Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Ευρυζωνική σύνδεση: Ορισμός σχεδίου

Το κλειδί για την επιτυχή περιφερειακή ευρυζωνική ανάπτυξη είναι ένα πολιτικά υποστηριζόμενο σχέδιο σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο, το οποίο συνδυάζει στόχους με συγκεκριμένες ανάγκες και ενδιαφερόμενους φορείς.

Η συνδεσιμότητα ως παράγοντας διευκόλυνσης για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις

fix-empty

Οι εθνικοί και περιφερειακοί φορείς χάραξης πολιτικής καλούνται να σχεδιάσουν επενδύσεις για την υποστήριξη των κύριων στόχων της περιφερειακής πολιτικής ή της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης. Ως εκ τούτου, ένα ευρυζωνικό σχέδιο θα πρέπει να υποστηρίζεται πολιτικά και να συνάδει με τους στόχους της περιφερειακής πολιτικής.

Ο σχεδιασμός ευρυζωνικών συνδέσεων περιλαμβάνει εκτιμήσεις σχετικά με τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη σε διάφορους τομείς (π.χ. υγεία, εκπαίδευση και διοίκηση), υπηρεσίες ισότιμης πρόσβασης, καινοτόμα κίνητρα και οφέλη των πολιτών από τις ψηφιακές υπηρεσίες. Επιπλέον, η συνδεσιμότητα υψηλής ταχύτητας έχει αντίκτυπο σε άλλα θεματολόγια πολιτικής, π.χ. έξυπνες πόλεις, τηλεϊατρική, εκπαίδευση και έξυπνα ενεργειακά δίκτυα. Για την κατάρτιση του ευρυζωνικού σας σχεδίου, πρέπει να εξετάσετε:

 • τους στόχους περιφερειακής κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης κατά τις επόμενες δύο δεκαετίες·
 • την αναμενόμενη συμβολή των ευρυζωνικών συνδέσεων υψηλής ταχύτητας για την επίτευξη αυτών των στόχων·
 • τη ζήτηση ψηφιακών υπηρεσιών που βασίζονται στη συνδεσιμότητα υψηλής ταχύτητας·
 • τα προβλήματα που πρέπει να ξεπεραστούν για τη διευκόλυνση της ευρυζωνικής χρήσης·
 • τα οφέλη της ευρυζωνικότητας για τους κατοίκους της περιοχής και την κοινωνία γενικότερα.

Στήριξη για την κατάρτιση του σχεδίου ευρυζωνικής σύνδεσης — συγκέντρωση και συνένωση με άλλους δήμους και περιφέρειες

Η ευρυζωνική ανάπτυξη απαιτεί λεπτομερή τεχνική και νομική εμπειρογνωμοσύνη, η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με μεγάλη προσπάθεια σε μεμονωμένους δήμους και περιφέρειες. Ως εκ τούτου, είναι ζωτικής σημασίας να συγκεντρωθούν ενιαία συμφέροντα και να ξεπεραστούν οι μικρής κλίμακας δομές. Ως εκ τούτου, η συνεργασία με τους γείτονες σε όλα τα σύνορα των δήμων, των επαρχιών, των κομητειών και των χωρών στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ευρυζωνικών συνδέσεων έχει καθοριστικά οφέλη:

 • επιτυγχάνονται οικονομίες κλίμακας·
 • η συμβατική ισχύς αποκτάται καθώς μιλάτε με μία φωνή ως ενιαίο σημείο επαφής·
 • η ολοκληρωμένη υποδομή διευκολύνει την εκμίσθωση οπτικών ινών (μπορούν να προσφερθούν μακρές συνεχείς συνδέσεις αντί για μικρά μη συνδεδεμένα τμήματα), αυξάνοντας έτσι το δυναμικό εσόδων·
 • θα επιτευχθεί υψηλής ποιότητας διαδίκτυο σε προσιτές τιμές·
 • ανταλλαγή γνώσεων στους τομείς της τεχνολογίας και των νομικών προϋποθέσεων·
 • χρήση συνεργειών όσον αφορά τον σχεδιασμό, τη χρηματοδότηση, την ανάπτυξη, τη χρηματοδοτική μίσθωση και τη λειτουργία του δικτύου·
 • η αμοιβαία χρήση της συμβουλευτικής υποστήριξης από αμερόληπτους εμπειρογνώμονες συμβάλλει στην επιτυχία των έργων μεγάλης κλίμακας.

