Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Νομική ειδοποίηση

Οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο υπόκεινται σε δήλωση αποποίησης ευθύνης, δήλωση πνευματικών δικαιωμάτων και κανόνες που σχετίζονται με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Αποποίηση ευθύνης

Η Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διατηρεί αυτόν τον ιστότοπο εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να ενισχύσει την πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίες σχετικά με τις πρωτοβουλίες της και τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης εν γένει. Στόχος μας είναι να διατηρήσουμε αυτές τις πληροφορίες έγκαιρες και ακριβείς. Αν υποπέσουν στην αντίληψή μας λάθη, θα προσπαθήσουμε να τα διορθώσουμε. Ωστόσο, η Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη ή ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες στον παρόντα ιστότοπο.

Οι πληροφορίες αυτές είναι:

 • μόνο γενικής φύσης και δεν αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των ιδιαίτερων περιστάσεων οποιουδήποτε συγκεκριμένου ατόμου ή οντότητας
 • δεν είναι απαραίτητα περιεκτικό, πλήρες, ακριβές ή ενημερωμένο
 • μερικές φορές συνδέονται με εξωτερικούς χώρους επί των οποίων οι υπηρεσίες της Επιτροπής δεν έχουν κανέναν έλεγχο και για τους οποίους η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη
 • όχι επαγγελματικές ή νομικές συμβουλές (εάν χρειάζεστε συγκεκριμένες συμβουλές, θα πρέπει πάντα να συμβουλευτείτε έναν κατάλληλα καταρτισμένο επαγγελματία).

Σημειωτέον ότι δεν μπορεί να διασφαλιστεί ότι ένα έγγραφο που διατίθεται στο διαδίκτυο αναπαράγει ακριβώς ένα επίσημα εγκριθέν κείμενο. Μόνο η Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (η έντυπη έκδοση ή, από την 1η Ιουλίου 2013, η ηλεκτρονική έκδοση στον ιστότοπο EUR-Lex) είναι αυθεντική και παράγει έννομα αποτελέσματα.

Στόχος μας είναι να ελαχιστοποιήσουμε τις διαταραχές που προκαλούνται από τεχνικά λάθη. Ωστόσο, ορισμένα δεδομένα ή πληροφορίες στον ιστότοπό μας μπορεί να έχουν δημιουργηθεί ή δομηθεί σε αρχεία ή μορφές που δεν είναι χωρίς σφάλματα και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η υπηρεσία μας δεν θα διακοπεί ή δεν θα επηρεαστεί με άλλο τρόπο από τέτοια προβλήματα. Η Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά τα εν λόγω προβλήματα που προκύπτουν από τη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου ή οποιωνδήποτε συνδεδεμένων εξωτερικών δικτυακών τόπων.

Η παρούσα δήλωση αποποίησης ευθύνης δεν αποσκοπεί στον περιορισμό της ευθύνης της Επιτροπής κατά παράβαση των απαιτήσεων του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου ούτε στον αποκλεισμό της ευθύνης της για θέματα που δεν μπορούν να αποκλειστούν από το δίκαιο αυτό.

Ανακοίνωση για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

© Ευρωπαϊκή Ένωση, 1995-2023

Η πολιτική της Επιτροπής για την περαιτέρω χρήση εφαρμόζεται με την απόφαση της Επιτροπής της 12ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με την περαιτέρω χρήση εγγράφων της Επιτροπής.

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά (π.χ. σε μεμονωμένες ειδοποιήσεις πνευματικών δικαιωμάτων), το περιεχόμενο που ανήκει στην ΕΕ σε αυτόν τον ιστότοπο αδειοδοτείται βάσει της άδειας Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Αυτό σημαίνει ότι επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση, υπό την προϋπόθεση ότι δίνεται η κατάλληλη πίστωση και υποδεικνύονται αλλαγές.

Μπορεί να σας ζητηθεί να εκκαθαρίσετε πρόσθετα δικαιώματα εάν ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο απεικονίζει αναγνωρίσιμα φυσικά πρόσωπα ή περιλαμβάνει έργα τρίτων. Για να χρησιμοποιήσετε ή να αναπαράγετε περιεχόμενο που δεν ανήκει στην ΕΕ, ενδέχεται να χρειαστεί να ζητήσετε άδεια απευθείας από τους δικαιούχους. Λογισμικό ή έγγραφα που καλύπτονται από δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας, όπως διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα, καταχωρισμένα σχέδια και υποδείγματα, λογότυπα και επωνυμίες, εξαιρούνται από την πολιτική της Επιτροπής για την περαιτέρω χρήση και δεν σας έχουν χορηγηθεί άδεια εκμετάλλευσης.

