Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Το μέλλον της γεωργίας είναι εδώ

Το μέλλον της γεωργίας βασίζεται στην έρευνα, την καινοτομία και την ανάπτυξη ικανοτήτων στον αγροδιατροφικό τομέα που χρηματοδοτούνται μέσω πρωτοβουλιών πολυχρηματοδοτικού πλαισίου.

  Μια εικόνα που απεικονίζει τον ψηφιακό μετασχηματισμό της γεωργίας.

Getty Images

Ένα γράφημα που δείχνει τις προβλέψεις για την ψηφιοποίηση της γεωργίας κατά το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο.

Πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη»

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», η έρευνα και η καινοτομία (Ε & Κ) αποτελούν βασική κινητήρια δύναμη για την επιτάχυνση της μετάβασης σε βιώσιμα, υγιεινά και χωρίς αποκλεισμούς συστήματα τροφίμων. Η Επιτροπή έχει επενδύσει σε έργα του προγράμματος «Ορίζων 2020» για την τόνωση της καινοτομίας στον γεωργικό τομέα, και στο πλαίσιο του πυλώνα ΙΙ του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», 9 δισ. ευρώ θα επενδυθούν στην ομάδα 6 «τρόφιμα, βιοοικονομία, φυσικοί πόροι, γεωργία, αλιεία, υδατοκαλλιέργεια και περιβάλλον», συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ψηφιακών λύσεων για τον γεωργικό τομέα. Επιπλέον, στο πλαίσιο του πυλώνα II, της ομάδας 4 «Ψηφιακές τεχνολογίες, βιομηχανία και διάστημα», καινοτόμες τεχνολογίες όπως το διαδίκτυο των πραγμάτων, το υπολογιστικό νέφος και τα άκρα, η τεχνητή νοημοσύνη, η ρομποτική και η τεχνολογία blockchain θα δοκιμαστούν και θα επικυρωθούν σε περιπτώσεις γεωργικής χρήσης.

Ομάδα 4: Ψηφιακή, Βιομηχανία και Διάστημα

Δοκιμή και επικύρωση καινοτόμων τεχνολογιών μέσω περιπτώσεων χρήσης στη γεωργία: IoT, AI, ρομποτική, blockchain και edge computing.

Ομάδα 6: Τρόφιμα, βιοοικονομία, φυσικοί πόροι, γεωργία και περιβάλλον

 • Εφαρμογή προηγμένων τεχνολογιών στα αγροδιατροφικά προϊόντα: drones, smart IoT, AI, αναβάθμιση δεδομένων αισθητήρων σε πραγματικό χρόνο, λύσεις 5G και άκρων για απομακρυσμένη γεωργία
 • Ανάλυση διασταυρούμενων οφελών
 • Δυνητική διερεύνηση της αγοράς, οδικός χάρτης για την υιοθέτηση τεχνολογιών

ΨΗΦΙΑΚΕΣ

Το ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

 • Ένας κοινός ευρωπαϊκός χώρος γεωργικών δεδομένων
 • Εγκαταστάσεις δοκιμών και πειραματισμού τεχνητής νοημοσύνης
 • Κόμβοι ψηφιακής καινοτομίας
 • Ψηφιακές δεξιότητες

Ένας κοινός ευρωπαϊκός χώρος γεωργικών δεδομένων

 • Η Επιτροπή θα στηρίξει την υλοποίηση ενός κοινού ευρωπαϊκού χώρου γεωργικών δεδομένων που θα διευκολύνει την αξιόπιστη ανταλλαγή και συγκέντρωση γεωργικών δεδομένων.
 • Ο χώρος δεδομένων θα αυξήσει τις οικονομικές και περιβαλλοντικές επιδόσεις του γεωργικού τομέα.
 • Θα βελτιστοποιήσει τη χρήση των φυσικών πόρων και θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της Πράσινης Συμφωνίας και της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής.

Κατά την ανάπτυξη της διακυβέρνησης και των επιχειρηματικών μοντέλων για τον κοινό ευρωπαϊκό χώρο γεωργικών δεδομένων, θα ληφθούν υπόψη το εξελισσόμενο κανονιστικό περιβάλλον και οι εμπειρίες από τον κώδικα δεοντολογίας της ΕΕ σχετικά με την ανταλλαγή γεωργικών δεδομένων μέσω συμβατικής συμφωνίας.

Ένα γράφημα που δείχνει τους διάφορους παράγοντες που επωφελούνται από τη δημιουργία ενός κοινού ευρωπαϊκού χώρου γεωργικών δεδομένων.

