Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Ευρυζωνικότητα στην Εσθονία

Η Εσθονία έχει καθιερώσει βασική ευρυζωνική κάλυψη σε ολόκληρη τη χώρα. Το ψηφιακό θεματολόγιο της Εσθονίας θέτει φιλόδοξους στόχους για το 2030.

    Σημαία της Εσθονίας

Σύνοψη της ευρυζωνικής ανάπτυξης στην Εσθονία

Το ψηφιακό θεματολόγιο της Εσθονίας για το 2030 επικεντρώνεται στην ανάπτυξη ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών, στην κυβερνοασφάλεια και στη βελτίωση της συνδεσιμότητας σε ολόκληρη τη χώρα.

Εθνική στρατηγική και πολιτική για την ευρυζωνικότητα

Αρμόδιες αρχές

  • Τη διαδικασία εγκατάστασης ευρυζωνικών συνδέσεων διαχειρίζεται το Υπουργείο Οικονομίας και Επικοινωνιών (MKM, Majandus-ja Kommunikatsiooniministeerium). Το Υπουργείο είναι αρμόδιο για τη στρατηγική και τη νομοθεσία στον τομέα της ευρυζωνικότητας.
  • Η Ρυθμιστική Αρχή για την Προστασία των Καταναλωτών και την Τεχνική Αρχή (TTJA, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet) είναι κυβερνητικός οργανισμός που δραστηριοποιείται στον διοικητικό τομέα του Υπουργείου Οικονομίας και Επικοινωνιών. Εποπτεύει και ρυθμίζει τα τεχνικά πρότυπα και συλλέγει δεδομένα της αγοράς. Στόχος της Αρχής είναι να συμβάλει στην εφαρμογή της εθνικής οικονομικής πολιτικής μέσω της βελτίωσης της ασφάλειας, της οργάνωσης της κατάλληλης χρήσης των περιορισμένων πόρων και της αύξησης της αξιοπιστίας των προϊόντων στον τομέα των μεταποιητικών περιβαλλόντων, του βιομηχανικού εξοπλισμού, των σιδηροδρόμων και των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
  • Το Εσθονικό Ίδρυμα Ανάπτυξης Ευρυζωνικότητας (ELASA, Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse) είναι υπεύθυνο για το έργο EstWin, την εγκατάσταση καλωδίων οπτικών ινών και την κατασκευή σημείων σύνδεσης.
  • Η Εσθονική Ένωση Τεχνολογίας Πληροφοριών και Τηλεπικοινωνιών (ITL, Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit) ενώνει εσθονικές εταιρείες ΤΠΕ, προωθεί τη συνεργασία τους, παρουσιάζει τις κοινές θέσεις τους όσον αφορά την ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων και λειτουργεί ως κέντρο ικανοτήτων.
  • Η Αρχή Πληροφοριακού Συστήματος (RIA, Riigi Infosüsteemi Amet) είναι φορέας υλοποίησης της διαρθρωτικής βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία διαχειρίζεται τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης για την κατασκευή του ευρυζωνικού δικτύου οπισθόζευξης.

Κύριοι στόχοι για την ευρυζωνική ανάπτυξη

Το ψηφιακό θεματολόγιο της Εσθονίας για το 2030 εγκρίθηκε στις 7 Οκτωβρίου 2021. Η στρατηγική συνάδει με τους στόχους συνδεσιμότητας της κοινωνίας των Gigabit. Ο γενικός στόχος της στρατηγικής είναι η επίτευξη υψηλής ταχύτητας, αξιόπιστων και οικονομικά προσιτών συνδέσεων ηλεκτρονικών επικοινωνιών στη χώρα έως το 2030, ανεξάρτητα από την τοποθεσία. Για την υλοποίηση του οράματος έχουν τεθεί τρεις συγκεκριμένοι στόχοι:

  • ψηφιακή διακυβέρνηση, δηλαδή χρήση ψηφιακών λύσεων στον δημόσιο τομέα,
  • ηλεκτρονική επικοινωνία, δηλαδή συνδεσιμότητα, και
  • εθνική ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.

