Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Det europæiske kompetencenetværk og -center for cybersikkerhed

Det europæiske kompetencecenter for cybersikkerhed og cybersikkerhed hjælper EU med at bevare og udvikle cybersikkerhedsteknologiske og industrielle kapaciteter.

  Logo for det europæiske kompetencecenter for cybersikkerhed

Formålet med dette initiativ

Ved at forvalte cybersikkerhedsfondene under den næste flerårige finansielle ramme 2021-2027 vil initiativet bidrage til at skabe et indbyrdes forbundet, EU-dækkende industri- og forskningsøkosystem for cybersikkerhed. Den bør tilskynde til et bedre samarbejde mellem relevante interessenter, herunder mellem den civile cybersikkerhed og forsvarssektoren.

Dette samarbejde vil hjælpe interessenterne med at gøre bedst mulig brug af eksisterende cybersikkerhedsressourcer og -ekspertise i hele Europa. Initiativet bygger på den ekspertise, der allerede findes i mere end 660 ekspertisecentre for cybersikkerhed fra alle medlemsstater, som reagerede på en undersøgelse foretaget af Europa-Kommissionen i 2018.

Initiativet bør hjælpe EU og medlemsstaterne med at anlægge et proaktivt og langsigtet strategisk perspektiv på cybersikkerhedsindustripolitikken, der rækker ud over forskning og udvikling. Denne tilgang bør bidrage til at finde frem til banebrydende løsninger på de cybersikkerhedsudfordringer, som den private og offentlige sektor står over for, og støtte en effektiv anvendelse af disse løsninger.

Det vil gøre det muligt for relevante forsknings- og industrisamfund og offentlige myndigheder at få adgang til nøglekapaciteter såsom test- og forsøgsfaciliteter. Disse faciliteter ligger ofte uden for de enkelte medlemsstaters rækkevidde på grund af utilstrækkelige finansielle og menneskelige ressourcer.

Initiativet vil bidrage til at lukke kvalifikationskløften og undgå hjerneflugt ved at sikre de bedste talenters adgang til store europæiske forsknings- og innovationsprojekter inden for cybersikkerhed og dermed skabe interessante faglige udfordringer.

Netværk af nationale koordinationscentre

Hver medlemsstat udpeger et nationalt koordinationscenter. De vil fungere som kontaktpunkter på nationalt plan for kompetencefællesskabet og kompetencecentret. De er "gatekeepers" for cybersikkerhedssamfundet i deres land. De støtter gennemførelsen af foranstaltninger i henhold til denne forordning, og de kan videregive finansiel støtte til nationale og lokale økosystemer.

Kompetencefællesskabet for cybersikkerhed

Fællesskabet vil inddrage en stor, åben og forskelligartet gruppe af aktører, der er involveret i cybersikkerhedsteknologi, herunder navnlig forskningsenheder, udbuds-/efterspørgselsindustrier og den offentlige sektor. Den vil give input til kompetencecentrets aktiviteter og arbejdsplan. Og det vil drage fordel af kompetencecentrets og netværkets samfundsopbygningsaktiviteter.

Det Europæiske Kompetencecenter for Cybersikkerhed

Det Europæiske Kompetencecenter for Cybersikkerhed (ECCC) har til formål at øge Europas cybersikkerhedskapacitet og konkurrenceevne. Det vil arbejde sammen med et netværk af nationale koordinationscentre for at opbygge et stærkt cybersikkerhedssamfund. Det vil i Bukarest gennemføre relevante dele af programmerne for et digitalt Europa og Horisont Europa ved at tildele tilskud og gennemføre indkøb.

Opgaver og målsætninger

ECCC vil søge at opfylde sin overordnede opgave ved at:

 • oprette og bistå med at koordinere netværket af nationale koordinationscentre og kompetencefællesskabet for cybersikkerhed
 • træffe strategiske investeringsbeslutninger og samle ressourcer fra EU, dets medlemsstater og industrien
 • gennemførelse af cybersikkerhedsrelateret finansiel støtte fra Horisont Europa og programmet for et digitalt Europa.

Dette vil bidrage til følgende mål:

 • at bidrage til en bred udbredelse af den nyeste cybersikkerhedsteknologi, navnlig ved at gennemføre eller støtte indkøb af produkter og løsninger
 • yde finansiel støtte og teknisk bistand til nystartede virksomheder inden for cybersikkerhed og til at forbinde dem til potentielle markeder og tiltrække investeringer
 • støtte forskning og innovation på grundlag af en omfattende industri- og forskningsdagsorden, herunder store forsknings- og demonstrationsprojekter inden for næste generation af cybersikkerhedskapaciteter
 • at fremme høje cybersikkerhedsstandarder ikke kun inden for teknologi- og cybersikkerhedssystemer, men også inden for kompetenceudvikling
 • fremme af samarbejdet mellem civil- og forsvarsområdet med hensyn til teknologier og applikationer med dobbelt anvendelse og forbedring af civilforsvarssynergierne i forbindelse med Den Europæiske Forsvarsfond.

