Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία απεικόνισης του καρκίνου

Η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία απεικόνισης του καρκίνου θα απελευθερώσει τη δύναμη της απεικόνισης και της τεχνητής νοημοσύνης προς όφελος των καρκινοπαθών, των κλινικών ιατρών και των ερευνητών.

  Ευρωπαϊκό έμβλημα απεικόνισης του καρκίνου

@EuropeanCommission

Η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία απεικόνισης του καρκίνου είναι μία από τις εμβληματικές πρωτοβουλίες του ευρωπαϊκού σχεδίου για την καταπολέμηση του καρκίνου (EBCP). Ένας από τους στόχους του σχεδίου είναι να αξιοποιηθεί στο έπακρο το δυναμικό των δεδομένων και των ψηφιακών τεχνολογιών, όπως η τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) ή η υπολογιστική υψηλών επιδόσεων (ΥΥΕ), για την καταπολέμηση του καρκίνου.  

European Commission

European Cancer Imaging Initiative

fix-empty

 

Στόχος της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας απεικόνισης του καρκίνου είναι η προώθηση της καινοτομίας και της ανάπτυξης ψηφιακών τεχνολογιών στη θεραπεία και την περίθαλψη του καρκίνου, με σκοπό την επίτευξη ακριβέστερης και ταχύτερης λήψης κλινικών αποφάσεων, διάγνωσης, θεραπειών και προγνωστικής ιατρικής για καρκινοπαθείς. 

Η πρωτοβουλία θα αναδείξει τον τρόπο πρόσβασης, χρήσης και συγκέντρωσης ιατρικών εικόνων, διασφαλίζοντας παράλληλα υψηλό επίπεδο δεοντολογίας, εμπιστοσύνης, ασφάλειας και προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε πλήρη συμμόρφωση με τις αξίες και τους κανόνες της ΕΕ. Θα καταστήσει εύκολα προσβάσιμες μεγάλες ποσότητες εικόνων καρκίνου και συνδεδεμένων κλινικών δεδομένων σε Ευρωπαίους κλινικούς ιατρούς, ερευνητές και φορείς καινοτομίας σύμφωνα με την ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δεδομένα και υποστηρίζοντας τους στόχους του ευρωπαϊκού χώρου δεδομένων για την υγεία. 

Τι προσπαθεί να επιτύχει η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Απεικόνισης του Καρκίνου; 

Υπάρχουν σύνολα δεδομένων απεικόνισης του καρκίνου για διάφορους τύπους καρκίνου, αλλά είναι διάσπαρτα σε πολλά αποθετήρια και κλινικά κέντρα στην Ευρώπη και δεν είναι εύκολα προσβάσιμα σε κλινικούς ιατρούς, ερευνητές και φορείς καινοτομίας.  

Η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία απεικόνισης του καρκίνου θα εργαστεί για τη σύνδεση πόρων και βάσεων δεδομένων με μια ανοικτή, διαθέσιμη και φιλική προς τον χρήστη υποδομή εικόνων για τον καρκίνο για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης σχεδιασμένης από κοινού με μεγάλους ευρωπαϊκούς ερευνητικούς οργανισμούς, ιδρύματα και εταιρείες. Η υποδομή θα στηρίξει την ανάπτυξη και τη συγκριτική αξιολόγηση, τη δοκιμή και την πιλοτική εφαρμογή εργαλείων για την εξατομικευμένη ιατρική, προσφέροντας ουσιαστικά τη ραχοκοκαλιά για την επόμενη γενιά διαγνωστικών μεθόδων και θεραπειών για τον καρκίνο.

Πώς θα το κάνουμε αυτό;

Ο ακρογωνιαίος λίθος της πρωτοβουλίας θα είναι μια ομοσπονδιοποιημένη ευρωπαϊκή υποδομή για τα δεδομένα εικόνων καρκίνου, η οποία αναπτύχθηκε από την EUropean Federation for CAncer IMages (EUCAIM) και χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του προγράμματος DIGITAL (18 MIO συγχρηματοδότηση από την ΕΕ). Το έργο ξεκινά με 21 κλινικές εγκαταστάσεις από 12 χώρες και στοχεύει να έχει τουλάχιστον 30 κατανεμημένους παρόχους δεδομένων από 15 χώρες μέχρι το τέλος του έργου. 

 

Το έργο θα αποτελέσει κεντρικό κόμβο που θα συνδέει πρωτοβουλίες σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο, δίκτυα νοσοκομείων, καθώς και ερευνητικά αποθετήρια με δεδομένα εικόνων καρκίνου. Οι κλινικοί ιατροί, οι ερευνητές και οι φορείς καινοτομίας θα έχουν διασυνοριακή πρόσβαση σε μια διαλειτουργική, ασφαλή και προστατευμένη για την προστασία της ιδιωτικής ζωής υποδομή για ομοσπονδιοποιημένη, κατανεμημένη ανάλυση των δεδομένων απεικόνισης του καρκίνου.  

