Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Offentliggørelse

Betænkning om tilgængeligheden af ophavsretligt beskyttede værker for personer med handicap

Kommissionen har offentliggjort en rapport om tilgængeligheden af ophavsretligt beskyttede værker i tilgængelige formater for personer med handicap ud over Marrakeshdirektivet 2017/1564.

Marrakeshdirektivet indførte en ophavsretlig undtagelse for at øge tilgængeligheden af skriftlige værker i tilgængelige formater til gavn for personer, der er blinde, synshæmmede eller på anden måde læsehandicappede. Rapporten bygger på artikel 9 i dette direktiv, som pålægger Kommissionen at vurdere tilgængeligheden af værker i tilgængelige formater, der ligger uden for direktivets anvendelsesområde (f.eks. billeder, film og andet audiovisuelt indhold, videospil, fonogrammer og skulpturer), og om nødvendigt foreslå ændringer for at udvide Marrakeshdirektivets anvendelsesområde i overensstemmelse hermed.

For at udarbejde arbejdsdokumentet gennemførte Kommissionen en målrettet høring for at indsamle dokumentation fra interessenter (se den faktiske sammenfattende rapport). Desuden modtog Kommissionen input fra medlemsstaterne i overensstemmelse med direktivets artikel 10, stk. 2.

Arbejdsdokumentet fra Kommissionens tjenestegrene er blevet forelagt Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg.

Som næste skridt vil Kommissionen som krævet i direktivets artikel 10 foretage en evaluering af Marrakeshdirektivet med henblik på at udarbejde en rapport senest den 11. oktober 2023. Rapporten skal tage hensyn til synspunkter fra relevante civilsamfundsaktører og ikkestatslige organisationer, herunder organisationer, der repræsenterer personer med handicap, og organisationer, der repræsenterer ældre.

Downloadede filer

Staff Working Document: Report on the availability of certain copyright protected works for persons with disabilities within the internal market
Download