Καθοδήγηση σχετικά με την πίστωση

Για τα ψηφιακά μέσα, η πίστωση θα πρέπει να παρέχεται ως εξής:

 • αναφέρατε τον τίτλο της εργασίας,
 • να ανατεθούν οι εργασίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
 • παραθέστε για τη διεύθυνση URL προέλευσης την διεύθυνση URL της ιστοσελίδας του δικτυακού τόπου της Ψηφιακής Στρατηγικής όπου έχει δημοσιευθεί η εργασία.

 Για τις έντυπες εκδόσεις, η πίστωση θα πρέπει να δίνεται ως εξής:

 • αναφέρατε τον τίτλο της εργασίας,
 • αναφέρατε το όνομα του/των συντάκτη/-ων,
 • να ανατεθούν οι εργασίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
 • αναφέρατε τα στοιχεία δημοσίευσης,
 • παραθέστε την πηγή ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Digital Strategy digital-strategy.ec.europa.eu.

Επισημαίνεται ότι όσον αφορά τις έντυπες εκδόσεις, αρκεί να προστεθεί η αναφορά απευθείας (και μόνο) στην έκδοση.

Δήλωση απορρήτου για τις βιογραφίες

Επεξεργασία: Βιογραφίες στον δικτυακό τόπο της ψηφιακής στρατηγικής

Ελεγκτής δεδομένων: Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογίας· Μονάδα Επικοινωνίας (CNECT.D.4)

Στοιχεία αναφοράς εγγραφής: DPR-EC-04786

Γιατί και πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα

Σκοπός της επεξεργασίας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογίας· Η Μονάδα Επικοινωνίας (CNECT.D.4) δίνει τη δυνατότητα στα άτομα που επιλέγονται από την ομάδα επικοινωνίας να δημοσιεύουν τη βιογραφία τους στον ιστότοπο της ψηφιακής στρατηγικής.

Οι συνηθέστερες χρήσεις της βιογραφίας είναι: δημοσίευση πληροφοριών ενός συντάκτη μιας θέσης ιστολογίου, ενός ομιλητή σε μια διάσκεψη ή ενός μέλους ομάδας εμπειρογνωμόνων που συμβουλεύει την Επιτροπή κ.λπ.

Για ποιους νομικούς λόγους επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα

Επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα επειδή δώσατε τη ρητή συγκατάθεσή σας με ηλεκτρονικό μήνυμα που εστάλη στον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων [άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725].

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε περαιτέρω

Τη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογίας· Η Μονάδα Επικοινωνίας (CNECT.D.4) δημοσιεύει προσωπικές πληροφορίες όπως παρέχονται από το υποκείμενο των δεδομένων:

 • Όνομα (προσωπικό και οικογενειακό)
 • Φωτογραφία πορτρέτου (προαιρετικό)
 • Βιογραφία προσώπων

Το υποκείμενο των δεδομένων αποστέλλει τις ανωτέρω πληροφορίες στους συντάκτες της ιστοσελίδας, οι οποίοι τις δημοσιεύουν στον ιστότοπο.

Πόσο καιρό διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Οι βιογραφίες αποτελούν μέρος του δημόσια διαθέσιμου περιεχομένου της ιστοσελίδας και παραμένουν εκεί για όλη τη διάρκεια ζωής αυτής της ιστοσελίδας.

Ο συντάκτης διαγράφει τη βιογραφία εντός 1 εβδομάδας κατόπιν αιτήματος του υποκειμένου των δεδομένων.

Πώς προστατεύουμε και προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Όλα τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται στους διακομιστές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όλες οι πράξεις επεξεργασίας εκτελούνται σύμφωνα με την απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2017/46 της Επιτροπής, της 10ης Ιανουαρίου 2017, σχετικά με την ασφάλεια των συστημάτων επικοινωνίας και πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ποιος έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και σε ποιον γνωστοποιείται

Η βιογραφία είναι προσβάσιμη σε κάθε χρήστη του Διαδικτύου από τη στιγμή που δημοσιεύεται στον ιστότοπο της Ψηφιακής Στρατηγικής.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε

Ως «υποκείμενο των δεδομένων» δυνάμει του κεφαλαίου III (άρθρα 14-25) του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης ή διαγραφής των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα και το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας ανά πάσα στιγμή, ειδοποιώντας τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων.

Η ανάκληση δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε πριν από την ανάκληση της συγκατάθεσης.

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας επικοινωνώντας με τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων ή σε περίπτωση σύγκρουσης με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων. Εάν χρειαστεί, μπορείτε επίσης να απευθυνθείτε στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.

Στοιχεία επικοινωνίας

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων (CNECT-D4@ec.europa.eu) να ασκήσει τα δικαιώματα που απορρέουν από τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725, ή σε περίπτωση παρατηρήσεων, ερωτήσεων ή ανησυχιών, ή να υποβάλει καταγγελία σχετικά με τη συλλογή και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων.

Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων (ΥΠΔ) της Επιτροπής (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu) όσον αφορά ζητήματα που σχετίζονται με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725.

Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ edps@edps.europa.eu), για να προσφύγει (δηλ. μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία) εάν θεωρείτε ότι έχουν παραβιαστεί τα δικαιώματά σας βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 ως αποτέλεσμα της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων.

Δήλωση απορρήτου για ειδοποιήσεις στο Newsroom

Στοιχεία αναφοράς εγγραφής: DPR-EC-03928

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εφεξής «η Επιτροπή») δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα και να σέβεται την ιδιωτικότητά σας. Η Επιτροπή συλλέγει και επεξεργάζεται περαιτέρω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

Αυτή η δήλωση απορρήτου εξηγεί τον λόγο για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε, χειριζόμαστε και διασφαλίζουμε την προστασία όλων των προσωπικών δεδομένων που παρέχονται, τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται οι πληροφορίες αυτές και τα δικαιώματα που έχετε σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα. Καθορίζει επίσης τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων με τον οποίο μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, του υπευθύνου προστασίας δεδομένων και του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.

Οι πληροφορίες σχετικά με την πράξη επεξεργασίας «Διαχείριση συνδρομών για τη λήψη πληροφοριών μέσω του Newsroom», που αναλαμβάνονται από τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρουσιάζονται παρακάτω. 

Γιατί και πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Σκοπός της επεξεργασίας: ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων συλλέγει και επεξεργάζεται περαιτέρω τα προσωπικά σας δεδομένα, ώστε να μπορείτε να λαμβάνετε πληροφορίες που έχετε ζητήσει για διάφορα θέματα στον τομέα της υπηρεσίας ή των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσω του ενημερωτικού δελτίου ή των ειδοποιήσεών μας.

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα χρησιμοποιηθούν για αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.

Για ποιους νομικούς λόγους επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Έχετε εγγραφεί για να λάβετε τις πληροφορίες σχετικά με διάφορα θέματα στον τομέα της υπηρεσίας ή των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, επειδή έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων με σκοπό τη λήψη των ζητούμενων πληροφοριών μέσω του ενημερωτικού δελτίου ή των ειδοποιήσεών μας.

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε περαιτέρω;

Για την εκτέλεση αυτής της επεξεργασίας, ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων συλλέγει τις ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:

 • τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας· 
 • συχνότητα των κοινοποιήσεων, και 
 • θέματα ενδιαφέροντος. 

Αυτά τα προσωπικά δεδομένα είναι απαραίτητα για τη διασφάλιση της παροχής της υπηρεσίας σε εσάς ως συνδρομητή.

Πόσο καιρό διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για περίοδο πέντε ετών μετά την τελευταία αλληλεπίδρασή σας με τις υπηρεσίες της Επιτροπής ή έως ότου ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων.

Εάν έχετε δημιουργήσει ένα προφίλ για να επωφεληθείτε από τις υπηρεσίες του Connect Newsroom, μπορείτε να επεξεργαστείτε τα προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται ανά πάσα στιγμή. Μπορείτε επίσης να διαγράψετε το προφίλ σας και τα προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με το προφίλ σας. 

Μπορείτε επίσης να γράψετε στο ειδικό γραμματοκιβώτιο CNECT-NEWSROOM@ec.europa.eu και να ζητήσετε να διαγραφείτε από τη λίστα αλληλογραφίας ή να ακολουθήσετε τον σύνδεσμο κατάργησης εγγραφής στο ενημερωτικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που λάβατε. 

Πώς προστατεύουμε και προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε ηλεκτρονική μορφή (ηλεκτρονικά μηνύματα, έγγραφα, βάσεις δεδομένων, παρτίδες δεδομένων που έχουν τηλεφορτωθεί κ.λπ.) αποθηκεύονται στους διακομιστές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όλες οι πράξεις επεξεργασίας εκτελούνται σύμφωνα με την απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2017/46 της Επιτροπής, της 10ης Ιανουαρίου 2017, σχετικά με την ασφάλεια των συστημάτων επικοινωνίας και πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, η Επιτροπή έχει θεσπίσει ορισμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα. Τα τεχνικά μέτρα περιλαμβάνουν κατάλληλες ενέργειες για την αντιμετώπιση της διαδικτυακής ασφάλειας, του κινδύνου απώλειας δεδομένων, αλλοίωσης των δεδομένων ή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, λαμβάνοντας υπόψη τον κίνδυνο που ενέχει η επεξεργασία και τη φύση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία. Τα οργανωτικά μέτρα περιλαμβάνουν τον περιορισμό της πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποκλειστικά σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα που έχουν νόμιμη ανάγκη να γνωρίζουν για τους σκοπούς αυτής της πράξης επεξεργασίας.