Τόσο οι κοινοί όσο και οι σπάνιοι καρκίνοι θα συμπεριληφθούν σε ανωνυμοποιημένες εικόνες και σχόλια μέσω αυτής της πανευρωπαϊκής υποδομής εικόνων για τον καρκίνο και αναμένεται να είναι διαθέσιμα περισσότερα από 100.000 κρούσματα. Έως το τέλος του έργου προβλέπεται να αναπτυχθούν τουλάχιστον 50 αλγόριθμοι τεχνητής νοημοσύνης, εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και μοντέλα κλινικής πρόβλεψης για ερευνητές εντός της υποδομής. 

Η EUCAIM βασίζεται στα αποτελέσματα των εργασιών του δικτύου «ΤΝ για την απεικόνιση της υγείας» (AI4HI), το οποίο αποτελείται από 86 συνδεδεμένα ιδρύματα από 20 χώρες που συμμετέχουν σε 5 μεγάλα έργα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ σχετικά με τα μαζικά δεδομένα και την τεχνητή νοημοσύνη στην απεικόνιση του καρκίνου: Χαϊμελέων, EuCanImage, ProCancer-I, Incisive και Primage. Τα έργα αυτά αναπτύσσουν αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης για την ανίχνευση του καρκίνου από την απεικόνιση και δημιουργούν ομοσπονδιακά αποθετήρια για εικόνες καρκίνου.

Η EUCAIM σχεδιάζει να διαθέσει δεδομένα εικόνων για τον καρκίνο στον μηχανισμό δοκιμών και πειραματισμού τεχνητής νοημοσύνης για την υγεία που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος DIGITAL. Το έργο TEF-Health ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2023. Αυτό θα επιτρέψει στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που έχουν αναπτύξει λύσεις τεχνητής νοημοσύνης για την περίθαλψη του καρκίνου να τις δοκιμάσουν σε περιβάλλοντα πραγματικής ζωής. Θα εξεταστούν επίσης και άλλες εγκαταστάσεις δοκιμών.

Οι ευρωπαϊκοί κόμβοι ψηφιακής καινοτομίας στο πλαίσιο του προγράμματος DIGITAL θα στηρίξουν την ανάπτυξη των τεχνολογιών που σχετίζονται με την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία απεικόνισης του καρκίνου, για παράδειγμα ενημερώνοντας τους φορείς καινοτομίας σχετικά με τις νομικές απαιτήσεις και τις εγκαταστάσεις δοκιμών που έχουν στη διάθεσή τους. Θα παρέχουν μια σειρά υπηρεσιών σε χρήστες και παρόχους ψηφιακών λύσεων, όπως δοκιμαστικές υπηρεσίες πριν από τις επενδύσεις, ευκαιρίες κατάρτισης και δικτύωσης, καθώς και πρόσβαση σε χρηματοδότηση.

Έναρξη της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Απεικόνισης του Καρκίνου

Στις 23 Ιανουαρίου 2023 διοργανώθηκε στις Βρυξέλλες υβριδική εκδήλωση για τον εορτασμό της έναρξης της πρωτοβουλίας απεικόνισης του καρκίνου. Η καταγραφή της εκδήλωσης καθώς και οι παρουσιάσεις από την εκδήλωση είναι διαθέσιμες στηνιστοσελίδα της εκδήλωσης.

Το δελτίο Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,συμπεριλαμβανομένων των βιντεοσκοπημένων μηνυμάτων του επιτρόπου Εσωτερικής Αγοράς, Τιερί Μπρετόν και της επιτρόπου Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, Στέλλας Κυριακίδου, είναι διαθέσιμο.

Έναρξη λειτουργίας του πρώτου πρωτοτύπου της πλατφόρμας Cancer Image Europe

Η πρώτη έκδοση της ψηφιακής υποδομής παραδόθηκεαπό το έργο EUCAIM στις 29 Σεπτεμβρίου 2023. Περιλαμβάνει δημόσιο κατάλογο συνόλων δεδομένων απεικόνισης του καρκίνου από τα αποθετήρια έργων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ και σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη για την απεικόνιση της υγείας, καθώς και εργαλείο αναζήτησης για την κατανόηση των πληροφοριών που είναι διαθέσιμες στους ιστότοπους των παρόχων δεδομένων σε ολόκληρη την ΕΕ. Η πρόσβαση στα δεδομένα μπορεί να ζητηθεί από τους παρόχους δεδομένων σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες δεοντολογίας και προστασίας των δεδομένων.

Μια πρώτη έκδοση των κανόνων για τους παρόχους και τους χρήστες δεδομένων και των επιχειρησιακών διαδικασιών για την πλατφόρμα Cancer Image Europe έχουν επίσης δημοσιευθεί στον ιστότοπο του έργου EUCAIM.

Περισσότερες λεπτομέρειες διατίθενται στο δελτίο Τύπου .

