Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Ευρυζωνική σύνδεση: Σχέδιο δράσης

Το σχέδιο δράσης περιγράφει λεπτομερώς το κόστος, τα ενδιαφερόμενα μέρη, τις δραστηριότητες, τον συντονισμό και την παρακολούθηση που εμπλέκονται στην εφαρμογή της στρατηγικής για τις ευρυζωνικές συνδέσεις.

Ψηφιακή Σκωτία Superfast Broadband

fix-empty

Βήματα του σχεδίου δράσης

Μετά τον καθορισμό του σχεδίου ευρυζωνικότητας και την πραγματοποίηση των 4 βασικών στρατηγικών επιλογών (υποδομή και τεχνολογία, επενδυτικό μοντέλο, επιχειρηματικό μοντέλο και χρηματοδότηση), το επόμενο βήμα είναι η κατάρτιση ενός σχεδίου δράσης.

Ενώ ένα ευρυζωνικό σχέδιο καθορίζει τους γενικούς στόχους και τη στρατηγική για την ανάπτυξη ευρυζωνικών συνδέσεων, το σχέδιο δράσης καθορίζει και περιγράφει λεπτομερώς τις δραστηριότητες που απαιτούνται για την εφαρμογή της στρατηγικής. Περιλαμβάνει επίσης εκτιμήσεις του κόστους και των εσόδων κατά τις διάφορες φάσεις ανάπτυξης. Καθορίζει τους ρόλους και τις αρμοδιότητες των διαφόρων παραγόντων, τον τρόπο συμμετοχής και συντονισμού των ενδιαφερόμενων μερών και τον τρόπο παρακολούθησης της εκτέλεσης του έργου και των αποτελεσμάτων του.

Εκτιμήσεις κόστους και οικονομικός προγραμματισμός

Το κόστος εγκατάστασης θα πρέπει να εκτιμάται στο σχέδιο δράσης προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της πιθανής πελατειακής βάσης. Η τεχνική λύση δεν διαφέρει από τη συνήθη ανάπτυξη της υποδομής και μπορεί να ζητηθεί η γνώμη οποιουδήποτε επαγγελματία εγκατάστασης επί του θέματος. Προκειμένου να διατηρηθεί το κόστος προς τα κάτω, μπορούν να ληφθούν διάφορα μέτρα, όπως αναφέρεται επίσης στην οδηγία για τη μείωση του κόστους.

Το σχέδιο δράσης θα πρέπει επίσης να περιγράφει λεπτομερώς τον τρόπο με τον οποίο πρόκειται να χρησιμοποιηθούν τα διάφορα χρηματοδοτικά μέσα και να καθορίσει τις δράσεις που πρέπει να αναληφθούν για να εξασφαλιστεί η διάθεση των αναγκαίων πόρων.

Εκτίμηση και διαχείριση κινδύνων

Ανάλογα με το επενδυτικό μοντέλο που θα επιλεγεί, αλλά και με το συνοδευτικό επιχειρηματικό μοντέλο, τα χρησιμοποιούμενα χρηματοδοτικά εργαλεία και το είδος της υποδομής που χρησιμοποιείται, η δημόσια αρχή θα αντιμετωπίσει διαφορετικούς κινδύνους. Πρέπει να χαρτογραφήσει αυτούς τους κινδύνους και να έχει ένα σχέδιο για τον τρόπο διαχείρισής τους.

Σχεδιασμός δικτύου, βασικές συνδέσεις και πολεοδομικός σχεδιασμός

Επειδή οι δήμοι και οι περιφέρειες μπορεί συχνά να είναι οι μεγαλύτεροι χρήστες ευρυζωνικών συνδέσεων στην τοπική αγορά, θα πρέπει να καταρτιστεί σχέδιο σύνδεσης όλων των κτιρίων με οπτικές ίνες (δημόσια διοίκηση, δημόσια ιδρύματα υγειονομικής περίθαλψης και νοσοκομεία, δημόσια σχολεία κ.λπ.). Αυτό αποτελεί γενικά τον πυρήνα του δικτύου.