Έως το 2030, θα πρέπει να είναι διαθέσιμες στην Εσθονία υπερταχείες, αξιόπιστες και οικονομικά προσιτές τηλεπικοινωνιακές συνδέσεις, ανεξάρτητα από την τοποθεσία, ώστε να καταστεί δυνατή η δημιουργία και η χρήση καινοτόμων υπηρεσιών. Όλοι θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε συνδέσεις τουλάχιστον 100 Mbps, οι οποίες μπορούν να αυξηθούν έως και 1 Gbps. Η κυβέρνηση θα στηρίξει την ανάπτυξη δικτύων πρόσβασης πολύ υψηλής χωρητικότητας σε αγροτικές περιοχές όπου οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών δεν επενδύουν υπό συνθήκες ανταγωνισμού.

Η στήριξη θα χορηγηθεί επίσης α) στη δημιουργία βασικών υποδομών στους κύριους διαδρόμους μεταφορών στην Εσθονία, που θα επιτρέπουν την αδιάλειπτη κάλυψη 5G, β) στην ασφαλή κάλυψη επιλεγμένων οικιστικών και επιχειρηματικών περιοχών με 5G και γ) στις απαραίτητες προετοιμασίες για την υιοθέτηση του 6G όταν η σχετική τεχνολογία εισέλθει στην αγορά.

Με τον χάρτη πορείας της για το 5G, η Εσθονία επιθυμεί να επιτύχει συνδεσιμότητα 5G στις μεγάλες πόλεις έως το 2023 και κατά μήκος των διαδρόμων μεταφορών έως το 2025. Συγκροτήθηκε ειδική ομάδα εργασίας για το 5G σε επίπεδο υπουργείου. Συνεχίζονται οι εργασίες για την αξιολόγηση της επιχειρηματικής χρήσης και την εξεύρεση του μοντέλου χρηματοδότησης για την ανάπτυξη του 5G. Οι αρχές δεσμεύονται επίσης να συνεργαστούν για τους διαδρόμους 5G με τη Λετονία και τη Λιθουανία στο πλαίσιο του έργου Via Baltica. Τα κράτη της Βαλτικής επιθυμούν να χαρτογραφήσουν την υποδομή ηλεκτρονικών επικοινωνιών κατά μήκος του διαδρόμου και να εντοπίσουν τα κενά στις υποδομές.

Κύρια μέτρα και χρηματοδοτικά μέσα για την ευρυζωνική ανάπτυξη

Η εσθονική ρυθμιστική αρχή προστασίας των καταναλωτών (TTJA) ανέπτυξε ένα κεντρικό εργαλείο χαρτογράφησης (εφαρμογή κάλυψης επικοινωνιών) σχετικά με τη διαθεσιμότητα ευρυζωνικών υπηρεσιών. Πρόκειται για μια διαδραστική πύλη, όπου οι χρήστες μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα ευρυζωνικών υπηρεσιών στην Εσθονία.

Το εσθονικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) διαθέτει 208 εκατ. EUR (24 %) για τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Το συνολικό ποσό αναμένεται να δαπανηθεί για τις προσπάθειες επίτευξης των στόχων της ψηφιακής δεκαετίας. Στις σημαντικές ψηφιακές επενδύσεις περιλαμβάνονται 93 εκατ. EUR για την αναβάθμιση των ψηφιακών κυβερνητικών υπηρεσιών με βάση τις τελευταίες τεχνολογίες, 58 εκατ. EUR για τη στήριξη 230 ΜΜΕ κατά την ψηφιακή μετάβασή τους και 24 εκατ. EUR για την ανάπτυξη δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας σε αγροτικές περιοχές.

Επιπλέον, για τη στήριξη της κατασκευής δικτύων VHNC σε αγροτικές περιοχές, έχουν διατεθεί 45 εκατ. EUR από το ΕΤΠΑ για την κατασκευή VHCN σε αγροτικές περιοχές μεταξύ 2023 και 2027.

