Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Skupina pro spolupráci v oblasti bezpečnosti sítí a informací

Skupina pro spolupráci v oblasti sítí a informačních systémů byla zřízena směrnicí o bezpečnosti sítí a informací s cílem zajistit spolupráci a výměnu informací mezi členskými státy.

    Logo skupiny pro spolupráci v oblasti bezpečnosti sítí a informací

O skupině pro spolupráci v oblasti bezpečnosti sítí a informací

Hlavním posláním skupiny je dosáhnout vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů v Evropské unii. Podporuje a usnadňuje strategickou spolupráci a výměnu informací mezi členskými státy EU. Úkoly skupiny pro spolupráci v oblasti bezpečnosti sítí a informací jsou výslovně popsány v článku 11 směrnice o bezpečnosti sítí a informací.

Skupina pro spolupráci v oblasti bezpečnosti sítí a informací funguje v souladu s prováděcím rozhodnutím Evropské komise ze dne 1. února 2017 a řídí se svým vlastním jednacím řádem (.pdf). Evropská komise slouží jako sekretariát skupiny. Skupina pro spolupráci se pravidelně schází. Evropská komise zveřejňuje pořady jednání všech zasedání o spolupráci v oblasti bezpečnosti sítí a informací.

Na operativní straně je skupina pro spolupráci v oblasti bezpečnosti sítí a informací podporována prací sítě týmů pro reakci na počítačové bezpečnostní incidenty (CSIRT), které se věnují sdílení informací o rizicích a probíhajících hrozbách a spolupracují na konkrétních kybernetických bezpečnostních incidentech. Síť CSIRT byla zřízena podle článku 12 směrnice o bezpečnosti sítí a informací, který rovněž vymezuje její úlohu. Skupina pro spolupráci v oblasti bezpečnosti sítí a informací poskytuje strategické pokyny pro činnosti sítě CSIRT.

Skupina pro spolupráci v oblasti bezpečnosti sítí a informací rovněž úzce spolupracuje s Evropskou sítí pro volební spolupráci s cílem bojovat proti hrozbám pro volební procesy v rámci nového společného operačního mechanismu zřízeného v rámci evropského akčního plánu pro demokracii.

Členové

Skupina pro spolupráci v oblasti bezpečnosti sítí a informací se skládá ze zástupců členských států EU, Evropské komise a Agentury EU pro kybernetickou bezpečnost (ENISA). Předsednictví je obsazeno členským státem, který předsedá Radě Evropské unie (EU).

Každý členský stát EU určil jednotné kontaktní místo (.pdf) pro bezpečnost sítí a informačních systémů, které odpovídá za zajištění přeshraniční spolupráce s ostatními členskými státy a se skupinou pro spolupráci.

Publikace

Mezi klíčové výstupy skupiny pro spolupráci v oblasti bezpečnosti sítí a informací patří nezávazné pokyny pro členské státy EU, které umožňují účinné a soudržné provádění směrnice o bezpečnosti sítí a informací v celé EU a řeší širší otázky politiky kybernetické bezpečnosti.

Od svého založení skupina zveřejnila tyto dokumenty:

Skupina rovněž zveřejnila dokumenty týkající se kybernetické bezpečnosti sítí 5G:

Nejnovější zprávy

TISKOVÁ ZPRÁVA |
Cvičení EU v oblasti kybernetické bezpečnosti na podporu spolupráce a podpory svobodných a spravedlivých voleb do EU

Orgány EU dnes zorganizovaly cvičení v oblasti kybernetické bezpečnosti s cílem vyhodnotit a posílit stávající pracovní metody před volbami v roce 2024. Vnitrostátní partneři a partneři EU otestovali své krizové plány a možné reakce na potenciální kybernetické bezpečnostní incidenty ovlivňující volby do Evropského parlamentu.

Související obsah

Souvislosti

Směrnice o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně kybernetické bezpečnosti v Unii (směrnice o bezpečnosti sítí a informací 2)

Směrnice o bezpečnosti sítí a informací je celounijní legislativou v oblasti kybernetické bezpečnosti. Poskytuje právní opatření ke zvýšení celkové úrovně kybernetické bezpečnosti v EU.

Viz také