Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Digibyte | Offentliggørelse

Den digitale dag 2021: Europa skal styrke internetforbindelserne med globale partnere

På den digitale dag 2021 forpligtede 25 medlemsstater samt Island og Norge sig til at styrke internetforbindelserne mellem Europa og dets partnere i Afrika, Asien, det europæiske naboskab, Vestbalkan og Latinamerika ved at undertegne erklæringen om "europæiske dataportaler som et centralt element i EU's digitale årti".

Medlemsstaterne og Kommissionen vil samordne deres indsats for at støtte adgangspunkterne for international internettrafik i Europa eller den europæiske dataportal. En forbedring af infrastrukturen, der forbinder Europa med disse regioner, vil gøre det muligt for Europa at tilbyde flere datatjenester. Samtidig kan Europas partnere drage fordel af sikker databehandling takket være EU's stærke databeskyttelsesstandarder. 

Internetkonnektivitet mellem EU og globale partnere: nøgle til det digitale årti

Kommissionens mål for det digitale årti omfatter styrkelse af Europas globale partnerskaber og har til formål at oprette en fond for digital konnektivitet for at fremme strategiske investeringer i internationale konnektivitetsnetværk. En styrkelse af forbindelserne mellem Europa og dets globale partnere vil fremme europæiske normer og standarder og bidrage til udformningen af globale løsninger.

For at forbedre den internationale konnektivitet forpligter medlemsstaterne og Kommissionen sig til:

  • styrkelse af internationale partnerskaber for konnektivitet
  • tilbyde EU's datalagrings- og databehandlingstjenester til partnere uden for Europa
  • forbedring af undersøiske kabelnet
  • etablering af satellitkonnektivitet
  • sørge for sikre konnektivitetsnetværk

Bedre infrastruktur og partnerskaber for global konnektivitet

I erklæringen "Data Gateways" forpligter medlemsstaterne sig til at tilpasse deres nationale initiativer for at fokusere på at styrke den internationale konnektivitet. Medlemsstaterne kan f.eks. anvende genopretnings- og resiliensfaciliteten til at udforme EU's nationale netværk under hensyntagen til den internationale strategi. Desuden forpligter medlemsstaterne sig til at arbejde tæt sammen med industrien, civilsamfundet og udviklingsinstitutionerne for at fremme et stærkere EU-engagement i internationale digitale partnerskaber.

Samtidig opfordrede medlemsstaterne Kommissionen til at støtte internationale konnektivitetsmål. Kommissionen bør gennemgå de internationale forbindelsers nuværende kapacitet og behov samt fremtidige prognoser. Kommissionen bør navnlig foretage en kortlægning af tilgængelige forbindelsesinfrastrukturer (jordbaserede, undersøiske og rumbaserede) uden for Europa samt udvikle en bedre forståelse af datastrømme mellem Europa og andre dele af verden.

Udbredte og stærke internetforbindelser: undervandskablers og satellitnets rolle

Undersøiske kabler er afgørende for at opretholde den eksponentielle stigning i internettrafikken. For det første fordobles internettrafikken på tværs af Atlanten hvert andet år. Nye sikre undersøiske kabelinfrastrukturer kan bidrage til stigende datastrømme i Afrika, Asien og Latinamerika. Medlemsstaterne og Kommissionen vil forbedre forvaltningen af forskellige kommunikationsnetværk og -infrastrukturer og samtidig sikre, at cybersikkerheden styrkes.

Satellitter spiller en vigtig rolle med hensyn til at forbinde EU og resten af verden. Rumbaseret konnektivitet kan supplere undersøiske kabelnet for at sikre, at Europa til enhver tid forbliver forbundet, udvide konnektiviteten i områder med utilstrækkelig eller slet ingen dækning samt sikre yderligere cybersikkerhed. Medlemsstaterne vil samarbejde med Kommissionen om at udforme og udvikle et initiativ vedrørende rumbaseret sikker konnektivitet. Europa er hjemsted for en verdensførende satellitindustri, som kan skabe et globalt satellitbaseret bredbåndsnet.

De lande, der har undertegnet erklæringen

De EU-medlemsstater, der har undertegnet konventionen, omfatter: Østrig, Belgien, Kroatien, Cypern, Tjekkiet, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Irland, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien og Sverige. Island og Norge undertegnede også erklæringen.  

Tvistens baggrund

Europas digitale suverænitet og globale konkurrenceevne afhænger af stærke og sikre interne og eksterne konnektivitetsnet. Begge dimensioner vil være afgørende for at nå målene for Europas digitale årti. I Europa er modstandsdygtig konnektivitet hjørnestenen i en vellykket digital omstilling. Kommissionen har også arbejdet tæt sammen med medlemsstaterne om at forbedre konnektiviteten i EU, navnlig for at udrulle avancerede net såsom fiber og 5G, f.eks. gennem den udvikling, der følger af henstillingen om konnektivitetsværktøjskassen. I mellemtiden vil det undersøiske kabelsystem EllaLink, der medfinansieres af EU, og som bliver operationelt i de kommende måneder, styrke platformen for EU's Atlanterhavsdataportal, der forbinder Europa med Latinamerika.
 

Dataportewarerklæring