Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Bredbånd i Slovenien

Sloveniens bredbåndsmål er i overensstemmelse med gigabitsamfundets mål.

    Sloveniens flag

Oversigt over udviklingen af bredbånd i Slovenien

Den nye nationale bredbåndsplan for Slovenien er under udarbejdelse og vil indgå i strategien for det digitale Slovenien 2030. Den slovenske udviklingsplan for næste generation af bredbåndsnet frem til 2020 er i overensstemmelse med gigabitsamfundets mål. Det er planen, at der skal mobiliseres finansielle midler fra de europæiske strukturfonde for programmeringsperioden 2014-2020 til etablering af bredbåndsinfrastruktur i hvide områder.

National bredbåndsstrategi og politik

Ansvarlige myndigheder

  • Sloveniens ministerium for offentlig forvaltning (Ministrstvo za javno upravo) er ansvarligt for den nationale bredbåndsstrategis politiske rammer og fungerer som kompetencekontoret for bredbånd (BCO).
  • Agenturet for kommunikationsnet og -tjenester (Agencija za komunikacijska omrežja in storitve, AKOS) fungerer som den nationale tilsynsmyndighed for telekommunikation, der fremmer og overvåger konkurrencen, gennemsigtigheden og den videre udvikling af kommunikationsnet og -markeder.
  • ICT Technology Network Institute (Zavod Tehnološka mreža ICT) udvikler og styrker mekanismer, knowhow og værktøjer, der muliggør effektive tjenester i forbindelse med overførsel af teknologier, innovation, forvaltning og beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder.

Hovedformålet med bredbåndsudvikling

Republikken Sloveniens regering vedtog (marts 2016) udviklingsstrategien for informationssamfundet frem til 2020 — det digitale Slovenien 2020. Denne rammestrategi fastlægger Sloveniens vigtigste strategiske udviklingsmål på dette område og kombinerer netudviklingsplanen for næste generation frem til 2020 og strategien for cybersikkerhed i en samlet strategisk ramme. Den slovenske udviklingsplan for næste generation af bredbåndsnet frem til 2020 blev opdateret i 2018. Ifølge den opdaterede plan er Sloveniens mål i overensstemmelse med Gigabitsamfundets mål.

Den nye nationale bredbåndsplan for Slovenien er under udarbejdelse og vil indgå i strategien for det digitale Slovenien 2030, som vil fastlægge den overordnede ramme for digital omstilling og integrere alle sektorstrategier. Den har fire søjler: i) kompetencer og økosystemet for digital inklusion sikre og bæredygtige digitale infrastrukturer, iii) digitale teknologier og virksomhedernes digitale omstilling digitalisering af offentlige tjenester. Bredbåndsplanen 2021-2025, som er under forberedelse og skal vedtages i 2022, indeholder specifikke mål i overensstemmelse med gigabitsamfundet for 2025: 5G-dækning for byområder og vigtigste jordbaserede transportruter, gigabitforbindelser til skoler, transportknudepunkter, udbydere af offentlige tjenester og digitalt intensive virksomheder og mindst 100 Mbps, der kan opgraderes til 1 Gbps-dækning for alle mennesker i landet. Den omfatter også konnektivitetsmålene i programmet for det digitale årti 2030, som Slovenien planlægger at opfylde senest i 2028 (gigabitkonnektivitet for alle husholdninger i landdistrikter og byområder, for alle virksomheder, andre socioøkonomiske drivkræfter og 100 % 5G-dækning af befolkede områder).

Vigtigste foranstaltninger til udvikling af bredbånd

  • Foranstaltninger til regulering: Der gennemføres lovgivnings- og reguleringsforanstaltninger for at fremme og sikre både konkurrence og rettidig opfyldelse af de ønskede mål vedrørende udvidelsen af Sloveniens bredbåndsnet. De har til formål at forbedre den lovgivningsmæssige forudsigelighed og fjerne hindringer for investeringer, hvilket gør Slovenien mere attraktivt for investorer. Der foreligger et offentligt overblik over operationelle data.
  • Statsstøtte og andre foranstaltninger: Slovenien mobiliserede finansielle midler fra strukturfondene for programmeringsperioden 2014-2020 og støtter udvidelsen af bredbåndsnet ved at indføre omkostningsreduktionsmetoder, som alle operatører kan drage fordel af. Disse omfatter detaljerede kortlægnings- og dækningsanalyser, åbne udbud og lovgivningsmæssige foranstaltninger, der sikrer åbne net og anvendelse af eksisterende infrastruktur.
  • Kortlægning af bredbånd: Et værktøj til kortlægning af infrastrukturen PROSTOR er udviklet af undersøgelses- og kortlægningsmyndigheden (Geodetska uprava Republike Slovenije) under Ministeriet for Miljø og fysisk planlægning. Kortlægningssystemet præsenterer grafisk form af data om kanaler, kabler, knudepunkter, basestationer osv. Systemet indsamler data om elektroniske kommunikationsoperatørers faciliteter, primært placering og type af anvendte net. Borgerne kan kontrollere tilgængeligheden af bredbånd fra operatørerne.

