Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Landbrugets fremtid er her

Landbrugets fremtid afhænger af forskning, innovation og kapacitetsopbygning i landbrugsfødevaresektoren, der finansieres gennem multifinansielle rammeinitiativer.

  Et billede af landbrugets digitale transformation.

Getty Images

En grafik, der viser prognoserne for digitaliseringen af landbruget i den næste flerårige finansielle ramme.

Horisont Europa

Under Horisont Europa-programmet er forskning og innovation en vigtig drivkraft for at fremskynde omstillingen til bæredygtige, sunde og inklusive fødevaresystemer. Kommissionen har investeret i Horisont 2020-projekter til fremme af innovation i landbrugssektoren, og under Horisont Europas søjle II vil der blive investeret 9 mia. EUR i klynge 6 "fødevarer, bioøkonomi, naturressourcer, landbrug, fiskeri, akvakultur og miljø", herunder anvendelse af digitale løsninger for landbrugssektoren. Under søjle II, klynge 4 "Digital, industri og rum" vil innovative teknologier såsom IoT, cloud computing og edge computing, AI, robotteknologi og blockchain blive testet og valideret i landbrugsmæssig brug.

Klynge 4: Digital, industri og rum

Afprøvning og validering af innovative teknologier gennem anvendelsestilfælde i landbruget: IoT, AI, robotteknologi, blockchain og edge computing.

Klynge 6: Fødevarer, bioøkonomi, naturressourcer, landbrug og miljø

 • Anvende avancerede teknologier i landbrugsfødevarer: droner, smart IoT, AI, opskalering af sensordata i realtid, 5G- og kantløsninger til fjernlandbrug
 • Analyse af fordele på tværs af fordele
 • Potentiel markedsefterforskning, køreplan for indførelse af teknologier

DIGITAL

Det DIGITAL-program:

 • Et fælles europæisk landbrugsdataområde
 • AI-test & forsøgsfaciliteter
 • Digitale innovationsknudepunkter
 • Digitale færdigheder

Et fælles europæisk landbrugsdataområde

 • Kommissionen vil støtte gennemførelsen af et fælles europæisk landbrugsdataområde, der gør det lettere at dele og samle landbrugsdata på pålidelig vis.
 • Datarummet vil øge landbrugssektorens økonomiske og miljømæssige resultater.
 • Den vil optimere anvendelsen af naturressourcer og bidrage til målene i den grønne pagt og den fælles landbrugspolitik.

I forbindelse med udviklingen af styring og forretningsmodeller for det fælles europæiske landbrugsdataområde vil der blive taget hensyn til udviklingen i de lovgivningsmæssige rammer og erfaringerne med EU's adfærdskodeks for udveksling af landbrugsdata ved aftale.

En grafik, der viser de forskellige aktører, der drager fordel af etableringen af et fælles europæisk landbrugsdataområde.

Test- og forsøgsfaciliteter til kunstig intelligens

 • Under programmet for et digitalt Europa vil Europa-Kommissionen og medlemsstaterne udvikle test- og forsøgsfaciliteter i verdensklasse i stor skala (TEF) for kunstig intelligens i flere sektorer, herunder for landbrugsfødevarer.
 • Innovative teknologiudbydere som nystartede virksomheder og SMV'er vil drage fordel af professionel støtte til afprøvning og validering af deres AI- og robotteknologiløsninger under reelle forhold.
 • Der vil blive sat skub i udbredelsen af pålidelig kunstig intelligens i den europæiske landbrugsfødevaresektor.

TEF vil drage fordel af opgraderinger til verdensreferencestandarder.

En grafik, der viser de forskellige aktører, der drager fordel af test- og forsøgsfaciliteter i landbrugsfødevaresektoren.

Europæiske digitale innovationsknudepunkter

Kommissionen vil fremskynde den bedst mulige anvendelse af digitale teknologier ved at oprette europæiske digitale innovationsknudepunkter (EDIH'er). I landbrugssektoren vil erfaringerne og erfaringerne fra de eksisterende DIH SmartAgriHubs og AgroRobofood være et godt referencepunkt.

