Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Monitorování plurality sdělovacích prostředků v digitální éře

Monitor plurality sdělovacích prostředků je vědecký nástroj určený k identifikaci potenciálních rizik pro pluralitu sdělovacích prostředků.

  Zvětšovací sklo s okem uprostřed na zeleném pozadí

Monitor plurality sdělovacích prostředků byl upraven a modernizován tak, aby zohledňoval způsob, jakým digitální vývoj ovlivňuje pluralitu sdělovacích prostředků v celé Evropě. MPM bude sloužit jako klíčový zdroj informací z hlediska svobody sdělovacích prostředků v nadcházející první výroční zprávě o právním státu, která má být zveřejněna v září 2020.

Sledování plurality sdělovacích prostředků

MPM posuzuje rizika, jimž čelí pluralita sdělovacích prostředků, na základě souboru 25 klíčových ukazatelů ve čtyřech různých oblastech:

 1. základní ochrana
 2. pluralita trhu
 3. politická nezávislost
 4. sociální inkluzivnost.

Ukazatele se zabývají právními, hospodářskými a sociálně-politickými otázkami. Monitor se vztahuje na veřejnou službu, komerční a komunitní sdělovací prostředky,

MPM je diagnostický nástroj určený k širokému pochopení rizik pro pluralitu sdělovacích prostředků v členském státě. Hodnocení se provádí nezávislým a transparentním způsobem po konzultaci s odborníky na sdělovací prostředky v každé zemi.

MPM uznává, že různé politiky a regulační přístupy se mohou vztahovat na různé druhy médií, ať už jde o vysílání, tisk nebo digitální média. Po modernizaci v roce 2018 se rovněž zabývá dopadem digitálních platforem. 

Monitorování plurality sdělovacích prostředků v digitální éře – MPM2021

V roce 2019 vyčlenil Evropský parlament rozpočet ve výši 1 000 000 EUR zaměřený na doladění MPM2020 a na zajištění jeho dalšího provádění.  Evropská komise udělila grant Centru pro pluralitu sdělovacích prostředků a svobodu sdělovacích prostředků (CMPF) při Evropském univerzitním institutu. Nový grant byl zahájen dne 1. března 2020.

Monitorování plurality sdělovacích prostředků v digitální éře – MPM2020

Evropský parlament vyčlenil v roce 2018 rozpočet ve výši 750 000 EUR. Tento rozpočet byl zaměřen na přizpůsobení MPM digitálnímu prostředí a zajištění jeho provádění.  Za tímto účelem udělila Evropská komise grant Centru pro pluralitu sdělovacích prostředků a svobodu sdělovacích prostředků (CMPF) při Evropském univerzitním institutu.

V roce 2019 provedl výbor CMPF studii o ukazatelích potřebných k posouzení rizik pro pluralitu informací v digitálním věku. To později provedla v rámci programu MPM2020 ve všech členských státech EU a ve dvou kandidátských zemích, a to v letech 2018 a 2019. Přístup k výsledkům MPM2020.

Pozadí

Původní studie

Monitor plurality sdělovacích prostředků vychází z počáteční studie z roku 2009, kterou provedla skupina tří akademických ústavů: ICRI, Katholieke Universiteit LeuvenCMC (Střední evropská univerzita) a MMTC (Jönköping International Business School) – ve spolupráci s Ernst & Young Belgium. Studie vypracovala monitorovací nástroj pro hodnocení rizik pro pluralitu sdělovacích prostředků v členských státech EU na základě stabilního souboru ukazatelů.

Zjednodušení a zkouška MPM – fáze 1

 • V roce 2013 Evropský parlament vyčlenil rozpočet ve výši 500 000 EUR na zjednodušení a pilotní provádění MPM;
 • Evropská komise následně udělila grant Centru pro pluralitu sdělovacích prostředků a svobodu sdělovacích prostředků (CMPF) při Evropském univerzitním institutu na provádění pilotního projektu;
 • První rok tohoto opatření byl rozdělen do dvou proudů, z nichž jeden byl zaměřen na zjednodušení, druhý na testování devíti členských států (Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Francie, Řecko, Maďarsko, Itálie a Spojené království);
 • Výbor CMPF vybral těchto 9 zemí na základě:
  • typologie médií a politických systémů;
  • zeměpisná kritéria;
  • Velikost mediálního trhu (včetně počtu obyvatel a území);
  • stávající politická hodnocení úrovně svobody a plurality sdělovacích prostředků.
 • Závěrečná zpráva z první fáze byla zveřejněna v lednu 2015.

Zjednodušení a zkouška MPM – fáze 2

 • V roce 2014 Evropský parlament vyčlenil další rozpočet ve výši 500 000 EUR na pokračování testování doplňujícím způsobem k předchozímu.
 • Během této druhé fáze projektu, počínaje listopadem 2014, CMPF posoudilo životaschopnost a relevantnost ukazatelů. Testoval je v 19 zemích EU, které nebyly zahrnuty v první pilotní fázi (Rakousko, Chorvatsko, Kypr, Česká republika, Finsko, Německo, Irsko, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Malta, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko a Švédsko).
 • Výsledky jsou k dispozici.

MPM – fáze 3

V roce 2016 byl udělen grant ve výši 500 000 EUR s cílem pokračovat v posuzování rizik pro pluralitu sdělovacích prostředků. Byla udělena v rámci přípravné akce podporované Evropským parlamentem. 

Během této třetí fáze, kterou rovněž provedl výbor CMPF, posuzovali výzkumní pracovníci projektu rizika ve všech členských státech EU a ve dvou kandidátských zemích: Türkiye a Černá Hora. Výsledky tohoto kola jsou k dispozici.

MPM – fáze 4

Středisko pro pluralitu sdělovacích prostředků a svobodu sdělovacích prostředků (CMPF) v Evropském univerzitním institutu zavedlo monitor plurality sdělovacích prostředků (MPM) ve všech členských státech EU v roce 2017, jakož i v Srbsku a v té době z Bývalé jugoslávské republiky Makedonie (dnešní Severní Makedonie).

Za tímto účelem byl na přípravnou akci podporovanou Evropským parlamentem přidělen rozpočet ve výši 350 000 EUR. Výsledky cvičení za rok 2017 byly zveřejněny v roce 2018.

Nejnovější zprávy

Související obsah

Souvislosti

Svoboda a pluralita sdělovacích prostředků

Evropská unie prosazuje svobodu a pluralitu sdělovacích prostředků jako pilíře moderní demokracie a faktory umožňující svobodnou a otevřenou diskusi.

Hlubší pohled

Inovace a politika sociálních médií

K utváření budoucích sociálních médií a sítí jako bezpečného, otevřeného, kreativního a důvěryhodného prostředí jsou zapotřebí silné vazby mezi inovacemi a politikou.

Viz také

Multimediální akce

Cílem multimediálních akcí EU je posílit zpravodajství o záležitostech EU z evropského hlediska.

Mediální gramotnost

Mediální gramotnost nikdy nebyla tak důležitá jako dnes. Umožňuje občanům všech věkových kategorií se orientovat v moderním zpravodajském prostředí a přijímat informovaná rozhodnutí.

Boj proti dezinformacím na internetu

Komise bojuje proti šíření dezinformací a dezinformací na internetu s cílem zajistit ochranu evropských hodnot a demokratických systémů.