Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Ευρυζωνική σύνδεση στην Ουγγαρία

Το σχέδιο εθνικής στρατηγικής για την ψηφιοποίηση 2021-2030 της Ουγγαρίας αποσκοπεί στην επίτευξη του στόχου του 95 % των νοικοκυριών που καλύπτονται από δίκτυα gigabit έως το 2030.

  Σημαία της Ουγγαρίας

Περίληψη της ευρυζωνικής ανάπτυξης στην Ουγγαρία

Η εθνική στρατηγική ψηφιοποίησης 2021-2030 εγκρίθηκε το 2021. Στόχος της είναι να παρέχει στο 95 % των νοικοκυριών δίκτυα gigabit, να αυξήσει τις ψηφιακές δεξιότητες του πληθυσμού, να στηρίξει την ψηφιοποίηση των επιχειρηματικών διαδικασιών, καθώς και να αυξήσει τη χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Εθνική στρατηγική και πολιτική για την ευρυζωνικότητα

Αρμόδιες αρχές

 • Οι στρατηγικές που αφορούν τη χρήση της τεχνολογίας των πληροφοριών και των επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων των ευρυζωνικών πολιτικών, εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Τεχνολογίας και Βιομηχανίας(Technológiai és Ipari Minisztérium).
 • Ο Κυβερνητικός Οργανισμός Ανάπτυξης της Πληροφορικής (KIFÜ) λειτουργεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Τεχνολογίας και Βιομηχανίας. Ο οργανισμός διαχειρίζεται έργα ΤΠ που ασχολούνται με την κεντρική δημόσια διοίκηση και καθοδηγούνται από την κυβέρνηση, π.χ. το πρόγραμμα Superfast Internet και λειτουργεί ως εθνική υπηρεσία ευρυζωνικών ικανοτήτων (BCO).
 • Η Εθνική Αρχή Ενημέρωσης για τα Μέσα Ενημέρωσης(NEMZETI Média- és Hírközlési Hatóság, NMHH) παρέχει ρυθμίσεις σχετικά με τις σταθερές και ασύρματες ηλεκτρονικές επικοινωνίες και είναι επίσης υπεύθυνη για τη στρατηγική για τις ασύρματες ευρυζωνικές επικοινωνίες.
 • Το Υπουργείο Εσωτερικών (Belügyminisztérium)είναι αρμόδιο για θέματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και συμμετείχε στην προετοιμασία της εθνικής στρατηγικής για την ψηφιοποίηση 2021-2030.

Κύριοι στόχοι και μέτρα για την ανάπτυξη ευρυζωνικών συνδέσεων

Η εθνική στρατηγική ψηφιοποίησης της Ουγγαρίας για την περίοδο 2021-2030 εγκρίθηκε το φθινόπωρο του 2021. Η στρατηγική βασίζεται σε τέσσερις πυλώνες: ψηφιακές υποδομές, ψηφιακές δεξιότητες, ψηφιακή οικονομία και ψηφιακό κράτος. Καθορίζει τους ακόλουθους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν έως το 2030:

 • 95 % των νοικοκυριών που καλύπτονται από δίκτυα gigabit,
 • λιγότερο από το 2 % των ατόμων χωρίς ψηφιακές δεξιότητες στην ηλικιακή ομάδα 16-71 ετών,
 • πάνω από το 30 % των διαδικασιών στις επιχειρήσεις ψηφιοποιούνται,
 • Το 90 % των κατοίκων χρησιμοποιεί υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Η στρατηγική περιγράφει τα μέτρα για τις υποδομές, την εκπαίδευση και την οικονομική στήριξη. Για να εξασφαλιστεί η διαθεσιμότητα ενσύρματων και ασύρματων ψηφιακών υποδομών με επαρκή ικανότητα και ποιότητα υπηρεσιών, η στρατηγική προβλέπει την ανάπτυξη δικτύων gigabit, ψηφιακών υποδομών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, περαιτέρω ανάπτυξη του εθνικού βασικού δικτύου τηλεπικοινωνιών, ασύρματη επικοινωνία για επαγγελματικές οργανώσεις, επέκταση της ικανότητας υπερυπολογιστικής, καθώς και ενθάρρυνση της ανάπτυξης δικτύων 5G.

