Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Fællesforetagendet for intelligente net og tjenester

Fællesforetagendet for europæiske intelligente net og tjenester (SNS JU) har til formål at sikre Europas industrielle lederskab inden for 5G og 6G.

    fællesforetagendets logo

© The Smart Networks and Services Joint Undertaking

I november 2021 oprettede Rådets forordning 2021/2085 fællesforetagendet SNS som en retlig og finansiel enhed som en del af de 10 europæiske partnerskaber med henblik på at intensivere den grønne og den digitale omstilling. Fællesforetagendet SNS gør det muligt at samle EU's og industriens ressourcer i intelligente netværk og tjenester. Det fremmer også tilpasning til medlemsstaterne med hensyn til 6G-forskning og innovation og etablering af avancerede 5G-net. Fællesforetagendet SNS fastlægger en ambitiøs mission og et EU-budget på 900 mio. EUR for perioden 2021-2027.

Missioner

Fællesforetagendet SNS har to hovedopgaver:

  1. Fremme af Europas teknologisuverænitet i 6G ved at gennemføre det relaterede forsknings- og innovationsprogram (FoI), der fører til udformning og standardisering omkring 2025. Det tilskynder til forberedelse af en tidlig indførelse af 6G-teknologier på markedet inden udgangen af årtiet. Mobilisering af en bred vifte af interessenter er afgørende for at tage fat på strategiske områder i værdikæden for netværk og tjenester. Dette spænder fra kant- og cloudbaseret tjenesteudbud til markedsmuligheder for nye komponenter og enheder ud over smartphones. 
  2. Fremme af udbredelsen af 5G i Europa med henblik på at udvikle digitale førende markeder og muliggøre den digitale og grønne omstilling af økonomien og samfundet. Med henblik herpå koordinerer fællesforetagendet SNS-fællesforetagendet strategisk vejledning for de relevante programmer under Connecting Europe-faciliteten, navnlig 5G -korridorer. Den bidrager også til koordineringen af nationale programmer, herunder under genopretnings- og resiliensfaciliteten og andre europæiske programmer og faciliteter såsom programmet for et digitalt Europa og InvestEU.

Fællesforetagendet for intelligente net og tjenester støtter også teknologisk suverænitet for Europa i overensstemmelse med 5G -værktøjskassen for cybersikkerhed, strategien for cybersikkerhed og industristrategien.

Strategiske køreplaner

Partnerskabet muliggør en solid køreplan for forskning og innovation samt en dagsorden for udbredelse, der er fastlagt og efterfulgt af en kritisk masse af europæiske aktører.

SRIA: Den strategiske forsknings- og innovationsdagsorden (.pdf) identificerer:

  • den målrettede virkning af fællesforetagendet for sociale netværk,
  • den planlagte aktivitetsportefølje
  • målbare forventede resultater
  • ressourcer
  • projektleverancer
  • milepæle for perioden 2021-2027.

Den er baseret på input fra NetWorld2020 European Technology Platform (ETP), der repræsenterer mere end 1000 enheder. Det omfatter bidrag fra 6G Industry Association (6GIA), Alliancen for Internet of Things Innovation (AIOTI) og Networked European Software and Services Initiative (NESSI). SRIA opdateres regelmæssigt.

SDA: De strategiske 5G-dagsordener for udrulning vedrører 5G-infrastrukturer, der muliggør opkoblet og automatiseret mobilitet for vej- og jernbanetransport i Europa som finansieret under CEF Digital. De blev udarbejdet af en bred gruppe af interessenter og skitserede visioner, implementeringsscenarier, samarbejdsmodeller og lovgivningsmæssige incitamenter til at stimulere investeringer i etablering af 5G-korridorer langs større transportveje i Europa.

De baner også vejen for anvendelse af 5G i digital jernbanedrift og andre kommercielle tjenester for trafikanter og togpassagerer.

SDA er i øjeblikket ved at blive revideret og vil give ajourførte retningslinjer, der skal vedtages af fællesforetagendet SNS's bestyrelse.

Medlemmer

Fællesforetagendet for SNS omfatter offentlige og private medlemmer:

Offentlige medlemmer

Den Europæiske Union (repræsenteret ved Kommissionen).

Medlemsstaterne er ikke medlemmer, da der ikke er planlagt yderligere finansielle bidrag fra medlemsstaterne. De er dog tæt knyttet til forvaltningsstrukturen. De kan også blive bidragende partnere ved at yde betydelige bidrag i naturalier.

Private medlemmer

6G Smart Networks and Services Industry Association — 6GIA, som har udvidet sine vedtægter for at muliggøre deltagelse og mobilisering af en bredere vifte af europæiske interessenter i SNS-aktiviteter. 

Budget

Fællesforetagendet SNS finansieres i fællesskab af industrien og EU. Budgettet for fællesforetagendet SNS er på mindst 1,8 mia. EUR for perioden 2021-27. Et EU-bidrag på 900 mio. EUR vil som minimum blive modsvaret af de private medlemmer. Fællesforetagendet SNS yder finansiel støtte i form af FoI-tilskud til deltagere efter åbne og konkurrenceprægede indkaldelser.

E-mail til fællesforetagendet på cnect-e1-sns@ec.europa.eu.

Seneste nyt

Se også

Det store billede

5G

5G er den kritiske nye generation af netværksteknologi, der vil muliggøre innovation og understøtte den digitale omstilling.

Grav dybere

Se også

5G Forskning & standarder

Europa-Kommissionen arbejder sammen med industrien i 5G Public Private Partnership som et forsknings- og innovationsmiddel til at strukturere og styre europæisk 5G-forskning.

5G og elektromagnetiske felter

Den europæiske kodeks for elektronisk kommunikation spiller en central rolle med hensyn til at sikre konsekvente 5G-udrulningsbetingelser og samtidig beskytte folkesundheden.

5G-observatoriet

Det Europæiske 5G-observatorium sætter EU i stand til at vurdere fremskridtene med 5G-handlingsplanen og træffe foranstaltninger til at gennemføre den fuldt ud.

5G-handlingsplan

5G-handlingsplanen er et strategisk initiativ, der vil gøre 5G til en realitet for alle borgere og virksomheder i hele EU.

Opkoblet og automatiseret mobilitet

Opkoblet og automatiseret mobilitet giver en enestående mulighed for at gøre vores transportsystemer sikrere, renere, mere effektive og mere brugervenlige.

5G grænseoverskridende korridorer

EU-landene og industrien samarbejder om at forberede den omfattende udbredelse af 5G-korridorer for netforbundet og automatiseret mobilitet på europæiske transportveje.