Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Bredbånd i Ungarn

Ungarns udkast til national digitaliseringsstrategi 2021-2030 sigter mod at nå et mål om, at 95 % af husstandene skal være omfattet af gigabitnet senest i 2030.

  Ungarns flag

Oversigt over udviklingen af bredbånd i Ungarn

Den nationale digitaliseringsstrategi 2021-2030 blev godkendt i 2021. Målet er at forsyne 95 % af husstandene med gigabitnetværk, øge befolkningens digitale færdigheder, støtte digitaliseringen af forretningsprocesser samt øge brugen af e-forvaltningstjenester.

National bredbåndsstrategi og politik

Ansvarlige myndigheder

 • Strategier for anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi, herunder bredbåndspolitikker, henhører under Ministeriet for Teknologi og Industri (Teknológiaiés Ipari Minisztérium).
 • Det statslige informations- og teknologiudviklingsagentur (KIFÜ) opererer under tilsyn af Ministeriet for Teknologi og Industri. Agenturet forvalter it-projekter, der beskæftiger sig med central offentlig forvaltning og styres af regeringen, f.eks. Superfast Internet Program og fungerer som nationalt bredbåndskompetencekontor (BCO).
 • Den nationale myndighed for medieinformation (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, NMHH) fastsætter regler for fast og trådløs elektronisk kommunikation og er også ansvarlig for strategien for trådløst bredbånd.
 • Indenrigsministeriet (Belgiminisztérium)eransvarligt for e-forvaltningsspørgsmål og var involveret i udarbejdelsen af den nationale digitaliseringsstrategi 2021-2030.

Hovedmål og foranstaltninger til udvikling af bredbånd

Ungarns nationale digitaliseringsstrategi 2021-2030 blev godkendt i efteråret 2021. Strategien bygger på fire søjler: digital infrastruktur, digitale færdigheder, den digitale økonomi og den digitale tilstand. Den fastsætter følgende mål, der skal nås senest i 2030:

 • 95 % af de husstande, der er omfattet af gigabitnet
 • mindre end 2 % af befolkningen uden digitale færdigheder i aldersgruppen 16-71
 • mere end 30 % af processerne i virksomheder digitaliseres,
 • 90 % af indbyggerne bruger e-forvaltningstjenester.

Strategien skitserer infrastrukturelle, uddannelsesmæssige og økonomiske støtteforanstaltninger. For at sikre tilgængeligheden af kabelbaseret og trådløs digital infrastruktur med tilstrækkelig servicekapacitet og -kvalitet forudses det i strategien, at der udvikles gigabitnet, digital infrastruktur for uddannelsesinstitutioner og videregående uddannelsesinstitutioner, videreudvikling af det nationale telekommunikationsbackbonenetværk, trådløs kommunikation for faglige organisationer, udvidelse af supercomputerkapaciteten samt tilskyndelse til udvikling af 5G-net.

Udviklingen af gigabit-kompatible net vil omfatte omfattende gennemførelsesforanstaltninger:

 • planlægning og gennemførelse af et landsdækkende netudviklingsprogram "Gigabit Hungary 2030", der er forbundet med 5G, med henblik på at have internetforbindelser med hastigheder på mindst 1 Gbps til rådighed inden udgangen af 2030
 • præcisering af infrastruktur og netdeling i henhold til konkurrencelovgivningen og regulering af adgangen til optiske net og radionet, navnlig deling af passive (og delvist aktive) infrastrukturelementer
 • gennemførelse af den europæiske kodeks for elektronisk kommunikation i national ret
 • revision og om nødvendigt ændring af reglerne for etablering af telekommunikationsnet
 • lettelse af tjenesteudbyderes indberetningsbyrde og administrative byrder
 • revision af kvalitets- og forbrugerbeskyttelsesbestemmelserne for kommunikationstjenester, revision af standarder, formulering af minimumskrav
 • revision af kommunikationsforordningen med henblik på bedre at støtte politiske mål vedrørende digitalisering, konkurrenceevne på mikro- og makroniveau
 • ajourføring af nationale standarder for elektroniske kommunikationsnet
 • positionering af digitale netværk som en kritisk infrastruktur for den brede offentlighed.