Η ανάπτυξη δικτύων με δυνατότητα gigabit θα περιλαμβάνει ευρύτατα μέτρα εφαρμογής:

 • σχεδιασμός και υλοποίηση πανεθνικού προγράμματος ανάπτυξης δικτύου «Gigabit Hungary 2030», συνδεδεμένο με το 5G, προκειμένου να υπάρχουν διαθέσιμες συνδέσεις στο διαδίκτυο με ταχύτητες τουλάχιστον 1 Gbps έως το τέλος του 2030,
 • αποσαφήνιση της υποδομής και της κοινής χρήσης δικτύων βάσει της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού και ρύθμιση της πρόσβασης σε οπτικά και ραδιοφωνικά δίκτυα, ιδίως όσον αφορά την από κοινού χρήση παθητικών (και εν μέρει ενεργών) στοιχείων υποδομής,
 • τη μεταφορά του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στο εθνικό δίκαιο,
 • επανεξέταση και, εφόσον απαιτείται, τροποποίηση των κανόνων για την κατασκευή τηλεπικοινωνιακών δικτύων,
 • την ελάφρυνση της υποβολής εκθέσεων και του διοικητικού φόρτου για τους παρόχους υπηρεσιών,
 • αναθεώρηση των κανονισμών ποιότητας και προστασίας των καταναλωτών για τις υπηρεσίες επικοινωνιών, αναθεώρηση των προτύπων, διατύπωση ελάχιστων απαιτήσεων,
 • επανεξέταση του κανονισμού για τις επικοινωνίες για την καλύτερη στήριξη των στόχων πολιτικής που σχετίζονται με την ψηφιοποίηση, την ανταγωνιστικότητα μικρο- και μακροεπιπέδου,
 • επικαιροποίηση των εθνικών προτύπων για τα δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών,
 • τοποθέτηση των ψηφιακών δικτύων ως ζωτικής σημασίας υποδομής για το ευρύ κοινό.

Η ενθάρρυνση της ανάπτυξης δικτύων 5G θα απαιτήσει περαιτέρω πολλαπλές δράσεις:

 • ενίσχυση και επέκταση των δραστηριοτήτων του Συνασπισμού 5G,
 • τη δρομολόγηση στρατηγικών συμφωνιών μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών και της κυβέρνησης για την επιτάχυνση των τεχνολογικών εξελίξεων αιχμής σταθερής και κινητής τηλεφωνίας και σύγκλισης,
 • ανάπτυξη καθεστώτος στήριξης της Ε & Α & Κ σύμφωνα με την ανάπτυξη ψηφιακών υποδομών, ιδίως το 5G,
 • ανάπτυξη του Κέντρου Αριστείας του Πανεπιστημίου Széchenyi István 5G,
 • συμβολή στην κατασκευή των διαδρόμων 5G της ΕΕ,
 • προκαταρκτική ανάλυση της τεχνολογίας 6G.

