Skip to main content
Διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος της Ευρώπης

Νομική ειδοποίηση

Οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο υπόκεινται σε δήλωση αποποίησης ευθύνης, δήλωση περί πνευματικών δικαιωμάτων και κανόνες σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διατηρεί τον παρόντα δικτυακό τόπο για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενίσχυση της πρόσβασης του κοινού σε πληροφορίες σχετικά με τις πρωτοβουλίες της και τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης εν γένει. Στόχος μας είναι να διατηρήσουμε αυτές τις πληροφορίες έγκαιρες και ακριβείς. Αν μας γνωστοποιηθούν λάθη, θα προσπαθήσουμε να τα διορθώσουμε. Ωστόσο, η Επιτροπή δεν αποδέχεται καμία ευθύνη ή ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο.

Οι πληροφορίες αυτές είναι:

 • γενικής φύσεως μόνο και δεν αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των ιδιαίτερων περιστάσεων ενός συγκεκριμένου ατόμου ή οντότητας
 • όχι απαραίτητα πλήρης, πλήρης, ακριβής ή ενημερωμένος
 • ορισμένες φορές συνδέονται με εξωτερικούς δικτυακούς τόπους στους οποίους οι υπηρεσίες της Επιτροπής δεν έχουν κανέναν έλεγχο και για τους οποίους η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη
 • όχι επαγγελματικές ή νομικές συμβουλές (εάν χρειάζεστε ειδικές συμβουλές, θα πρέπει πάντα να συμβουλεύεστε έναν κατάλληλα ειδικευμένο επαγγελματία).

Επισημαίνεται ότι δεν μπορεί να διασφαλιστεί ότι ένα έγγραφο που είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο αναπαράγει ακριβώς ένα επίσημα εγκεκριμένο κείμενο. Μόνον η Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (η έντυπη έκδοση ή, από την 1η Ιουλίου 2013, η ηλεκτρονική έκδοση στον ιστότοπο EUR-Lex) είναι αυθεντική και παράγει έννομα αποτελέσματα.

Στόχος μας είναι να ελαχιστοποιήσουμε τις διαταραχές που προκαλούνται από τεχνικά λάθη. Ωστόσο, ορισμένα δεδομένα ή πληροφορίες στον ιστότοπό μας μπορεί να έχουν δημιουργηθεί ή δομηθεί σε αρχεία ή μορφές που δεν είναι χωρίς σφάλματα και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η υπηρεσία μας δεν θα διακοπεί ή δεν θα επηρεαστεί με άλλο τρόπο από τέτοια προβλήματα. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τα προβλήματα που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου ή τυχόν συνδεδεμένων εξωτερικών δικτυακών τόπων.

Η παρούσα δήλωση αποποίησης ευθύνης δεν αποσκοπεί στον περιορισμό της ευθύνης της Επιτροπής κατά παράβαση των απαιτήσεων του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου ούτε στον αποκλεισμό της ευθύνης της για θέματα που δεν μπορούν να αποκλειστούν βάσει του εν λόγω δικαίου.

Δήλωση περί πνευματικών δικαιωμάτων

© Ευρωπαϊκή Ένωση, 1995-2022

Η πολιτική της Επιτροπής για την περαιτέρω χρήση εφαρμόζεται με την απόφαση της Επιτροπής της 12ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με την περαιτέρω χρήση εγγράφων της Επιτροπής.

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά (π.χ. σε μεμονωμένες ανακοινώσεις περί πνευματικών δικαιωμάτων), το περιεχόμενο που ανήκει στην ΕΕ σε αυτόν τον ιστότοπο αδειοδοτείται βάσει της άδειας Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Αυτό σημαίνει ότι επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση, υπό την προϋπόθεση ότι δίνεται η κατάλληλη πίστωση και υποδεικνύονται αλλαγές.

Μπορεί να σας ζητηθεί να εκκαθαρίσετε πρόσθετα δικαιώματα εάν ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο απεικονίζει αναγνωρίσιμα άτομα ή περιλαμβάνει έργα τρίτων. Για να χρησιμοποιήσετε ή να αναπαραγάγετε περιεχόμενο που δεν ανήκει στην ΕΕ, ίσως χρειαστεί να ζητήσετε άδεια απευθείας από τους δικαιούχους. Λογισμικό ή έγγραφα που καλύπτονται από δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας, όπως διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα, καταχωρισμένα σχέδια ή υποδείγματα, λογότυπα και επωνυμίες, εξαιρούνται από την πολιτική της Επιτροπής για περαιτέρω χρήση και δεν σας έχουν παραχωρηθεί άδεια.

