Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Δημοσίευση

Χάρτης πορείας για το διαδίκτυο των πραγμάτων νέας γενιάς στην Ευρώπη

Η δράση συντονισμού και στήριξης του διαδικτύου των πραγμάτων (NGIoT) νέας γενιάς (CSA) δημοσίευσε χάρτη πορείας που περιέχει προβλέψεις και προτεραιότητες για την έρευνα και την ανάπτυξη στο διαδίκτυο των πραγμάτων και την υπολογιστική παρυφών από το 2021 έως το 2027 σε ολόκληρη την Ευρώπη και πέραν αυτής.

Next-Generation Internet of Things

Σήμερα, το 80 % της επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων πραγματοποιείται σε κέντρα δεδομένων και κεντρικές υπολογιστικές εγκαταστάσεις, και το 20 % σε έξυπνα συνδεδεμένα αντικείμενα. Εντός των επόμενων 5 ετών, το 75 % ή περισσότερο της επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων θα διεξάγεται στα άκρα του δικτύου. Στο πλαίσιο αυτής της αλλαγής προτύπου, η Ευρώπη πρέπει να αξιοποιήσει την τάση αποκέντρωσης μέσω των νέων δυνατοτήτων του διαδικτύου των πραγμάτων (IoT) και της υπολογιστικής παρυφών, και να αξιοποιήσει την εμπειρογνωμοσύνη των κοινοτήτων της στον φυσικό, βιομηχανικό και ψηφιακό κόσμο, ώστε να φέρει το καλύτερο μέρος και των δύο κόσμων προς την κατεύθυνση της νέας γενιάς υποδομών διαδικτύου των πραγμάτων και υπολογιστικής παρυφών της Ευρώπης.

Η υπολογιστική παρυφών θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κατανοούμε, αξιολογούμε και ελέγχουμε το περιβάλλον μας. Θα επηρεάσει το υπολογιστικό νέφος, την τεχνητή νοημοσύνη, τη συγκέντρωση ενέργειας, τη γεωργία ακριβείας, τη μεταποίηση, τα κέντρα δεδομένων, την ηλεκτροκίνηση και τα αυτόνομα οχήματα, δημιουργώντας ένα κύμα καινοτομίας που θα βελτιώσει δραματικά τη ζωή μας.

Για να σηματοδοτήσει το τέλος του κύκλου ζωής του έργου, το έργο NGIoT δημοσίευσε τον Ιανουάριο του 2022 τη Λευκή Βίβλο του σχετικά με ένανχάρτη για τις προτεραιότητες έρευνας, καινοτομίας και ανάπτυξης του διαδικτύου των πραγμάτων στην ΕΕ, παρουσιάζοντας τα πορίσματά του ως συστάσεις προς τους εμπειρογνώμονες του τομέα. Ο χάρτης πορείας, ο οποίος σκιαγραφεί μια ευρεία εικόνα των σχετικών πτυχών της έρευνας και της καινοτομίας του διαδικτύου των πραγμάτων, ενοποιεί διάφορα αποτελέσματα των δεσμεύσεων των ενδιαφερόμενων μερών, των ερευνών και των βραδινών εργασιών, όπως το φόρουμ στρατηγικής για τη διαχείριση του διαδικτύου των πραγμάτων (IoT) επόμενης γενιάς και το εργαστήριο για την ψηφιακή αυτονομία στο συνεχές της υπολογιστικής.

Διάγραμμα 1: Οι διαστάσεις του χάρτη πορείας για το IoT επόμενης γενιάς.

 

Ο χάρτης πορείας NGIoT αναδεικνύει τις αναδυόμενες τεχνολογίες IoT επόμενης γενιάς και τις τεχνολογίες αιχμής, καθώς και τις πιθανές περιπτώσεις χρήσης εφαρμογών. Ίσως η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι στον χώρο των έξυπνων συσκευών IoT όπου, για παράδειγμα, δισεκατομμύρια έξυπνοι αισθητήρες και ενεργοποιητές που βασίζονται στην ΤΝ θα συλλέγουν, επεξεργάζονται και αναλύουν δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, μεμονωμένα ή ως «swarm». Οι προτεραιότητες έρευνας, καινοτομίας και ανάπτυξης του διαδικτύου των πραγμάτων στον χάρτη πορείας της ΕΕ παρουσιάζουν τις τελικές συστάσεις του έργου και μπορούν να ανακτηθούν μέσω της δικτυακής πύλης NGIoT.

Τα επόμενα βήματα και η συνέχεια που θα δοθεί θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια της επικείμενης Εβδομάδας IoT, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δουβλίνο από τις 20 έως τις 23 Ιουνίου 2022.

Τηλεφορτώστε την έκθεση NGIoT εδώ.

 

Ιστορικό

Λαμβάνοντας υπόψη την ταχύτητα της τεχνολογικής εξέλιξης και της καινοτομίας στον τομέα των ΤΠΕ (μικροηλεκτρονική, ικανότητα επεξεργασίας, συνδεσιμότητα, για παράδειγμα), ο παρών χάρτης πορείας παρουσιάζει διαφορετικές ρίζες έρευνας και καινοτομίας, οι οποίες μπορεί να μην είναι πλήρως εφικτές σήμερα, αλλά η ολοκλήρωση θα προετοιμάσει το έδαφος για νέες εφαρμογές και υπηρεσίες. Αυτό το παράδειγμα προς την κορυφή θα έχει τεράστιο οικονομικό δυναμικό χάρη στη μόχλευση μιας τοπικής, κατανεμημένης υπολογιστικής υποδομής, και θα διευκολύνει τη δημιουργία νέων υπηρεσιών και επιχειρηματικών μοντέλων, με ιδιαίτερη έμφαση στον ρόλο των ΜΜΕ και των νεοφυών επιχειρήσεων.

Τα συστήματα άκρου άκρου ή τα συστήματα παρυφών συσκευών είναι πολύ πιο ριζωμένα σε κάθετους τομείς γύρω από τις εφαρμογές, από ό, τι τα σημερινά επιχειρηματικά μοντέλα υπολογιστικού νέφους γενικής χρήσης· ένας τομέας όπου το 75 % της ευρωπαϊκής αγοράς υπολογιστικού νέφους κυριαρχείται από φορείς εκτός ΕΕ. Σε αυτό το κύμα καινοτομίας, η ανοικτή πηγή θα διαδραματίσει καίριο ρόλο και η υπολογιστική παρυφών έχει ήδη ξεκινήσει την πορεία της ως εγγενώς ανοικτό οικοσύστημα. Υποστηρίζεται στο πλαίσιο της ομάδας 4 Προορισμός 3 του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη»: Από το υπολογιστικό νέφος έως το διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT) για τη στήριξη της βιομηχανικής συνεργασίας μέσω ανοικτών πλατφορμών και προτύπων, επιτυγχάνοντας ευρωπαϊκή υπεροχή σε ολόκληρο το οικοσύστημα παρυφών.