Εγκαταστάσεις δοκιμών τεχνητής νοημοσύνης και πειραματισμού

 • Στο πλαίσιο του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη», η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα αναπτύξουν παγκόσμιας κλάσης, μεγάλης κλίμακας εγκαταστάσεις δοκιμών και πειραματισμού αναφοράς (TEF) για την ΤΝ σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των γεωργικών προϊόντων διατροφής.
 • Οι καινοτόμοι πάροχοι τεχνολογίας, όπως οι νεοφυείς επιχειρήσεις και οι ΜΜΕ, θα επωφεληθούν από την επαγγελματική υποστήριξη για τη δοκιμή και την επικύρωση των λύσεων τεχνητής νοημοσύνης και ρομποτικής υπό πραγματικές συνθήκες.
 • Θα δοθεί ώθηση στην υιοθέτηση αξιόπιστης τεχνητής νοημοσύνης για τον ευρωπαϊκό αγροδιατροφικό τομέα.

Η TEF θα επωφεληθεί από την αναβάθμιση των παγκόσμιων προτύπων αναφοράς.

Ένα γράφημα που δείχνει τους διάφορους παράγοντες που επωφελούνται από τις εγκαταστάσεις δοκιμών και πειραματισμού στον αγροδιατροφικό τομέα.

Ευρωπαϊκοί κόμβοι ψηφιακής καινοτομίας

Η Επιτροπή θα επιταχύνει τη βέλτιστη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών με τη δημιουργία ευρωπαϊκών κόμβων ψηφιακής καινοτομίας (EDIH). Στον γεωργικό τομέα, οι εμπειρίες και τα διδάγματα που αντλήθηκαν από τα υπάρχοντα DIH SmartAgriHubs και AgroRobofood θα αποτελέσουν καλό σημείο αναφοράς.

Οι ευρωπαϊκοί ΚΨΚ παρέχουν τεχνολογική εμπειρογνωμοσύνη και εγκαταστάσεις πειραματισμού για να επιτρέψουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό της βιομηχανίας και του δημόσιου τομέα.

Ένα γράφημα που δείχνει τα διάφορα οφέλη που παρέχουν οι ευρωπαϊκοί κόμβοι ψηφιακής καινοτομίας.

Ψηφιακές δεξιότητες

Όπως φαίνεται στο γραφικό, οι (ψηφιακές) δεξιότητες και η κατάρτιση είναι απαραίτητες για την επιτυχία των EDIH. Απαιτούνται επενδύσεις για την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των γεωργών. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω εξειδικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή ενοτήτων σε βασικούς τομείς ικανοτήτων. Επιπλέον, θα πρέπει να παρέχεται στήριξη στον σχεδιασμό και την υλοποίηση ειδικών μαθημάτων ψηφιακών τεχνολογιών για επαγγελματίες του γεωργικού τομέα.

Ποιοι είναι οι κύριοι στόχοι της νέας Κοινής Γεωργικής Πολιτικής;

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) μετά το 2020 προτείνεται να διαρθρωθεί γύρω από 9 ειδικούς στόχους και έναν εγκάρσιο στόχο για την ψηφιοποίηση, τη γνώση και την καινοτομία. Τα κράτη μέλη θα διαθέτουν ένα χαρτοφυλάκιο εργαλείων της ΚΓΠ που μπορούν να συμπεριλάβουν στα εθνικά στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ για την τόνωση της ψηφιοποίησης στη γεωργία και στις αγροτικές περιοχές, π.χ. συμβουλευτικές υπηρεσίες, ανταλλαγή γνώσεων, στήριξη επενδύσεων ή την ευρωπαϊκή σύμπραξη καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας (EIP-AGRI).

Γράφημα που απεικονίζει την οριζόντια πτυχή της ψηφιακής γνώσης και πληροφόρησης στο πλαίσιο των 9 στόχων της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής.

Η EIP-AGRI (Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας για τη Γεωργική Παραγωγικότητα και Βιωσιμότητα) έχει ως στόχο:

 • Προώθηση της καινοτομίας για ανταγωνιστική και βιώσιμη γεωργία και δασοκομία στην ΕΕ.
 • Υποστήριξη καινοτόμων έργων επιχειρησιακής ομάδας (OG) που εστιάζουν στις ανάγκες των γεωργών να συνδημιουργήσουν και να δοκιμάσουν καινοτόμες λύσεις έτοιμες για πρακτική.
 • Μέχρι στιγμής, έχουν χρηματοδοτηθεί 2000 έργα OG, με ορισμένα από αυτά να εργάζονται σε ψηφιακές καινοτομίες.