Καθοδήγηση σχετικά με την πίστωση

Για τα ψηφιακά μέσα, η πίστωση θα πρέπει να παρέχεται ως εξής:

 • αναφέρατε τον τίτλο της εργασίας,
 • ανάθεση των εργασιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
 • παραθέστε για τη διεύθυνση URL της εργασίας πηγή το url της ιστοσελίδας της ψηφιακής στρατηγικής όπου έχει δημοσιευθεί η εργασία.

 Για τις έντυπες εκδόσεις, η πίστωση πρέπει να δοθεί ως εξής:

 • αναφέρατε τον τίτλο της εργασίας,
 • αναφέρατε το όνομα του/των συντάκτη/-ων,
 • ανάθεση των εργασιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
 • αναφέρατε τα στοιχεία αναφοράς της δημοσίευσης,
 • αναφέρατε την πηγή ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Digital Strategy digital-strategy.ec.europa.eu.

Επισημαίνεται ότι όσον αφορά τις έντυπες εκδόσεις, αρκεί να προστεθεί η αναφορά απευθείας (και μόνο) στη δημοσίευση.

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για Βιογραφίες

Εργασίες επεξεργασίας: Βιογραφίες στον δικτυακό τόπο της ψηφιακής στρατηγικής

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογίας· Μονάδα επικοινωνίας (CNECT.D.4)

Αριθμός αναφοράς αρχείου: DPR-EC-04786

Γιατί και πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα

Σκοπός της επεξεργασίας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογίας· Η Μονάδα Επικοινωνίας (CNECT.D.4) δίνει τη δυνατότητα στα άτομα που επιλέγονται από την ομάδα επικοινωνίας να δημοσιεύουν τη βιογραφία τους στον ιστότοπο της ψηφιακής στρατηγικής.

Οι συνηθέστερες χρήσεις της βιογραφίας είναι: δημοσίευση πληροφοριών συντάκτη μιας ανάρτησης ιστολογίου, ομιλητή σε διάσκεψη ή μέλους ομάδας εμπειρογνωμόνων που συμβουλεύει την Επιτροπή, κ.λπ.

Για ποιους νομικούς λόγους επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα

Επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα επειδή δώσατε τη ρητή συγκατάθεσή σας με ηλεκτρονικό μήνυμα που αποστέλλεται στον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων (άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725).

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε

Τη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογίας· Η Μονάδα Επικοινωνίας (CNECT.D.4) δημοσιεύει προσωπικές πληροφορίες όπως παρέχονται από το υποκείμενο των δεδομένων:

 • Όνομα (προσωπικό και οικογενειακό)
 • Φωτογραφία πορτρέτου (προαιρετικό)
 • Βιογραφία προσώπων

Το υποκείμενο των δεδομένων αποστέλλει τις παραπάνω πληροφορίες σε συντάκτες της ιστοσελίδας, οι οποίοι τις δημοσιεύουν στην ιστοσελίδα.

Για πόσο καιρό διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Οι βιογραφίες αποτελούν μέρος του διαθέσιμου στο κοινό περιεχομένου της ιστοσελίδας και παραμένουν εκεί καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής αυτής της ιστοσελίδας.

Ο συντάκτης διαγράφει τη βιογραφία εντός 1 εβδομάδας κατόπιν αιτήματος του υποκειμένου των δεδομένων.

Πώς προστατεύουμε και προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Όλα τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται στους διακομιστές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όλες οι πράξεις επεξεργασίας πραγματοποιούνται σύμφωνα με την απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2017/46 της Επιτροπής, της 10ης Ιανουαρίου 2017, σχετικά με την ασφάλεια των συστημάτων επικοινωνιών και πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ποιος έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και σε ποιον αποκαλύπτεται

Η βιογραφία είναι προσβάσιμη σε κάθε χρήστη του Διαδικτύου από τη στιγμή που δημοσιεύεται στον ιστότοπο της ψηφιακής στρατηγικής.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε

Ως «υποκείμενο των δεδομένων» σύμφωνα με το κεφάλαιο III (άρθρα 14-25) του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης ή διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων και το δικαίωμα να περιορίσετε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή ενημερώνοντας τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων.

Η ανάκληση δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε πριν από την ανάκληση της συγκατάθεσης.

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας επικοινωνώντας με τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων ή σε περίπτωση σύγκρουσης με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων. Εάν είναι απαραίτητο, μπορείτε επίσης να απευθυνθείτε στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.

Στοιχεία επικοινωνίας

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων (CNECT-D4@ec.europa.eu) να ασκήσει τα δικαιώματα που απορρέουν από τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725, ή σε περίπτωση σχολίων, ερωτήσεων ή ανησυχιών, ή να υποβάλει καταγγελία σχετικά με τη συλλογή και τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων.

Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων (ΥΠΔ) της Επιτροπής (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu) όσον αφορά ζητήματα που σχετίζονται με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725.

Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ edps@edps.europa.eu), να προσφύγει (δηλαδή μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία) εάν θεωρείτε ότι τα δικαιώματά σας βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 έχουν παραβιαστεί ως αποτέλεσμα της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων.

Δήλωση απορρήτου για κοινοποιήσεις Newsroom

Αριθμός αναφοράς αρχείου: DPR-EC-03928

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εφεξής «η Επιτροπή») δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα και να σέβεται την ιδιωτική σας ζωή. Η Επιτροπή συλλέγει και επεξεργάζεται περαιτέρω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

Αυτή η δήλωση απορρήτου εξηγεί τον λόγο για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε, χειριζόμαστε και διασφαλίζουμε την προστασία όλων των παρεχόμενων προσωπικών δεδομένων, τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται αυτές οι πληροφορίες και ποια δικαιώματα έχετε σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα. Προσδιορίζει επίσης τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων με τον οποίο μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, του υπευθύνου προστασίας δεδομένων και του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.

Οι πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία «Διαχείριση συνδρομών για τη λήψη πληροφοριών μέσω του Newsroom», τις οποίες αναλαμβάνουν οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρουσιάζονται παρακάτω. 

Γιατί και πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Σκοπός της επεξεργασίας: ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας συλλέγει και επεξεργάζεται περαιτέρω τα προσωπικά σας δεδομένα, ώστε να μπορείτε να λαμβάνετε πληροφορίες που έχετε ζητήσει για διάφορα θέματα στον τομέα της (των) υπηρεσίας(-εων) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσω του ενημερωτικού δελτίου ή των ειδοποιήσεων μας.

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα χρησιμοποιηθούν για αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.

Για ποιους νομικούς λόγους επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Έχετε εγγραφεί για να λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με διάφορα θέματα στον τομέα της (των) υπηρεσίας(-εων) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, επειδή έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων με σκοπό τη λήψη των ζητούμενων πληροφοριών μέσω του ενημερωτικού δελτίου ή των ειδοποιήσεων μας.

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε περαιτέρω;

Για την εκτέλεση αυτής της επεξεργασίας, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας συλλέγει τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων:

 • τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας· 
 • συχνότητα των κοινοποιήσεων, και 
 • θέματα ενδιαφέροντος. 

Αυτά τα προσωπικά δεδομένα είναι απαραίτητα για να εξασφαλιστεί η παροχή της υπηρεσίας σε εσάς ως συνδρομητής.

Πόσο καιρό διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για περίοδο πέντε ετών μετά την τελευταία σας επαφή με τις υπηρεσίες της Επιτροπής ή έως ότου ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων.

Εάν έχετε δημιουργήσει ένα προφίλ για να επωφεληθείτε από τις υπηρεσίες της Connect Newsroom, μπορείτε να επεξεργαστείτε τα προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται ανά πάσα στιγμή. Μπορείτε επίσης να διαγράψετε το προφίλ σας και τα προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με το προφίλ σας. 

Μπορείτε επίσης να γράψετε στο ειδικό γραμματοκιβώτιο CNECT-NEWSROOM@ec.europa.euκαι να ζητήσετε να διαγραφείτε από τη λίστα αλληλογραφίας ή να ακολουθήσετε το σύνδεσμο κατάργησης εγγραφής στο ενημερωτικό μήνυμα που λάβατε. 

Πώς προστατεύουμε και προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Όλα τα προσωπικά δεδομένα σε ηλεκτρονική μορφή (ηλεκτρονικά μηνύματα, έγγραφα, βάσεις δεδομένων, δέσμες δεδομένων που τηλεφορτώνονται κ.λπ.) αποθηκεύονται στους διακομιστές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όλες οι πράξεις επεξεργασίας πραγματοποιούνται σύμφωνα με την απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2017/46 της Επιτροπής, της 10ης Ιανουαρίου 2017, σχετικά με την ασφάλεια των συστημάτων επικοινωνίας και πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, η Επιτροπή έχει θεσπίσει σειρά τεχνικών και οργανωτικών μέτρων. Τα τεχνικά μέτρα περιλαμβάνουν κατάλληλες ενέργειες για την αντιμετώπιση της ασφάλειας στο διαδίκτυο, του κινδύνου απώλειας δεδομένων, της αλλοίωσης δεδομένων ή της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, λαμβάνοντας υπόψη τον κίνδυνο που ενέχει η επεξεργασία και τη φύση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία. Τα οργανωτικά μέτρα περιλαμβάνουν τον περιορισμό της πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποκλειστικά σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα που έχουν νόμιμη ανάγκη να γνωρίζουν για τους σκοπούς της παρούσας πράξης επεξεργασίας.

