Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Et Kreativt Europa Media — Støtte til en holistisk europæisk audiovisuel politik

En fælles europæisk tilgang til de vigtigste audiovisuelle politiske spørgsmål er afgørende for konsolideringen af et europæisk indre marked for audiovisuelle medier.

    En person står med en bærbar computer omgivet af en række audiovisuelle indholdsmuligheder

© iStock by Getty Images - 1032516574 metamorworks

Media-programmet har til formål at fremme en holistisk europæisk audiovisuel politik. Det vil ske gennem dialog om regulering, udveksling af analyser og data, fremadrettede efterretninger om tendenser i det audiovisuelle økosystem, høring af interessenter og fremme og opsøgende aktiviteter.

Som svar på udfordringerne i forbindelse med digital omstilling og bæredygtig udvikling vil der blive lagt særlig vægt på at sikre fuld udnyttelse af potentialet i den digitale omstilling. Dette omfatter fremme af en grønnere industri og fremme af inklusion, lighed, mangfoldighed og deltagelse.

Inden for rammerne af den politiske klynge vil følgende mål blive forfulgt:

  • støtte til innovative politiske foranstaltninger og udveksling af bedste praksis gennem dataindsamling og fremadrettede undersøgelser, der kan give indsigt i de fremtidige tendenser i det audiovisuelle økosystem
  • fremme inddragelse af interessenter, formidlingsaktiviteter og oplysningskampagner vedrørende europæisk indhold.

For at nå ovennævnte mål vil følgende foranstaltninger blive finansieret:

  • Markedsanalyse og data af høj kvalitet: medlemskab af og samarbejde med Det Europæiske Audiovisuelle Observatorium for at støtte gennemsigtighed og lige adgang til juridiske og finansielle/markedsoplysninger og for at bidrage til sammenligneligheden af juridiske og statistiske oplysninger.
  • Der vil blive søgt en hensigtsmæssig anvendelse af EU's regelsæt gennem rådgivning om gennemførelsen af direktivet om audiovisuelle medietjenester sammen med samarbejde mellem de nationale tilsynsmyndigheder gennem Gruppen af Europæiske Tilsynsmyndigheder for Audiovisuelle Medietjenester. 
  • Der vil blive gennemført en undersøgelse af medietilsynsmyndighedernes uafhængighed i EU's medlemsstater, da de er afgørende for en effektiv håndhævelse af indholdsstandarderne.
  • Ad hoc- undersøgelser på højt plan om efterretninger om fremtidige tendenser i det audiovisuelle økosystem: at fremme en holistisk tilgang og passende politiske løsninger på den audiovisuelle industris udfordringer.
  • Udveksling af politikker og samarbejde på nøgleområder: med medlemsstaternes eksperter og tilsynsmyndigheder at drøfte politiske prioriteter i Media under Et Kreativt Europa, navnlig på områderne adgang til finansiering, digital og grøn omstilling samt mangfoldighed og kønsbalance.
  • Kommunikation, fortalervirksomhed og engagement med industrien og borgerne for at sikre synligheden af programmets resultater og dermed strukturere udviklingen af den audiovisuelle sektor på europæisk plan. Aktiviteterne omfatter navnlig regelmæssige udvekslinger med industrien, publikumsaktiviteter og oplysningskampagner for at fremvise europæiske perler gennem europæiske priser såsom Europa-Parlamentets Lux Audience Award og den europæiske filmpris. Disse aktiviteter vil omfatte fremme af den europæiske filmarv gennem fortsættelsen af "Sæson of Classic"-projektet, der blev indledt i 2019. Endelig vil fortalerkampagner blive støttet med relevante paneuropæiske organisationer og fremhæve det bidrag, som det audiovisuelle økosystem bidrager til konsolideringen af de europæiske værdier.

Seneste nyheder

CALL FOR PROPOSALS |
Mobilfilm under Media-programmet Et Kreativt Europa

Tilskuddene har til formål at øge udbredelsen af europæiske produktioner og udvide deres fælleseuropæiske publikum ved at støtte biograf- og onlinedistribution af europæiske film uden for produktionslandet.

Se også

Det store billede

Media-programmet Et Kreativt Europa

Media-delen af programmet Et Kreativt Europa har til formål at støtte den europæiske filmindustri og andre audiovisuelle industrier.

Se også