Προσδιορισμός των επενδυτικών αναγκών

Το ευρυζωνικό σας σχέδιο θα πρέπει να περιλαμβάνει ανάλυση της αγοράς και της υποδομής της ευρυζωνικής κατάστασης της περιφέρειάς σας, προκειμένου να εντοπιστούν οι περιοχές παρέμβασης και να προσδιοριστεί το πιθανό κόστος. Τα βασικά ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν περιλαμβάνουν:

 • την ανάλυση των κοινωνικοοικονομικών και δημογραφικών χαρακτηριστικών της επικράτειας·
 • δημόσιες υπηρεσίες προς παροχή (αποκλειστικά) επιγραμμικών υπηρεσιών κατά τα προσεχή 5 έως 15 έτη·
 • την τρέχουσα κάλυψη, την ποιότητα και την τιμή της ευρυζωνικής πρόσβασης·
 • επίτευξη ευρυζωνικής κάλυψης NGN στην περιοχή, εάν δεν υπάρξει παρέμβαση·
 • ανταγωνισμός για ευρυζωνικές υπηρεσίες στην περιοχή·
 • ο συνδυασμός δημόσιων και άλλων υποδομών κοινής ωφέλειας·
 • τοπογραφικές ιδιαιτερότητες που αυξάνουν το κόστος ή καθορίζουν την τεχνολογία, όπως οι τόποι φυσικής προστασίας ή οι ιδιαίτερα ευαίσθητες περιοχές στο κέντρο της πόλης·
 • ο ρόλος των τοπικών κοινοτήτων και των πρωτοβουλιών από τη βάση προς την κορυφή στη συμβολή στις επενδύσεις.

Καθορισμός των στόχων

Το ευρυζωνικό σχέδιο θα πρέπει να καθορίζει συγκεκριμένους στόχους για την ευρυζωνική κάλυψη και την επίτευξη υψηλότερης ποιότητας ζωής στην περιοχή, π.χ.:

 • ποσοστό του πληθυσμού/νοικοκυριών με πρόσβαση σε ευρυζωνικές συνδέσεις υψηλής ταχύτητας κατά τα έτη 2025 και 2030·
 • ποιότητα της απαιτούμενης υποδομής κατά τα επόμενα 5 έως 15 έτη·
 • αναβάθμιση της νέας υποδομής μέσα στα επόμενα 10 με 20 χρόνια.

Προσδιορισμός των ενδιαφερόμενων μερών και καθιέρωση συνεργασίας

Ένα ευρυζωνικό σχέδιο που δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες και κίνητρα για τη συμμετοχή ορισμένων ενδιαφερόμενων μερών στο έργο θα είναι σε θέση να αξιοποιήσει καλύτερα τους πόρους, τις ικανότητες και τα περιουσιακά στοιχεία που υπάρχουν στην περιοχή και τελικά θα έχει μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας.

Τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη είναι:

