Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Udveksling af elektroniske patientjournaler i hele EU

Europa-Kommissionen har vedtaget en henstilling om et europæisk format for elektronisk udveksling af patientjournaler for at frigøre strømmen af sundhedsdata på tværs af grænserne.

    Tegneserie repræsentation af håndtering af sundhedsdata

© Image by elenabs - iStock Getty Images

Henstillingen om et europæisk format til udveksling af elektroniske patientjournaler har til formål at lette den grænseoverskridende interoperabilitet mellem elektroniske patientjournaler (EHR'er) i EU. Det gør den ved at støtte EU-landene i deres bestræbelser på at sikre, at borgerne på sikker vis kan få adgang til og udveksle deres sundhedsdata, uanset hvor de befinder sig i EU.

Det elektroniske format til udveksling af patientjournaler vil hjælpe borgerne med hurtigt at få adgang til og dele deres sundhedsdata med sundhedspersonale. For eksempel, når du konsulterer en specialist eller modtager akut behandling i et andet EU-land.

Sikker adgang til sundhedsdata

At give borgerne adgang til og dele deres sundhedsdata på tværs af grænserne er en af prioriteterne i meddelelsen om fremme af den digitale omstilling af sundhed og pleje.

Den generelle forordning om databeskyttelse understreger, at borgerne har ret til at få adgang til deres personoplysninger og udgør den retlige ramme for beskyttelse af personoplysninger. Den fastsætter umiddelbart gældende regler for behandling af personoplysninger om fysiske personer, herunder helbredsoplysninger. Reglerne for at lette adgangen til sikre grænseoverskridende sundhedsydelser af høj kvalitet er omfattet af den generelle forordning om patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser.

Fordele ved adgang til elektroniske patientjournaler

I en offentlig høring om digital sundhed anerkendte respondenterne forskellene mellem EHR'er som en af de største hindringer for udveksling af sundhedsdata og fremme af digital sundhed og pleje i Europa. I øjeblikket kan de fleste borgere ikke let få adgang til deres sundhedsdata elektronisk på tværs af grænserne.

Bedre adgang til sundhedsdata på tværs af grænserne vil forbedre kvaliteten og kontinuiteten i den pleje, der tilbydes borgerne. Og det vil føre til lavere sundhedsudgifter. For eksempel ved at udrydde unødvendig overlapning af medicinske tests og procedurer.

Henstillingen

Henstillingen fastlægger en ramme for videreudviklingen af et europæisk EHR-udvekslingsformat, der vil gøre det muligt for borgerne på sikker vis at få adgang til og udveksle deres sundhedsdata på tværs af grænserne i EU. Den fastlægger en række principper, der bør styre denne udveksling, og en proces for videreudvikling, overvågning og revision. Og der fastsættes et sæt fælles tekniske specifikationer for grænseoverskridende udveksling af data.

I henstillingen understreges det, at overgangen til interoperable EHR'er i EU bør gå hånd i hånd med at sikre databeskyttelse og sikkerhed i overensstemmelse med den generelle forordning om databeskyttelse og i fuld overensstemmelse med cybersikkerhedsrammen.

Der er planlagt en fælles koordineringsproces med deltagelse af EU-landene og Kommissionen for at støtte den videre udarbejdelse af det europæiske EHR-udvekslingsformat. Denne proces vil også inddrage alle relevante interessenter, herunder sundhedsfaglige organisationer, nationale kompetencecentre, industriaktører og patientgrupper samt andre EU-myndigheder og nationale myndigheder.

Baggrund

Denne henstilling bygger på en række initiativer og projekter, som Kommissionen og EU-landene har fremlagt i deres bestræbelser på at lette grænseoverskridende udveksling af sundhedsdata i EU.

Arbejdet med tekniske specifikationer for udveksling af sundhedsdata er blevet udført under digitaltjenesteinfrastrukturen for e-sundhed (eHDSI), som gennemføres af Kommissionen og EU-landene gennem Connecting Europe-faciliteten (CEF).

EHDSI forbinder de nationale kontaktpunkter for e-sundhed, så de kan udveksle to sæt sundhedsdata: patientresuméer og e-recepter. De første udvekslinger fandt sted mellem Estland og Finland i januar 2019. 22 EU-lande forventes at udveksle sådanne sundhedsoplysninger inden 2021. Denne henstilling bygger på og bidrager til videreudviklingen af eHDSI ved at fremme EU-dækkende interoperabilitet og udveksling af omfattende elektroniske patientjournaler.

Der blev udført et vigtigt grundlag for interoperabilitet mellem EHR'er inden for rammerne af projektet Smart Open Services for European Patients (epSOS), et omfattende pilotprojekt finansieret af Kommissionen. epSOS testede den grænseoverskridende deling af patientresuméer og e-recepter og med støtte fra EXPAND- projektet banede vejen for udrulningen af eHDSI.

En række andre projekter, der støttes af Kommissionen, såsom Antilope og HITCH, har også været medvirkende til udviklingen af den raffinerede europæiske interoperabilitetsramme for e -sundhed.

Sundhedsoplysninger om specifikke tilfælde kan i øjeblikket udveksles på tværs af grænserne gennem et af de 24 tematiske europæiske netværk af referencecentre (ERN'er). Disse netværk gør det muligt for virtuelle paneler af klinikere at diagnosticere og behandle patienter, der lider af sjældne, komplekse og lav prævalens sygdomme.

Omkring 900 højt specialiserede sundhedsenheder på omkring 300 hospitaler i 25 medlemsstater (plus Norge) deltager i ERN'erne. Enkeltpersoner har ikke direkte adgang til disse netværk. Sundhedstjenesteydere henviser patienter til det relevante netværk med deres samtykke og i overensstemmelse med de nationale sundhedssystemers regler.

Seneste nyheder

Se også

Det store billede

e-sundhed

Europa-Kommissionen arbejder på at give borgerne adgang til sikre digitale tjenester af højeste kvalitet inden for sundhed og pleje.

Se også

Håndtering af sundhedsdata

Europa-Kommissionen vedtog en meddelelse og et arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene om digital omstilling af sundhed og pleje for at sætte skub i EU's indsats.

e-sundhedseksperter

Europa-Kommissionen har nedsat to ekspertgrupper, der arbejder med e-sundhed: interessentgruppen for e-sundhed og en midlertidig taskforce for e-sundhed.