Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Ευρυζωνική σύνδεση στην Εσθονία

Η Εσθονία έχει καθιερώσει βασική ευρυζωνική κάλυψη σε ολόκληρη τη χώρα. Το ψηφιακό θεματολόγιο της Εσθονίας θέτει φιλόδοξους στόχους για το 2030.

    σημαία Εσθονίας

Περίληψη της ευρυζωνικής ανάπτυξης στην Εσθονία

Το ψηφιακό θεματολόγιο της Εσθονίας για το 2030 επικεντρώνεται στην ανάπτυξη ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών, την κυβερνοασφάλεια και τη βελτίωση της συνδεσιμότητας σε ολόκληρη τη χώρα.

Εθνική στρατηγική και πολιτική για την ευρυζωνικότητα

Αρμόδιες αρχές

  • Τη διαδικασία ανάπτυξης ευρυζωνικών συνδέσεων διαχειρίζεται το Υπουργείο Οικονομικών και Επικοινωνιών (MKM, Majandus-ja Kommunikatsiooniministeerium). Το Υπουργείο είναι αρμόδιο για τη στρατηγική και τη νομοθεσία για την ευρυζωνικότητα.
  • Η Αρχή Προστασίας των Καταναλωτών και ΤεχνικήςΡυθμιστικής Αρχής (TTJA, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet) είναι κυβερνητική οργάνωση που δραστηριοποιείται στον διοικητικό τομέα του Υπουργείου Οικονομίας και Επικοινωνιών. Επιβλέπει και ρυθμίζει τα τεχνικά πρότυπα και συλλέγει δεδομένα της αγοράς. Στόχος της Αρχής είναι να συμβάλει στην εφαρμογή της εθνικής οικονομικής πολιτικής μέσω της βελτίωσης της ασφάλειας, της οργάνωσης της κατάλληλης χρήσης περιορισμένων πόρων και της αύξησης της αξιοπιστίας των προϊόντων στον τομέα του περιβάλλοντος κατασκευής, του βιομηχανικού εξοπλισμού, των σιδηροδρόμων και των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
  • Το Εσθονικό Ίδρυμα Ευρυζωνικής Ανάπτυξης (ELASA, Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse) είναι υπεύθυνο για το έργο EstWin, την εγκατάσταση καλωδίων οπτικών ινών και την κατασκευή σημείων σύνδεσης.
  • Η Εσθονική Ένωση Τεχνολογίας Πληροφοριών και Τηλεπικοινωνιών (ITL, Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit)ενώνει εσθονικές εταιρείες ΤΠΕ, προωθεί τη συνεργασία τους, παρουσιάζει τις κοινές θέσεις τους όσον αφορά την ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων και λειτουργεί ως κέντρο ικανοτήτων.
  • Η Αρχή Πληροφοριακών Συστημάτων (RIA, Riigi Infosüsteemi Amet) είναι φορέας υλοποίησης της διαρθρωτικής βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία διαχειρίζεται τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης για την κατασκευή του ευρυζωνικού δικτύου οπισθόζευξης.

Βασικοί στόχοι για την ευρυζωνική ανάπτυξη

Το ψηφιακό θεματολόγιο της Εσθονίας για το 2030 εγκρίθηκε στις 7 Οκτωβρίου 2021. Η στρατηγική συνάδει με τους στόχους συνδεσιμότητας της κοινωνίας Gigabit. Ο γενικός στόχος της στρατηγικής είναι η επίτευξη υψηλών ταχυτήτων, αξιόπιστων και οικονομικά προσιτών συνδέσεων ηλεκτρονικών επικοινωνιών στη χώρα έως το 2030, ανεξάρτητα από την τοποθεσία. Για την υλοποίηση του οράματος έχουν τεθεί τρεις συγκεκριμένοι στόχοι:

  • την ψηφιακή διακυβέρνηση, δηλαδή τη χρήση ψηφιακών λύσεων στον δημόσιο τομέα,
  • ηλεκτρονικές επικοινωνίες, δηλαδή συνδεσιμότητα, και
  • εθνική ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.

Έως το 2030, οι υπερταχείες, αξιόπιστες και οικονομικά προσιτές τηλεπικοινωνιακές συνδέσεις θα πρέπει να είναι διαθέσιμες στην Εσθονία ανεξάρτητα από την τοποθεσία, καθιστώντας δυνατή τη δημιουργία και τη χρήση καινοτόμων υπηρεσιών. Όλοι θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε συνδέσεις τουλάχιστον 100 Mbps, οι οποίες μπορούν να αυξηθούν έως και 1 Gbps. Η κυβέρνηση θα στηρίξει την ανάπτυξη δικτύων πρόσβασης πολύ υψηλής χωρητικότητας σε αγροτικές περιοχές όπου οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών δεν επενδύουν υπό συνθήκες ανταγωνισμού.

