Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Projects story | Δημοσίευση

Διασύνδεση: λύσεις δεδομένων για τον τομέα της ενέργειας

Το πιλοτικό έργο InterConnect μεγάλης κλίμακας καλύπτει την καινοτομία στις ψηφιακές και ενεργειακές αγορές, ενσωματώνοντας συσκευές και συστήματα σε έξυπνες κατοικίες, κτίρια και δίκτυα.

InterConnect large scale pilot

Η μετάβαση σε καθαρή ενέργεια και σε μια οικονομία με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα είναι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Η διττή πράσινη και ψηφιακή μετάβαση απαιτεί ένα καλύτερα λειτουργικό, έξυπνο, ενοποιημένο και διασυνδεδεμένο ενεργειακό σύστημα, όπου μπορούν να προκύψουν νέα επιχειρηματικά μοντέλα σε μια ταχέως μεταβαλλόμενη αγορά. Στο πλαίσιο αυτό, η ανακοίνωση του Ιουλίου του 2020 σχετικά με την τροφοδότηση μιας κλιματικά ουδέτερης οικονομίας πρότεινε την έγκριση ενός σχεδίου δράσης για την ψηφιοποίηση της ενέργειας σε επίπεδο συστήματος ως μία από τις βασικές δράσεις για την επιτάχυνση της εφαρμογής ψηφιακών λύσεων.

Η ψηφιοποίηση της ενέργειας έχει οδηγήσει σε ευνοϊκές κανονιστικές συνθήκες και τεχνολογικές καινοτομίες που ανοίγουν νέες αγορές για τις υπηρεσίες. Ως εκ τούτου, ο τομέας γίνεται περισσότερο επικεντρωμένος στον χρήστη και καθοδηγείται περισσότερο από την αγορά. Για έναν πιο λειτουργικό, εξυπνότερο, πιο ολοκληρωμένο και καθαρότερο ενεργειακό τομέα, το μέλλον πρέπει να είναι διαλειτουργικό.

Καθώς οι ψηφιακές τεχνολογίες μετασχηματίζουν τον ενεργειακό τομέα, οι φορείς εκμετάλλευσης αρχίζουν να διαχειρίζονται αποτελεσματικότερα τα συστήματά τους. Ωστόσο, υπάρχουν πολλές λύσεις για την επιλογή, και δεν μπορούν να συνδυαστούν όλες οι λύσεις για την καλή συνεργασία. Αυτό περιπλέκει τη ζωή των καταναλωτών και λειτουργεί ως φραγμός για την ταχεία υιοθέτηση έξυπνων ενεργειακών υπηρεσιών. Το χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» έργο InterConnect αναπτύσσει λύσεις για την αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης μέσω ενός πλαισίου σημασιολογικής διαλειτουργικότητας βασισμένου στην οντολογία.

Η χρήση ψηφιακών τεχνολογιών όπως το διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT), οι έξυπνες συσκευές και τα έξυπνα σπίτια και κτίρια, οι συνδεδεμένες λύσεις αποθήκευσης και η ηλεκτροκίνηση είναι ουσιαστικής σημασίας για μια τέτοια «επανάσταση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας» και θα συμβάλει στη διευκόλυνση της ενεργειακής μετάβασης. Η ψηφιακή πρόοδος σε αυτούς τους τομείς θα δημιουργήσει ευκαιρίες για τους ευρωπαίους πολίτες, παρέχοντάς τους περισσότερες επιλογές στα σπίτια τους και μεγαλύτερη ευελιξία κατά την προσαρμογή της ενεργειακής τους κατανάλωσης σε πράσινες πηγές, μειώνοντας τη χρήση ενέργειας στις ώρες αιχμής και μειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας όταν καταστεί διαθέσιμη η ηλιακή ή η αιολική ενέργεια.

Η InterConnect, η οποία δρομολογήθηκε τον Οκτώβριο του 2019 και έλαβε περίπου 30 εκατ. ευρώ, τελεί υπό κοινή διαχείριση μεταξύ της Γενικής Διεύθυνσης Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών (ΓΔ CONNECT) και της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας (ΓΔ ENER) της Επιτροπής. Αυτό το μεγάλης κλίμακας πιλοτικό έργο (LSP) εργάζεται για την αποδοτική διαχείριση της ενέργειας μέσω διαλειτουργικών τεχνικών λύσεων όπου μπορεί να ενσωματωθεί η ευελιξία από την πλευρά της ζήτησης, προσφέροντας πολλά οφέλη στους τελικούς χρήστες στην άνεση του σπιτιού τους.

Η κοινοπραξία αποτελείται από 50 εταίρους από ομάδες ενδιαφερόμενων μερών σε 11 διαφορετικές χώρες, οι οποίοι καλύπτουν ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, συμπεριλαμβανομένων ερευνητικών ιδρυμάτων, κατασκευαστών, διαχειριστών συστημάτων διανομής, εμπόρων λιανικής, παρόχων ΤΠΕ και χρηστών ενέργειας, και συνεργάζονται για την ανάπτυξη και την επίδειξη προηγμένων λύσεων για τη σύνδεση και τη σύγκλιση ψηφιακών κατοικιών και κτιρίων με τον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας.

