Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

5G og elektromagnetiske felter

Den europæiske kodeks for elektronisk kommunikation spiller en central rolle med hensyn til at sikre konsekvente 5G-udrulningsbetingelser og samtidig beskytte folkesundheden.

    5G

Elektromagnetiske felter og trådløse enheder

Et elektromagnetisk felt (EMF) er et fysisk felt produceret af stationære, spinding eller bevæger elektrisk ladede partikler. EMF er ikke et nyligt fænomen fra den digitale verden, elektriske og magnetiske felter findes i naturen. Men da antallet af smartphones, tablets, bærbare computere og mange andre tilsluttede enheder stiger, har det givet anledning til bekymring om, hvordan EMF-eksponering kan påvirke vores helbred.

Nogle borgere opfatter den femte generation af trådløse netværk — 5G — som en trussel mod folkesundheden, da de mener, at eksponeringen for elektromagnetiske felter er højere end eksponeringen fra nuværende 4G-netværk. Samtidig gør modstanden mod 5G det vanskeligt for visse interessenter at udrulle 5G-net fuldt ud.

Nogle af de udtrykte bekymringer er blevet klassificeret som desinformation. Et eksempel herpå er at forbinde 5G-netværk med udbruddet af covid-19.

Eksponering for elektromagnetiske felter

Eksponering for elektromagnetiske felter forårsaget af trådløst kommunikationsudstyr er underlagt de begrænsninger, der er fastsat i en henstilling fra Rådet. Disse grænser er fastsat i overensstemmelse med retningslinjerne fra Den Internationale Kommission for Ikke-Ioniserende Strålingsbeskyttelse. Yderligere oplysninger om retningslinjerne kan findes på ICNIRP's hjemmeside.

I overensstemmelse med de videnskabelige anbefalinger sætter EU eksponeringen for den brede offentlighed på en grænse, der er mindst 50 gange lavere end den internationale videnskabelige dokumentation, der tyder på, at den har nogen indvirkning på sundheden. Disse grænser er ikke bindende for EU's medlemsstater. Den europæiske kodeks for elektronisk kommunikation henviser imidlertid til dem og opfordrer medlemsstaterne til at sikre ensartet anvendelse.

5G og eksponering for elektromagnetiske felter

5G-nettene (og fremtidige 6G) vil bruge meget mindre antenner og dermed generelt lavere eksponeringsniveauer sammenlignet med de nuværende 2G-, 3G- og 4G-net, men samlet set opnå langt bedre servicekvalitet og højere tilslutningshastigheder. Mange af disse mindre antenner kunne til en vis grad sammenlignes med Wi-Fi-installationer. Der er taget hensyn til alle nye særlige forhold ved 5G-teknologien i forbindelse med fastlæggelsen af de reviderede ICNIRP-retningslinjer.

Med henblik herpå vedtog Kommissionen gennemførelsesforordningen om fysiske og tekniske karakteristika for trådløse adgangspunkter med lille rækkevidde, navnlig deres volumen, vægt, visuelle virkninger og emissionseffekt. Denne forordning indfører ikke nye EU-grænser for EMF. Anlæggene skal overholde gældende nationale eller regionale bestemmelser.

Derfor vil udbredelsen af 5G-net efter alle de eksisterende anbefalinger ikke have nogen negativ indvirkning på menneskers sundhed.

Seneste nyheder

PRESS RELEASE |
Kommissionen fremlægger nye initiativer for morgendagens digitale infrastrukturer

Kommissionen har fremlagt en række mulige foranstaltninger til fremme af innovation, sikkerhed og modstandsdygtighed i digitale infrastrukturer. Den europæiske økonomis fremtidige konkurrenceevne afhænger af disse avancerede digitale netinfrastrukturer og -tjenester, da hurtig, sikker og udbredt konnektivitet er afgørende for udbredelsen af de teknologier, der vil bringe os ind i morgendagens verden: telemedicin, automatiseret kørsel, prædiktiv vedligeholdelse af bygninger eller præcisionslandbrug.

Se også

Det store billede

5G

5G er den kritiske nye generation af netværksteknologi, der vil muliggøre innovation og understøtte den digitale omstilling.

Se også

5G Forskning & standarder

Europa-Kommissionen arbejder sammen med industrien i 5G Public Private Partnership som et forsknings- og innovationsmiddel til at strukturere og styre europæisk 5G-forskning.

5G-observatoriet

Det Europæiske 5G-observatorium sætter EU i stand til at vurdere fremskridtene med 5G-handlingsplanen og træffe foranstaltninger til at gennemføre den fuldt ud.

5G-handlingsplan

5G-handlingsplanen er et strategisk initiativ, der vil gøre 5G til en realitet for alle borgere og virksomheder i hele EU.

Opkoblet og automatiseret mobilitet

Opkoblet og automatiseret mobilitet giver en enestående mulighed for at gøre vores transportsystemer sikrere, renere, mere effektive og mere brugervenlige.

5G grænseoverskridende korridorer

EU-landene og industrien samarbejder om at forberede den omfattende udbredelse af 5G-korridorer for netforbundet og automatiseret mobilitet på europæiske transportveje.