Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Ευρυζωνική σύνδεση: Επενδυτικά μοντέλα

Τα επενδυτικά μοντέλα παρουσιάζουν ενδιαφέρουσες ευκαιρίες συμμετοχής για μια δημόσια αρχή που συμμετέχει στην περιφερειακή ευρυζωνική ανάπτυξη.

Χαμηλού κόστους δίκτυο FTTH για την αναζωογόνηση της κοιλάδας Aller στην Ισπανία

fix-empty

Η επιλογή ενός μοντέλου είναι μια πολιτική απόφαση που βασίζεται στην πολιτιστική και κοινωνικοοικονομική κατάσταση, στο επίπεδο φιλοδοξίας της δημόσιας αρχής και στους μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους περιφερειακής ανάπτυξης. Πρέπει να γίνει μια θεμελιώδης επιλογή όσον αφορά το επίπεδο δέσμευσης και το ρόλο της δημόσιας αρχής έναντι της αγοράς, των πολιτών και των επιχειρήσεων της περιοχής.

Μπορούν να προσδιοριστούν τέσσερα επενδυτικά μοντέλα:

  • Μοντέλο άμεσων επενδύσεων (επίσης γνωστό ως δημόσιο μοντέλο δημοτικού δικτύου ή δημόσιο DBO)
  • Μοντέλο παραχώρησης (επίσης γνωστό ως μοντέλο έμμεσης επένδυσης, μοντέλο ιδιωτικού δημοτικού δικτύου ή δημόσια εξωτερική ανάθεση)·
  • Κοινοτικό μοντέλο στήριξης (γνωστό και ως μοντέλο κοινοτικής ευρυζωνικής σύνδεσης υπό την ηγεσία της κοινότητας)·
  • Μοντέλο επιδότησης φορέα εκμετάλλευσης (επίσης γνωστό ως χρηματοδότηση με κενό ή ιδιωτικός DBO).

Μοντέλο άμεσων επενδύσεων: το δημόσιο μοντέλο δημοτικού δικτύου (δημόσιο DBO)

Σε αυτό το μοντέλο, η δημόσια αρχή δημιουργεί ένα ευρυζωνικό δίκτυο στον δήμο, την κομητεία ή την περιφέρεια (το DBO αναφέρεται ως σχεδιασμός, κατασκευή και λειτουργία). Η ανάπτυξη διεξάγεται και ελέγχεται άμεσα από τη δημόσια αρχή. Για τον σκοπό αυτό, μια νεοσυσταθείσα εταιρεία ή ένα ειδικό τμήμα στο πλαίσιο υφιστάμενης χρησιμότητας αναπτύσσει το δίκτυο απευθείας ή μέσω τυποποιημένης προμήθειας στην αγορά. Η δημόσια αρχή διατηρεί την κυριότητα του δικτύου και διαχειρίζεται τη λειτουργία και τη συντήρηση. Στη συνέχεια, το δίκτυο διατίθεται γενικά σε όλους τους παράγοντες της αγοράς (δίκτυο ανοικτής πρόσβασης). Η δημόσια αρχή ή η εταιρεία ειδικού σκοπού χρειάζεται σημαντική δέσμευση και φέρει όλους τους οικονομικούς κινδύνους της λειτουργίας, αλλά διατηρεί επίσης τον πλήρη έλεγχο του σχεδιασμού και του τρόπου χρήσης του δικτύου.

Πρότυπο παραχώρησης: το μοντέλο του δημοτικού δικτύου ιδιωτικής λειτουργίας

Στο μοντέλο αυτό, η δημόσια αρχή αναθέτει την κατασκευή και τη λειτουργία ευρυζωνικού δικτύου στον δήμο, την κομητεία ή την περιφέρεια από έναν ιδιωτικό φορέα (που αναφέρεται επίσης ως μοντέλο δημόσιας εξωτερικής ανάθεσης ή παραχώρησης), ο οποίος λαμβάνει άδεια λειτουργίας του δικτύου για μεγάλο χρονικό διάστημα, συνήθως είκοσι έως τριάντα έτη.