Έργο EstWin

Το 2009, το Υπουργείο Οικονομίας και Επικοινωνιών και η Εσθονική Ένωση Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ITL) ίδρυσαν το Εσθονικό Ίδρυμα Ανάπτυξης Ευρυζωνικότητας (ELASA) για την υλοποίηση του έργου EstWin και για να δώσουν σε όλες τις κατοικίες, τις επιχειρήσεις και τις αρχές την ευκαιρία να συνδεθούν με το ευρυζωνικό δίκτυο επόμενης γενιάς με ταχύτητα μετάδοσης έως και 100 Mbps. Οι επενδύσεις αυτές αποσκοπούν στην τόνωση της συμπληρωματικής ανάπτυξης συνδέσεων τελευταίου χιλιομέτρου από εμπορικούς φορείς εκμετάλλευσης τηλεπικοινωνιών. Το έργο υλοποίησε περίπου 7.000 χλμ. δικτύων οπισθόζευξης οπτικών ινών σε αγροτικές περιοχές και οικισμούς με λιγότερους από 10.000 κατοίκους, όπου δεν υπήρχαν προηγουμένως οπτικά δίκτυα και όπου οι φορείς εκμετάλλευσης δεν είχαν προηγούμενα σχέδια για την εγκατάστασή τους. Το EstWin χρηματοδοτείται, μεταξύ άλλων, από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ). Τα τμήματα του δικτύου που έχουν υλοποιηθεί και προγραμματιστεί απεικονίζονται στον διαδικτυακό χάρτη. Το έργο EstWin πλησιάζει στην ολοκλήρωσή του, το δίκτυο οπισθόζευξης έχει σχεδόν ολοκληρωθεί και απομένει να καλυφθεί μόνο ένα μικρό μέρος της νοτιοανατολικής Εσθονίας.

Δεδομένα για την ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων και τεχνολογιών στην Εσθονία

Για τα τελευταία δεδομένα σχετικά με την ευρυζωνική κάλυψη, τις συνδρομές και τις διεισδύσεις, την κάλυψη των διαφόρων ευρυζωνικών τεχνολογιών και το κόστος, ελέγξτε τις εκθέσεις του πίνακα αποτελεσμάτων και τις εκθέσεις ανά χώρα του δείκτη ψηφιακής οικονομίας και καινοτομίας (DESI).

Εκχωρήσεις ραδιοφάσματος για ασύρματες ευρυζωνικές υπηρεσίες

Για λεπτομέρειες σχετικά με τις εναρμονισμένες εκχωρήσεις ραδιοφάσματος, συμβουλευτείτε το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο 5G.

Εκδόσεις και έγγραφα Τύπου σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο

αγγλικά

εσθονικά

Στοιχεία επικοινωνίας

BCO Estonia (Εθνικό Γραφείο Ευρυζωνικών Αρμοδιοτήτων): Υπουργείο Οικονομίας και Επικοινωνιών της Εσθονίας (MKM, Majandus-ja Kommunikatsiooniministeerium)

Διεύθυνση: Suur-Ameerika 1, 10129 Ταλίν, Εσθονία
Επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Τηλέφωνο: +372 639 76 81
Δικτυακός τόπος

Αρχή Προστασίας των Καταναλωτών και Τεχνική Ρυθμιστική Αρχή (Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet)

Διεύθυνση: Sõle 23 A, Tallinn 10614, Estonia
Επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Τηλέφωνο: +372 667 2000
Δικτυακός τόπος

Εσθονικό Ίδρυμα Ευρυζωνικής Ανάπτυξης (Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse)

Διεύθυνση: Harju 6, 10130 Tallinn, Estonia
Επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Τηλέφωνο: +372 6310555
Δικτυακός τόπος

Εσθονική Ένωση Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit)

Διεύθυνση: Lõõtsa 6, 11415 Ταλίν, Εσθονία
Επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Τηλέφωνο: + 372 6177 145
Δικτυακός τόπος

Τελευταία νέα

Έκθεση δραστηριοτήτων 2023-24 του δικτύου ευρωπαϊκών γραφείων ευρυζωνικότητας

Το παρόν φυλλάδιο παρουσιάζει τις κύριες δραστηριότητες, τους τομείς εστίασης και τα κυριότερα σημεία του ετήσιου προγράμματος 2023-24 του δικτύου των ευρωπαϊκών γραφείων ευρυζωνικότητας (BCO).

REPORT / STUDY |
Στήριξη του δικτύου ευρωπαϊκών γραφείων ευρυζωνικότητας το 2024-25

Το ετήσιο πρόγραμμα εργασιών 2024-25 του δικτύου των ευρωπαϊκών γραφείων ευρυζωνικότητας περιγράφει τους στόχους, τις δραστηριότητες και τους τομείς εστίασης για το φετινό πρόγραμμα, το οποίο θα διαρκέσει από τις 5 Απριλίου 2024 έως τις 4 Απριλίου 2025.

Σχετικό περιεχόμενο

Ευρύτερο πλαίσιο

Ευρυζωνική σύνδεση στις χώρες της ΕΕ

Βρείτε τις τρέχουσες πληροφορίες σχετικά με την ανάπτυξη ευρυζωνικών συνδέσεων σε κάθε χώρα, καθώς και τις εθνικές στρατηγικές και πολιτικές για την ανάπτυξη ευρυζωνικών συνδέσεων.