Τι γίνεται με τη στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο»;

Ένας από τους πυλώνες της Πράσινης Συμφωνίας της ΕΕ είναι η στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο». Σε αυτή τη στρατηγική, οι στόχοι για τη βιώσιμη παραγωγή τροφίμων για το 2030 είναι δύσκολοι και φιλόδοξοι για τον γεωργικό τομέα, στον οποίο η ψηφιακή τεχνολογία αποτελεί κλειδί για την επιτυχία. Η επιτυχής εφαρμογή αυτής της στρατηγικής ήταν μια περίπτωση χρήσης του IoF2020 στην αροτραία γεωργία, όπου οι τεχνολογίες IoT χρησιμοποιήθηκαν για τη βελτιστοποίηση της χρήσης φυτοφαρμάκων στη γη, ελαχιστοποιώντας τις επιβλαβείς χημικές ουσίες στο περιβάλλον και καθιστώντας τις καλλιέργειες ασφαλείς για κατανάλωση.

Ένα γραφικό που δείχνει τους 4 κύριους στόχους της στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο πιάτο».

Όπως ανακοινώθηκε στην ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δεδομένα, η Επιτροπή θα στηρίξει την έρευνα, την ανάπτυξη και τη μεγάλης κλίμακας ανάπτυξη υποδομών και υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους επόμενης γενιάς σε ολόκληρη την ΕΕ. Αυτές οι νέες ικανότητες υπολογιστικού νέφους και παρυφών θα πρέπει να είναι εξαιρετικά ασφαλείς, πλήρως διαλειτουργικές και να προσφέρουν ανοικτές πλατφόρμες και υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους πολλαπλών προμηθευτών. Θα επιτρέψουν τους ευρωπαϊκούς χώρους δεδομένων και θα προωθήσουν καινοτόμα οικοσυστήματα κοινοχρησίας δεδομένων που βασίζονται σε ευρωπαϊκές λύσεις υπολογιστικού νέφους και παρυφών.

Προκειμένου να συντονιστούν οι επενδυτικές προσπάθειες και να κινητοποιηθούν βασικοί ευρωπαίοι βιομηχανικοί παράγοντες, τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και η κοινή δήλωση των κρατών μελών για το υπολογιστικό νέφος του Οκτωβρίου 2020 ζήτησαν τη δρομολόγηση της ευρωπαϊκής συμμαχίας για βιομηχανικά δεδομένα, άκρη και υπολογιστικό νέφος. Η συμμαχία θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως μοναδική πλατφόρμα ενδιαφερόμενων μερών για τον σχεδιασμό των επενδύσεων της ΕΕ και την προώθηση στρατηγικών εταιρικών σχέσεων για την ενίσχυση της βιομηχανικής θέσης της Ευρώπης στην παγκόσμια αγορά υπολογιστικού νέφους και υπολογιστικής αιχμής. Η συμμαχία θα πρέπει να στηρίξει την ενσωμάτωση των επενδύσεων αυτών με εκείνες που προβλέπονται για την ανάπτυξη ευρωπαϊκών χώρων δεδομένων.

Εάν διάφορα κράτη μέλη επιθυμούν να προτείνουν από κοινού ένα πιθανό σημαντικό έργο κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος (IPCEI) που θα επικεντρώνεται σε τεχνολογίες επόμενης γενιάς για υποδομές και υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους και παρυφών, η Επιτροπή θα τις συνοδεύσει προκειμένου να το θεσπίσει σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ανακοίνωσης του 2014 για τα ΣΕΚΕΕ, οι οποίες μπορούν να επωφεληθούν από τη διάθεση κονδυλίων από τον μηχανισμό ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και από ένα πιθανό πολυκρατικό έργο.

Πώς θα μπορούσε η ευρωπαϊκή στρατηγική για το υπολογιστικό νέφος και την άκρη να επηρεάσει τον γεωργικό τομέα;

Ο κοινός ευρωπαϊκός χώρος γεωργικών δεδομένων αναμένεται να χρησιμοποιήσει πλήρως ευρωπαϊκές υποδομές και υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του προγράμματος DIGITAL, μόλις καταστούν διαθέσιμες οι εν λόγω υποδομές και υπηρεσίες.

