Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Offentliggørelse

Mediefrihed: Kommissionen opfordrer Ungarn til at overholde EU's regler for elektronisk kommunikation

Kommissionen har besluttet at sende en begrundet udtalelse til Ungarn vedrørende en beslutning truffet af det ungarske medieråd om at afvise Klubradios ansøgning om anvendelse af radiofrekvenser af meget tvivlsomme grunde.

photo of a radiostation studio with microphone and computer screens

iStock photo Getty Images plus

Betingelserne for brug af radiofrekvenser og procedurerne for tildeling, forlængelse, fornyelse eller tilbagekaldelse af disse rettigheder er underlagt EU's telekommunikationsregler, der er fastsat i den europæiske kodeks for elektronisk kommunikation (direktiv (EU) 2018/1972). De vigtigste elementer i disse regler er principperne om proportionalitet og ikke-forskelsbehandling. Kommissionen mener, at det ungarske medieråds afgørelser om at nægte at forny Klubradios rettigheder var uforholdsmæssige og uigennemsigtige og dermed i strid med EU-retten. Kommissionen mener også, at den ungarske nationale medielov er blevet anvendt på en diskriminerende måde i dette særlige tilfælde. Kommissionen indledte traktatbrudsproceduren ved at sende en åbningsskrivelse til de ungarske myndigheder den 9. juni 2021, og de ungarske myndigheders svar imødekom ikke Kommissionens betænkeligheder. Hvis Ungarn ikke bringer sin afgørelse i overensstemmelse med EU's telekommunikationsregler inden for 2 måneder, kan Kommissionen beslutte at indbringe sagen for Den Europæiske Unions Domstol.