Εθνικά και περιφερειακά χρηματοδοτικά μέσα για ευρυζωνικά δίκτυα

 • Τα δάνεια: Για την περίοδο 2014-2020, οι χρηματοδοτικοί πόροι από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Οικονομικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (EDIOP/GINOP) στηρίζουν την επέκταση των δημόσιων ευρυζωνικών δικτύων και την επέκταση των συνδέσεων υψηλής ταχύτητας. Τα εθνικά κονδύλια συμβάλλουν στην επέκταση των ευρυζωνικών δικτύων στη μη συγκλίνουσα περιοχή της Μέσης Ουγγαρίας.
 • Ταμεία των ΕΔΕΤ: Τα προγράμματα της περιόδου 2014-2020 εκτιμούν ότι οι επενδύσεις σε ευρυζωνικά δίκτυα υψηλής ταχύτητας NGA, με ταχύτητα 30 Mbps ή υψηλότερη, θα ανέλθουν σε 253 εκατ. ευρώ. Μέρος του προϋπολογισμού για την ευρυζωνικότητα θα δαπανηθεί μέσω χρηματοδοτικών μέσων.
 • Πρόγραμμα Superfast Internet (SZIP): Η πλειοψηφία των έργων ανέπτυξε FTTH (ίνα στο σπίτι), επιτρέποντας ταχύτητες Gigabit. Το SZIP, που χρηματοδοτείται από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ, προορίζεται να καλύψει σχεδόν 410.000 νοικοκυριά, με δίκτυα παροχής ευρυζωνικών υπηρεσιών διαδικτύου τουλάχιστον 30 Mbps έως το 2023. Για περιοχές που δεν είναι εμπορικά βιώσιμες, έχει θεσπιστεί καθεστώς κρατικών ενισχύσεων ύψους 250 εκατ. ευρώ για τη διασφάλιση της ανάπτυξης ευρυζωνικών συνδέσεων. Έως το τέλος του 2020, σχεδόν το ένα τέταρτο του εκατομμυρίου νοικοκυριών καλυπτόταν από ευρυζωνική σύνδεση τουλάχιστον 30 Mbps μέσω του SZIP.

Δεδομένα για την ανάπτυξη και τις τεχνολογίες ευρυζωνικών συνδέσεων στην Ουγγαρία

Για τα τελευταία δεδομένα σχετικά με την ευρυζωνική κάλυψη, τις συνδρομές και τις διεισδύσεις, την κάλυψη διαφορετικών ευρυζωνικών τεχνολογιών και κόστους, ελέγξτε τις εκθέσεις του πίνακα αποτελεσμάτων και τις εκθέσεις ανά χώρα του Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI).

Εκχωρήσεις ραδιοφάσματος για ασύρματες ευρυζωνικές συνδέσεις

Για λεπτομέρειες σχετικά με τις εναρμονισμένες εκχωρήσεις ραδιοφάσματος, συμβουλευτείτε το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο 5G.

Δημοσιεύσεις και έγγραφα Τύπου

Ελληνικά

Ουγγρικά

Στοιχεία επικοινωνίας

BCO Ουγγαρίας (εθνικό γραφείο ευρυζωνικών ικανοτήτων): Υπουργείο Τεχνολογίας και Βιομηχανίας, Υφυπουργός Πληροφορικής

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Iskola U. 13, Βουδαπέστη, 1011 Ουγγαρία Επικοινωνία μέσω email Τηλέφωνο: + 36 30 977 4707 Ιστοσελίδα

Εθνική Αρχή Μέσων Ενημέρωσης και Ενημέρωσης (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ostrom u. 23-25, 1015 Βουδαπέστη, Ουγγαρία Επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Τηλέφωνο: + 36 1 4577100 Δικτυακός τόπος

Τελευταια ΝΕΑ

Ο Επίτροπος Breton ζητεί περισσότερες ιδιωτικές επενδύσεις σε υποδομές συνδεσιμότητας

Σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης που πραγματοποιήθηκε χθες στις Βρυξέλλες, ο Επίτροπος Thierry Breton συζήτησε με ομάδα ιδιωτών επενδυτών τις κρίσιμες προκλήσεις της προσέλκυσης ιδιωτικών κεφαλαίων για τον μετασχηματισμό των σύγχρονων ψηφιακών υποδομών.

NEWS ARTICLE |
Επιλέχθηκαν 42 έργα για χρηματοδότηση από την ΕΕ ύψους έως 260 εκατ. EUR στο πλαίσιο των δεύτερων προσκλήσεων υποβολής προτάσεων του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» — Ψηφιακός τομέας

Τα έργα θα λάβουν χρηματοδότηση για την ανάπτυξη ασφαλών, προστατευμένων και βιώσιμων υποδομών 5G υψηλών επιδόσεων και ψηφιακών βασικών υποδομών, για συνολικό ποσό χρηματοδότησης έως 260 εκατ. EUR.

EVENT |
Μολδαβία και Ουκρανία: διασφάλιση βιώσιμης συνδεσιμότητας

Το δίκτυο αρμόδιων γραφείων ευρυζωνικότητας (BCO), εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι ευτυχής που φιλοξενεί ειδική διαδικτυακή συνεδρίαση BCO αφιερωμένη στη διασφάλιση βιώσιμης συνδεσιμότητας στη Μολδαβία και την Ουκρανία.

