Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Το μέλλον της γεωργίας είναι εδώ

Το μέλλον της γεωργίας βασίζεται στην έρευνα, την καινοτομία και την ανάπτυξη ικανοτήτων στον αγροδιατροφικό τομέα που χρηματοδοτούνται μέσω πρωτοβουλιών πολυχρηματοδοτικού πλαισίου.

    Μια εικόνα που απεικονίζει τον ψηφιακό μετασχηματισμό της γεωργίας.

Getty Images

Το μέλλον της γεωργίας διαμορφώνεται από τη συνεχιζόμενη έρευνα, την καινοτομία και την ανάπτυξη ικανοτήτων στον αγροδιατροφικό τομέα, ο οποίος υποστηρίζεται από διάφορες πρωτοβουλίες πολυχρηματοπιστωτικού πλαισίου. Οι πρωτοβουλίες αυτές παρέχουν κρίσιμη χρηματοδότηση για την ανάπτυξη και την εφαρμογή τεχνολογιών αιχμής, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, το διαδίκτυο των πραγμάτων, η ρομποτική και οι ψηφιακές πλατφόρμες, που μετασχηματίζουν τη γεωργία και συμβάλλουν στην οικοδόμηση ενός πιο βιώσιμου και αποδοτικού συστήματος τροφίμων. Μέσα από τις συνεχείς επενδύσεις και τη συνεργασία, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα λαμπρότερο μέλλον για τους αγρότες, τους καταναλωτές και τον πλανήτη.

Ένα γράφημα που δείχνει τις προβλέψεις για την ψηφιοποίηση της γεωργίας κατά το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο.

Πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη»

Το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη»,το πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη βιώσιμων και χωρίς αποκλεισμούς συστημάτων τροφίμων μέσω της έρευνας και της καινοτομίας στον αγροδιατροφικό τομέα. Πράγματι, στο πλαίσιο του πυλώνα II, ομάδα 6, έχει διατεθεί σημαντική χρηματοδότηση για τη στήριξη έργων που σχετίζονται με τα τρόφιμα, τη βιοοικονομία, τους φυσικούς πόρους, τη γεωργία, την αλιεία, την υδατοκαλλιέργεια και το περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ψηφιακών λύσεων για τον γεωργικό τομέα.

Ειδικότερα, στο πρόγραμμα εργασίας 2021-2022, στο πλαίσιο του προγράμματος εργασίας για τατρόφιμα, τη βιοοικονομία, τους φυσικούς πόρους, τη γεωργία καιτο περιβάλλον, στο πλαίσιο των θεμάτων «Επιπτώσεις της κοινοχρησίας δεδομένων και μαζικών δεδομένων και των δεδομένων αισθητήρων αναβάθμισης (σε πραγματικό χρόνο) για την παρακολούθηση σε επίπεδο ΕΕ των συνθηκών παραγωγής και των γεωργοπεριβαλλοντικών συνθηκών», επισημαίνονται τα ακόλουθα έργα:

ScaleAgData

Το ScaleAgData έχει ως στόχο να συμβάλει στη συνολική ανταγωνιστικότητα και βιωσιμότητα του ευρωπαϊκού γεωργικού τομέα, καθώς και στο έργο της υποψήφιας για τριτοβάθμια εκπαίδευση σύμπραξης «Γεωργία των δεδομένων» και της αποστολής εδάφους.

ScaleAgData Γεγονότα
ΤοΧρονοδιάγραμμα: 01.11.2023-31.12.2026
Συνολικό κόστος: 7 496 557,75 EUR
Πληροφορίες: Ιστότοπος, Χρήση περιπτώσεων, Ενημερωτικό φύλλο

