Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Nelegislativní opatření k usnadnění opětovného použití

Evropská komise usiluje o překonání překážek omezujících opakované použití informací veřejného sektoru prostřednictvím nelegislativních opatření.

    Tablet s digitálním světem na vrcholu obklopený ikonami

© iStock by Getty Images -1195694298 ipopba

Kromě právních předpisů EU Komise:

Nejnovější zprávy

TISKOVÁ ZPRÁVA |
Komise zahajuje výzvy k investování více než 176 milionů eur do digitálních kapacit a technologií

Evropská komise zveřejnila nový soubor výzev k předkládání návrhů v rámci pracovních programů programu Digitální Evropa na období 2023–2024 s cílem posílit digitální kapacity v celé EU. Tyto výzvy jsou otevřeny podnikům, orgánům veřejné správy a dalším subjektům z členských států EU, zemí ESVO/EHP a přidružených zemí. Rozpočet na tento soubor výzev přesahuje 176 milionů EUR.

PRESS RELEASE |
Commission makes first payment of €202 million to Finland under the Recovery Facility

The European Commission opened a new set of calls for proposals under the 2023-2024 Work Programmes of the Digital Europe Programme to strengthen digital capacities across EU. These calls are open to businesses, public administrations, and other entities from the EU Member States, EFTA/EEA countries, and associated countries. The budget for this set of calls is over €176 million.

Související obsah

Souvislosti

Otevřená data

Politiky Evropské komise se zaměřují na vytváření hodnot pro hospodářství a společnost prostřednictvím opakovaného použití informací veřejného sektoru.

Viz také

Otevřené datové portály

Open data portals facilitate access to and reuse of public sector information. They can help encourage cross-border use of reusable data in Europe.