Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Skupina pro spolupráci v oblasti bezpečnosti sítí a informací

Skupina pro spolupráci v oblasti sítí a informačních systémů byla zřízena směrnicí o bezpečnosti sítí a informací s cílem zajistit spolupráci a výměnu informací mezi členskými státy.

    Logo skupiny pro spolupráci v oblasti bezpečnosti sítí a informací

O skupině pro spolupráci v oblasti bezpečnosti sítí a informací

Celkovým posláním skupiny je dosáhnout vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů v Evropské unii. Podporuje a usnadňuje strategickou spolupráci a výměnu informací mezi členskými státy EU. Úkoly skupiny pro spolupráci v oblasti bezpečnosti sítí a informací jsou výslovně popsány v článku 11 směrnice o bezpečnosti sítí a informací.

Skupina pro spolupráci v oblasti bezpečnosti sítí a informací funguje podle prováděcího rozhodnutí Evropské komise ze dne 1. února 2017 a řídí se svým jednacím řádem (.pdf).Evropská komise slouží jako sekretariát skupiny. Skupina pro spolupráci se pravidelně schází. Evropská komise zveřejňuje pořady jednání všech zasedání o spolupráci v oblasti bezpečnosti sítí a informací.

Z provozního hlediska je skupina pro spolupráci v oblasti bezpečnosti sítí a informací podporována činností sítě týmů pro reakci na incidenty v oblasti počítačové bezpečnosti (CSIRT), která se zaměřuje na sdílení informací o rizicích a přetrvávajících hrozbách a spolupracuje na konkrétních kybernetických incidentech. Síť CSIRT byla zřízena podle článku 12 směrnice o bezpečnosti sítí a informací, který rovněž vymezuje její úlohu. Skupina pro spolupráci v oblasti bezpečnosti sítí a informací poskytuje strategické pokyny pro činnosti sítě CSIRT.

Skupina pro spolupráci v oblasti bezpečnosti sítí a informací rovněž úzce spolupracuje s Evropskou sítí pro spolupráci v oblasti voleb s cílem bojovat proti hrozbám pro volební procesy v rámci nového společného operačního mechanismu zřízeného v rámci evropského akčního plánu pro demokracii.

Členové

Skupina pro spolupráci v oblasti bezpečnosti sítí a informací se skládá ze zástupců členských států EU, Evropské komise a Agentury EU pro kybernetickou bezpečnost (ENISA). Předsednictví je obsazeno členským státem, který předsedá Radě Evropské unie (EU).

Každý členský stát EU určil jednotné kontaktní místo (.pdf) pro bezpečnost sítí a informačních systémů, které je odpovědné za zajištění přeshraniční spolupráce s ostatními členskými státy a se skupinou pro spolupráci.

Publikace

Mezi klíčovými výstupy skupiny pro spolupráci v oblasti bezpečnosti sítí a informací jsou pro členské státy EU nezávazné pokyny, které umožňují účinné a soudržné provádění směrnice o bezpečnosti sítí a informací v celé EU a řeší širší otázky politiky kybernetické bezpečnosti.

Od svého založení skupina zveřejnila tyto dokumenty:

Skupina rovněž zveřejnila dokumenty týkající se kybernetické bezpečnosti sítí 5G:

Nejnovější zprávy

DIGIBYTE |
Kybernetická bezpečnost: EU vede 8. dialog se Spojenými státy

Ve dnech 15. a 16. prosince 2022 uspořádaly Evropská unie a Spojené státy ve Washingtonu DC osmý kybernetický dialog mezi EU a USA. K tomu došlo v souvislosti s dramaticky se zhoršujícím prostředím kybernetických hrozeb v důsledku nezákonné vojenské agrese Ruska vůči Ukrajině, která zdůraznila potřebu posílené transatlantické spolupráce a koordinace s cílem předcházet nepřátelským činnostem v kyberprostoru, odhalovat je a reagovat na ně, a zdůraznila potřebu zajistit, aby kritická infrastruktura byla bezpečná a odolná.

TISKOVÁ ZPRÁVA |
Kybernetická bezpečnost: EU zahajuje první fázi zavádění evropské infrastruktury přeshraničních bezpečnostních operačních středisek

Komise v koordinaci s Evropským centrem kompetencí pro kybernetickou bezpečnost (ECCC) zveřejňuje výzvu k vyjádření zájmu o výběr subjektů v členských státech, které budou hostit a provozovat přeshraniční platformy pro odhalování kybernetických hrozeb, z nichž každý sdružuje příslušné veřejné subjekty z několika členských států, jakož i soukromé subjekty.

Související obsah

Souvislosti

Směrnice o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně kybernetické bezpečnosti v celé Unii (směrnice o bezpečnosti sítí a informací 2)

Směrnice o bezpečnosti sítí a informací2 je celoevropskou legislativou v oblasti kybernetické bezpečnosti. Poskytuje právní opatření ke zvýšení celkové úrovně kybernetické bezpečnosti v EU.

Viz také