Η στήριξη θα χορηγηθεί επίσης για α) τη δημιουργία βασικών υποδομών στους κύριους διαδρόμους μεταφορών στην Εσθονία, επιτρέποντας την αδιάλειπτη κάλυψη 5G, β) την ασφαλή κάλυψη επιλεγμένων οικιστικών και επιχειρηματικών περιοχών με 5G και γ) τις απαραίτητες προετοιμασίες για την υιοθέτηση του 6G όταν η σχετική τεχνολογία φτάσει στην αγορά.

Κύρια μέτρα και χρηματοδοτικά μέσα για την ευρυζωνική ανάπτυξη

Η εσθονική ρυθμιστική αρχή για την προστασία των καταναλωτών και την τεχνική ρυθμιστική αρχή (TTJA) ανέπτυξε ένα κεντρικό εργαλείο χαρτογράφησης (εφαρμογή κάλυψης των επικοινωνιών) σχετικά με τη διαθεσιμότητα ευρυζωνικών υπηρεσιών. Πρόκειται για μια διαδραστική πύλη, όπου οι χρήστες μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα ευρυζωνικών υπηρεσιών στην Εσθονία.

Σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας: Συνολικά, 208 εκατ. ευρώ προορίζονται για ψηφιακούς στόχους. Η στήριξη για την ανάπτυξη VHCN σε αγροτικές περιοχές (συνιστώσα 3 «Ψηφιακό κράτος» με προϋπολογισμό 24,3 εκατ. ευρώ) αναμένεται να εξασφαλίσει ευρύτερη πρόσβαση σε επιγραμμικές υπηρεσίες. 8.000 εγκαταστάσεις θα εξοπλιστούν με VHCN στο πλαίσιο αυτής της επένδυσης.

Έργο EstWin

Το 2009, το Υπουργείο Οικονομίας και Επικοινωνιών και η Εσθονική Ένωση Τεχνολογίας της Πληροφορίας και Τηλεπικοινωνιών (ITL) ίδρυσαν το Εσθονικό Ίδρυμα Ευρυζωνικής Ανάπτυξης (ELASA) για την υλοποίηση του έργου EstWin και για να δώσουν σε όλες τις κατοικίες, τις επιχειρήσεις και τις αρχές την ευκαιρία να συνδεθούν με το ευρυζωνικό δίκτυο επόμενης γενιάς με ταχύτητα μετάδοσης έως και 100 Mbps. Οι επενδύσεις αυτές αποσκοπούν στην τόνωση της συμπληρωματικής ανάπτυξης των συνδέσεων του τελευταίου χιλιομέτρου από τους εμπορικούς τηλεπικοινωνιακούς φορείς. Το έργο υλοποίησε περίπου 7.000 χιλιόμετρα δικτύων οπισθόζευξης οπτικών ινών σε αγροτικές περιοχές και οικισμούς με λιγότερους από 10.000 κατοίκους, όπου δεν υπήρχαν παλαιότερα οπτικά δίκτυα και όπου οι φορείς εκμετάλλευσης δεν είχαν προηγούμενα σχέδια για την εγκατάστασή τους. Το EstWin χρηματοδοτείται, μεταξύ άλλων, από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ). Τα υλοποιηθέντα και προγραμματισμένα τμήματα του δικτύου απεικονίζονται στον επιγραμμικό χάρτη. Το έργο EstWin πλησιάζει στην ολοκλήρωσή του, το δίκτυο οπισθόζευξης έχει σχεδόν ολοκληρωθεί και μόνο ένα μικρό μέρος της νοτιοανατολικής Εσθονίας μένει να καλυφθεί.

Δεδομένα για την ανάπτυξη και τις τεχνολογίες ευρυζωνικών συνδέσεων στην Εσθονία

Για τα τελευταία δεδομένα σχετικά με την ευρυζωνική κάλυψη, τις συνδρομές και τις διεισδύσεις, την κάλυψη των διαφόρων ευρυζωνικών τεχνολογιών και δαπανών, ελέγξτε τις εκθέσεις του πίνακα αποτελεσμάτων και τις εκθέσεις ανά χώρα του Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI).

Εκχωρήσεις ραδιοφάσματος για ασύρματες ευρυζωνικές συνδέσεις

Για λεπτομέρειες σχετικά με τις εναρμονισμένες εκχωρήσεις ραδιοφάσματος, συμβουλευτείτε το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο 5G.