Βλ. επίσης

Ευρυζωνικότητα στη Σουηδία

Το εθνικό σχέδιο ευρυζωνικότητας της Σουηδίας, που εγκρίθηκε το 2016, έχει το όραμα μιας πλήρως συνδεδεμένης Σουηδίας και έχει στόχους τόσο για την κινητή κάλυψη όσο και για ευρυζωνικές συνδέσεις υψηλής ταχύτητας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Ευρυζωνικότητα στην Ισπανία

Η ψηφιακή συνδεσιμότητα και η ανάπτυξη του 5G συγκαταλέγονται στις δέκα στρατηγικές προτεραιότητες του Ψηφιακού Θεματολογίου 2025 της Ισπανίας.

Ευρυζωνικότητα στη Σλοβενία

Η Σλοβενία επιλέγει την τεχνολογική ουδετερότητα και τη δυναμική της αγοράς για την ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων, ιδίως όσον αφορά τον ανταγωνισμό με βάση τις υποδομές και τις υπηρεσίες.

Ευρυζωνικότητα στη Σλοβακία

Η Σλοβακία έχει θέσει ως μακροπρόθεσμο στόχο την παροχή σε όλα τα νοικοκυριά πρόσβασης σε υπερταχύ διαδίκτυο έως το 2030.

Ευρυζωνικότητα στη Ρουμανία

Η Ρουμανία επικεντρώνεται στη δημιουργία εθνικού ευρυζωνικού δικτύου ως βήμα προς την επίτευξη των στόχων συνδεσιμότητας της ΕΕ.

Ευρυζωνικότητα στην Πορτογαλία

Το θεματολόγιο για την Πορτογαλία στον ψηφιακό τομέα και η εθνική στρατηγική για τη συνδεσιμότητα σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών πολύ υψηλής χωρητικότητας για την περίοδο 2023-2030 διαμορφώνουν την ανάπτυξη ψηφιακής υποδομής στην Πορτογαλία.

Ευρυζωνικότητα στην Πολωνία

Το εθνικό σχέδιο ευρυζωνικότητας της Πολωνίας για το 2025 συνάδει με τους στόχους της ΕΕ για την κοινωνία των Gigabit.

Ευρυζωνικότητα στην Ολλανδία

Όλα τα νοικοκυριά στις Κάτω Χώρες θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε ευρυζωνικά δίκτυα τουλάχιστον 100 Mbps και η συντριπτική πλειονότητα θα πρέπει να εκμεταλλευτεί το 1 Gbps έως το 2023.

Ευρυζωνικότητα στη Μάλτα

Η ευρυζωνική πολιτική της Μάλτας είναι τεχνολογικά ουδέτερη και ευνοεί ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον αγοράς.

Ευρυζωνικότητα στο Λουξεμβούργο

Η ανάπτυξη επικοινωνιακής υποδομής με στόχο την ευρυζωνική πρόσβαση gigabit σε ολόκληρη τη χώρα αποτελεί μία από τις προτεραιότητες του κυβερνητικού προγράμματος του Λουξεμβούργου.

Ευρυζωνικότητα στη Λιθουανία

Η Λιθουανία αποσκοπεί στην παροχή 100 Mbps έως το 2027 σε αγροτικές περιοχές, καθώς και στη στήριξη των στόχων της κοινωνίας των Gigabit για το 2025.

Ευρυζωνικότητα στη Λετονία

Η Λετονία υποστηρίζει τους στόχους της κοινωνίας των Gigabit και στοχεύει σε 100 Mbps, με δυνατότητα αναβάθμισης σε gigabit, για αστικές και αγροτικές περιοχές, καθώς και σε κάλυψη 5G για όλες τις μεγάλες αστικές περιοχές.

Ευρυζωνικότητα στην Ιταλία

Η ιταλική στρατηγική για την υπερευρυζωνικότητα προς την κοινωνία των Gigabit αποσκοπεί στην παροχή συνδεσιμότητας gigabit σε όλους έως το 2026.

Ευρυζωνικότητα στην Ιρλανδία

Το εθνικό σχέδιο ευρυζωνικότητας για την Ιρλανδία προβλέπει ότι έως το 2026 όλες οι εγκαταστάσεις στην Ιρλανδία θα έχουν πρόσβαση σε ευρυζωνικές συνδέσεις υψηλής ταχύτητας.