Η συμβεβλημένη ιδιωτική επιχείρηση δημιουργεί γενικά ένα ανοικτό, ουδέτερο ως προς τους φορείς εκμετάλλευσης δίκτυο, στο οποίο οι ανταγωνιστικοί πάροχοι υπηρεσιών μπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε όλους τους τελικούς χρήστες. Η δημόσια αρχή διατηρεί την κυριότητα της παθητικής υποδομής. Ως ιδιοκτήτης δικτύου, η δημόσια αρχή ασκεί μεγάλη επιρροή στη διαδικασία σχεδιασμού και παροχής υπηρεσιών.

Προκειμένου να διασφαλιστούν δίκαιοι και αμερόληπτοι όροι για όλους τους παρόχους υπηρεσιών, η ιδιωτική επιχείρηση που κατασκευάζει και εκμεταλλεύεται το δίκτυο θα πρέπει, στην ιδανική περίπτωση, να αποκλειστεί από την παροχή των δικών της υπηρεσιών. Ωστόσο, αυτό δεν συμβαίνει πάντα, κυρίως λόγω της έλλειψης παρόχων δικτύων με ουδέτερους φορείς εκμετάλλευσης και ανεξάρτητων παρόχων υπηρεσιών σε ορισμένα κράτη μέλη, καθώς και λόγω της περιορισμένης ευαισθητοποίησης σχετικά με τη δυνατότητα αυτή.

Η συμβεβλημένη επιχείρηση δεσμεύει την επένδυση και αναλαμβάνει όλα τα έσοδα αλλά και τους επιχειρηματικούς κινδύνους για όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Κατά τη λήξη της σύμβασης, η υποδομή δικτύου παραμένει στη δημόσια αρχή, η οποία μπορεί στη συνέχεια να αποφασίσει να ανανεώσει τη σύμβαση, να υπογράψει σύμβαση με άλλη εταιρεία ή ακόμη και να αλλάξει εντελώς τη συμμετοχή της και να υιοθετήσει ένα δημόσιο μοντέλο δημοτικού δικτύου.

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Σε αυτό το μοντέλο, η ευρυζωνική επένδυση πραγματοποιείται ως ιδιωτική πρωτοβουλία από τους κατοίκους της περιοχής (προσέγγιση από τη βάση προς την κορυφή). Τα έργα αυτά ήταν γενικά πολύ επιτυχημένα όσον αφορά την προώθηση του ποσοστού απορρόφησης από τους τελικούς χρήστες και τη δημιουργία οικονομικά βιώσιμων περιπτώσεων. Ο βαθμός ανταγωνισμού ποικίλλει μεταξύ των έργων που χρησιμοποιούν ένα επιχειρηματικό μοντέλο ανοικτού δικτύου με καλά επίπεδα ανταγωνισμού σε άλλα που ενεργούν ως κάθετα ολοκληρωμένοι φορείς εκμετάλλευσης ή παρέχουν υπηρεσίες από έναν φορέα εκμετάλλευσης επί σειρά ετών.

Η δημόσια αρχή μπορεί να στηρίξει τη συγχρηματοδότηση και τη χορήγηση, ρύθμιση και συντονισμό με άλλες εγκαταστάσεις υποδομής και πρόσβαση σε δημόσιες υποδομές και σημεία παρουσίας για την παροχή συνδέσεων οπισθόζευξης. Οι δημόσιες αρχές μπορούν επίσης να συμβάλουν στη δημιουργία δίκαιων όρων για όλους τους φορείς εκμετάλλευσης που αναζητούν πρόσβαση στην υποδομή.

Μοντέλο επιδότησης φορέα εκμετάλλευσης (χρηματοδότηση χάσματος ή ιδιωτικός DBO)

Στο μοντέλο αυτό, η δημόσια αρχή δεν συμμετέχει άμεσα στα έργα ευρυζωνικής εγκατάστασης της περιφέρειας, αλλά επιδοτεί έναν παράγοντα της αγοράς για την αναβάθμιση της δικής της υποδομής. Οι κατεστημένοι φορείς εκμετάλλευσης τηλεπικοινωνιών και οι μεγάλοι εναλλακτικοί πάροχοι κατέχουν συνήθως την παθητική υποδομή, τον ενεργό εξοπλισμό και παρέχουν υπηρεσίες στους τελικούς χρήστες σε ένα κάθετα ολοκληρωμένο μοντέλο.

Η δημόσια αρχή χρηματοδοτεί το χάσμα μεταξύ του τι είναι εμπορικά βιώσιμο και της κάλυψης που επιδιώκει να επιτύχει η δημόσια αρχή. Η χρηματοδότηση προσφέρεται ως επιχορήγηση σε έναν ή περισσότερους ιδιωτικούς φορείς.