Προκειμένου να διασφαλιστεί ένας πραγματικά πανευρωπαϊκός αντίκτυπος, στο έργο της InterConnect συμμετέχουν επίσης αρκετές ενώσεις που σχετίζονται με την τεχνολογία και την ενέργεια: προβλέπεται ότι επτά φορείς παροχής υπηρεσιών που βρίσκονται στο Βέλγιο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ιταλία, τις Κάτω Χώρες και την Πορτογαλία, με διαφορετικούς τελικούς χρήστες, εγγυώνται πλήρη εκπροσώπηση και διάσταση όσον αφορά τον αριθμό των σχετικών συσκευών και υπηρεσιών. Η διασύνδεση έχει καταφέρει να επιδείξει ένα περιβάλλον ψηφιακής αγοράς έναντι των ηλεκτρικών συστημάτων με σημαντικές ποσότητες ευελιξίας από την πλευρά της ζήτησης, μειώνοντας το λειτουργικό κόστος που όχι μόνο ωφελεί τους χρήστες ενέργειας, αλλά και βοηθά την ΕΕ να επιτύχει τους στόχους της για την ενεργειακή απόδοση και τη βιωσιμότητα κατά τα επόμενα έτη.

Οι σημασιολογικά διαλειτουργικές λύσεις που βασίζονται στις οντολογίες SAREF του ETSI αναπτύσσονται σε 8 τομείς: τυποποίηση, οντολογία, ψηφιακές πλατφόρμες, διαδίκτυο των πραγμάτων, υπολογιστικό νέφος, ηλεκτρικό δίκτυο, μαζικά δεδομένα και κυβερνοασφάλεια. Συνολικά, αναλύθηκαν 177 διεπαφές προγραμματισμού εφαρμογών (API) από 69 υπηρεσίες από 20 εταίρους, προκειμένου να εμπλουτιστεί η οντολογία με έξυπνα κτίρια και ενεργειακές αντιλήψεις ευφυών δικτύων από 7 φορείς παροχής υπηρεσιών στην Ευρώπη, προκειμένου να απελευθερωθεί αυτή η σημασιολογική διαλειτουργικότητα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα 10 νέες ενότητες οντολογίας που υποβλήθηκαν στο ETSI για ενσωμάτωση στη σειρά οντολογιών SAREF.

Οι λύσεις θα επιτρέψουν την απρόσκοπτη σύνδεση συσκευών και υπηρεσιών που βασίζονται σε σημασιολογικές έννοιες και όχι σε παραδοσιακά πρότυπα API. Αυτό θα επιταχύνει την ψηφιοποίηση των κατοικιών, των κτιρίων και των ηλεκτρικών δικτύων με βάση μια αρχιτεκτονική αναφοράς για ασφαλή διαλειτουργικά έξυπνα κτίρια του διαδικτύου των πραγμάτων και έξυπνα ενεργειακά συστήματα. Με ορίζοντα το 2023, η InterConnect θα διασφαλίσει τη διαλειτουργικότητα μεταξύ του εξοπλισμού, των συστημάτων και της ιδιωτικότητας των δεδομένων των χρηστών. Αυτό θα επιτευχθεί με την ενσωμάτωση ψηφιακών τεχνολογιών όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η τεχνολογία αλυσίδας συστοιχιών (blockchain), το υπολογιστικό νέφος και τα μαζικά δεδομένα βάσει ανοικτών προτύπων.

Επιπλέον, το έργο δημιούργησε μια διαδικτυακή κοινότητα διαλειτουργικών λύσεων που συνδέουν έξυπνες κατοικίες, κτίρια και δίκτυα. Η πλατφόρμα αυτή έχει σχεδιαστεί για ευρύ φάσμα ενδιαφερόμενων μερών σε ολόκληρο τον κόσμο, τα οποία επιθυμούν να δικτυωθούν, να καθοδηγήσουν και να ανταλλάξουν ιδέες σχετικά με τέτοιες λύσεις. Προκειμένου να αναπτύξει την κοινότητα των βασικών παραγόντων, η InterConnect δημοσίευσε 3 ανοικτές προσκλήσεις το 2022, προσφέροντας ευκαιρίες στους επιχειρηματίες να επιλέξουν 42 καινοτόμα έργα από τη βάση προς την κορυφή από ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένης μιας πρόσκλησης γιαπρογράμματα επίδειξης «Interoperable-by Adoption» — αρχής γενομένης από τις αρχές του 2023 — όπου κάθε δικαιούχος θα λάβει επιχορήγηση ύψους 50 000 EUR και πρόγραμμα στήριξης διάρκειας 4 μηνών.

Οι χρήστες ενέργειας τόσο σε οικιστικά όσο και σε μη οικιστικά κτίρια, οι κατασκευαστές, οι φορείς εκμετάλλευσης δικτύων διανομής και οι έμποροι λιανικής πώλησης ενέργειας θα πρέπει να επωφεληθούν περισσότερο από το ευέλικτο και διαλειτουργικό οικοσύστημα που αναπτύσσεται επί του παρόντος. Οι καταναλωτές θα είναι σε θέση να επιλέγουν και να αλλάζουν την τεχνολογία και τους παρόχους υπηρεσιών, χρησιμοποιώντας παράλληλα την ενέργεια με βιώσιμο τρόπο, χάρη στο έργο του έργου InterConnect.