Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Europæisk overvågning af datastrømme

I lyset af den europæiske datastrategi giver Cloud Data Flow Strategic Visualization Tool mulighed for strategisk analyse, kvantificering, visualisering og overvågning af både mængder og økonomiske værdier af clouddatastrømme i hele Den Europæiske Union, EFTA-landene og Det Forenede Kongerige.

    antydning af begrebet data

© iStock Getty Images Plus - watchara_tongnoi

Analyse, kortlægning, kvantificering og overvågning af mængden af clouddatastrømme og deres tilknyttede økonomiske værdier inden for og uden for EU inden for cloud computing er afgørende for at støtte beslutningstagning, industrielle valg og investeringsbeslutninger. Det er også afgørende at vurdere den europæiske digitale økonomis konkurrenceevne på grundlag af en analyse af datastrømsmønstre og overvågning af dataudvekslingen mod princippet om fri udveksling af andre data end personoplysninger i hele EU's økonomi. Kendskab til mængden og værdien af cloud datastrømme vil bidrage til at nå Cloud og Edge Digital Decade mål inden 2030.

For at tilvejebringe økonomisk intelligens i datastrømme inden for cloud computing har Kommissionen oprettet et værktøj til strategisk visualisering af clouddatastrømme.

Værktøjet giver Kommissionen mulighed for at:

  1. kortlægge og anslå mængden og den økonomiske værdi af de vigtigste datastrømme inden for cloud computing i de 27 EU-medlemsstater (dvs. datastrømme inden for EU) og med Island, Norge, Schweiz og Det Forenede Kongerige (dvs. datastrømme uden for EU)
  2. forventede udgående datastrømme frem til 2030
  3. analysere mængden af datastrømme pr. sektor, virksomhedsstørrelse og lande.

Kortet og graferne giver sammenlignende landedatastrøms- og udstrømningsprognoser fra 2016 til 2030, hvor der foreligger data.

 

 

Cloud Data Flow Strategic Visualization Tool består af data fra 31 lande i Europa. Den vil blive brugt til at overvåge datastrømstendenser, herunder mængder og deres økonomiske værdier i disse lande. Den indeholder også data om cloud-udbredelse pr. sektor, land og virksomhedsstørrelse frem til 2030. Værktøjet kan også være nyttigt som strategisk fremsynsinstrument til støtte for fremtidige beslutninger om beslutningstagning, handel og investeringer i cloud computing baseret på datastrømsbeviser. 

De data, der præsenteres i Cloud Data Flow Strategic Visualization Tool, er fra 2016 med prognoser frem til 2030. De anvendte dataindsamlingskilder spænder fra primære kilder såsom officielle statistiske data til sekundære kilder såsom undersøgelser og interviews. Den nye metode, der er udviklet til at levere dette værktøj, blev først udviklet i 2021- rapporten om Kommissionens undersøgelse "Mapping Data Flows".

Den metode, der ligger til grund for værktøjet, blev forbedret i 2022 til at omfatte en analytisk ramme, der nu gør det muligt at kvantificere de økonomiske værdier af datastrømme og estimere datastrømme fra lande uden for EU med vigtige handelspartnere ud over den eksisterende tilgængelige kvantificering og kortlægning af mængden af clouddatastrømme. De metodologiske forbedringer og den analytiske ramme til vurdering af de økonomiske værdier af clouddatastrømme er beskrevet i rapporten fra 2023i Kommissionens undersøgelse "Økonomiske værdier af datastrømme".

 

Ansvarsfraskrivelse: Der er gjort alt for at sikre oplysningernes nøjagtighed og fuldstændighed, og der er ikke givet nogen garanti eller ansvar for fejl eller udeladelser i de kildematerialer, der anvendes til at udarbejde kort over cloud- og kantfaciliteter.

Baggrundsoplysninger

For at opbygge den europæiske datastrømsovervågning iværksatte Generaldirektoratet for Kommunikationsnet, Indhold og Teknologi (CONNECT) i samarbejde med Det Fælles Forskningscenter en første frivillig undersøgelse af virksomheder og offentlige enheder (nu afsluttet) for at indsamle aggregerede og anonymiserede data om:

  • mængden af data, der lagres i cloudinfrastrukturer af virksomheder og offentlige enheder i EU (dvs. datalagre)
  • mængden af data er flyttet fra én cloud-infrastruktur til en anden i hele EU.

Den europæiske datastrategi for 2020 anerkendte den strategiske betydning af at opnå økonomisk intelligens om datastrømme og foreslog derfor udviklingen af en strategisk analyseramme for datastrømme. For at gennemføre denne nøgleaktion gennemførte Kommissionen to undersøgelser: "Kortlægning af datastrømme" og "Økonomiske værdier af datastrømme". Den første undersøgelse udvikler og tester for første gang en ny, selvbærende og reproducerbar metode til at kvantificere mængden af datastrømme. Den anden udvikler en første af sin slags analytiske rammer til måling af den økonomiske værdi af datastrømme. Data udviklet af begge undersøgelser i form af mængde og økonomisk værdi af datastrømme er indlejret i Cloud Data Flow Strategic Visualization Tool.

Værktøjet giver mulighed for geografisk at se online de lande og økonomiske sektorer, der udløser cloud datastrømme. Det giver også mulighed for analyse af cloud datastrømme og deres tilknyttede økonomiske værdi pr. sektor, geografi og virksomhedsstørrelse i 31 lande i Europa. Den viser også aktuelle onlineprognoser og prognoser frem til 2030 om udbredelsen af skyer pr. sektor, medlemsstater og virksomhedstyper og peger på vigtige økonomiske partnere.

Seneste nyheder

PRESS RELEASE |
Retsakt om digitale markeder: Tilmeldinger er nu åbne for workshop om datarelaterede forpligtelser

Europa-Kommissionen har i dag åbnet tilmeldinger til en teknisk workshop om retsakten om digitale markeder. Dette vil navnlig fokusere på at sikre effektiv overholdelse af bestemmelserne vedrørende behandling af data, gatekeepernes kombination og krydsanvendelse af personoplysninger, anvendelse af ikkeoffentligt tilgængelige data om erhvervsbrugere og dataportabilitet.

Se også

Det store billede

Fri udveksling af ikke-personlige data

EU ønsker at sikre fri udveksling af data i Europa, så virksomheder og offentlige myndigheder kan lagre og behandle andre data end personoplysninger, uanset hvor de ønsker det.