Τα πλεονεκτήματα αυτού του μοντέλου βρίσκονται σε συγκριτικά απλές συμβατικές ρυθμίσεις, στη δυνατότητα σχετικά ταχείας ανάπτυξης και στην αντιστάθμιση των κινδύνων για τον αποδέκτη/φορέα της επιχορήγησης. Ωστόσο, οι δημόσιες αρχές δεν θα λαμβάνουν οικονομικές ανταμοιβές, αλλά αντίθετα θα πρέπει να αντιμετωπίζουν υψηλότερο αίτημα χρηματοδότησης για κάθε νέα φάση εγκατάστασης, οδηγώντας έτσι σε υψηλότερες επενδύσεις από τις προβλεπόμενες.

Επιλέγοντας το μοντέλο

Τα ερωτήματα που θα πρέπει να απαντήσει μια δημόσια αρχή πριν από την επιλογή ενός επενδυτικού μοντέλου είναι τα εξής:

  • Πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε μια μηχανή που θα εξασφαλίζει μελλοντικές επενδύσεις σε υποδομές πέρα από το άμεσο έργο και τη διαθέσιμη χρηματοδότηση;
  • Υπάρχουν οφέλη όσον αφορά τη διατήρηση του ελέγχου και της κυριότητας της παθητικής υποδομής και τον καθορισμό των προτεραιοτήτων ανάπτυξης;
  • Θα ήταν προτιμότερο να διατηρήσουμε την ιδιοκτησία της υποδομής, αλλά να αφήσουμε έναν φορέα εκμετάλλευσης να καθορίσει και να εκτελέσει την ανάπτυξη;
  • Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα για τη συμμετοχή κάθετα ολοκληρωμένων φορέων εκμετάλλευσης (incumbents και άλλων) για την αναβάθμιση ή την επέκταση του δικτύου;
  • Διακρίνουμε επίσης περιθώρια στήριξης των τοπικών πρωτοβουλιών πολιτών από τη βάση προς την κορυφή;
  • Δεδομένων των επιτόπιων κοινωνικοοικονομικών συνθηκών, ποιο επίπεδο ανταγωνισμού απαιτείται για να διευκολυνθεί η διείσδυση υψηλής ποιότητας και οικονομικά προσιτών υπηρεσιών;

Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον Οδηγό Ευρυζωνικών Επενδύσεων.

Τελευταια ΝΕΑ

PRESS RELEASE |
Η Επιτροπή παρουσιάζει νέες πρωτοβουλίες για τις ψηφιακές υποδομές του αύριο

Η Επιτροπή παρουσίασε ένα σύνολο πιθανών δράσεων για την προώθηση της καινοτομίας, της ασφάλειας και της ανθεκτικότητας των ψηφιακών υποδομών. Η μελλοντική ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας εξαρτάται από αυτές τις προηγμένες υποδομές και υπηρεσίες ψηφιακών δικτύων, δεδομένου ότι η ταχεία, ασφαλής και ευρεία συνδεσιμότητα είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη των τεχνολογιών που θα μας φέρουν στον αύριο κόσμο: τηλεϊατρική, αυτοματοποιημένη οδήγηση, προγνωστική συντήρηση κτιρίων ή γεωργία ακριβείας.

PRESS RELEASE |
Η τελευταία αξιολόγηση της ΕΕ σχετικά με την κυβερνοασφάλεια των επικοινωνιακών υποδομών διατυπώνει συστάσεις για τον μετριασμό των κινδύνων

Τα κράτη μέλη της ΕΕ, με την υποστήριξη της Επιτροπής και του ENISA (του Οργανισμού της ΕΕ για την Κυβερνοασφάλεια), υπέβαλαν έκθεση σχετικά με την κυβερνοασφάλεια και την ανθεκτικότητα των υποδομών και δικτύων επικοινωνιών της ΕΕ.

PRESS RELEASE |
Η Επιτροπή χαιρετίζει τα νέα μέτρα για την ενίσχυση της ανάπτυξης των δικτύων gigabit

Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την πράξη για τις υποδομές Gigabit, την οποία πρότεινε η Επιτροπή στις 23 Φεβρουαρίου 2023. Η συμφωνία συνάπτεται ταυτόχρονα με την έκδοση της σύστασης για την κανονιστική προώθηση της συνδεσιμότητας gigabit (σύσταση Gigabit).