Επιπλέον, δεδομένου ότι τα δημόσια κτίρια βρίσκονται γενικά κοντά σε άλλα οικιστικά και εμπορικά κτίρια, αυτό θα δημιουργήσει επίσης καλές προϋποθέσεις για το υπόλοιπο της ευρυζωνικής ανάπτυξης (δίκτυα περιοχής και συνδέσεις του τελευταίου χιλιομέτρου).

Η δημόσια αρχή θα πρέπει στη συνέχεια να καταρτίσει ένα γενικό σχέδιο για το δίκτυο, έτσι ώστε να είναι προσβάσιμα όλα τα τμήματα της τοπικής ιδιωτικής αγοράς, όλα τα σπίτια, οι αστικές και αγροτικές μονάδες, οι πολυκατοικίες (MDU), τα επιχειρηματικά πάρκα και τα εμπορικά κέντρα. Αυτό θα πρέπει να οδηγήσει σε χαρτογράφηση της περιοχής και σχεδιασμό δικτύου υψηλού επιπέδου.

Δημόσιες συμβάσεις

Οι δημόσιες συμβάσεις θα αποτελέσουν κατά πάσα πιθανότητα κεντρικό μέρος οποιουδήποτε ευρυζωνικού έργου. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να θεσπιστούν κατάλληλες διαδικασίες σύναψης συμβάσεων. Επιπλέον, εάν χρησιμοποιούνται δημόσιοι πόροι, οι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στη διαδικασία σύναψης συμβάσεων.

Οι δημόσιες συμβάσεις μπορούν να έχουν πολύ διαφορετικές μορφές στα διάφορα κράτη μέλη και για διαφορετικά επενδυτικά μοντέλα και μπορεί να είναι ευαίσθητες στον σωστό σχεδιασμό. Αυτό που πρέπει να διασφαλιστεί ειδικότερα είναι ότι οι συμβάσεις θα σχεδιάζονται κατά τρόπον ώστε να επιτυγχάνονται οι στόχοι που καθορίζονται στο σχέδιο ευρυζωνικών συνδέσεων και ότι οι στρατηγικές επιλογές που πραγματοποιούνται μπορούν να εφαρμοστούν σωστά.

Η ευαισθητοποίηση στην αγορά είναι μια πολύ σημαντική δραστηριότητα σύναψης δημόσιων συμβάσεων, ιδίως μεταξύ των επιχειρηματικών παραγόντων που φαίνονται καταλληλότεροι για το επενδυτικό και επιχειρηματικό μοντέλο που επιλέχθηκε.

Λόγω της μεγάλης πολυπλοκότητας αυτού του σταδίου, η δημόσια αρχή θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει τη βοήθεια εμπειρογνωμόνων για την κατάρτιση των προδιαγραφών για τις δημόσιες συμβάσεις. Η πύλη SIMAP παρέχει πρόσβαση στις σημαντικότερες πληροφορίες σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις στην Ευρώπη.

Παρακολούθηση της προόδου

Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι το έργο παρακολουθείται σωστά και η επιτυχία του αξιολογείται σωστά. Η παρακολούθηση θα σας επιτρέψει να επιβάλλετε τους συμφωνημένους στόχους από τους προμηθευτές και τους αναδόχους και να διασφαλίσετε τον ανταγωνισμό μεταξύ πολλών παρόχων υπηρεσιών στο ανεπτυγμένο ευρυζωνικό δίκτυο. Οι δείκτες για την παρακολούθηση περιλαμβάνουν:

