Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

EU's lovgivning om ophavsret

EU's ophavsretslovgivning består af 13 direktiver og to forordninger, der harmoniserer ophavsmænds, udøvende kunstneres, producenters og tv-selskabers grundlæggende rettigheder.

  Digital copyright symbol omgivet af andre ikoner, herunder retfærdighed skalaer, en gavel, et privatliv skjold, og en rosette

© iStock by Getty Images -1206970822 Melpomenem

Ved at fastsætte harmoniserede standarder mindsker EU's ophavsretslovgivning nationale forskelle og garanterer det beskyttelsesniveau, der er nødvendigt for at fremme kreativitet og investeringer i kreativitet. Harmoniserede standarder fremmer kulturel mangfoldighed og giver forbrugerne og erhvervslivet bedre adgang til digitalt indhold og digitale tjenester i hele Europa. 

Gældende EU-ret

EU's lovgivningsmæssige ramme for ophavsret og beslægtede rettigheder (ret) består af:

 • Direktiv om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet (herefter "InfoSoc-direktivet"), 22. maj 2001
 • Direktiv om udlejnings- og udlånsrettigheder samt om visse andre ophavsretsbeslægtede rettigheder i forbindelse med intellektuel ejendomsret (herefter "udlejnings- og udlånsdirektivet"), 12. december 2006
 • Direktiv om følgeret til fordel for ophavsmanden til et originalt kunstværk (herefter "direktivetom videresalgsret"), 27. september 2001
 • Direktiv om samordning af visse regler vedrørende ophavsret og ophavsretsbeslægtede rettigheder i forbindelse med radio- og tv-spredning via satellit og viderespredning pr. kabel (herefter "satellit- og kabeldirektivet") af 27. september 1993
 • Direktiv om retlig beskyttelse af edb-programmer (herefter "softwaredirektivet") af 23. april 2009
 • Direktiv om håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder ("IPRED"), 29. april 2004
 • Direktiv om retlig beskyttelse af databaser (herefter "databasedirektivet"), 11. marts 1996
 • Direktiv om beskyttelsestiden for ophavsret og visse beslægtede rettigheder, der ændrer det tidligere direktiv fra 2006 (herefter "udløbsdirektivet"), af 27. september 2011
 • Direktiv om visse tilladte anvendelser af forældreløse værker ("direktivet om sjældne værker"), 25. oktober 2012
 • Direktiv om kollektiv forvaltning af ophavsret og beslægtede rettigheder og multiterritoriale licenser for rettigheder til musikværker med henblik på onlineanvendelse i det indre marked ("CRM-direktivet") af 26. februar 2014
 • Direktiv om visse tilladte anvendelser af visse værker og andre frembringelser, der er beskyttet af ophavsret og beslægtede rettigheder, til gavn for personer, der er blinde, synshæmmede eller på anden måde læsehandicappede (direktiv om gennemførelse af Marrakech-traktaten i EU), 13. september 2017
 • Forordning om grænseoverskridende udveksling mellem Unionen og tredjelande af kopier i tilgængeligt format af visse værker og andre frembringelser, der er beskyttet af ophavsret og beslægtede rettigheder, til gavn for personer, der er blinde, synshæmmede eller på anden måde læsehandicappede (forordning om gennemførelse af Marrakeshtraktaten i EU), 13. september 2017
 • Forordning om grænseoverskridende portabilitet af onlineindholdstjenester i det indre marked ("portabilitetsforordningen"), 14. juni 2017
 • Direktiv om ophavsret og beslægtede rettigheder i det digitale indre marked ("direktivet om detdigitale indre marked"), 17. april 2019
 • Direktiv om udøvelse af ophavsret og beslægtede rettigheder, der finder anvendelse på visse onlinetransmissioner fra radio- og tv-selskaber og retransmissioner af tv- og radioprogrammer ("satellit og kabel II"), 17. april 2019

Tre yderligere instrumenter (direktiv 87/54/EF, Rådets beslutning 94/824/EF og Rådets beslutning96/644/EF) harmoniserer den retlige beskyttelse af halvlederprodukters topografi. Desuden indeholder direktivet om e-handel og direktivetom adgangsbetinget adgang også bestemmelser, der er relevante for udøvelsen og håndhævelsen af ophavsretten.