 • χρηματοδοτικοί και θεσμικοί εταίροι·
 • φορείς εκμετάλλευσης δικτύων και πάροχοι υπηρεσιών (ενδιαφέρονται να πωλούν υπηρεσίες μέσω του δικτύου)·
 • ενώσεις πολιτών, τοπικές επιχειρήσεις, εταιρείες στέγασης·
 • άλλες εταιρείες που κατέχουν υποδομές (ιδίως οπτικές ίνες ή συνδέσεις τελευταίου μιλίου με τον τελικό χρήστη)·
 • άλλες εταιρείες τηλεπικοινωνιών που επιθυμούν να εκμισθώσουν σκοτεινές ίνες, π.χ. φορείς εκμετάλλευσης 4G/5G/6G·
 • φορείς εκμετάλλευσης καλωδιακής τηλεόρασης, πάροχοι υπηρεσιών και κάθε άλλος φορέας που χρειάζεται οπισθόζευξη·
 • μη τηλεπικοινωνιακές εταιρείες που επιθυμούν να μισθώσουν σκοτεινές ίνες για τις δικές τους ανάγκες·
 • τα ενδιαφερόμενα μέρη παρέχουν κοινωνικό όφελος μέσω προηγμένων κοινωνικών υπηρεσιών ΤΠΕ, αλλά και επιδεικνύουν τους μεγαλύτερους δυνητικούς πελάτες του νέου ευρυζωνικού δικτύου (π.χ. νοσοκομεία, σχολεία, εταιρείες ευγηρίας και κοινωνικής στέγασης, αστυνομία, ασφάλεια, στρατιωτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κ.λπ.)·
 • ενδιαφερόμενα μέρη με άμεση πρόσβαση σε ιδιώτες τελικούς χρήστες (π.χ. ιδιοκτησία ή ενώσεις)·
 • θεσμικά ενδιαφερόμενα μέρη για τη ρύθμιση και τη στήριξη (π.χ. διοικητικοί υπάλληλοι, δήμοι, εθνικές και ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, εθνικές ρυθμιστικές αρχές τηλεπικοινωνιών, ρυθμιστικές αρχές της ΕΕ και φορείς επιχορήγησης).

Έχοντας λάβει υπόψη τη συνολική κοινωνικοοικονομική εικόνα, την παροχή ευρυζωνικών συνδέσεων και το πλαίσιο πολιτικής για την περιφέρειά σας, πρέπει να κάνετε 4 βασικές στρατηγικές επιλογές σχετικά με: υποδομές και τεχνολογία, επενδυτικό μοντέλο, επιχειρηματικό μοντέλο και χρηματοδότηση. Το τελευταίο βήμα θα ήταν η εκπόνηση ενός συγκεκριμένου σχεδίου δράσης.

Για περισσότερες λεπτομέρειες και παραδείγματα, ανατρέξτε στον Οδηγό Ευρυζωνικών Επενδύσεων.

Τελευταια ΝΕΑ

PRESS RELEASE |
Πάνω από 240 εκατ. ευρώ για την περαιτέρω στήριξη των υποδομών ψηφιακής συνδεσιμότητας

Η Επιτροπή έχει προκηρύξει μια τρίτη σειρά προσκλήσεων υποβολής προτάσεων αξίας άνω των 240 εκατ. EUR στο πλαίσιο του ψηφιακού σκέλους του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΜΣΕ) για την ενίσχυση της ανάπτυξης υπερταχέων, ασφαλών και βιώσιμων ψηφιακών υποδομών.

PRESS RELEASE |
Η διαβούλευση για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες αναδεικνύει την ανάγκη για αξιόπιστες και ανθεκτικές υποδομές συνδεσιμότητας

Η Επιτροπή δημοσίευσε τη σύνοψη των αποτελεσμάτων της διερευνητικής διαβούλευσης για το μέλλον του τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και τις μη εμπιστευτικές εκδοχές των απαντήσεων που ελήφθησαν.

PRESS RELEASE |
Οι κανόνες της ΕΕ για τις κλήσεις εντός της ΕΕ προστατεύουν αποτελεσματικά τους πολίτες από τις υπερβολικές τιμές

Τόσο η έκθεση αξιολόγησης της Επιτροπής όσο και τα αποτελέσματα έρευνας του Ευρωβαρόμετρου σχετικά με τον αντίκτυπο των κανόνων που διασφαλίζουν οικονομικά προσιτές ενδοενωσιακές επικοινωνίες δείχνουν ότι οι κανόνες της ΕΕ έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικοί: από το 2019, οι Ευρωπαίοι απολαμβάνουν χαμηλότερες τιμές λιανικής για κλήσεις που προέρχονται από ένα κράτος μέλος και καταλήγουν σε άλλα κράτη μέλη.

