Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Ψηφιακών Μέσων (EDMO)

Το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Ψηφιακών Μέσων (EDMO) είναι ένα έργο που υποστηρίζει την ανεξάρτητη κοινότητα που εργάζεται για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης.

  Ένας μεγεθυντικός φακός στηρίζεται σε μια εφημερίδα, με τίτλο που λέει «ειδήσεις» σε μπλε φόντο. Αυτό αντιπροσωπεύει την ανάγκη διερεύνησης της παραπληροφόρησης.

Το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Ψηφιακών Μέσων (EDMO) χρησιμεύει ως κόμβος για τους ελεγκτές γεγονότων, τους ακαδημαϊκούς και άλλους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς για τη συνεργασία μεταξύ τους. Τους ενθαρρύνει να συνδεθούν ενεργά με οργανισμούς μέσων ενημέρωσης, εμπειρογνώμονες στον γραμματισμό στα μέσα επικοινωνίας και να παράσχουν στήριξη στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής. Αυτό συμβάλλει στον συντονισμό των δράσεων για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης.

Οι δραστηριότητες του EDMO βασίζονται σε 5 σκέλη:

 1. χαρτογράφηση τωνοργανισμών ελέγχου γεγονότων στην Ευρώπη και στήριξή τους με την προώθηση κοινών και διασυνοριακών δραστηριοτήτων και ειδικών ενοτήτων κατάρτισης.
 2. χαρτογράφηση, υποστήριξη και συντονισμός ερευνητικών δραστηριοτήτων σχετικά με την παραπληροφόρηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας και τακτικής επικαιροποίησης ενός παγκόσμιου αποθετηρίου επιστημονικών άρθρων που έχουν αξιολογηθεί από ομοτίμους σχετικά με την παραπληροφόρηση.
 3. δημιουργία δημόσιας πύλης που θα παρέχει στους επαγγελματίες των μέσων ενημέρωσης, τους εκπαιδευτικούς και τους πολίτες πληροφορίες και υλικό με στόχο την αύξηση της ευαισθητοποίησης, την ενίσχυση της ανθεκτικότητας στην παραπληροφόρηση στο διαδίκτυο και την υποστήριξη εκστρατειών γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας.
 4. σχεδιασμός πλαισίου για τη διασφάλιση ασφαλούς και προστατευόμενης από την προστασία της ιδιωτικής ζωής πρόσβασης στα δεδομένα των πλατφορμών για ακαδημαϊκούς ερευνητές που εργάζονται για την καλύτερη κατανόηση της παραπληροφόρησης.
 5. στήριξη των δημόσιων αρχών κατά την παρακολούθηση των πολιτικών που εφαρμόζουν οι διαδικτυακές πλατφόρμες για τον περιορισμό της εξάπλωσης και του αντικτύπου της παραπληροφόρησης.

Η EDMO θα κατασκευάσει τα κύρια χαρακτηριστικά της σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη υποδομής βασικών υπηρεσιών και θα καθορίσει τους κανόνες διακυβέρνησης του Παρατηρητηρίου. Η δεύτερη θα δημιουργήσει εθνικούς και περιφερειακούς κόμβους έρευνας για τα ψηφιακά μέσα σε ολόκληρη την ΕΕ.

Η δεύτερη φάση του EDMO ξεκίνησε με τη δρομολόγηση 8 κόμβων χρηματοδοτούμενων με περισσότερα από 11 εκατ. ευρώ μέσω της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη», η οποία θα συμβάλει στην υλοποίηση και την επέκταση του έργου του EDMO. Στόχος τους είναι να θέσουν σε εφαρμογή δράσεις για την αύξηση της ικανότητας του EDMO να αντιμετωπίσει τις επιζήμιες εκστρατείες παραπληροφόρησης σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο και να αναλύσει τον αντίκτυπό τους στην κοινωνία και τη δημοκρατία. Οι κόμβοι επιλέχθηκαν μετά την έναρξη της δεύτερης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την επέκταση της εμβέλειας του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων (EDMO) τον Ιούνιο του 2020.

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Το EDMO διοικείται από κοινοπραξία με επικεφαλής το Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο στη Φλωρεντία της Ιταλίας. Η κοινοπραξία περιλαμβάνει την εταιρεία Athens Technology Center από την Ελλάδα, το Πανεπιστήμιο Aahrus από τη Δανία και τον οργανισμό ελέγχου γεγονότων Pagella Politica από την Ιταλία.

Ο EDMO διαθέτει δομή διακυβέρνησης εντελώς ανεξάρτητη από τις δημόσιες αρχές, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η δομή διακυβέρνησης αποτελείται από ένα συμβουλευτικό συμβούλιο επιφορτισμένο με τον καθορισμό των κανόνων λειτουργίας και της στρατηγικής του Παρατηρητηρίου και ένα εκτελεστικό συμβούλιο υπεύθυνο για την εκτέλεση της σύμβασης σε διαβούλευση με το συμβουλευτικό συμβούλιο.