 • Φυσική ανάπτυξη: σωστή εγκατάσταση των απαραίτητων στοιχείων δικτύου (καλώδια ινών, ηλεκτρονικά τερματισμού, ασύρματοι πομποί, δορυφορικός εξοπλισμός εδάφους κ.λπ.)·
 • Ενεργοποίηση δικτύου ή διαθεσιμότητα υπηρεσιών σε διάφορα μέρη του δικτύου σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα·
 • Ποιότητα των υπηρεσιών, όσον αφορά τους πραγματικούς ρυθμούς μείωσης και μεταφόρτωσης δεδομένων, τη λανθάνουσα κατάσταση, τη διαθεσιμότητα του δικτύου·
 • Ποσοστό αποτυχίας: χρόνος διακοπής της υπηρεσίας ή του δικτύου, όπως αναφέρεται από τους πελάτες ή ανακαλύφθηκε από το προσωπικό του δικτύου·
 • Συντήρηση και επισκευή·
 • Χρήση υπηρεσιών και δικτύων, αριθμός ενεργοποιούμενων νέων συνδέσεων τελικού χρήστη (κατοικίες και επιχειρήσεις) και αριθμός μισθωμένων ινών και/ή χωρητικότητας.

Η παρακολούθηση θα επιτρέψει την επιβολή των στόχων που συμφωνήθηκαν με τους προμηθευτές και τους αναδόχους, για παράδειγμα με τον καθορισμό χρηματικών ποινών ή τη σύνδεση της πληρωμής με συγκεκριμένα ορόσημα.

Οι απαιτήσεις παρακολούθησης θα πρέπει να καθορίζονται στις συμβάσεις. Σε περίπτωση κρατικών ενισχύσεων, απαιτείται παρακολούθηση. Η πρόσβαση (χωρητικότητα, σκοτεινές ίνες ή αγωγός) θα πρέπει να παρέχεται σε όλους τους παρόχους υπηρεσιών, χωρίς διακρίσεις όσον αφορά τον χρόνο, τη διαχείριση της κυκλοφορίας ή τον περιορισμό της ποιότητας των υπηρεσιών.

Εντοπισμός δυνητικών πελατών

Το σχέδιο θα πρέπει επίσης να προσδιορίζει δυνητικούς πελάτες, όπως τελικούς χρήστες, μελλοντικούς φορείς εκμετάλλευσης και παρόχους υπηρεσιών. Νέοι παράγοντες θα εισέλθουν στην τοπική αγορά όταν δημιουργηθεί νέα ουδέτερη ως προς τον φορέα εκμετάλλευσης υποδομή. Εάν υπάρχουν μισθωτές υποδομές, πολλοί φορείς εκμετάλλευσης θα δουν μια επιχειρηματική υπόθεση στην παροχή υπηρεσιών χωρίς να χρειάζεται να τις οικοδομήσουν μόνοι τους. Είναι σημαντικό να διεξάγονται εγκαίρως συζητήσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη και να υπογραφούν πολλές συμβάσεις και συμφωνίες πριν από την έναρξη της ανάπτυξης.

Καθιέρωση εσωτερικού και εξωτερικού συντονισμού και συνεργασίας

Ένα επενδυτικό σχέδιο ευρυζωνικής σύνδεσης απαιτεί τον συντονισμό πολλών διαφορετικών δραστηριοτήτων, οι οποίες περιλαμβάνουν:

 • ανάθεση συντονιστή για το ευρυζωνικό σχέδιο·
 • καθιέρωση συντονισμού μεταξύ ευρυζωνικών και άλλων έργων υποδομής για τον επιμερισμό του κόστους των δημοσίων έργων·
 • διοργάνωση προσωπικών συνεντεύξεων και εργαστηρίων με τους διαχειριστές μονάδων των διοικητικών σας μονάδων.