European Commission

 

Ορόσημα

 1.  
  Δεκέμβριος 2022:
  Έναρξη της πρωτοβουλίας
   
 2.  
  Ιανουάριος 2023:
  Έναρξη του έργου EUCAIM
   
   
 3.  
  Σεπτέμβριος 2023:
  Έγκαιρη δημοσίευση του πλαισίου της Ομοσπονδίας Δεδομένων της EUCAIM με προκαταρκτικές αποδείξεις εννοιών σχετικά με την ομοσπονδία δεδομένων και την εναρμόνιση σε τουλάχιστον έναν τύπο καρκίνου και λίγες επιλεγμένες περιπτώσεις χρήσης·  
   
 4.  
  Δεκέμβριος 2023:
  ανάλυση των απαιτήσεων και σχεδιασμός της υποδομής EUCAIM που έχει ολοκληρωθεί, δημιουργία μηχανισμών συνεργασίας· 
   
   
 5.  
  Δεκέμβριος 2024:
  πλατφόρμα EUCAIM επικυρωμένη και πλήρως συμπληρωμένη με δεδομένα· πρωτότυπο της ομοσπονδιακής πλατφόρμας μάθησης και συγκριτικής αξιολόγησης που είναι διαθέσιμη
   
 6.  
  2025:
  Ομοσπονδία νέων βάσεων δεδομένων εικόνων για τον καρκίνο μέσω ανοικτών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων· εφαρμογή περιπτώσεων κλινικής χρήσης
   
 7.  
  Δεκέμβριος 2025:
  Τελική έκδοση της πλατφόρμας EUCAIM, συμπεριλαμβανομένης της τελικής έκδοσης εργαλείων και υπηρεσιών για τους παρόχους δεδομένων και τους χρήστες της πλατφόρμας
   
 8.  
  2026:
  Πλήρης λειτουργία του ομοσπονδιακού ευρωπαϊκού αποθετηρίου δεδομένων εικόνων για τον καρκίνο
   
 9.  
  2027:
  Επέκταση
   

 

 

 

 

Τελευταία νέα

NEWS ARTICLE |
Δύο ορόσημα για την προώθηση της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας 1+ εκατομμυρίου γονιδιωμάτων

Την Ημέρα DNA, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοινώνει δύο σημαντικές προόδους στη γονιδιωματική στην Ευρώπη: το βραβείο του Γονιδιώματος της Ευρώπης και η επέκταση της Υποδομής Γονιδιωματικών Δεδομένων σε νέες χώρες.

EVENT |
Διαδικτυακό σεμινάριο: Ανοικτή πρόσκληση της EUCAIM για νέους δικαιούχους

Το διαδικτυακό σεμινάριο EUCAIM (Cancer Image Europe) αποσκοπεί στην παροχή βασικών πληροφοριών στους αιτούντες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην ανοικτή πρόσκληση της EUCAIM για νέους δικαιούχους.

NEWS ARTICLE |
Ευκαιρία συμμετοχής στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Απεικόνισης του Καρκίνου

Το έργο EUCAIM που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη» δημοσίευσε την ανοικτή πρόσκλησή του προς νέους δικαιούχους να συμμετάσχουν στο έργο ανάπτυξης της πλατφόρμας Cancer Image Europe.

EVENT |
Ζωντανή επίδειξη της πλατφόρμας Cancer Image Europe

Το έργο EUCAIM διοργανώνει διαδικτυακό σεμινάριο στις 14 Μαρτίου 2024 από τις 10:00 έως τις 11:30 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) για να παρουσιάσει την πρώτη έκδοση της πλατφόρμας Cancer Image Europe.

Σχετικό περιεχόμενο

Ευρύτερο πλαίσιο

ηλ-υγεία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται για να παρέχει στους πολίτες πρόσβαση σε ασφαλείς και υψηλής ποιότητας ψηφιακές υπηρεσίες στον τομέα της υγείας και της περίθαλψης.

Βλ. επίσης

Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τα εικονικά ανθρώπινα δίδυμα

Η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τα εικονικά ανθρώπινα δίδυμα είναι ένα πλαίσιο της ΕΕ που στηρίζει την εμφάνιση και την υιοθέτηση της επόμενης γενιάς λύσεων εικονικών ανθρώπινων διδύμων στον τομέα της υγείας και της περίθαλψης.

Κώδικας δεοντολογίας για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις εφαρμογές για φορητές συσκευές υγείας

Ο κώδικας δεοντολογίας για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις εφαρμογές υγείας για κινητά έχει ως στόχο την προώθηση της εμπιστοσύνης μεταξύ των χρηστών και την παροχή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος σε όσους εγγράφονται σε αυτόν.

Διαχείριση δεδομένων υγείας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση και έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής σχετικά με τον ψηφιακό μετασχηματισμό της υγείας και της περίθαλψης για την τόνωση της δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ειδικοί στην ηλεκτρονική υγεία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιούργησε δύο ομάδες εμπειρογνωμόνων που ασχολούνται με την ηλεκτρονική υγεία: την ομάδα συμφεροντούχων για την ηλεκτρονική υγεία και μια προσωρινή ειδική ομάδα για την ηλεκτρονική υγεία.

Λοιπά