Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Call for proposals | Δημοσίευση

Μια ευρωπαϊκή δημόσια σφαίρα: προσφορά νέων επιγραμμικών μέσων για τους νέους Ευρωπαίους

Για τρίτη συνεχή χρονιά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα στηρίξει την παραγωγή ημερήσιου, προορατικού και αξιόπιστου περιεχομένου για θέματα επικαιρότητας από όλη την Ευρώπη για και από τους νέους Ευρωπαίους.

Young girl checking the news on her phone.

© GaudiLab - iStock GettyImages

Μετά από δύο πιλοτικά σχέδια το 2020 και το 2021, η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων υλοποιεί την προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου «Μια ευρωπαϊκή δημόσια σφαίρα: μια νέα διαδικτυακή προσφορά μέσων ενημέρωσης για τους νέους Ευρωπαίους». Φέτος, η πρόσκληση έχει σημαντικά υψηλότερο προϋπολογισμό ύψους 9 εκατ. EUR, παρέχοντας την ευκαιρία για μεγαλύτερα έργα μεγαλύτερης διάρκειας (περίπου 18 μήνες) με αυξημένη συγχρηματοδότηση από την ΕΕ έως και 80 %.

Η έκκληση επιδιώκει να φέρει την ΕΕ πιο κοντά στους νέους, να τους ενθαρρύνει να γίνουν ενεργοί πολίτες και να τους συνδέσει σε διασυνοριακό επίπεδο. Με τον τρόπο αυτό, συμβάλλει επίσης στο Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 2022. Στόχος της δράσης αυτής είναι να αυξηθεί η διαθεσιμότητα διαδικτυακών πληροφοριών, σε διάφορες γλώσσες, γύρω από ευρωπαϊκά θέματα που επηρεάζουν τους νέους σε ολόκληρη την ΕΕ, οι οποίες παρουσιάζονται σεμορφότυπους γήρανσης και μέσω πολλαπλών απόψεων. Τα σχέδια θα πρέπει να επιδιώκουν τη διεξαγωγήσυζητήσεων και τη διοργάνωση εκδηλώσεων για τη νεολαία. Οι συμφωνίες επιχορήγησης θα περιλαμβάνουν χάρτη ανεξαρτησίας, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι δικαιούχοι επιχορήγησης είναι χωριστοί από συντακτική άποψη και λειτουργούν χωρίς πολιτικές παρεμβάσεις.

Τα σχέδια θα πρέπει να αρχίσουν περί τον Μάρτιο/Απρίλιο του 2023 για ενδεικτική διάρκεια 18 μηνών.

Η Επιτροπή αναμένει να χρηματοδοτήσει 3 ή 4 προτάσεις, με μέγιστη επιχορήγηση 3.5 εκατ. EUR. Το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης είναι 80 % των επιλέξιμων δαπανών, ενώ οι αιτούντες μπορούν να προτείνουν χαμηλότερο ποσοστό συγχρηματοδότησης.

Αναμενόμενα αποτελέσματα

  • Συνεργασία μεταξύ τουλάχιστον πέντε οργανισμών από πέντε κράτη μέλη της ΕΕ·
  • Δημιουργία καθημερινής, προοριζόμενης για σκέψεις περιεχομένου σχετικά με τις τρέχουσες υποθέσεις, μέσω καινοτόμων διασυνοριακών συντακτικών διαδικασιών·
  • Σχέδιο προβολής, το οποίο θα απευθύνεται σε όσο το δυνατόν περισσότερους νέους Ευρωπαίους·
  • Διανομή μέσω δικών τους διαύλων, δικτυακών τόπων εταίρων, ιστολογίων (blogs) και/ή μέσων κοινωνικής δικτύωσης·
  • Συμμετοχή σε συζητήσεις και εκδηλώσεις για τη νεολαία.