Επικοινωνία και διαχείριση των ενδιαφερόμενων μερών

Το σχέδιο δράσης σας θα πρέπει να περιλαμβάνει σχέδιο επικοινωνίας και διαχείρισης των μετόχων. Για την επιτυχία ενός έργου, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι κατά τη διάρκεια του έργου ζητείται η γνώμη όλων των ενδιαφερόμενων μερών και ότι τους παρέχετε την κατάλληλη υποστήριξη. Οι κάτοικοι της περιοχής, οι επιχειρήσεις και οι επιχειρήσεις είναι τα σημαντικότερα ενδιαφερόμενα μέρη και θα πρέπει να ενσωματωθούν όσο το δυνατόν νωρίτερα. Πρέπει να τονιστεί το προφίλ της δημόσιας αρχής, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι πολίτες μπορούν να παρακολουθούν και να προσδιορίζουν τη συνάφεια και τις επιπτώσεις για την περιοχή.

Πρωταθλητής ευρυζωνικών συνδέσεων

Η ισχυρότερη συμμετοχή της κοινότητας βρίσκεται πάντα όταν καθοδηγείται και διοικείται από την ίδια την κοινότητα. Αυτό επιτυγχάνεται καλύτερα από έναν Broadband Champion, κάποιον που είναι:

 • συμμετέχει ήδη στην κοινότητα (συχνά σε άλλο ρόλο)·
 • σεβαστό από την κοινότητα για τον εν λόγω ρόλο και τα επιτεύγματά του/της·
 • παθιασμένος με τη διατήρηση της κοινότητας ζωντανή.
 • εκφράζει την ανησυχία του για την έλλειψη ευρυζωνικών συνδέσεων και τον αντίκτυπο που έχει αυτό στην κοινωνική και οικονομική ζωή της κοινότητας·
 • καλή επικοινωνία με καλή γενική κατανόηση των ευρυζωνικών συνδέσεων·
 • έχει καλή γενική κατανόηση της ευρυζωνικότητας.

Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι ενώ το πρόγραμμα θα πρέπει να επιτρέπει και να ενθαρρύνει τους Πρωταθλητές να μαθαίνουν ο ένας από τον άλλο, πρέπει πάντα να παραμένουν «ριζωμένοι» στην κοινότητά τους. Αυτό είναι όπου προσθέτουν τη μεγαλύτερη αξία και συμβάλλουν πιο αποτελεσματικά στην επιτυχία του έργου.

Σχέδιο μάρκετινγκ και επικοινωνίας

Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνοχή μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων μερών και να μεγιστοποιηθεί η αφομοίωση, θα πρέπει να εκπονηθεί ένα σχέδιο μάρκετινγκ και επικοινωνίας που θα λαμβάνει υπόψη:

 • ευαισθητοποίηση σχετικά με τα αναμενόμενα οικονομικά και κοινωνικά οφέλη των ευρυζωνικών συνδέσεων·
 • παροχή επικαιροποιημένου χάρτη της διαθεσιμότητας ευρυζωνικών συνδέσεων καθ’ όλη τη διάρκεια της ανάπτυξης του έργου·
 • διευκόλυνση της συγκέντρωσης της ζήτησης από επιχειρήσεις, νοικοκυριά και άλλες αρμόδιες δημόσιες αρχές·
 • διαχείριση των προσδοκιών των πελατών·
 • διαβουλεύσεις με υποσύνολα των βασικών ενδιαφερόμενων μερών, ιδίως με τους πελάτες των τελικών χρηστών·
 • να ωφεληθούν οι ημέρες ευαισθητοποίησης και οι εκδηλώσεις ευρυζωνικής εκπαίδευσης·
 • το καθεστώς και η περιοχή εγκαινιάζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της ανάπτυξης·
 • προωθητικές ενέργειες συνεπείς σε όλα τα κανάλια των μέσων ενημέρωσης·
 • προσδιορισμός και δημοσίευση μελετών επιτυχίας σε τακτική βάση.

Τόνωση της ζήτησης

Ο δημόσιος τομέας διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην τόνωση της ζήτησης ως σημαντικό αγοραστή υπηρεσιών για δική του χρήση, καθώς και στην ενδεχόμενη προμήθεια του νέου δικτύου. Έχει επίσης την ευθύνη να ενθαρρύνει την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και τη δημιουργία υποδομών. Μακροπρόθεσμα, η χρήση των υποδομών για την προώθηση της ζήτησης στην ψηφιακή οικονομία αποτελεί φυσικό μέρος της περιφερειακής ανάπτυξης και σχεδιασμού και της περιφερειακής ανάπτυξης.