Παρασκήνιο

Η δημιουργία του Παρατηρητηρίου είναι ένα από τα στοιχεία του λεπτομερούς σχεδίου δράσης της Επιτροπής κατά της παραπληροφόρησης, το οποίο δημοσιεύθηκε τον Δεκέμβριο του 2018. Το σχέδιο αποσκοπεί στην ενίσχυση των ικανοτήτων και στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και της ΕΕ σε 4 βασικούς τομείς:

 1. βελτίωση της ανίχνευσης
 2. συντονισμός των απαντήσεων
 3. συνεργασία με διαδικτυακές πλατφόρμες και βιομηχανία
 4. αύξηση της ευαισθητοποίησης και ενδυνάμωση των πολιτών ώστε να ανταποκρίνονται στην παραπληροφόρηση στο διαδίκτυο

Η Επιτροπή δημοσίευσε τη δεύτερη πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την επέκταση της εμβέλειας του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων Ενημέρωσης (EDMO) τον Ιούνιο του 2020. Η δεύτερη φάση του έργου χρηματοδοτεί τη δημιουργία εθνικών και πολυεθνικών ερευνητικών κόμβων ψηφιακών μέσων σε ολόκληρη την Ευρώπη με 11 εκατ. ευρώ μέσω της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη».

Η Επιτροπή προκήρυξε την πρώτη πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων Ενημέρωσης το 2019. Μια κοινοπραξία υπό την ηγεσία του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου στη Φλωρεντία κέρδισε την πρόσκληση υποβολής προσφορών, η οποία περιλαμβάνει έως και 2,5 εκατομμύρια ευρώ.

Τελευταια ΝΕΑ

PRESS RELEASE |
Η Επιτροπή ξεκινά δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον εκτελεστικό κανονισμό για την υποβολή εκθέσεων διαφάνειας στο πλαίσιο της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολόγησε δημόσια διαβούλευση για να συγκεντρώσει παρατηρήσεις σχετικά με τον εκτελεστικό κανονισμό σχετικά με τα υποδείγματα που θα πρέπει να χρησιμοποιούν οι ενδιάμεσες υπηρεσίες και οι επιγραμμικές πλατφόρμες για τις μελλοντικές εκθέσεις διαφάνειας στο πλαίσιο της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA).

PRESS RELEASE |
Η Επιτροπή θεσπίζει κανόνες σχετικά με τους ανεξάρτητους ελέγχους στο πλαίσιο του νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες

Η Επιτροπή εξέδωσε σήμερα κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό με κανόνες σχετικά με τους ανεξάρτητους ελέγχους για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης των πολύ μεγάλων επιγραμμικών πλατφορμών και των πολύ μεγάλων επιγραμμικών μηχανών αναζήτησης με την πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA).

PRESS RELEASE |
Η νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων στηρίζει τους ελεγκτές γεγονότων της ΕΕ στην κατάρριψη της παραπληροφόρησης

Η Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων ύψους 850 000 EUR για τη στήριξη των ελεγκτών γεγονότων της ΕΕ στον εντοπισμό και την εξάλειψη της παραπληροφόρησης.

PRESS RELEASE |
Η Επιτροπή αποστέλλει αίτημα παροχής πληροφοριών στο TikTok στο πλαίσιο του νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε επισήμως στο TikTok αίτημα παροχής πληροφοριών στο πλαίσιο της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA). Η Επιτροπή ζητεί από το TikTok να παράσχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που έχει λάβει για τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που σχετίζονται με τις εκτιμήσεις κινδύνου και τα μέτρα μετριασμού κατά της διάδοσης παράνομου περιεχομένου, ιδίως της διάδοσης τρομοκρατικού και βίαιου περιεχομένου και ρητορικής μίσους, καθώς και σχετικά με την εικαζόμενη διάδοση παραπληροφόρησης.

Σχετικό περιεχόμενο

Ευρύτερο πλαίσιο

Αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης στο διαδίκτυο

Η Επιτροπή αντιμετωπίζει την εξάπλωση της παραπληροφόρησης και της παραπληροφόρησης στο διαδίκτυο για να διασφαλίσει την προστασία των ευρωπαϊκών αξιών και των δημοκρατικών συστημάτων.

Βλ. επίσης

Πρόγραμμα παρακολούθησης της παραπληροφόρησης για τη νόσο COVID-19

Οι υπογράφοντες τον κώδικα δεοντολογίας για την παραπληροφόρηση εφαρμόζουν πρόγραμμα παρακολούθησης της παραπληροφόρησης για τη νόσο COVID-19, προκειμένου να ενημερώνονται οι πολίτες σχετικά με τον ιό και τα εμβόλια.

Ο κώδικας ορθής πρακτικής του 2022 για την παραπληροφόρηση

Σημαντικές επιγραμμικές πλατφόρμες, αναδυόμενες και εξειδικευμένες πλατφόρμες, παράγοντες στον διαφημιστικό κλάδο, ελεγκτές γεγονότων, ερευνητικές οργανώσεις και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών παρέδωσαν έναν ενισχυμένο κώδικα ορθής πρακτικής για την παραπληροφόρηση σύμφωνα...