Σχετικό περιεχόμενο

Ευρύτερο πλαίσιο

Ευρυζωνική σύνδεση στις χώρες της ΕΕ

Βρείτε τις τρέχουσες πληροφορίες σχετικά με την ανάπτυξη ευρυζωνικών συνδέσεων σε κάθε χώρα, καθώς και τις εθνικές στρατηγικές και πολιτικές για την ανάπτυξη ευρυζωνικών συνδέσεων.

Βλ. επίσης

Ευρυζωνική σύνδεση στην Ισπανία

Η ψηφιακή συνδεσιμότητα και η ανάπτυξη 5G συγκαταλέγονται στις δέκα στρατηγικές προτεραιότητες του θεματολογίου της Ισπανίας για το ψηφιακό 2025.

Ευρυζωνική σύνδεση στη Σλοβακία

Η Σλοβακία έχει θέσει ως μακροπρόθεσμο στόχο την παροχή σε όλα τα νοικοκυριά πρόσβασης σε εξαιρετικά γρήγορο διαδίκτυο έως το 2030.

Ευρυζωνική σύνδεση στη Ρουμανία

Το σχέδιο ευρυζωνικής σύνδεσης της Ρουμανίας επικεντρώνεται στη δημιουργία ενός εθνικού ευρυζωνικού δικτύου ως πρώτο βήμα προς την επίτευξη των στόχων συνδεσιμότητας της ΕΕ.

Ευρυζωνική σύνδεση στην Πορτογαλία

Η Ατζέντα Πορτογαλίας Ψηφιακή στοχεύει στην ανάπτυξη μιας ψηφιακής υποδομής που επιτρέπει στους πολίτες να επωφεληθούν από τις νέες ευκαιρίες που προσφέρουν οι τεχνολογίες.

Ευρυζωνική σύνδεση στην Ολλανδία

Όλα τα νοικοκυριά στις Κάτω Χώρες θα πρέπει να έχουν την ευκαιρία να έχουν πρόσβαση σε ευρυζωνικά δίκτυα τουλάχιστον 100 Mbps και η συντριπτική πλειονότητα θα πρέπει να επωφεληθεί από 1 Gbps έως το 2023.

Ευρυζωνική σύνδεση στο Λουξεμβούργο

Η ανάπτυξη μιας επικοινωνιακής υποδομής με στόχο την ευρυζωνική πρόσβαση gigabit σε ολόκληρη τη χώρα αποτελεί μία από τις προτεραιότητες του κυβερνητικού προγράμματος του Λουξεμβούργου.

Ευρυζωνική σύνδεση στη Λιθουανία

Η Λιθουανία έχει ως στόχο να παράσχει 100 Mbps έως το 2027 στις αγροτικές περιοχές, υποστηρίζοντας επίσης τους στόχους της κοινωνίας των Gigabit για το 2025.

Ευρυζωνική σύνδεση στη Λετονία

Η Λετονία υποστηρίζει τους στόχους της κοινωνίας των Gigabit και στοχεύει σε 100 Mbps, αναβαθμίσιμα σε gigabit, για αστικές και αγροτικές περιοχές, καθώς και κάλυψη 5G για όλες τις μεγάλες αστικές περιοχές.

Ευρυζωνική σύνδεση στην Ιταλία

Η ιταλική στρατηγική για την υπερευρυζωνική προς την κοινωνία των Gigabit στοχεύει στην παροχή συνδεσιμότητας gigabit σε όλους έως το 2026.

Ευρυζωνική σύνδεση στην Ιρλανδία

Το εθνικό ευρυζωνικό σχέδιο για την Ιρλανδία προβλέπει ότι έως το 2026 όλες οι εγκαταστάσεις στην Ιρλανδία θα έχουν πρόσβαση σε ευρυζωνικές συνδέσεις υψηλής ταχύτητας.

Broadband - Ελλάδα

Το Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020-2025 αναδεικνύει τη συνδεσιμότητα ως έναν από τους πέντε στρατηγικούς άξονες και αναγνωρίζει τους στόχους του Gigabit Society 2025.