Εθνικές και ενωσιακές εκδόσεις και έγγραφα Τύπου

Ελληνικά

Εσθονικά

Στοιχεία επικοινωνίας

BCO Estonia (εθνικό γραφείο ευρυζωνικών ικανοτήτων): Υπουργείο Οικονομίας και Επικοινωνιών της Εσθονίας (MKM, Majandus-ja Kommunikatsiooniministeerium)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Suur-Ameerika 1, 10129 Ταλίν, Εσθονία Επικοινωνία μέσω email Τηλέφωνο: + 372 639 76 81 Ιστοσελίδα

Ρυθμιστική Αρχή Προστασίας των Καταναλωτών και Τεχνικής Ρυθμιστικής Αρχής (Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Sõle 23 A, Ταλίν 10614, Εσθονία Επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Τηλέφωνο: + 372 667 2000 Δικτυακός τόπος

Εσθονικό Ίδρυμα Ευρυζωνικής Ανάπτυξης (Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Harju 6, 10130 Ταλίν, Εσθονία Επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Τηλέφωνο: + 372 6310555 Ιστοσελίδα

Εσθονική Ένωση Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Lõõtsa 6, 11415 Ταλίν, Εσθονία Επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Τηλέφωνο: + 372 6177 145 Ιστοσελίδα

Τελευταια ΝΕΑ

Πράσινο φως για τα IRIS²: δορυφορικές ευρυζωνικές συνδέσεις για αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές

Το Συμβούλιο της ΕΕ ενέκρινε το IRIS² (υποδομή για ανθεκτικότητα, διασυνδεσιμότητα και ασφάλεια μέσω δορυφόρου) στις 7 Μαρτίου 2023 και έδωσε το τελικό πράσινο φως για τη νέα δορυφορική συστοιχία της ΕΕ.

PRESS RELEASE |
Η Επιτροπή παρουσιάζει νέες πρωτοβουλίες, με την πρόταση για την υποδομή Gigabit

Στις 23 Φεβρουαρίου, η Επιτροπή παρουσίασε σειρά δράσεων με στόχο να καταστεί η συνδεσιμότητα Gigabit διαθέσιμη σε όλους τους πολίτες και τις επιχειρήσεις σε ολόκληρη την ΕΕ έως το 2030.

Σχετικό περιεχόμενο

Ευρύτερο πλαίσιο

Ευρυζωνική σύνδεση στις χώρες της ΕΕ

Βρείτε τις τρέχουσες πληροφορίες σχετικά με την ανάπτυξη ευρυζωνικών συνδέσεων σε κάθε χώρα, καθώς και τις εθνικές στρατηγικές και πολιτικές για την ανάπτυξη ευρυζωνικών συνδέσεων.

Βλ. επίσης

Ευρυζωνική σύνδεση στην Ισπανία

Η ψηφιακή συνδεσιμότητα και η ανάπτυξη 5G συγκαταλέγονται στις δέκα στρατηγικές προτεραιότητες του θεματολογίου της Ισπανίας για το ψηφιακό 2025.

Ευρυζωνική σύνδεση στη Ρουμανία

Το σχέδιο ευρυζωνικής σύνδεσης της Ρουμανίας επικεντρώνεται στη δημιουργία ενός εθνικού ευρυζωνικού δικτύου ως πρώτο βήμα προς την επίτευξη των στόχων συνδεσιμότητας της ΕΕ.

Ευρυζωνική σύνδεση στην Πορτογαλία

Η Ατζέντα Πορτογαλίας Ψηφιακή στοχεύει στην ανάπτυξη μιας ψηφιακής υποδομής που επιτρέπει στους πολίτες να επωφεληθούν από τις νέες ευκαιρίες που προσφέρουν οι τεχνολογίες.

Ευρυζωνική σύνδεση στην Ολλανδία

Όλα τα νοικοκυριά στις Κάτω Χώρες θα πρέπει να έχουν την ευκαιρία να έχουν πρόσβαση σε ευρυζωνικά δίκτυα τουλάχιστον 100 Mbps και η συντριπτική πλειονότητα θα πρέπει να επωφεληθεί από 1 Gbps έως το 2023.

Ευρυζωνική σύνδεση στο Λουξεμβούργο

Η ανάπτυξη επικοινωνιακής υποδομής με στόχο την ευρυζωνική πρόσβαση των gigabit σε ολόκληρη τη χώρα αποτελεί μία από τις προτεραιότητες του κυβερνητικού προγράμματος του Λουξεμβούργου.

Ευρυζωνική σύνδεση στη Λιθουανία

Η Λιθουανία έχει ως στόχο να παράσχει 100 Mbps έως το 2027 στις αγροτικές περιοχές, υποστηρίζοντας επίσης τους στόχους της κοινωνίας των Gigabit για το 2025.