Det overordnede mål i EU's harmoniseringsbestræbelser er at gøre det muligt for ophavsretligt beskyttede varer (f.eks. bøger, musik, film, software osv.) og tjenesteydelser (f.eks. tjenesteydelser, der giver adgang til disse varer) at bevæge sig frit inden for det indre marked.

Den internationale ramme

Mange af EU's direktiver afspejler medlemsstaternes forpligtelser i henhold til Bernerkonventionen og Romkonventionen samt EU's og dets medlemsstaters forpligtelser i henhold til Verdenshandelsorganisationens TRIP -aftale og de to internettraktater fra Verdensorganisationen for Intellektuel Ejendomsret (WIPO) fra 1996 (WIPO- traktaten om ophavsret og WIPO-traktatenom fremførelser og fonogrammer).

I de seneste år har EU undertegnet to andre WIPO-traktater: Beijing-traktaten om beskyttelse af audiovisuelle fremførelser og Marrakeshtraktaten om fremme af adgang til offentliggjorte værker for personer, der er blinde, synshæmmede eller på anden måde læsehandicappede.

Desuden afspejler frihandelsaftaler, som EU har indgået med et stort antal tredjelande, mange bestemmelser i EU-retten.

Gennemførelse af EU-rammen

Kommissionen overvåger den rettidige og korrekte gennemførelse af EU's ophavsretslovgivning, og i de seneste år har Den Europæiske Unions Domstol (EU-Domstolen) udviklet en materiel retspraksis, der fortolker bestemmelserne i direktiverne.

Dette har i væsentlig grad bidraget til en konsekvent anvendelse af ophavsretsreglerne i hele EU.

Seneste nyheder

REPORT / STUDY |
Betænkning om anvendelsen af direktivet om forældreløse værker

Direktivet om forældreløse værker har til formål at fremme digitalisering af og lovlig onlineadgang inden for EU til forældreløse værker (dvs. værker såsom bøger, tidsskrifter, film, hvis rettighedsindehaver er ukendt eller ikke kan lokaliseres), der er indeholdt i offentligt tilgængelige bibliotekers, uddannelsesinstitutioners, museers og arkivers samlinger af arkiver, film- og lydarvsinstitutioner og i public service-radio-/fjernsynsforetagenders arkiver i hele EU.

PRESS RELEASE |
Ophavsret: Kommissionen opfordrer Tjekkiet til fuldt ud at gennemføre EU's ophavsretsregler i national ret

Kommissionen har i dag besluttet at sende to begrundede udtalelser til Tjekkiet om landets manglende meddelelse til Kommissionen om gennemførelsesforanstaltninger i henhold til to direktiver, for det første med hensyn til ophavsret og beslægtede rettigheder, der gælder for visse onlinetransmissioner (direktiv (EU) 2019/789), og for det andet vedrørende ophavsret og beslægtede rettigheder på det digitale indre marked (direktiv (EU) 2019/790).

PRESS RELEASE |
Ophavsret: Kommissionen opfordrer medlemsstaterne til fuldt ud at gennemføre EU's ophavsretsregler i national ret

Kommissionen har besluttet at sende begrundede udtalelser til Bulgarien, Cypern, Grækenland, Irland, Letland, Polen, Portugal, Slovenien, Slovakiet og Finland for ikke at have givet Kommissionen meddelelse om gennemførelsesforanstaltninger vedrørende ophavsret og beslægtede rettigheder, der gælder for visse onlinetransmissioner (EU-direktiv 2019/789).

Se også

Det store billede

Ophavsret

Europa-Kommissionen tilpasser EU's ophavsretsregler til ny forbrugeradfærd i et Europa, der værdsætter sin kulturelle mangfoldighed.

Se også

Interessentdialog om ophavsret

Kommissionen organiserede en interessentdialog for at drøfte bedste praksis for samarbejde mellem platforme for onlineindholdsdeling og rettighedshavere.

Beskyttelse af databaser

Databaser i Den Europæiske Union er beskyttet i henhold til EU-retten. Direktivet om retlig beskyttelse af databaser blev vedtaget i 1996 og blev evalueret i 2018.