Ποιος έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και σε ποιον αποκαλύπτονται;

Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα παρέχεται στο προσωπικό της Επιτροπής που είναι αρμόδιο για την εν λόγω επεξεργασία και σε άλλο εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Επιτροπής σύμφωνα με την αρχή της «ανάγκης γνώσης». Το εν λόγω προσωπικό συμμορφώνεται με τις νόμιμες και, όταν απαιτείται, πρόσθετες συμφωνίες εμπιστευτικότητας.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 13 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, οι δημόσιες αρχές (π.χ. Ελεγκτικό Συνέδριο, Δικαστήριο της ΕΕ) οι οποίες μπορούν να λαμβάνουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο συγκεκριμένης έρευνας σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης ή κράτους μέλους δεν θεωρούνται αποδέκτες. Η περαιτέρω επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων από τις εν λόγω δημόσιες αρχές συμμορφώνεται με τους ισχύοντες κανόνες για την προστασία των δεδομένων σύμφωνα με τους σκοπούς της επεξεργασίας.

Οι πληροφορίες που συλλέγουμε δεν θα δοθούν σε τρίτους, παρά μόνο στο βαθμό και για τον σκοπό που ενδέχεται να μας ζητηθεί από το νόμο.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε; 

Έχετε συγκεκριμένα δικαιώματα ως «υποκείμενο των δεδομένων» δυνάμει του κεφαλαίου III (άρθρα 14-25) του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, ιδίως το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και διόρθωσής τους σε περίπτωση που τα προσωπικά σας δεδομένα είναι ανακριβή ή ελλιπή. Κατά περίπτωση, έχετε το δικαίωμα να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, να περιορίσετε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, να αντιταχθείτε στην επεξεργασία και το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων.

Έχετε συναινέσει στην παροχή των προσωπικών σας δεδομένων στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας για την παρούσα πράξη επεξεργασίας. Μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή ενημερώνοντας τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων στη διεύθυνση CNECT-D4@ec.europa.eu. Η ανάκληση δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε πριν από την ανάκληση της συγκατάθεσης.

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας επικοινωνώντας με τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων ή σε περίπτωση σύγκρουσης με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων. Εάν χρειαστεί, μπορείτε επίσης να απευθυνθείτε στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων. Τα στοιχεία επικοινωνίας τους παρέχονται στον τίτλο «Πληροφορίες επικοινωνίας» κατωτέρω.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας στο πλαίσιο μίας ή περισσότερων συγκεκριμένων πράξεων επεξεργασίας, παρακαλείσθε να αναφέρετε την περιγραφή τους (δηλ. τα στοιχεία αναφοράς του αρχείου τους, όπως ορίζεται στον τίτλο «Πού θα βρείτε λεπτομερέστερες πληροφορίες;» στο αίτημά σας.

Στοιχεία επικοινωνίας

 • Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, εάν έχετε παρατηρήσεις, ερωτήσεις ή ανησυχίες ή εάν επιθυμείτε να υποβάλετε καταγγελία σχετικά με τη συλλογή και τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων στη διεύθυνση CNECT-D4@ec.europa.eu.

 • Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων (ΥΠΔ) της Επιτροπής

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων data-protection-officer@ec.europa.eu για θέματα που σχετίζονται με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725.

 • Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ)

Έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε (δηλ. μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία) στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (edps@edps.europa.eu), εάν θεωρείτε ότι τα δικαιώματά σας βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 έχουν παραβιαστεί ως αποτέλεσμα της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων.

Πού θα βρείτε λεπτομερέστερες πληροφορίες;

Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων (ΥΠΔ) της Επιτροπής δημοσιεύει το μητρώο όλων των πράξεων επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι οποίες έχουν τεκμηριωθεί και του έχουν κοινοποιηθεί. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο μητρώο μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: http://ec.europa.eu/dpo-register.

Η συγκεκριμένη πράξη επεξεργασίας έχει συμπεριληφθεί στο δημόσιο μητρώο του ΥΠΔ με τον ακόλουθο αριθμό μητρώου: DPR-EC-03928.

Πολυγλωσσίας

Οι ιστοσελίδες είναι διαθέσιμες σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

Οι γλωσσολόγοι της Επιτροπής έχουν μεταφράσει σελίδες προορισμού για κάθε τομέα πολιτικής. Άλλες σελίδες χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική μετάφραση (βλ. την ειδική ανακοίνωση), την υπηρεσία αυτόματης μετάφρασης της Επιτροπής.