Ledelsesstruktur

ECCC er ved at blive oprettet. Dets administrative og ledelsesmæssige struktur vil omfatte:

 • en bestyrelse, der skal udstikke strategiske retningslinjer og føre tilsyn med dens aktiviteter
 • en administrerende direktør, der skal være den retlige repræsentant og være ansvarlig for den daglige ledelse
 • en strategisk rådgivende gruppe, der skal sikre en omfattende og løbende dialog mellem ECCC og cybersikkerhedssamfundet.

Bestyrelsen vil bl.a. omfatte:

 • en repræsentant for hver medlemsstat og to fra Kommissionen for en periode på fire år, der kan fornyes
 • observatører, herunder ENISA permanent, og andre på ad hoc-basis
 • en formand og næstformand, der vælges for en periode på tre år, når denne kan fornyes;
 • den administrerende direktør, der deltager, men ikke har stemmeret.

I princippet vil beslutninger blive truffet ved konsensus. Hvis dette ikke er muligt, skal der være et flertal på mindst 75 % af alle stemmer. I forbindelse med fælles aktioner vil afstemningen stå i forhold til de involveredes finansielle bidrag. EU har 26 % af stemmerettighederne i forbindelse med enhver afgørelse, der påvirker EU's budget.

Bestyrelsen bistås af et industrielt og videnskabeligt rådgivende organ for at sikre regelmæssig dialog med den private sektor, forbrugerorganisationer og andre relevante interessenter.

Finansielle ressourcer

Kommissionen foreslår, at kompetencecentret finansieres i fællesskab gennem finansielle bidrag fra Den Europæiske Union og de deltagende medlemsstater.

Europa-Kommissionen har sat cybersikkerhed højt på dagsordenen for det næste langsigtede EU-budget for årene 2021-2027. Under det nye program for et digitalt Europa foreslog Europa-Kommissionen i 2018 at investere 2 mia. EUR i at beskytte EU's digitale økonomi, samfund og demokratier gennem meningsmålingsekspertise, styrke EU's cybersikkerhedsindustri og finansiere det nyeste cybersikkerhedsudstyr og -infrastruktur. Forskning og innovation inden for cybersikkerhed vil desuden blive støttet under Horisont Europa-programmet.

ECCC og netværket vil også søge at opnå synergier med andre relevante EU-programmer, hvor det er relevant.

De deltagende medlemsstater bør matche EU's finansielle bidrag med investeringer af samme beløb i overensstemmelse med deres prioriteter og med samfinansiering af centrets og netværkets driftsomkostninger.

De konkrete finansieringsprioriteter vil blive fastlagt som en del af den årlige arbejdsplan for kompetencecentrene, som vil blive vedtaget af bestyrelsen efter at have modtaget input fra den industrielle og videnskabelige rådgivende gruppe.

Det forventes, at størstedelen af midlerne vil blive tildelt gennem åbne indkaldelser af forslag og udbud. Interessenter kender dette system fra de tidligere rammeprogrammer for forskning og innovation. I disse tilfælde vil kompetencecentret forvalte og i sidste ende udbetale finansiel støtte til modtagere, som typisk vil være akademiske enheder og forskningsenheder, industrivirksomheder eller offentlige myndigheder.

ECCC vil også søge at fremme fælles indkøb af strategiske cybersikkerhedsinfrastrukturer og -værktøjer sammen med en eller flere andre enheder — typisk offentlige myndigheder.

Nogle midler vil blive stillet direkte til rådighed for de nationale koordinationscentre, så de kan udføre opgaver i henhold til denne forordning.

De nationale koordinationscentre vil også kunne yde økonomisk støtte til deres respektive nationale økosystemer ved hjælp af såkaldte kaskadetilskud.

Seneste nyheder

DIGIBYTE |
Cybersecurity: EU holds 8th dialogue with the United States

On 15 and 16 December 2022, the European Union and United States held the eighth EU-U.S. Cyber Dialogue in Washington, DC. This took place in the context of a dramatically deteriorated cyber threat environment due to Russia’s illegal military aggression against Ukraine, which has underlined the need for enhanced transatlantic cooperation and coordination to prevent, detect and respond to malicious cyber activities and highlighted the need to ensure that critical infrastructure is secure and resilient.

Se også

Det store billede

Cybersikkerhedspolitik

Den Europæiske Union arbejder på forskellige fronter for at fremme cyberrobusthed, beskytte vores kommunikation og data og holde onlinesamfundet og økonomien sikker.

Se også

EU's lov om cybersikkerhed

Forordningen om cybersikkerhed styrker EU's Agentur for Cybersikkerhed (ENISA) og fastlægger en ramme for cybersikkerhedscertificering af produkter og tjenester.