Οι τοπικές κοινότητες μπορούν να διαδραματίσουν πολύ σημαντικό ρόλο στην προώθηση της ζήτησης για νέες υπηρεσίες. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα επιτυχημένων πρωτοβουλιών από τη βάση προς την κορυφή που αναπτύσσονται σε συνεταιριστική ή ιδιωτική βάση.

Λήψη αποφάσεων

Τα διαφορετικά επίπεδα συμμετοχής συνεπάγονται διαφορετικά επίπεδα επιρροής στη λήψη αποφάσεων για ένα έργο. Μπορούν να εντοπιστούν τρεις κύριες παραλλαγές:

 • εάν η υποδομή δικτύου ανήκει εξ ολοκλήρου στη δημόσια αρχή, τότε η αρχή έχει τον πλήρη έλεγχο κάθε λήψης αποφάσεων·
 • για μια κοινή επιχείρηση ιδιωτικού-δημόσιου τομέα, μια καλή προσέγγιση είναι να λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες της αγοράς και να υπάρχει ένα συμβούλιο φορέων του δημόσιου τομέα που θα επιβλέπει όλες τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων·
 • η διακυβέρνηση μπορεί να ασκηθεί μέσω εναλλακτικών μεθόδων επιρροής. Η προσέγγιση αυτή μπορεί να είναι αναγκαία όταν η δημόσια αρχή δεν συμμετέχει άμεσα. Η δημόσια αρχή μπορεί ακόμη να είναι σε θέση να παρακολουθεί τις δραστηριότητες του έργου και να παραπέμπει τυχόν ανεπιθύμητα αποτελέσματα σε άλλον φορέα επιβολής του νόμου.

Για περισσότερες λεπτομέρειες και παραδείγματα, ανατρέξτε στον Οδηγό Ευρυζωνικών Επενδύσεων.

Τελευταια ΝΕΑ

PRESS RELEASE |
Η Επιτροπή παρουσιάζει νέες πρωτοβουλίες για τις ψηφιακές υποδομές του αύριο

Η Επιτροπή παρουσίασε ένα σύνολο πιθανών δράσεων για την προώθηση της καινοτομίας, της ασφάλειας και της ανθεκτικότητας των ψηφιακών υποδομών. Η μελλοντική ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας εξαρτάται από αυτές τις προηγμένες υποδομές και υπηρεσίες ψηφιακών δικτύων, δεδομένου ότι η ταχεία, ασφαλής και ευρεία συνδεσιμότητα είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη των τεχνολογιών που θα μας φέρουν στον αύριο κόσμο: τηλεϊατρική, αυτοματοποιημένη οδήγηση, προγνωστική συντήρηση κτιρίων ή γεωργία ακριβείας.

PRESS RELEASE |
Η τελευταία αξιολόγηση της ΕΕ σχετικά με την κυβερνοασφάλεια των επικοινωνιακών υποδομών διατυπώνει συστάσεις για τον μετριασμό των κινδύνων

Τα κράτη μέλη της ΕΕ, με την υποστήριξη της Επιτροπής και του ENISA (του Οργανισμού της ΕΕ για την Κυβερνοασφάλεια), υπέβαλαν έκθεση σχετικά με την κυβερνοασφάλεια και την ανθεκτικότητα των υποδομών και δικτύων επικοινωνιών της ΕΕ.

PRESS RELEASE |
Η Επιτροπή χαιρετίζει τα νέα μέτρα για την ενίσχυση της ανάπτυξης των δικτύων gigabit

Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την πράξη για τις υποδομές Gigabit, την οποία πρότεινε η Επιτροπή στις 23 Φεβρουαρίου 2023. Η συμφωνία συνάπτεται ταυτόχρονα με την έκδοση της σύστασης για την κανονιστική προώθηση της συνδεσιμότητας gigabit (σύσταση Gigabit).

