Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Ομάδα εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου για την τεχνητή νοημοσύνη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όρισε ομάδα εμπειρογνωμόνων για την παροχή συμβουλών σχετικά με τη στρατηγική της για την τεχνητή νοημοσύνη.

    Ανθρώπινο και ρομποτικό χέρι που φτάνει ο ένας για τον άλλον

Παραδοτέα

Κατά το πρώτο έτος της θητείας της, η ομάδα εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου για την τεχνητή νοημοσύνη (AI HLEG) εργάστηκε σε δύο βασικά παραδοτέα:

Παραδοτέο 1: Κατευθυντήριες γραμμές δεοντολογίας για αξιόπιστη τεχνητή νοημοσύνη

Το έγγραφο παρουσιάζει μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση για την ΤΝ και απαριθμεί 7 βασικές απαιτήσεις που θα πρέπει να πληρούν τα συστήματα ΤΝ προκειμένου να είναι αξιόπιστα.

Παραδοτέο 2: Συστάσεις πολιτικής και επενδύσεων για αξιόπιστη τεχνητή νοημοσύνη

Με βάση το πρώτο της αποτέλεσμα, η ομάδα υπέβαλε 33 συστάσεις για την καθοδήγηση της αξιόπιστης τεχνητής νοημοσύνης προς τη βιωσιμότητα, την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και την ένταξη. Ταυτόχρονα, οι συστάσεις θα ενδυναμώσουν, θα ωφελήσουν και θα προστατεύσουν τους ευρωπαίους πολίτες. 

Τα αποτελέσματα των εργασιών της ομάδας υψηλού επιπέδου για την τεχνητή νοημοσύνη παρουσιάστηκαν στην πρώτη Ευρωπαϊκή Συνέλευση ΤΝ τον Ιούνιο του 2019. Μετά τη Συνέλευση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέτεινε την εντολή της ομάδας για ένα ακόμη έτος. Αυτή η διευρυμένη εντολή επέτρεψε στην ομάδα να αυξήσει το έργο της και να εφαρμόσει πιλοτικά τις κατευθυντήριες γραμμές δεοντολογίας για αξιόπιστη ΤΝ. Η εντολή της ομάδας υψηλού επιπέδου για την τεχνητή νοημοσύνη έληξε τον Ιούλιο του 2020 με την παρουσίαση δύο ακόμη παραδοτέων:

Παραδοτέο 3: Ο τελικός κατάλογος αξιολόγησης για αξιόπιστη τεχνητή νοημοσύνη (ALTAI) 

Ένα πρακτικό εργαλείο που μεταφράζει τις κατευθυντήριες γραμμές δεοντολογίας σε έναν προσβάσιμο και δυναμικό κατάλογο ελέγχου αυτοαξιολόγησης. Ο κατάλογος ελέγχου μπορεί να χρησιμοποιηθεί από προγραμματιστές και φορείς ανάπτυξης της ΤΝ που θέλουν να εφαρμόσουν τις βασικές απαιτήσεις. Αυτή η νέα λίστα είναι διαθέσιμη ως πρωτότυπο διαδικτυακό εργαλείο και σε μορφή PDF.

Παραδοτέο 4: Τομεακές σκέψεις σχετικά με τις συστάσεις πολιτικής και τις επενδυτικές συστάσεις

Το έγγραφο διερευνά την πιθανή εφαρμογή των συστάσεων, που είχαν προηγουμένως δημοσιευθεί από την ομάδα, σε τρεις συγκεκριμένους τομείς εφαρμογής: Δημόσιος Τομέας, Υγειονομική Περίθαλψη και Μεταποίηση & το Διαδίκτυο των Πραγμάτων.

AI HLEG και Ευρωπαϊκή Συμμαχία για την ΤΝ

Το συνολικό έργο της ομάδας υψηλού επιπέδου για την τεχνητή νοημοσύνη έχει καίρια σημασία για την ανάπτυξη της προσέγγισης της Επιτροπής όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη. Η έννοια της αξιοπιστίας και οι 7 βασικές απαιτήσεις, που θεσπίστηκαν με τις κατευθυντήριες γραμμές δεοντολογίας, καθοδηγούν τα προσεχή νομοθετικά βήματα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι συστάσεις της ομάδας χρησίμευσαν ως πόροι για πρωτοβουλίες χάραξης πολιτικής που ανέλαβαν η Επιτροπή και τα κράτη μέλη της. Μεταξύ αυτών των πρωτοβουλιών, υπήρχε η ανακοίνωση για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης στην ανθρώπινη κεντρική τεχνητή νοημοσύνη, η Λευκή Βίβλος για την τεχνητή νοημοσύνη: μια ευρωπαϊκή προσέγγιση της αριστείας και της εμπιστοσύνης και το επικαιροποιημένο συντονισμένο σχέδιο για την ΤΝ.

Η ομάδα υψηλού επιπέδου για την τεχνητή νοημοσύνη έχει συνεργαστεί στενά με την ευρωπαϊκή κοινότητα ενδιαφερόμενων μερών για την ΤΝ μέσω της Συμμαχίας για την ΤΝ. Η Ευρωπαϊκή Συμμαχία για την ΤΝ είναι ένα διαδικτυακό φόρουμ με πάνω από 4000 μέλη που εκπροσωπούν την ακαδημαϊκή κοινότητα, τις επιχειρήσεις και τη βιομηχανία, την κοινωνία των πολιτών, τους πολίτες της ΕΕ και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής.

Τα μέλη της Συμμαχίας για την ΤΝ παρείχαν λεπτομερή ανατροφοδότηση σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές δεοντολογίας για αξιόπιστη ΤΝ. Επιπλέον, ένα σύνολο υλικών, όπως έγγραφα πολιτικής, ακαδημαϊκά έγγραφα και συζητήσεις που δημοσιεύθηκαν στο φόρουμ, συνέβαλε στον καθορισμό των άλλων παραδοτέων της ΟΥΕ για την ΤΝ.

Στο πλαίσιο της πρώτης Συνέλευσης της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας για την ΤΝ, 500 μέλη του φόρουμ συναντήθηκαν σε ζωντανή εκδήλωση στην οποία συμμετείχαν η κοινότητα σε μια παροχή άμεσης ανατροφοδότησης σχετικά με τη διαδικασία χάραξης πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τεχνητή νοημοσύνη. Παρά το γεγονός ότι η ομάδα υψηλού επιπέδου για την τεχνητή νοημοσύνη τερμάτισε την εντολή της τον Ιούλιο του 2020, η κοινότητα της Συμμαχίας για την ΤΝ συνέχισε τις δραστηριότητές της.

Τον Οκτώβριο του 2020 περισσότεροι από 1900 συμμετέχοντες συμμετείχαν στη δεύτερη συνέλευση της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας για την ΤΝ για να συζητήσουν τα κύρια πορίσματα της δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με τη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής για την τεχνητή νοημοσύνη και τις μελλοντικές προοπτικές για την οικοδόμηση μιας ευρωπαϊκής προσέγγισης αριστείας και εμπιστοσύνης στην ΤΝ.

Τελευταια ΝΕΑ

PRESS RELEASE |
Digital rights and principles: a digital transformation for EU citizens

The Commission welcomes the agreement reached with the Parliament and the Council on the European declaration on digital rights and principles. The declaration, proposed in January, establishes a clear reference point about the kind of human-centred digital transformation that the EU promotes and defends, at home and abroad.

Related Content

Big Picture

A European approach to artificial intelligence

The EU’s approach to artificial intelligence centers on excellence and trust, aiming to boost research and industrial capacity while ensuring safety and fundamental rights.