Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Ευρυζωνική σύνδεση: Δημόσια και ιδιωτικά ταμεία που χρηματοδοτούν την ανάπτυξη ευρυζωνικών συνδέσεων

Οι επενδυτικές προσπάθειες για τη χρηματοδότηση δικτύων δημόσιου-ιδιωτικού και ιδιωτικού τομέα καταβάλλονται σε συνεργασία μεταξύ ιδιωτικών φορέων που κατέχουν υφιστάμενες υποδομές και δημόσιων αρχών.

Πλήρης κάλυψη FTTH για Senden, Γερμανία

fix-empty

Δημόσιοι πόροι

Οι δημόσιοι πόροι καθιστούν δυνατή την οικονομική και κοινωνική βελτίωση και διατίθενται σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο διακυβέρνησης, καθώς και σε επίπεδο ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί ολοένα και πιο σημαντική πηγή χρηματοδότησης, παρέχοντας κυρίως επιχορηγήσεις και δάνεια, αλλά ακόμη και χρηματοδότηση με ίδια κεφάλαια. Δεδομένου ότι ο όγκος και το είδος της διαθέσιμης χρηματοδότησης έχουν αυξηθεί με την πάροδο των ετών, το ίδιο ισχύει και για τον αριθμό των καθεστώτων.

Τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) περιλαμβάνουν:

  • Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) που αποσκοπεί στην ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής στην ΕΕ μέσω της διόρθωσης των ανισορροπιών μεταξύ των περιφερειών της. Η στήριξη του ΕΤΠΑ για την ανάπτυξη ευρυζωνικών συνδέσεων επικεντρώνεται κυρίως στην αντιμετώπιση των αδυναμιών της αγοράς, στοχεύοντας σε περιφέρειες όπου οι επενδύσεις δεν πραγματοποιούνται μόνο σε βάση της αγοράς.
  • Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) που αποσκοπεί στη στήριξη των αγροτικών περιοχών της ΕΕ για την αντιμετώπιση του ευρέος φάσματος οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών προκλήσεων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη στήριξη ευρυζωνικών έργων σε ορισμένες περιφέρειες και κράτη μέλη, ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο έχει σχεδιαστεί η κατανομή των κονδυλίων.
  • Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) που στηρίζει θέσεις εργασίας και ευκαιρίες απασχόλησης για όλους τους πολίτες της ΕΕ και μπορεί εν μέρει να χρησιμοποιηθεί για τη στήριξη της ανάπτυξης ευρυζωνικών συνδέσεων.
  • Το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ) που αποσκοπεί στη μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων και στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης.

Ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στη συνδεσιμότητα είναι ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF), ο οποίος στηρίζει την ανάπτυξη ευρυζωνικών συνδέσεων μέσω δύο χρηματοδοτικών μέσων: Connecting Europe Broadband Fund (CEBF, μετοχικό κεφάλαιο) και το χρεωστικό μέσο της ΔΣΕ. Το ταμείο «Συνδέοντας την Ευρώπη» παρέχει ίδια κεφάλαια και οιονεί ίδια κεφάλαια σε έργα ευρυζωνικής σύνδεσης μικρότερης κλίμακας και υψηλότερου κινδύνου, τα οποία δεν έχουν επαρκή πρόσβαση σε χρηματοδότηση, σε (υποεξυπηρετούμενες) προαστιακές και αγροτικές περιοχές. Το CEBF είναι μετοχικό κεφάλαιο ύψους 420 εκατ. ευρώ και το Χρεωστικό Μέσο της ΔΣΕ διαθέτει περίπου 17 εκατ. ευρώ σε δάνεια. Το ψηφιακό μέρος του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF Digital) θα στηρίξει και θα καταλύσει τόσο τις δημόσιες όσο και τις ιδιωτικές επενδύσεις σε υποδομές ψηφιακής συνδεσιμότητας μεταξύ 2021 και 2027.

Ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΜΑΑ) είναι το βασικό μέσο ανάκαμψης στο επίκεντρο του ΠΔΠ Next Generation EU, το οποίο έχει ως στόχο να βοηθήσει την ΕΕ να ανακάμψει από την τρέχουσα κρίση. Ο μηχανισμός θα παρέχει τόσο δάνεια όσο και επιχορηγήσεις μέσω της εμπροσθοβαρούς χρηματοδοτικής στήριξης για τα κρίσιμα πρώτα έτη της ανάκαμψης (συνολικά 672,5 δισεκατομμύρια EUR, τα οποία διανέμονται στα κράτη μέλη σε διάφορα μέτρα· τουλάχιστον το 20 % προορίζεται για ψηφιακή χρήση). Τα κράτη μέλη θα πρέπει να παράσχουν λεπτομερή επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο οι προκλήσεις που προσδιορίζονται στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις, ιδίως στους κύκλους των εξαμήνων του 2019 και του 2020, αντιμετωπίζονται με τα προτεινόμενα μέτρα. Θα πρέπει επίσης να εξηγήσουν τον τρόπο με τον οποίο τα σχέδια συνάδουν με τις προκλήσεις που εντοπίστηκαν στην πιο πρόσφατη σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την οικονομική πολιτική της ζώνης του ευρώ για τα κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ. Ελέγξτε τη βαθμολογία του ΜΑΑ με θεματική ανάλυση σχετικά με το θέμα της συνδεσιμότητας.

Η πύλη InvestEU είναι η διαδικτυακή πύλη αντιστοίχισης της ΕΕ που επιτρέπει στους φορείς υλοποίησης έργων με έδρα την ΕΕ — δημόσιους ή ιδιωτικούς — να προσεγγίσουν δυνητικούς επενδυτές σε όλο τον κόσμο. Το InvestEU δίνει τη δυνατότητα στους φορείς υλοποίησης έργων που εδρεύουν στην ΕΕ να προσεγγίσουν δυνητικούς επενδυτές παγκοσμίως και να ενισχύσουν την προβολή των έργων τους σε ένα μεγάλο δίκτυο διεθνών επενδυτών. Στους επενδυτές που αναζητούν επενδυτικές ευκαιρίες σε ευρυζωνικές υποδομές προσφέρεται ευρεία επιλογή βιώσιμων έργων.

Επιπλέον, τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν θεσπίσει εθνικές ευρυζωνικές στρατηγικές και πολιτικές, χρηματοδοτικά μέσα και ειδικά κονδύλια για επενδύσεις σε ευρυζωνικά έργα υψηλής χωρητικότητας.

Ιδιωτικά κεφάλαια και χρηματοπιστωτικές αγορές

Οι χρηματοπιστωτικές αγορές είναι προσβάσιμες για επενδυτικά κεφάλαια που παρέχουν χρηματοδότηση με ίδια κεφάλαια ή με δανειακά κεφάλαια, καθώς και για υβριδικές λύσεις (ενδιάμεση χρηματοδότηση). Επενδυτικά ταμεία που επιδιώκουν σταθερή απόδοση των επενδύσεων και μπορούν να επικεντρωθούν σε ασφαλή, υλικά περιουσιακά στοιχεία, όπως ευρυζωνικές υποδομές υψηλής χωρητικότητας:

  • τράπεζες, επενδυτικά ταμεία και επενδυτές ιδιωτικών συμμετοχών ενδέχεται να ενδιαφέρονται να παράσχουν χρηματοδότηση σε πρώιμο στάδιο, αναζητώντας υψηλότερο ασφάλιστρο κινδύνου και έξοδο μεταξύ 3 και 7 ετών μετά την ίδρυση της επιχείρησης·
  • τα ταμεία υποδομών, τα συνταξιοδοτικά ταμεία και άλλοι θεσμικοί επενδυτές μπορούν να επενδύσουν σε καθιερωμένες υποδομές από τα ανωτέρω μετά από 3-7 έτη και να επιδιώξουν μακροπρόθεσμες επενδύσεις με χαμηλότερα επιτόκια.

Άλλες πηγές, όπως τα επιχειρηματικά κεφάλαια, συνήθως δεν χρησιμοποιούνται για επενδύσεις σε υποδομές, καθώς επικεντρώνονται σε βραχυπρόθεσμες ευκαιρίες υψηλότερου κινδύνου και απαιτούν υψηλά επιτόκια με επιλογές πρόωρης εξόδου.

Για περισσότερες λεπτομέρειες και παραδείγματα, ανατρέξτε στον Οδηγό Ευρυζωνικών Επενδύσεων.