Περαιτέρω πληροφοριών

  • Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων, τα έντυπα αίτησης και όλα τα σχετικά έγγραφα είναι διαθέσιμα παρακάτω.
  • Οι ερωτήσεις μπορούν να σταλούν στη διεύθυνση CNECT-NEWSMEDIA@ec.europa.eu το αργότερο έως τις 19 Οκτωβρίου 2022. Όλες οι ερωτήσεις και απαντήσεις θα δημοσιευθούν ανώνυμα σε αυτή τη σελίδα.
  • Για επισκόπηση άλλων ευκαιριών επιχορήγησης για ειδησεογραφικά μέσα, δείτε τις επικαιροποιήσεις σε αυτή τη σελίδα.
  • Μπορείτε να εγγραφείτε για να λαμβάνετε αυτόματες ενημερώσεις κάθε φορά που δημοσιεύονται άρθρα σχετικά με τα μέσα ενημέρωσης στον ιστότοπο του CNECT.
  • Ανακαλύψτε 2021 έργα εδώ.

 

(Εάν διαβάσετε σε άλλη γλώσσα, συμβουλευτείτε το αγγλικό πρωτότυπο για τα έγγραφα της πρόσκλησης.)

Τηλεφορτώσεις

00. Questions and answers - 20 October (.pdf)
Τηλεφόρτωση 
01. Call for Proposals (.pdf)
Τηλεφόρτωση 
02. Grant Application Form (Part A) (.docx)
Τηλεφόρτωση 
03. Grant Application Form (Part B) (.docx)
Τηλεφόρτωση 
04. Estimated Budget (Annex 2 MGA) (.xlsx)
Τηλεφόρτωση 
05. Financial-capacity check table (.xls)
Τηλεφόρτωση 
06. Declaration of Honour (.pdf)
Τηλεφόρτωση 
07. Declaration on Standards and Independence (.docx)
Τηλεφόρτωση 
08. Financial Identification (.pdf)
Τηλεφόρτωση 
09. Legal Entity Private (.pdf)
Τηλεφόρτωση 
10. Legal Entity Public (.pdf)
Τηλεφόρτωση 
11. Model Grant Agreement (MGA) (.pdf)
Τηλεφόρτωση 
12. Unit costs and SME owners (annex 2a MGA) (.pdf)
Τηλεφόρτωση 
13. Specific Rules (annex 5 MGA) (.pdf)
Τηλεφόρτωση 
14. Privacy Statement (.pdf)
Τηλεφόρτωση 

Related content

Στήριξη της ΕΕ στον τομέα των ειδησεογραφικών μέσων ενημέρωσης

Factsheet / infographic | 07 Μάρτιος 2022

Η Επιτροπή αποσκοπεί στη στήριξη έργων που αντιμετωπίζουν διαρθρωτικές προκλήσεις των τομέων των μέσων ενημέρωσης και/ή προωθούν ένα ελεύθερο, ποικιλόμορφο και πλουραλιστικό περιβάλλον για τα μέσα ενημέρωσης. Στα παραδείγματα περιλαμβάνονται η στήριξη της συνεργατικής και διασυνοριακής δημοσιογραφίας, η παρακολούθηση των κινδύνων για την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης, η χαρτογράφηση των παραβιάσεων της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης, η υπεράσπιση των δημοσιογράφων που απειλούνται, η καινοτομία στα μέσα ενημέρωσης, η στήριξη του γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας και η ενίσχυση της ευρωπαϊκής δημόσιας σφαίρας.

Διαδικτυακό σεμινάριο: Επιχορηγήσεις της ΕΕ για ειδησεογραφικά μέσα ενημέρωσης

Event | 07 Ιούλιος 2022

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΓΔ Connect) και ο Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA) διοργανώνουν διαδικτυακό σεμινάριο για τον κλάδο των ειδησεογραφικών μέσων ενημέρωσης και τα ενδιαφερόμενα μέρη για να εξηγήσουν τις διάφορες ευκαιρίες χρηματοδότησης που προσφέρει η ΕΕ στον τομέα.