PRESS RELEASE |
Πάνω από 250 εκατ. ευρώ για τη στήριξη της ασφαλούς συνδεσιμότητας σε ολόκληρη την ΕΕ στο πλαίσιο του προγράμματος CEF — Ψηφιακός τομέας

Η Επιτροπή έχει υπογράψει συμφωνίες επιχορήγησης με 37 έργα που επιλέχθηκαν στο πλαίσιο της δεύτερης δέσμης προσκλήσεων υποβολής προτάσεων για το ψηφιακό σκέλος του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF Digital).

Σχετικό περιεχόμενο

Ευρύτερο πλαίσιο

Σχεδιασμός ευρυζωνικών έργων

Το τμήμα ευρυζωνικού σχεδιασμού βοηθά τους δήμους και άλλους φορείς στον σχεδιασμό επιτυχημένων έργων ευρυζωνικής ανάπτυξης.

Βλ. επίσης

Ευρυζωνική σύνδεση: Δημόσια και ιδιωτικά ταμεία που χρηματοδοτούν την ανάπτυξη ευρυζωνικών συνδέσεων

Οι επενδυτικές προσπάθειες για τη χρηματοδότηση δικτύων δημόσιου-ιδιωτικού και ιδιωτικού τομέα καταβάλλονται σε συνεργασία μεταξύ ιδιωτικών φορέων που κατέχουν υφιστάμενες υποδομές και δημόσιων αρχών.

Ευρυζωνική σύνδεση: Μοντέλα μεταφορέων

Οι δήμοι, οι δημοτικές εταιρείες, οι κοινοπραξίες και οι ιδιωτικές εταιρείες μπορούν να συμμετέχουν σε ένα, δύο ή και τα τρία στάδια της ευρυζωνικής ανάπτυξης.

Ευρυζωνική σύνδεση: Ορισμός σχεδίου

Το κλειδί για την επιτυχή περιφερειακή ευρυζωνική ανάπτυξη είναι ένα πολιτικά υποστηριζόμενο σχέδιο σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο, το οποίο συνδυάζει στόχους με συγκεκριμένες ανάγκες και ενδιαφερόμενους φορείς.

Ευρυζωνική σύνδεση: Σχέδιο δράσης

Το σχέδιο δράσης περιγράφει λεπτομερώς το κόστος, τα ενδιαφερόμενα μέρη, τις δραστηριότητες, τον συντονισμό και την παρακολούθηση που εμπλέκονται στην εφαρμογή της στρατηγικής για τις ευρυζωνικές συνδέσεις.

Ευρυζωνική σύνδεση: ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

Οι κρατικές ενισχύσεις για ευρυζωνικές υπηρεσίες ενδέχεται να είναι αναγκαίες σε ορισμένες περιοχές όπου η αγορά δεν παρέχει τις απαραίτητες επενδύσεις σε υποδομές.

Ευρυζωνική σύνδεση: Δίκτυο και τοπολογία

Ένα ευρυζωνικό δίκτυο αποτελείται από γεωγραφικά μέρη. Η τοπολογία ενός δικτύου περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο συνδέονται τα διάφορα μέρη ενός δικτύου. Οι πιο σχετικές τοπολογίες για τα δίκτυα ραχοκοκαλιάς και περιοχής είναι οι τοπολογίες των δέντρων, οι τοπολογίες δακτυλίων...

Ευρυζωνική σύνδεση: επίπεδα δικτύου και επιχειρηματικοί ρόλοι

Προκειμένου να κατανοηθούν οι ρόλοι που μπορούν να αναλάβουν οι δημόσιες διοικήσεις, είναι χρήσιμο να δούμε τα διάφορα επίπεδα που απαρτίζουν ένα ευρυζωνικό δίκτυο, καθώς και τους κύριους επιχειρηματικούς ρόλους.

Ευρυζωνική σύνδεση: ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Τα ευρυζωνικά δίκτυα απαιτούν διαφορετικούς τύπους υποδομών με βάση διαφορετικές υλικοτεχνικές, οικονομικές ή δημογραφικές συνθήκες. Χρησιμοποιήστε τις ερωτήσεις για να βοηθήσετε στην επιλογή.