Πώς θα επηρεάσει η ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δεδομένα τον γεωργικό τομέα;

Η ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δεδομένα που εγκρίθηκε τον Φεβρουάριο του 2020 αποσκοπεί στη δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς δεδομένων, διασφαλίζοντας την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Αυτό σημαίνει ότι θα καταστεί δυνατή η κοινοχρησία δεδομένων, καθώς και πρακτικοί, δίκαιοι και σαφείς κανόνες σχετικά με τη χρήση και την πρόσβαση στα δεδομένα. Η σχετική ανακοίνωση της Επιτροπής ανακοίνωσε τη δημιουργία τομεακών και τομεακών χώρων δεδομένων, μεταξύ των οποίων ένας κοινός ευρωπαϊκός χώρος γεωργικών δεδομένων.

Ένα γράφημα για την παρουσίαση των βημάτων της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τα δεδομένα.

Τον Νοέμβριο του 2020, η Επιτροπή πρότεινε έναν νόμο για τη διακυβέρνηση των δεδομένων, ο οποίος περιλαμβάνει μέτρα για την αύξηση της εμπιστοσύνης στην ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ επιχειρήσεων (B2B). Με τον τρόπο αυτό δημιουργούνται κανόνες της ΕΕ για την ουδετερότητα που επιτρέπουν στους καινοτόμους διαμεσολαβητές δεδομένων να λειτουργούν ως αξιόπιστοι διοργανωτές κοινοχρησίας δεδομένων και περιλαμβάνουν μέτρα για τη διευκόλυνση της περαιτέρω χρήσης ορισμένων δεδομένων που κατέχει ο δημόσιος τομέας.

Φωτογραφία της εκτελεστικής αντιπροέδρου Margarethe Vestager και του Επιτρόπου Εσωτερικής Αγοράς Thierry Breton σε συνέντευξη Τύπου σχετικά με την ευρωπαϊκή διακυβέρνηση των δεδομένων.

Έως τα μέσα του 2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτείνει εκτελεστική πράξη για να καταστούν ελεύθερα διαθέσιμα για περαιτέρω χρήση τα σύνολα δεδομένων υψηλής αξίας του δημόσιου τομέα σε μηχαναγνώσιμο μορφότυπο. Στη συνέχεια, έως το τέλος του 2021, η Επιτροπή θα προτείνει έναν νόμο περί δεδομένων προκειμένου να τονωθεί η χρήση ιδιωτικών δεδομένων από τις κυβερνήσεις, αντιμετωπίζοντας ζητήματα που σχετίζονται με την πρόσβαση και τη χρήση δεδομένων σε ρυθμίσεις B2B.

Η συνεργασία είναι το κλειδί για την επιτυχία της Ευρώπης

Προκειμένου να επιτευχθεί πραγματική αριστεία στην ψηφιοποίηση της γεωργίας, η συνεργασία είναι υψίστης σημασίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δείχνει τον δρόμο μέσω μιας αποτελεσματικής και στενής συνεργασίας μεταξύ της ΓΔ CNECT (Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογίας) και της ΓΔ AGRI (Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης), δίνοντας το παράδειγμα για όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς.

Όπως είναι ευρέως αποδεκτό, είμαστε πιο δυνατοί όταν συνεργαζόμαστε. Πρέπει να διευκολυνθεί η επικοινωνία μεταξύ των γεωργών, των κατασκευαστών γεωργικών μηχανημάτων, των συνεταιρισμών και των προμηθευτών φυτοφαρμάκων, καθώς και με ιδιωτικούς φορείς, όπως τα ψηφιακά και γεωργικά υπουργεία, και άλλοι στον δημόσιο τομέα. Μόνο τότε μπορούμε να επιτύχουμε τον ψηφιακό μετασχηματισμό της γεωργίας.

Related Content

Big Picture

Η ψηφιοποίηση του ευρωπαϊκού γεωργικού τομέα

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της γεωργίας θα διευκολύνει τη συνεργασία σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, θα στηρίξει τους γεωργούς και θα προσφέρει ευκαιρίες σε καινοτόμες ΜΜΕ.

See Also

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ για την ΨΗΦΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Τον Απρίλιο του 2019, 24 κράτη μέλη της ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο υπέγραψαν τη δήλωση με τίτλο «Ένα έξυπνο και βιώσιμο ψηφιακό μέλλον για την ευρωπαϊκή γεωργία και τις αγροτικές περιοχές», η οποία περιλαμβάνει δεσμεύσεις για δράση σε 3 τομείς:

Εξερευνήστε σε αυτό το site