Fremme af udviklingen af 5G-net vil kræve flere tiltag:

 • styrkelse og udvidelse af 5G-koalitionens aktiviteter
 • iværksættelse af strategiske aftaler mellem tjenesteudbydere og regeringen for at fremskynde den nyeste udvikling inden for fast- og mobilteknologi og konvergeret teknologi
 • udvikling af F & U & I-støtteordninger i overensstemmelse med udviklingen af digital infrastruktur, navnlig 5G
 • udvikling af Széchenyi István University 5G Center of Excellence,
 • bidrag til opførelsen af EU's 5G-korridorer
 • indledende analyse af 6G-teknologi.

Nationale og regionale bredbåndsfinansieringsinstrumenter

 • Lån: For perioden 2014-2020 støtter finansielle midler fra det operationelle program for økonomisk udvikling og innovation (EDIOP/GINOP) udvidelsen af offentlige bredbåndsnet og udvidelsen af højhastighedsforbindelser. Nationale midler bidrager til at udvide bredbåndsnettet i ikkekonvergente mellemungarske regioner.
 • ESI-fondene: I programmerne for 2014-2020 anslås det, at investeringer i NGA-bredbåndsnet med en hastighed på 30 Mbps eller derover vil nå op på 253 mio. EUR. En del af bredbåndsbudgettet vil blive brugt via finansielle instrumenter.
 • Superfast Internet Program (SZIP): De fleste projekter implementerede FTTH (fiber til hjemmet), hvilket gjorde det muligt for Gigabit hastigheder. SZIP, der finansieres af EU's strukturfonde, og som skal dække næsten 410 000 husstande, har net, der leverer mindst 30 Mbps bredbåndsinternettjenester inden 2023. For områder, der ikke er kommercielt levedygtige, er der indført en statsstøtteordning på 250 mio. EUR for at sikre udbredelsen af bredbånd. Ved udgangen af 2020 var næsten en fjerdedel af en million husstande dækket af mindst 30 Mbps bredbånd via SZIP.

Data om udvikling af bredbånd og teknologier i Ungarn

For de seneste data om bredbåndsdækning, abonnementer og penetrationer, dækning af forskellige bredbåndsteknologier og omkostninger, tjek resultattavlens rapporter og landerapporterne i indekset for den digitale økonomi og samfundet (DESI).

Frekvenstildelinger til trådløst bredbånd

Nærmere oplysninger om harmoniserede frekvenstildelinger findes i Det Europæiske 5G-observatorium.

Publikationer og pressedokumenter

Engelsk

Ungarsk

Kontaktoplysninger

BCO Ungarn (det nationale kompetencekontor for bredbånd): Ministeriet for Teknologi og Industri, Statssekretariatet for Informationskommunikation

Adresse: Iskola u. 13, Budapest, 1011 Ungarn Kontakt via e-mail Telefon: + 36 30 977 4707 Websted

National Media and Infocommunications Authority (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság)

Adresse: Ostrom u. 23-25, 1015 Budapest, Ungarn Kontakt via e-mail Telefon: + 36 1 4577100 Websted

Seneste nyheder

Grønt lys for IRIS²: satellitbaseret bredbånd til landdistrikter og fjerntliggende områder

EU-Rådet vedtog IRIS² (Infrastruktur for Modstandsdygtighed, Interkonnektivitet og Satellitsikkerhed) den 7. marts 2023 og gav det endelige grønt lys for EU's nye satellitkonstellation.

Se også

Det store billede

Bredbånd i EU-landene

Find aktuelle oplysninger om bredbåndsudviklingen i hvert land samt nationale strategier og politikker for udvikling af bredbånd.

Se også

Bredbånd i Sverige

Sveriges nationale bredbåndsplan, der blev vedtaget i 2016, har en vision om et fuldt forbundet Sverige og har mål for både mobildækning og højhastighedsbredbåndsforbindelser for husholdninger og virksomheder.

Bredbånd i Spanien

Digital konnektivitet og 5G-udrulning er blandt de ti strategiske prioriteter i Spaniens digitale 2025-dagsorden.

Bredbånd i Slovakiet

Slovakiet har sat sig det langsigtede mål at give alle husstande adgang til ultrahurtigt internet senest i 2030.