Nationale og regionale bredbåndsfinansieringsinstrumenter

  • Statsstøtte (særlige aktiviteter — EFRU og ELFUL): Ifølge den næste generation af bredbåndsnetudviklingsplanen frem til 2020 er de samlede anslåede omkostninger til udvikling af bredbåndet i henhold til målene 365 mio. EUR (offentlige og private midler). Planerne for anvendelsen af de europæiske struktur- og investeringsfonde i 2014-2020 forudser en samlet tildeling på 72,5 mio. EUR i EU-midler til etablering af bredbånd.
  • Sloveniens genopretnings- og resiliensplan omfatter investeringer i konnektivitet (30 mio. EUR) for at bygge bro over den digitale kløft. Planen omfatter udvikling af køreplanen for værktøjskasse til konnektivitet med henblik på at fremme udbredelsen af 5G og bredbånd med indførelse af bedste praksis.

Data om bredbåndsudvikling og -teknologier i Slovenien

For de seneste data om bredbåndsdækning, abonnementer og penetrationer, dækning af forskellige bredbåndsteknologier og omkostninger tjek resultattavlens rapporter og landerapporterne fra indekset for den digitale økonomi og samfundet (DESI).

Frekvenstildelinger til trådløst bredbånd

Nærmere oplysninger om harmoniserede frekvenstildelinger findes i Det Europæiske 5G-observatorium.

Nationale og EU-publikationer og pressedokumenter

Engelsk

Slovensk

Kontaktoplysninger

BCO Slovenien (det nationale kompetencekontor for bredbånd): Ministeriet for offentlig forvaltning, Direktorat for Informationssamfundet (Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za informacijsko družbo)

Adresse: Tržaška cesta 21, SI-1000 Ljubljana Kontakt via e-mail Telefon: + 386 (0)1 400 33 78 Websted

Republikken Sloveniens Agentur for Kommunikationsnet og Tjenesteydelser (Agencija za komunikacijska omrežja in Storitve Republike Slovenije)

Adresse: Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenien Kontakt via e-mail Telefon: + 386 1 583 6300 hjemmeside

ICT Technology Network Institute (Zavod Tehnološka mreža ICT)

Adresse: Dunajska cesta 159, 1000 Ljubljana, Slovenien Kontakt via e-mail Telefon: + 386 59 366 660 Websted

Seneste nyheder

Grønt lys for IRIS²: satellitbaseret bredbånd til landdistrikter og fjerntliggende områder

EU-Rådet vedtog IRIS² (Infrastruktur for Modstandsdygtighed, Interkonnektivitet og Satellitsikkerhed) den 7. marts 2023 og gav det endelige grønt lys for EU's nye satellitkonstellation.

Se også

Det store billede

Bredbånd i EU-landene

Find aktuelle oplysninger om bredbåndsudviklingen i hvert land samt nationale strategier og politikker for udvikling af bredbånd.

Se også

Bredbånd i Sverige

Sveriges nationale bredbåndsplan, der blev vedtaget i 2016, har en vision om et fuldt forbundet Sverige og har mål for både mobildækning og højhastighedsbredbåndsforbindelser for husholdninger og virksomheder.

Bredbånd i Spanien

Digital konnektivitet og 5G-udrulning er blandt de ti strategiske prioriteter i Spaniens digitale 2025-dagsorden.

Bredbånd i Slovakiet

Slovakiet har sat sig det langsigtede mål at give alle husstande adgang til ultrahurtigt internet senest i 2030.