PRESS RELEASE |
Η Επιτροπή παρουσιάζει νέες πρωτοβουλίες, με την πρόταση για την υποδομή Gigabit

Στις 23 Φεβρουαρίου, η Επιτροπή παρουσίασε σειρά δράσεων με στόχο να καταστεί η συνδεσιμότητα Gigabit διαθέσιμη σε όλους τους πολίτες και τις επιχειρήσεις σε ολόκληρη την ΕΕ έως το 2030.

Σχετικό περιεχόμενο

Ευρύτερο πλαίσιο

Σχεδιασμός ευρυζωνικών έργων

Το τμήμα ευρυζωνικού σχεδιασμού βοηθά τους δήμους και άλλους φορείς στον σχεδιασμό επιτυχημένων έργων ευρυζωνικής ανάπτυξης.

Βλ. επίσης

Ευρυζωνική σύνδεση: Δημόσια και ιδιωτικά ταμεία που χρηματοδοτούν την ανάπτυξη ευρυζωνικών συνδέσεων

Οι επενδυτικές προσπάθειες για τη χρηματοδότηση δικτύων δημόσιου-ιδιωτικού και ιδιωτικού τομέα καταβάλλονται σε συνεργασία μεταξύ ιδιωτικών φορέων που κατέχουν υφιστάμενες υποδομές και δημόσιων αρχών.

Ευρυζωνική σύνδεση: Μοντέλα μεταφορέων

Οι δήμοι, οι δημοτικές εταιρείες, οι κοινοπραξίες και οι ιδιωτικές εταιρείες μπορούν να συμμετέχουν σε ένα, δύο ή και τα τρία στάδια της ευρυζωνικής ανάπτυξης.

Ευρυζωνική σύνδεση: Σχέδιο δράσης

Το σχέδιο δράσης περιγράφει λεπτομερώς το κόστος, τα ενδιαφερόμενα μέρη, τις δραστηριότητες, τον συντονισμό και την παρακολούθηση που εμπλέκονται στην εφαρμογή της στρατηγικής για τις ευρυζωνικές συνδέσεις.

Ευρυζωνική σύνδεση: ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

Οι κρατικές ενισχύσεις για ευρυζωνικές υπηρεσίες ενδέχεται να είναι αναγκαίες σε ορισμένες περιοχές όπου η αγορά δεν παρέχει τις απαραίτητες επενδύσεις σε υποδομές.

Ευρυζωνική σύνδεση: Δίκτυο και τοπολογία

Ένα ευρυζωνικό δίκτυο αποτελείται από γεωγραφικά μέρη. Η τοπολογία ενός δικτύου περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο συνδέονται τα διάφορα μέρη ενός δικτύου. Οι πιο σχετικές τοπολογίες για τα δίκτυα ραχοκοκαλιάς και περιοχής είναι οι τοπολογίες των δέντρων, οι τοπολογίες δακτυλίων...

Ευρυζωνική σύνδεση: επίπεδα δικτύου και επιχειρηματικοί ρόλοι

Προκειμένου να κατανοηθούν οι ρόλοι που μπορούν να αναλάβουν οι δημόσιες διοικήσεις, είναι χρήσιμο να δούμε τα διάφορα επίπεδα που απαρτίζουν ένα ευρυζωνικό δίκτυο καθώς και τους κύριους επιχειρηματικούς ρόλους.

Ευρυζωνική σύνδεση: ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Τα ευρυζωνικά δίκτυα απαιτούν διαφορετικούς τύπους υποδομών με βάση διαφορετικές υλικοτεχνικές, οικονομικές ή δημογραφικές συνθήκες. Χρησιμοποιήστε τις ερωτήσεις για να βοηθήσετε στην επιλογή.