Europæiske DIH'er leverer teknologisk ekspertise og forsøgsfaciliteter for at muliggøre den digitale omstilling af industrien og den offentlige sektor.

En grafik, der viser de forskellige fordele ved de europæiske digitale innovationsknudepunkter.

Digitale færdigheder

Som det fremgår af de grafiske, (digitale) færdigheder og uddannelse, er det afgørende for EDIH'ernes succes. Der er behov for investeringer i forbedring af landbrugernes digitale færdigheder. Dette kan opnås via specialiserede uddannelsesprogrammer eller moduler inden for centrale kapacitetsområder. Desuden bør der ydes støtte til udformning og gennemførelse af specifikke kurser i digitale teknologier for fagfolk i landbrugssektoren.

Hvad er hovedmålene med den nye fælles landbrugspolitik?

Den fælles landbrugspolitik efter 2020 foreslås struktureret omkring 9 specifikke mål og et tværgående mål om digitalisering, viden og innovation. Medlemsstaterne vil have en portefølje af værktøjer under den fælles landbrugspolitik, som de kan medtage i deres nationale strategiske planer for den fælles landbrugspolitik for at fremme digitaliseringen i landbruget og i landdistrikterne, f.eks. rådgivningstjenester, videnudveksling, investeringsstøtte eller det europæiske innovationspartnerskab for landbrugets produktivitet og bæredygtighed (EIP-AGRI).

En grafik, der viser det tværgående aspekt af digital viden og information inden for rammerne af de ni mål for den fælles landbrugspolitik.

EIP-AGRI (European Innovation Partnership for Agricultural Productivity & Sustainability) har til formål at:

 • Fremme innovation med henblik på konkurrencedygtigt og bæredygtigt landbrug og skovbrug i EU.
 • Støtte innovative operationelle gruppeprojekter (OG) med fokus på landbrugernes behov for at skabe og afprøve innovative løsninger, der er klar til praksis.
 • Indtil videre er 2000 OG-projekter blevet finansieret, og en række af dem arbejder på digital-baserede innovationer.

Hvad med jord til bord-strategien?

En af søjlerne i EU's grønne pagt er jord til bord-strategien. I denne strategi er 2030-målene for bæredygtig fødevareproduktion udfordrende og ambitiøse for landbrugssektoren, hvor digital er en nøgle til succes. En vellykket gennemførelse af denne strategi var en IoF2020 use case om agerbrug, hvor IoT-teknologier blev brugt til at optimere brugen af pesticider på jorden, minimere skadelige kemikalier i miljøet og gøre afgrøder sikre til forbrug.

En grafik til at vise de 4 hovedmål i jord til bord-strategien.

Som bebudet i den europæiske datastrategi vil Kommissionen støtte forskning, udvikling og storstilet udbredelse af næste generation af cloudinfrastrukturer og -tjenester i hele EU. Disse nye cloud- og edge-kapaciteter bør være meget sikre, fuldstændig interoperable og tilbyde åbne cloudplatforme og -tjenester med flere leverandører. De vil muliggøre de europæiske dataområder og fremme innovative datadelingsøkosystemer baseret på europæiske cloud- og edge-løsninger.

For at koordinere investeringsindsatsen og mobilisere centrale europæiske industrielle aktører opfordrede Det Europæiske Råds konklusioner og medlemsstaternes fælles erklæring fra oktober 2020 til lanceringen af den europæiske alliance for industrielle data, kant og cloud. Alliancen kan fungere som en unik interessentplatform til at planlægge EU's investeringer og fremme strategiske partnerskaber for at styrke Europas industrielle position på det globale cloud- og edge computing-marked. Alliancen bør støtte integrationen af disse investeringer med de investeringer, der er planlagt for udrulningen af europæiske dataområder.

