní žurnalistiku, spolupráci a výměnu osvědčených postupů.
 • Projekty Evropského střediska pro svobodu tisku a sdělovacích prostředků (ECPMF) a jeho partnerů zaměřené na řešení porušování svobody a plurality sdělovacích prostředků v členských státech EU a kandidátských zemích.
 • Granty pro Středisko pro pluralitu a svobodu sdělovacích prostředků (CMPF) na rozvoj a provádění „Monitoru plurality sdělovacích prostředků“ (MPM), který poskytuje komplexní přehled rizik pro svobodu a pluralitu sdělovacích prostředků v celé Evropě s ohledem na čtyři hlavní oblasti:
  1. základní ochrana
  2. pluralita trhu
  3. politická nezávislost
  4. sociální začleňování
 • Pilotní projekt Monitor vlastnictví médií, který zvýší transparentnost vlastnictví sdělovacích prostředků.
 • Program Kreativní Evropa na období 2021–2027, jehož plánovaný rozpočet bude činit přibližně 2,5 miliardy EUR, což představuje 80 % nárůst oproti předchozímu období (2014–2020) na základě EU-27. Bude podporovat evropskou spolupráci v oblasti kulturní rozmanitosti a průmyslové konkurenceschopnosti v kulturních a kreativních odvětvích. Byla zveřejněna výzva k vytvoření partnerství v oblasti žurnalistiky, jejichž cílem je podpořit odvětvovou přeshraniční spolupráci mezi odborníky v oblasti zpravodajských médií v Evropě. S cílem zvýšit financování a zajistit dlouhodobou podporu projektům v oblasti svobody, plurality a gramotnosti sdělovacích prostředků bylo z tohoto programu zajištěno vyčleněné finanční krytí ve výši nejméně 75 milionů EUR.

Podpůrná opatření

Od začátku pandemie COVID-19 předložila Komise řadu opatření na podporu hospodářství a vyzvala členské státy, aby na podporu mediálního odvětví co nejvíce využily.

 • Byl rychle zaveden a rozšířen dočasný rámec státní podpory. Byla rovněž zveřejněna zvláštní šablona pro státní podporu pro digitalizaci zpravodajských médií, která má členským státům pomoci při navrhování jejich národních plánů pro oživení a odolnost.
 • Finanční podporaREACT-EU se zaměřuje na další fondy soudržnosti na klíčové priority malých a středních podniků nebo na kreativní malé a střední podniky v kulturním odvětví, které jsou uznány za prioritu. Tyto fondy zahrnují dotace na zaměstnanost, režimy krátkodobé práce a likviditu a solventnost malých a středních podniků.  
 • Dočasná podpora na zmírnění rizik nezaměstnanosti v mimořádné situaci (SURE) je nástrojem, který mají členské státy k dispozici pro boj proti nepříznivým hospodářským a sociálním důsledkům pandemie COVID-19.
 • Stávající nástroje byly upraveny, včetně větší flexibility při provádění podporovaných projektů. Například stávající záruční nástroj pro malé a střední podniky v kulturních a kreativních odvětvích, včetně sdělovacích prostředků, umožňuje větší flexibilitu při splácení úvěrů a usnadňuje poskytování úvěrů tím, že finančním institucím poskytuje větší jistotu.
 • Komise přijala akční plán na podporu oživení a transformace mediálního a audiovizuálního odvětví. Tato odvětví, zejména zasažená koronavirovou krizí, mají zásadní význam pro demokracii a kulturní rozmanitost a digitální autonomii Evropy. Akční plán se zaměřuje na 3 oblasti činnosti a 10 konkrétních opatření. Ty pomohou mediálnímu sektoru zotavit se z krize tím, že usnadní a rozšíří přístup k financování. Rovněž napomohou transformaci mediálního odvětví tím, že podnítí investice k přijetí souběžné digitální a ekologické transformace a zároveň zajistí budoucí odolnost tohoto odvětví. V neposlední řadě posílí postavení evropských občanů a podniků.

 

Závěry Rady o svobodě a pluralitě sdělovacích prostředků

Dne 7. prosince 2020 přijala Rada Evropské unie závěry o ochraně svobodného a pluralitního mediálního systému.

Dne 14. listopadu 2018 přijala Rada Evropské unie závěry o posílení evropského obsahu v digitální ekonomice.

Rada dříve dne 26. listopadu 2013 přijala závěry o svobodě a pluralitě sdělovacích prostředků v digitálním prostředí.

Kolokvium o základních právech věnovaných pluralitě sdělovacích prostředků a demokracii

V listopadu 2016 uspořádala Evropská komise kolokvium o základních právech věnované pluralitě sdělovacích prostředků a demokracii. Diskuse byla informována poznámkami k diskusi, zvláštním průzkumem Eurobarometru a výsledky veřejné konzultaceVýsledky kolokvia byly zveřejněny v prosinci 2016.

Nejnovější zprávy

Související obsah

Souvislosti

Média a digitální kultura

Komise brání evropská média a digitální kulturu prostřednictvím politik, které posilují postavení občanů a podporují mediální pluralitu.

Hlubší pohled

Multimediální akce

Cílem multimediálních akcí EU je posílit zpravodajství o záležitostech EU z evropského hlediska.

Mediální gramotnost

Mediální gramotnost nikdy nebyla tak důležitá jako dnes. Umožňuje občanům všech věkových kategorií se orientovat v moderním zpravodajském prostředí a přijímat informovaná rozhodnutí.

Boj proti dezinformacím na internetu

The Commission is tackling the spread of online disinformation and misinformation to ensure the protection of European values and democratic systems.

Viz také

Virtuální světy vhodné pro lidi

Virtuální světy, také označované jako metaverze, poskytnou příležitosti i výzvy. Komise zajistí, aby odrážely hodnoty EU a základní práva a podporovaly inovace pro podniky.

Audiovizuální a mediální služby

V dnešní době můžeme sledovat naše oblíbené pořady nejen v televizi, ale i online. Tyto pořady podléhají pravidlům jednotného trhu.

Podpora médií a digitální kultury

Komise podporuje soudržný přístup k mediálním politikám, který zahrnuje právní předpisy týkající se mediálních služeb a zachování evropského kulturního dědictví.

Digitální kulturní dědictví

Cultural heritage is evolving rapidly thanks to digital technologies. The momentum is now to preserve our cultural heritage and bring it to this digital decade.

Autorská práva

Evropská komise přizpůsobuje pravidla EU v oblasti autorského práva novému chování spotřebitelů v Evropě, která si cení její kulturní rozmanitosti.