Ποιος έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και σε ποιον αποκαλύπτεται;

Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα παρέχεται στο προσωπικό της Επιτροπής που είναι αρμόδιο για την εκτέλεση αυτής της πράξης επεξεργασίας και σε άλλο εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Επιτροπής σύμφωνα με την αρχή της «ανάγκης γνώσης». Το εν λόγω προσωπικό τηρεί εκ του νόμου και, όταν απαιτείται, πρόσθετες συμφωνίες εμπιστευτικότητας.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 13 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, οι δημόσιες αρχές (π.χ. Ελεγκτικό Συνέδριο, Δικαστήριο της ΕΕ) που ενδέχεται να λαμβάνουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο συγκεκριμένης έρευνας σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης ή κράτους μέλους δεν θεωρούνται αποδέκτες. Η περαιτέρω επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων από τις εν λόγω δημόσιες αρχές συμμορφώνεται με τους ισχύοντες κανόνες προστασίας δεδομένων σύμφωνα με τους σκοπούς της επεξεργασίας.

Οι πληροφορίες που συλλέγουμε δεν θα δοθούν σε κανένα τρίτο μέρος, εκτός από το βαθμό και για τον σκοπό που μπορεί να μας ζητηθεί από το νόμο.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε; 

Έχετε συγκεκριμένα δικαιώματα ως «υποκείμενο των δεδομένων» σύμφωνα με το κεφάλαιο III (άρθρα 14-25) του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, ιδίως το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα και διόρθωσης αυτών σε περίπτωση που τα προσωπικά σας δεδομένα είναι ανακριβή ή ελλιπή. Κατά περίπτωση, έχετε το δικαίωμα να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, να περιορίσετε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, να αντιταχθείτε στην επεξεργασία και το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων.

Έχετε συναινέσει στην παροχή των προσωπικών σας δεδομένων στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας για την παρούσα πράξη επεξεργασίας. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή ενημερώνοντας τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων στη διεύθυνση CNECT-D4@ec.europa.eu. Η ανάκληση δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε πριν από την ανάκληση της συγκατάθεσης.

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας επικοινωνώντας με τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων ή σε περίπτωση σύγκρουσης με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων. Εάν είναι απαραίτητο, μπορείτε επίσης να απευθυνθείτε στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων. Τα στοιχεία επικοινωνίας τους παρέχονται στον τίτλο «Πληροφορίες επικοινωνίας» παρακάτω.

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας στο πλαίσιο μίας ή περισσότερων συγκεκριμένων πράξεων επεξεργασίας, παρακαλείσθε να αναφέρετε στην αίτησή σας την περιγραφή τους (δηλαδή τα στοιχεία αναφοράς τους στο αρχείο, όπως ορίζεται στον τίτλο «Πού μπορείτε να βρείτε λεπτομερέστερες πληροφορίες;».

Στοιχεία επικοινωνίας

 • Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, εάν έχετε παρατηρήσεις, ερωτήσεις ή ανησυχίες ή εάν επιθυμείτε να υποβάλετε καταγγελία σχετικά με τη συλλογή και τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων στη διεύθυνση CNECT-D4@ec.europa.eu.

 • Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) της Επιτροπής

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων data-protection-officer@ec.europa.eu σχετικά με ζητήματα που σχετίζονται με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725.

 • Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ)

Έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε (δηλαδή μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία) στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (edps@edps.europa.eu), εάν θεωρείτε ότι τα δικαιώματά σας βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 έχουν παραβιαστεί ως αποτέλεσμα της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων.

Πού θα βρείτε λεπτομερέστερες πληροφορίες;

Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων της Επιτροπής (ΥΠΔ) δημοσιεύει το μητρώο όλων των πράξεων επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι οποίες έχουν τεκμηριωθεί και κοινοποιηθεί σε αυτόν. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο μητρώο μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: περιγραφή:Μαύρος.

Η συγκεκριμένη πράξη επεξεργασίας έχει συμπεριληφθεί στο δημόσιο μητρώο του ΥΠΔ με τα ακόλουθα στοιχεία καταχώρισης: DPR-EC-03928.

Πολυγλωσσία

Η ΓΔ CNECT βρίσκεται στη διαδικασία δημιουργίας ενός πολύγλωσσου δικτυακού τόπου, ώστε οι χρήστες να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ. 

Οι ιστοσελίδες είναι επί του παρόντος διαθέσιμες στα αγγλικά και στα γαλλικά ως μέρος μιας περιόδου δοκιμών για την πολυγλωσσία. Όλες οι άλλες επίσημες γλώσσες της ΕΕ θα εισαχθούν έως το τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2022.

Οι γλωσσολόγοι της Επιτροπής έχουν μεταφράσει σελίδες προορισμού για κάθε τομέα πολιτικής. Άλλες σελίδες χρησιμοποιούν το eTranslation(βλ. την ειδική ανακοίνωση), την υπηρεσία αυτόματης μετάφρασης της Επιτροπής.