Hvis flere medlemsstater i fællesskab ønsker at foreslå et eventuelt vigtigt projekt af fælleseuropæisk interesse (IPCEI), der fokuserer på næste generation af teknologier til cloud- og edge-infrastruktur og -tjenester, vil Kommissionen ledsage dem med henblik på at etablere dette i overensstemmelse med kravene i IPCEI-meddelelsen fra 2014, som kan drage fordel af tildelingen af midler fra genopretnings- og resiliensfaciliteten og et eventuelt flerlandeprojekt.

Hvordan kan den europæiske Cloud & Edge-strategi påvirke landbrugssektoren?

Det fælles europæiske landbrugsdataområde forventes fuldt ud at anvende europæiske cloud-to-edge-infrastrukturer og -tjenester, der finansieres under DIGITAL-programmet, når disse infrastrukturer og tjenester er tilgængelige.

Hvordan vil den europæiske datastrategi påvirke landbrugssektoren?

Den europæiske datastrategi, der blev vedtaget i februar 2020, har til formål at etablere et indre marked for data, der sikrer Europas globale konkurrenceevne. Det betyder at muliggøre datadeling samt praktiske, retfærdige og klare regler for dataanvendelse og -adgang. Den relevante meddelelse fra Kommissionen bebudede oprettelsen af sektor- og domænespecifikke dataområder, herunder et fælles europæisk landbrugsdataområde.

En grafisk beskrivelse af trinnene i den europæiske datastrategi.

Kommissionen foreslog i november 2020 en lov om datastyring, som omfatter foranstaltninger til at øge tilliden til datadeling mellem virksomheder (B2B). Dette skaber EU-regler om neutralitet, der gør det muligt for nye dataformidlere at fungere som pålidelige arrangører af datadeling, og omfatter foranstaltninger til at lette genanvendelsen af visse data, som den offentlige sektor ligger inde med.

Et fotografi af ledende næstformand Margarethe Vestager og EU-kommissær med ansvar for det indre marked Thierry Breton på en pressekonference om europæisk datastyring.

Inden midten af 2021 vil Europa-Kommissionen foreslå en gennemførelsesretsakt om at gøre offentlige datasæt af høj værdi i et maskinlæsbart format frit tilgængelige for genbrug. Inden udgangen af 2021 vil Kommissionen derefter foreslå en datalov med henblik på at stimulere regeringernes anvendelse af private data og behandle spørgsmål vedrørende dataadgang og anvendelse i B2B-indstillinger.

Samarbejde er nøglen til Europas succes

For at opnå ægte ekspertise i digitaliseringen af landbruget er samarbejde af afgørende betydning. Europa-Kommissionen viser vejen gennem et effektivt og tæt samarbejde mellem GD CNECT (Generaldirektoratet for Kommunikationsnet, Indhold og Teknologi) og GD AGRI (Generaldirektoratet for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter) med et godt eksempel for alle interessenter.

Som det er almindeligt accepteret, er vi stærkere, når vi arbejder sammen. Kommunikationen mellem landbrugere, producenter af landbrugsmaskiner, kooperativer og pesticidleverandører skal fremmes, såvel som for private aktører såsom digitale og landbrugsministerier og andre i den offentlige sektor. Først da kan vi lykkes med den digitale omstilling af landbruget.

Related Content

Big Picture

Digitaliseringen af den europæiske landbrugssektor

Den digitale omstilling af landbruget vil lette samarbejdet på tværs af værdikæden, støtte landbrugerne og skabe muligheder for innovative SMV'er.

See Also

Erklæringen om samarbejde om digitalt landbrug

På den digitale dag i april 2019 undertegnede 24 EU-medlemsstater og Det Forenede Kongerige erklæringen om en intelligent og bæredygtig digital fremtid for europæisk landbrug og landdistrikter, der indeholder tilsagn om handling på tre områder:

Udforsk på denne side