Ευρυζωνικότητα στην Ουγγαρία

Η εθνική στρατηγική της Ουγγαρίας για την ψηφιοποίηση 2021-2030 αποσκοπεί στην επίτευξη του στόχου του 95 % των νοικοκυριών που καλύπτονται από δίκτυα gigabit έως το 2030.

Ευρυζωνικότητα στην Ελλάδα

Το εθνικό ευρυζωνικό σχέδιο 2021-2027 προωθεί τη χρήση σταθερών δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας και δικτύων 5G. Η Ελληνική Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020-2025 αναδεικνύει τη συνδεσιμότητα ως έναν από τους πέντε στρατηγικούς άξονες και αναγνωρίζει τους στόχους της Gigabit...

Ευρυζωνικότητα στη Γερμανία

Η συμφωνία συνασπισμού του 2021, η ψηφιακή στρατηγική και η στρατηγική Gigabit 2022 της γερμανικής ομοσπονδιακής κυβέρνησης δίνουν προτεραιότητα στην προμήθεια δικτύων FTTH και 5G σε εθνικό επίπεδο.

Ευρυζωνικότητα στη Γαλλία

Το εθνικό ευρυζωνικό πρόγραμμα France Très Haut Débit θέτει ως στόχο την ταχεία ευρυζωνική πρόσβαση για όλα τα νοικοκυριά έως το 2022 και τις οπτικές ίνες για όλους έως το 2025.

Ευρυζωνικότητα στη Φινλανδία

Οι φινλανδικές αρχές τάσσονται υπέρ της ανάπτυξης ενός δικτύου που θα βασίζεται στον ανταγωνισμό και θα υποστηρίζεται από δημόσιους πόρους για υποεξυπηρετούμενες περιοχές, καθώς και υπέρ της παροχής συμβουλών στους τοπικούς δήμους σχετικά με τον τρόπο ανάπτυξης ευρυζωνικών...

Ευρυζωνικότητα στη Δανία

Ορισμένες πολιτικές πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην κάλυψη σταθερών και κινητών ευρυζωνικών συνδέσεων σε εθνικό επίπεδο στηρίζουν τους στόχους ευρυζωνικότητας της Δανίας. Η κυβέρνηση εργάζεται για να καταστήσει τη Δανία πρωτοπόρο στον ψηφιακό τομέα, δημιουργώντας ένα θεμέλιο για...

Ευρυζωνικότητα στην Τσεχική Δημοκρατία

Το εθνικό σχέδιο για την ανάπτυξη δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας, το οποίο εγκρίθηκε τον Μάρτιο του 2021, καθορίζει τη στρατηγική προσέγγιση της Τσεχικής Δημοκρατίας για την κατασκευή VHCN.

Ευρυζωνικότητα στην Κύπρο

Το ευρυζωνικό σχέδιο της Κύπρου θέτει στρατηγικούς στόχους για την περίοδο 2021-2025 και περιλαμβάνει νομοθετικές και κανονιστικές παρεμβάσεις, καθώς και πρακτική στήριξη για την ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών.

Ευρυζωνικότητα στην Κροατία

Το κροατικό εθνικό σχέδιο για την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας 2021-2027 ανταποκρίνεται στους στόχους της ευρωπαϊκής κοινωνίας των Gigabit για το 2025 και εν μέρει στους ψηφιακούς στόχους για το 2030.

Ευρυζωνικότητα στη Βουλγαρία

Το εθνικό σχέδιο ευρυζωνικών υποδομών για πρόσβαση νέας γενιάς «Συνδεδεμένη Βουλγαρία» και η πολιτική για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες επικαιροποιήθηκαν και εγκρίθηκαν τον Αύγουστο του 2020.

Ευρυζωνικότητα στο Βέλγιο

Η στρατηγική του Βελγίου για την ευρυζωνικότητα ενσωματώνεται σε μια ευρύτερη στρατηγική πολιτικής. Στόχος του εθνικού σχεδίου για σταθερές και κινητές ευρυζωνικές υπηρεσίες είναι η εξάλειψη των υπόλοιπων λευκών περιοχών όπου δεν είναι διαθέσιμες υπηρεσίες υψηλής ταχύτητας. Με τη...

Ευρυζωνικότητα στην Αυστρία

Η ευρυζωνική στρατηγική της Αυστρίας επικεντρώνεται στην παροχή συνδέσεων Gigabit (σταθερών και κινητών) σε εθνικό επίπεδο έως το 2030.