Ευρυζωνική σύνδεση στη Γερμανία

Η συμφωνία συνασπισμού του 2021, η ψηφιακή στρατηγική και η στρατηγική Gigabit 2022 της γερμανικής ομοσπονδιακής κυβέρνησης δίνουν προτεραιότητα στην πανεθνική προμήθεια δικτύων FTTH και 5G.

Ευρυζωνική σύνδεση στη Γαλλία

Το εθνικό ευρυζωνικό πρόγραμμα France Très Haut Débit θέτει ως στόχο ταχείας ευρυζωνικής πρόσβασης για όλα τα νοικοκυριά έως το 2022 και οπτικών ινών για όλους έως το 2025.

Ευρυζωνική σύνδεση στη Φινλανδία

Οι φινλανδικές αρχές τάσσονται υπέρ της ανάπτυξης δικτύων οπτικών ινών με γνώμονα τον ανταγωνισμό, επικουρούμενη από δημόσιους πόρους για υποεξυπηρετούμενες περιοχές και συμβουλές για τους τοπικούς δήμους σχετικά με τον τρόπο ανάπτυξης ευρυζωνικών δικτύων.

Ευρυζωνική σύνδεση στην Εσθονία

Η Εσθονία έχει καθιερώσει βασική ευρυζωνική κάλυψη σε ολόκληρη τη χώρα. Το ψηφιακό θεματολόγιο της Εσθονίας θέτει φιλόδοξους στόχους για το 2030.

Ευρυζωνική σύνδεση στη Δανία

Ορισμένες πολιτικές πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην πανεθνική σταθερή και κινητή ευρυζωνική κάλυψη υποστηρίζουν τους δανικούς ευρυζωνικούς στόχους. Η κυβέρνηση εργάζεται για να καταστεί η Δανία πρωτοπόρος στον ψηφιακό τομέα, δημιουργώντας ένα θεμέλιο για τις δανικές επιχειρήσεις...

Ευρυζωνική σύνδεση στην Τσεχική Δημοκρατία

Το εθνικό σχέδιο για την ανάπτυξη δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας, που εγκρίθηκε τον Μάρτιο του 2021, καθορίζει τη στρατηγική προσέγγιση της Τσεχικής Δημοκρατίας όσον αφορά την κατασκευή του VHCN.

Ευρυζωνική σύνδεση στην Κύπρο

Το σχέδιο ευρυζωνικής σύνδεσης της Κύπρου θέτει στρατηγικούς στόχους για την περίοδο 2021-2025 και περιλαμβάνει νομοθετικές και κανονιστικές παρεμβάσεις, καθώς και πρακτική υποστήριξη για την ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών.

Ευρυζωνική σύνδεση στην Κροατία

Το κροατικό εθνικό σχέδιο για την ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων 2021-2027 ανταποκρίνεται στους στόχους της ευρωπαϊκής κοινωνίας των Gigabit για το 2025 και εν μέρει στους ψηφιακούς στόχους για το 2030.

Ευρυζωνική σύνδεση στη Βουλγαρία

Το εθνικό σχέδιο ευρυζωνικών υποδομών για την πρόσβαση νέας γενιάς «Συνδεδεμένη Βουλγαρία» και η πολιτική για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες επικαιροποιήθηκαν και εγκρίθηκαν τον Αύγουστο του 2020.

Ευρυζωνική σύνδεση στο Βέλγιο

Η στρατηγική ευρυζωνικών συνδέσεων του Βελγίου ενσωματώνεται σε μια ευρύτερη στρατηγική πολιτικής Digital Belgium. Στόχος του εθνικού σχεδίου για τις σταθερές και κινητές ευρυζωνικές συνδέσεις είναι η εξάλειψη των υπόλοιπων λευκών περιοχών όπου οι υπηρεσίες υψηλής ταχύτητας δεν...

Ευρυζωνική σύνδεση στην Αυστρία

Η ευρυζωνική στρατηγική της Αυστρίας επικεντρώνεται στην παροχή συνδέσεων Gigabit (σταθερών και κινητών) σε εθνικό επίπεδο έως το 2030.