Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Fællesforetagendet for intelligente net og tjenester

Fællesforetagendet for europæiske intelligente net og tjenester (SNS JU) har til formål at sikre industrielt lederskab for Europa i 5G og 6G.

    fællesforetagendets logo

© The Smart Networks and Services Joint Undertaking

I november 2021 oprettede Rådets forordning (EU) 2021/2085 fællesforetagendet SNS som en juridisk og finansiel enhed som en del af de 10 europæiske partnerskaber med henblik på at styrke den grønne og den digitale omstilling. Fællesforetagendet SNS gør det muligt at samle EU's og industriens ressourcer i intelligente netværk og tjenester. Det fremmer også tilpasningen til medlemsstaterne for så vidt angår 6G-forskning og -innovation og udbredelse af avancerede 5G-net. Fællesforetagendet SNS fastsætter en ambitiøs mission og et EU-budget på 900 mio. EUR for perioden 2021-2027.

Missioner

Fællesforetagendet SNS har to hovedopgaver:

  1. Fremme af Europas teknologisuverænitet i 6G ved at gennemføre det relaterede forsknings- og innovationsprogram, der fører til udformning og standardisering omkring 2025. Det tilskynder til forberedelse af en tidlig indførelse af 6G-teknologier på markedet inden udgangen af årtiet. Mobilisering af en bred vifte af interessenter er afgørende for at tage fat på strategiske områder i værdikæden for netværk og tjenester. Dette spænder fra kant- og cloud-baseret levering af tjenester til markedsmuligheder i nye komponenter og enheder ud over smartphones. 
  2. Fremme af udbredelsen af 5G i Europa med henblik på at udvikle digitale førende markeder og muliggøre den digitale og grønne omstilling af økonomien og samfundet. Med henblik herpå koordinerer fællesforetagendet SNS strategisk vejledning for de relevante programmer under Connecting Europe-faciliteten, navnlig 5G -korridorer. Det bidrager også til koordineringen af nationale programmer, herunder under genopretnings- og resiliensfaciliteten og andre europæiske programmer og faciliteter såsom programmet for et digitalt Europa (DEP) og InvestEU.

Fællesforetagendet for intelligente net og tjenester støtter også teknologisk suverænitet for Europa i overensstemmelse med 5G-værktøjskassen for cybersikkerhed, cybersikkerhedsstrategien og industristrategien.

Strategiske køreplaner

Partnerskabet muliggør en solid køreplan for forskning og innovation samt en udrulningsdagsorden, der er fastlagt og efterfulgt af en kritisk masse af europæiske aktører.

Den SRIA & Den strategiske forsknings- og innovationsdagsorden (SRIA) "Intelligente netværk i forbindelse med NGI" giver et resumé af de centrale forskningsområder for fremtidens kommunikationsteknologi. Det er produceret af NetWorld2020 European Technology Platform (ETP), der repræsenterer mere end 1000 enheder. SRIA omfatter bidrag fra 6G-industriens sammenslutning (6GIA), Alliance for Internet of Things Innovation (AIoTI) og Networked European Software and Services Initiative (NESSI).

SDA: 5G's strategiske implementeringsdagsordener (SDA) vedrører Connected and Automated Mobility og for Rail in Europe og blev udarbejdet af en bred gruppe af interessenter. De fastlægger visionen, implementeringsscenarier, samarbejdsmodeller og lovgivningsmæssige incitamenter til at stimulere investeringer i udbredelsen af 5G-korridorer langs større transportveje i Europa. Dette er det første strategiske skridt i retning af en storstilet etablering af 5G-infrastruktur til trafiksikkerhed. Det baner også vejen for anvendelsen af 5G i digital jernbanedrift og andre kommercielle tjenester af høj værdi for trafikanter og togpassagerer.

Medlemmer

Fællesforetagendet SNS omfatter offentlige og private medlemmer:

Offentlige medlemmer

Den Europæiske Union (repræsenteret ved Kommissionen).

Medlemsstaterne er ikke medlemmer, da der ikke er planlagt yderligere finansielle bidrag fra medlemsstaterne. De er dog tæt forbundet med ledelsesstrukturen. De kan også blive medvirkende partnere ved at yde betydelige bidrag i naturalier.

Private medlemmer

6G Smart Networks and Services Industry Association — 6GIA, som har udvidet sine vedtægter for at muliggøre deltagelse og mobilisering af en bredere vifte af europæiske interessenter i SNS-aktiviteter. 

Budget

SNS-fællesforetagendet finansieres i fællesskab af industrien og EU. Budgettet for fællesforetagendet SNS er på mindst 1,8 mia. EUR for perioden 2021-27. Et EU-bidrag på 900 mio. EUR vil som minimum blive modsvaret af de private medlemmer. Fællesforetagendet SNS yder finansiel støtte i form af R &I-tilskud til deltagere efter åbne og konkurrenceprægede indkaldelser.

Send en e-mail til fællesforetagendet på cnect-e1-sns@ec.europa.eu.

Seneste nyheder

DIGIBYTE |
Europa øger 6G-forskningsinvesteringerne og udvælger 35 nye projekter til en værdi af 250 mio. EUR

Fællesforetagendet for intelligente net og tjenester (SNS JU) udvalgte sin første portefølje af 35 forsknings-, innovations- og forsøgsprojekter for at muliggøre udviklingen af 5G-økosystemer og fremme 6G-forskning i Europa. Med en kombineret finansiering af denne nye portefølje på ca. 250 mio. EUR under Horisont Europa er målet at opbygge en førsteklasses europæisk forsyningskæde for avancerede 5G-systemer og opbygge Europas kapacitet inden for 6G-teknologi.

Related Content

Big Picture

5G

5G er den kritiske nye generation af netværksteknologi, der vil muliggøre innovation og støtte den digitale omstilling.

Dig deeper

See Also

5G Forskning & standarder

Europa-Kommissionen arbejder sammen med industrien i 5G Public Private Partnership som et forsknings- og innovationsmiddel til at strukturere og styre europæisk 5G-forskning.

5G og elektromagnetiske felter

Den europæiske kodeks for elektronisk kommunikation spiller en central rolle med hensyn til at sikre konsekvente 5G-udrulningsbetingelser og samtidig beskytte folkesundheden.

5G-observatoriet

Det Europæiske 5G-observatorium sætter EU i stand til at vurdere fremskridtene med 5G-handlingsplanen og træffe foranstaltninger til at gennemføre den fuldt ud.

5G-handlingsplan

5G-handlingsplanen er et strategisk initiativ, der vil gøre 5G til en realitet for alle borgere og virksomheder i hele EU.

Opkoblet og automatiseret mobilitet

Opkoblet og automatiseret mobilitet giver en enestående mulighed for at gøre vores transportsystemer sikrere, renere, mere effektive og mere brugervenlige.

5G grænseoverskridende korridorer

EU-landene og industrien samarbejder om at forberede den omfattende udbredelse af 5G-korridorer for netforbundet og automatiseret mobilitet på europæiske transportveje.