PRESS RELEASE |
Πάνω από 250 εκατ. EUR για τη στήριξη της ασφαλούς συνδεσιμότητας σε ολόκληρη την ΕΕ στο πλαίσιο του ψηφιακού προγράμματος ΔΣΕ

Η Επιτροπή έχει υπογράψει συμφωνίες επιχορήγησης με 37 έργα που επελέγησαν στο πλαίσιο της δεύτερης δέσμης προσκλήσεων υποβολής προτάσεων για το ψηφιακό σκέλος του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF Digital).

Σχετικό περιεχόμενο

Ευρύτερο πλαίσιο

Σχεδιασμός ευρυζωνικών έργων

Το τμήμα ευρυζωνικού σχεδιασμού βοηθά τους δήμους και άλλους φορείς στον σχεδιασμό επιτυχημένων έργων ευρυζωνικής ανάπτυξης.

Βλ. επίσης

Ευρυζωνική σύνδεση: Δημόσια και ιδιωτικά ταμεία που χρηματοδοτούν την ανάπτυξη ευρυζωνικών συνδέσεων

Οι επενδυτικές προσπάθειες για τη χρηματοδότηση δικτύων δημόσιου-ιδιωτικού και ιδιωτικού τομέα καταβάλλονται σε συνεργασία μεταξύ ιδιωτικών φορέων που κατέχουν υφιστάμενες υποδομές και δημόσιων αρχών.

Ευρυζωνική σύνδεση: Μοντέλα μεταφορέων

Οι δήμοι, οι δημοτικές εταιρείες, οι κοινοπραξίες και οι ιδιωτικές εταιρείες μπορούν να συμμετέχουν σε ένα, δύο ή και τα τρία στάδια της ευρυζωνικής ανάπτυξης.

Ευρυζωνική σύνδεση: Ορισμός σχεδίου

Το κλειδί για την επιτυχή περιφερειακή ευρυζωνική ανάπτυξη είναι ένα πολιτικά υποστηριζόμενο σχέδιο σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο, το οποίο συνδυάζει στόχους με συγκεκριμένες ανάγκες και ενδιαφερόμενους φορείς.

Ευρυζωνική σύνδεση: ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

Οι κρατικές ενισχύσεις για ευρυζωνικές υπηρεσίες ενδέχεται να είναι αναγκαίες σε ορισμένες περιοχές όπου η αγορά δεν παρέχει τις απαραίτητες επενδύσεις σε υποδομές.

Ευρυζωνική σύνδεση: Δίκτυο και τοπολογία

Ένα ευρυζωνικό δίκτυο αποτελείται από γεωγραφικά μέρη. Η τοπολογία ενός δικτύου περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο συνδέονται τα διάφορα μέρη ενός δικτύου. Οι πιο σχετικές τοπολογίες για τα δίκτυα ραχοκοκαλιάς και περιοχής είναι οι τοπολογίες των δέντρων, οι τοπολογίες δακτυλίων...

Ευρυζωνική σύνδεση: επίπεδα δικτύου και επιχειρηματικοί ρόλοι

Προκειμένου να κατανοηθούν οι ρόλοι που μπορούν να αναλάβουν οι δημόσιες διοικήσεις, είναι χρήσιμο να δούμε τα διάφορα επίπεδα που απαρτίζουν ένα ευρυζωνικό δίκτυο, καθώς και τους κύριους επιχειρηματικούς ρόλους.

Ευρυζωνική σύνδεση: ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Τα ευρυζωνικά δίκτυα απαιτούν διαφορετικούς τύπους υποδομών με βάση διαφορετικές υλικοτεχνικές, οικονομικές ή δημογραφικές συνθήκες. Χρησιμοποιήστε τις ερωτήσεις για να βοηθήσετε στην επιλογή.