Bredbånd i Rumænien

Rumæniens bredbåndsplan fokuserer på at opbygge et nationalt bredbåndsnet som et første skridt i retning af at nå EU's konnektivitetsmål.

Bredbånd i Portugal

Dagsordenen Portugal Digital sigter mod at udvikle en digital infrastruktur, der gør det muligt for borgerne at udnytte de nye muligheder, som teknologierne giver.

Bredbånd i Polen

Polens nationale bredbåndsplan 2025 er i overensstemmelse med EU's mål for gigabitsamfundet.

Bredbånd i Holland

Alle husstande i Nederlandene bør have mulighed for at få adgang til bredbåndsnet på mindst 100 Mbps, og langt de fleste bør udnytte 1 Gbps senest i 2023.

Bredbånd i Malta

Maltas bredbåndspolitik er teknologineutral og fremmer et konkurrencepræget marked.

Bredbånd i Luxembourg

Udvikling af en kommunikationsinfrastruktur med et mål om gigabitbredbåndsadgang i hele landet er en af prioriteterne i Luxembourgs regeringsprogram.

Bredbånd i Litauen

Litauen sigter mod at levere 100 Mbps senest i 2027 til landdistrikterne samt støtte gigabitsamfundets mål 2025.

Bredbånd i Italien

Den italienske strategi for ultrabredbånd mod gigabitsamfundet har til formål at give gigabitforbindelser til alle inden 2026.

Bredbånd i Irland

Ifølge den nationale bredbåndsplan for Irland vil alle lokaler i Irland senest i 2026 have adgang til højhastighedsbredbånd.

Bredbånd i Ungarn

Ungarns udkast til national digitaliseringsstrategi 2021-2030 sigter mod at nå et mål om, at 95 % af husstandene skal være omfattet af gigabitnet senest i 2030.

Bredbånd i Grækenland

Den græske Digital Transformation Bible 2020-2025 fremhæver konnektivitet som en af de fem strategiske akser og anerkender Gigabit Society 2025-målene.

Bredbånd i Tyskland

Koalitionsaftalen fra 2021, den digitale strategi og den tyske forbundsregerings gigabitstrategi 2022 prioriterer den landsdækkende forsyning af FTTH- og 5G-netværk.

Bredbånd i Frankrig

Det nationale bredbåndsprogram France Très Haut Débit sætter et mål om hurtig bredbåndsadgang for alle husstande senest i 2022 og fiber for alle inden 2025.

Bredbånd i Finland

De finske myndigheder går ind for en konkurrencebaseret, fiberbaseret netudrulning, der bistås af offentlige midler til underforsynede områder, og rådgivning til lokale kommuner om, hvordan bredbåndsnet kan etableres.

Bredbånd i Estland

Estland har etableret grundlæggende bredbåndsdækning i hele landet. Den estiske digitale dagsorden fastsætter ambitiøse mål for 2030.

Broadband - Danmark

En række politiske initiativer, der sigter mod landsdækkende fast og mobil bredbåndsdækning, understøtter de danske bredbåndsmål. Desuden arbejder regeringen for at gøre Danmark til en digital frontrunner ved at skabe grundlag for danske virksomheder til at udnytte digitale...

Bredbånd i Tjekkiet

Den nationale plan for udvikling af netværk med meget høj kapacitet, der blev godkendt i marts 2021, fastlægger Den Tjekkiske Republiks strategiske tilgang til opførelsen af VHCN.

Bredbånd på Cypern

Cyperns bredbåndsplan fastsætter strategiske mål for 2021-2025 og omfatter lovgivningsmæssige og reguleringsmæssige indgreb samt praktisk støtte til udvikling af bredbåndsinfrastruktur.

Bredbånd i Kroatien

Kroatiens nationale plan for bredbåndsudvikling 2021-2027 opfylder målene for det europæiske gigabitsamfund 2025 og delvis de digitale mål for 2030.

Bredbånd i Belgien

Belgiens bredbåndsstrategi er indarbejdet i en bredere politisk strategi Digital Belgien. Formålet med den nationale plan for fastnet- og mobilbredbånd er at fjerne de resterende hvide områder, hvor der ikke er adgang til højhastighedstjenester. Ved at sænke omkostningerne og...

Bredbånd i Østrig

Østrigs bredbåndsstrategi fokuserer på den landsdækkende forsyning af gigabitforbindelser (faste og mobile) inden 2030.