 

Τελευταια ΝΕΑ

EVENT |
Μολδαβία και Ουκρανία: διασφάλιση βιώσιμης συνδεσιμότητας

Το δίκτυο αρμόδιων γραφείων ευρυζωνικότητας (BCO), εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι ευτυχής που φιλοξενεί ειδική διαδικτυακή συνεδρίαση BCO αφιερωμένη στη διασφάλιση βιώσιμης συνδεσιμότητας στη Μολδαβία και την Ουκρανία.

NEWS ARTICLE |
Νικητές των ευρωπαϊκών βραβείων ευρυζωνικότητας 2023

Έργα από όλη την Ευρώπη, τα οποία παρέχουν συνδεσιμότητα πολύ υψηλής χωρητικότητας στους πολίτες, υπέβαλαν αίτηση για τα ευρωπαϊκά βραβεία ευρυζωνικότητας για το 2023. Οι πέντε νικητές ανακοινώθηκαν και βραβεύτηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά την τελετή που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 21 Νοεμβρίου.

EVENT |
Ετήσια διάσκεψη του δικτύου BCO για το 2023

Η ετήσια διάσκεψη του δικτύου των αρμόδιων ευρωπαϊκών γραφείων ευρυζωνικότητας (BCO) προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία για διεξοδικές συζητήσεις και δικτύωση.

Σχετικό περιεχόμενο

Ευρύτερο πλαίσιο

Σχεδιασμός ευρυζωνικών έργων

Το τμήμα ευρυζωνικού σχεδιασμού βοηθά τους δήμους και άλλους φορείς στον σχεδιασμό επιτυχημένων έργων ευρυζωνικής ανάπτυξης.

Βλ. επίσης

Ευρυζωνική σύνδεση: Μοντέλα μεταφορέων

Οι δήμοι, οι δημοτικές εταιρείες, οι κοινοπραξίες και οι ιδιωτικές εταιρείες μπορούν να συμμετέχουν σε ένα, δύο ή και τα τρία στάδια της ευρυζωνικής ανάπτυξης.

Ευρυζωνική σύνδεση: Ορισμός σχεδίου

Το κλειδί για την επιτυχή περιφερειακή ευρυζωνική ανάπτυξη είναι ένα πολιτικά υποστηριζόμενο σχέδιο σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο, το οποίο συνδυάζει στόχους με συγκεκριμένες ανάγκες και ενδιαφερόμενους φορείς.

Ευρυζωνική σύνδεση: Σχέδιο δράσης

Το σχέδιο δράσης περιγράφει λεπτομερώς το κόστος, τα ενδιαφερόμενα μέρη, τις δραστηριότητες, τον συντονισμό και την παρακολούθηση που εμπλέκονται στην εφαρμογή της στρατηγικής για τις ευρυζωνικές συνδέσεις.

Ευρυζωνική σύνδεση: ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

Οι κρατικές ενισχύσεις για ευρυζωνικές υπηρεσίες ενδέχεται να είναι αναγκαίες σε ορισμένες περιοχές όπου η αγορά δεν παρέχει τις απαραίτητες επενδύσεις σε υποδομές.

Ευρυζωνική σύνδεση: Δίκτυο και τοπολογία

Ένα ευρυζωνικό δίκτυο αποτελείται από γεωγραφικά μέρη. Η τοπολογία ενός δικτύου περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο συνδέονται τα διάφορα μέρη ενός δικτύου. Οι πιο σχετικές τοπολογίες για τα δίκτυα ραχοκοκαλιάς και περιοχής είναι οι τοπολογίες των δέντρων, οι τοπολογίες δακτυλίων...

Ευρυζωνική σύνδεση: επίπεδα δικτύου και επιχειρηματικοί ρόλοι

Προκειμένου να κατανοηθούν οι ρόλοι που μπορούν να αναλάβουν οι δημόσιες διοικήσεις, είναι χρήσιμο να δούμε τα διάφορα επίπεδα που απαρτίζουν ένα ευρυζωνικό δίκτυο καθώς και τους κύριους επιχειρηματικούς ρόλους.

Ευρυζωνική σύνδεση: ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Τα ευρυζωνικά δίκτυα απαιτούν διαφορετικούς τύπους υποδομών με βάση διαφορετικές υλικοτεχνικές, οικονομικές ή δημογραφικές συνθήκες. Χρησιμοποιήστε τις ερωτήσεις για να βοηθήσετε στην επιλογή.