Ευρυζωνική σύνδεση στην Ιταλία

Η ιταλική στρατηγική για την υπερευρυζωνική προς την κοινωνία των Gigabit στοχεύει στην παροχή συνδεσιμότητας gigabit σε όλους έως το 2026.

Ευρυζωνική σύνδεση στην Ιρλανδία

Το εθνικό ευρυζωνικό σχέδιο για την Ιρλανδία προβλέπει ότι έως το 2026 όλες οι εγκαταστάσεις στην Ιρλανδία θα έχουν πρόσβαση σε ευρυζωνικές συνδέσεις υψηλής ταχύτητας.

Ευρυζωνική σύνδεση στην Ουγγαρία

Το σχέδιο εθνικής στρατηγικής για την ψηφιοποίηση 2021-2030 της Ουγγαρίας αποσκοπεί στην επίτευξη του στόχου του 95 % των νοικοκυριών που καλύπτονται από δίκτυα gigabit έως το 2030.

Broadband - Ελλάδα

Το Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020-2025 αναδεικνύει τη συνδεσιμότητα ως έναν από τους πέντε στρατηγικούς άξονες και αναγνωρίζει τους στόχους του Gigabit Society 2025.

Ευρυζωνική σύνδεση στη Γερμανία

Η συμφωνία συνασπισμού του 2021, η ψηφιακή στρατηγική και η στρατηγική Gigabit 2022 της γερμανικής ομοσπονδιακής κυβέρνησης δίνουν προτεραιότητα στην πανεθνική προμήθεια δικτύων FTTH και 5G.

Ευρυζωνική σύνδεση στη Γαλλία

Το εθνικό ευρυζωνικό πρόγραμμα France Très Haut Débit θέτει ως στόχο ταχείας ευρυζωνικής πρόσβασης για όλα τα νοικοκυριά έως το 2022 και οπτικών ινών για όλους έως το 2025.

Ευρυζωνική σύνδεση στη Φινλανδία

Οι φινλανδικές αρχές τάσσονται υπέρ της ανάπτυξης δικτύων οπτικών ινών με γνώμονα τον ανταγωνισμό, επικουρούμενη από δημόσιους πόρους για υποεξυπηρετούμενες περιοχές και συμβουλές για τους τοπικούς δήμους σχετικά με τον τρόπο ανάπτυξης ευρυζωνικών δικτύων.

Ευρυζωνική σύνδεση στην Τσεχική Δημοκρατία

Το εθνικό σχέδιο για την ανάπτυξη δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας, που εγκρίθηκε τον Μάρτιο του 2021, καθορίζει τη στρατηγική προσέγγιση της Τσεχικής Δημοκρατίας όσον αφορά την κατασκευή του VHCN.

Ευρυζωνική σύνδεση στην Κύπρο

Το σχέδιο ευρυζωνικής σύνδεσης της Κύπρου θέτει στρατηγικούς στόχους για την περίοδο 2021-2025 και περιλαμβάνει νομοθετικές και κανονιστικές παρεμβάσεις, καθώς και πρακτική υποστήριξη για την ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών.

Ευρυζωνική σύνδεση στην Κροατία

Το κροατικό εθνικό σχέδιο για την ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων 2021-2027 ανταποκρίνεται στους στόχους της ευρωπαϊκής κοινωνίας των Gigabit για το 2025 και εν μέρει στους ψηφιακούς στόχους για το 2030.

Ευρυζωνική σύνδεση στη Βουλγαρία

Το εθνικό σχέδιο ευρυζωνικών υποδομών για την πρόσβαση νέας γενιάς «Συνδεδεμένη Βουλγαρία» και η πολιτική για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες επικαιροποιήθηκαν και εγκρίθηκαν τον Αύγουστο του 2020.

Ευρυζωνική σύνδεση στο Βέλγιο

Η ευρυζωνική στρατηγική του Βελγίου ενσωματώνεται σε μια ευρύτερη στρατηγική πολιτικής «Ψηφιακό Βέλγιο». Στόχος του εθνικού σχεδίου για σταθερές και κινητές ευρυζωνικές συνδέσεις είναι η εξάλειψη των υπόλοιπων λευκών περιοχών όπου δεν υπάρχουν διαθέσιμες υπηρεσίες υψηλής...

Ευρυζωνική σύνδεση στην Αυστρία

Η ευρυζωνική στρατηγική της Αυστρίας επικεντρώνεται στην παροχή συνδέσεων Gigabit (σταθερών και κινητών) σε εθνικό επίπεδο έως το 2030.