Bredbånd i Rumænien

Rumæniens bredbåndsplan fokuserer på at opbygge et nationalt bredbåndsnet som et første skridt i retning af at nå EU's konnektivitetsmål.

Bredbånd i Portugal

Dagsordenen Portugal Digital sigter mod at udvikle en digital infrastruktur, der gør det muligt for borgerne at udnytte de nye muligheder, som teknologierne giver.

Bredbånd i Polen

Polens nationale bredbåndsplan 2025 er i overensstemmelse med EU's mål for gigabitsamfundet.

Bredbånd i Holland

Alle husstande i Nederlandene bør have mulighed for at få adgang til bredbåndsnet på mindst 100 Mbps, og langt de fleste bør udnytte 1 Gbps senest i 2023.

Bredbånd i Malta

Maltas bredbåndspolitik er teknologineutral og fremmer et konkurrencepræget marked.

Bredbånd i Luxembourg

Udvikling af en kommunikationsinfrastruktur med et mål om gigabitbredbåndsadgang i hele landet er en af prioriteterne i Luxembourgs regeringsprogram.

Bredbånd i Litauen

Litauen sigter mod at levere 100 Mbps senest i 2027 til landdistrikterne samt støtte gigabitsamfundets mål 2025.

Bredbånd i Italien

Den italienske strategi for ultrabredbånd mod gigabitsamfundet har til formål at give gigabitforbindelser til alle inden 2026.

Bredbånd i Irland

Ifølge den nationale bredbåndsplan for Irland vil alle lokaler i Irland senest i 2026 have adgang til højhastighedsbredbånd.

Bredbånd i Grækenland

Den græske Digital Transformation Bible 2020-2025 fremhæver konnektivitet som en af de fem strategiske akser og anerkender Gigabit Society 2025-målene.

Bredbånd i Tyskland

Koalitionsaftalen fra 2021, den digitale strategi og den tyske forbundsregerings gigabitstrategi 2022 prioriterer den landsdækkende forsyning af FTTH- og 5G-netværk.

Bredbånd i Frankrig

Det nationale bredbåndsprogram France Très Haut Débit sætter et mål om hurtig bredbåndsadgang for alle husstande senest i 2022 og fiber for alle inden 2025.

Bredbånd i Finland

De finske myndigheder går ind for en konkurrencebaseret, fiberbaseret netudrulning, der bistås af offentlige midler til underforsynede områder, og rådgivning til lokale kommuner om, hvordan bredbåndsnet kan etableres.

Bredbånd i Estland

Estland har etableret grundlæggende bredbåndsdækning i hele landet. Den estiske digitale dagsorden fastsætter ambitiøse mål for 2030.

Broadband - Danmark

En række politiske initiativer, der sigter mod landsdækkende fast og mobil bredbåndsdækning, understøtter de danske bredbåndsmål. Desuden arbejder regeringen for at gøre Danmark til en digital frontrunner ved at skabe grundlag for danske virksomheder til at udnytte digitale...

Bredbånd i Tjekkiet

Den nationale plan for udvikling af netværk med meget høj kapacitet, der blev godkendt i marts 2021, fastlægger Den Tjekkiske Republiks strategiske tilgang til opførelsen af VHCN.

Bredbånd på Cypern

Cyperns bredbåndsplan fastsætter strategiske mål for 2021-2025 og omfatter lovgivningsmæssige og reguleringsmæssige indgreb samt praktisk støtte til udvikling af bredbåndsinfrastruktur.

Bredbånd i Kroatien

Kroatiens nationale plan for bredbåndsudvikling 2021-2027 opfylder målene for det europæiske gigabitsamfund 2025 og delvis de digitale mål for 2030.

Bredbånd i Belgien

Belgiens bredbåndsstrategi er indarbejdet i en bredere politisk strategi Digital Belgien. Formålet med den nationale plan for fastnet- og mobilbredbånd er at fjerne de resterende hvide områder, hvor der ikke er adgang til højhastighedstjenester. Ved at sænke omkostningerne og...

Bredbånd i Østrig

Østrigs bredbåndsstrategi fokuserer på den landsdækkende forsyning af gigabitforbindelser (faste og mobile) inden 2030.