CrackSense

Το CrackSense στοχεύει στην αντιμετώπιση του προβλήματος της ρωγμής φρούτων στα εσπεριδοειδή, το ρόδι, τα επιτραπέζια σταφύλια και τα γλυκά κεράσια αναπτύσσοντας και αναβαθμίζοντας τεχνολογίες ανίχνευσης που θα παρέχουν δεδομένα αισθητήρων σε πραγματικό χρόνο μέσω πιλοτικών δραστηριοτήτων. Τα δεδομένα αισθητήρων που συλλέγονται θα αναβαθμιστούν σε σύνολα δεδομένων σε επίπεδο ΕΕ, τα οποία θα περιλαμβάνουν δεδομένα γεωσκόπησης (που παρέχονται από το Copernicus, π.χ. Sentinel) και άλλα σύνολα δεδομένων που θα αντικατοπτρίζουν τις περιβαλλοντικές συνθήκες. Τα δεδομένα αυτά θα χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση της γεωργικής παραγωγής των μελετώμενων καλλιεργειών και θα επιτρέψουν στους γεωργούς και τους καλλιεργητές την αποτελεσματική διαχείριση των πόρων τους και τη βιωσιμότητα των δράσεών τους. Με τη βελτίωση της γεωργικής παραγωγής αυτών των καλλιεργειών, το CrackSense θα βοηθήσει επίσης στη δημιουργία ενός μοντέλου για άλλες γεωργικές καλλιέργειες.

Γεγονότα CrackSense
ΤοΧρονοδιάγραμμα: 01.11.2023-31.12.2026
Συνολικό κόστος: 7 499 293,75 EUR
Πληροφορίες: Ιστότοπος, Factsheet

AgriDataValue

ΗAgriDataValue έχει ως στόχο να καθιερωθεί ως «Game Changer» στην έξυπνη γεωργία και την γεωργοπεριβαλλοντική παρακολούθηση και να ενισχύσει τις ικανότητες έξυπνης γεωργίας, την ανταγωνιστικότητα και το δίκαιο εισόδημα με την εισαγωγή μιας καινοτόμου, έξυπνης και πολυτεχνολογικής, πλήρως κατανεμημένης πλατφόρμας πλατφορμών.

AgriDataValue Γεγονότα
Το Χρονοδιάγραμμα: 01.11.2023-31.01.2029
Συνολικό κόστος: 7 145 500,38 EUR
Πληροφορίες: Ιστότοπος, Factsheet 

ΘΕΪΚΉ

Το Divine έχει ως στόχο να δείξει τα οφέλη κόστους και την προστιθέμενη αξία της ανταλλαγής αγρο-δεδομένων. Για τον σκοπό αυτό, θα αναπτύξει ένα οικοσύστημα αγρο-δεδομένων που θα συνδυάζει δεδομένα που ήδη μοιράζονται ευρέως, ενώ παράλληλα θα χρησιμοποιεί πιλοτικά προγράμματα υπό την ηγεσία της βιομηχανίας που σχεδιάζονται για σχέδια κοινοχρησίας δεδομένων. Τα αποτελέσματα θα στηρίξουν τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, τους παρόχους τεχνολογίας, τους εκπροσώπους γεωργικών εκμεταλλεύσεων και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς για τα αγροτικά δεδομένα.

Επιπλέον, τοCluster 4, Digital, Industry and Space, θα δοκιμάσει και θα επικυρώσει καινοτόμες τεχνολογίες όπως το IoT, το cloud and edge computing, η τεχνητή νοημοσύνη, η ρομποτική και το blockchain μέσω περιπτώσεων χρήσης στη γεωργία. Με την εφαρμογή προηγμένων τεχνολογιών όπως τα drones, το έξυπνο IoT, η τεχνητή νοημοσύνη και η αναβάθμιση δεδομένων αισθητήρων σε πραγματικό χρόνο, καθώς και λύσεις 5G και άκρων για την απομακρυσμένη γεωργία, τα δυνητικά οφέλη για τον αγροδιατροφικό τομέα είναι τεράστια.

Επιπλέον, θα διενεργηθεί ανάλυση διασταυρούμενων οφελών και δυνητική διερεύνηση της αγοράς προκειμένου να εξασφαλιστεί οδικός χάρτης για την υιοθέτηση των εν λόγω τεχνολογιών στον τομέα.

Θεϊκά γεγονότα
Το Χρονοδιάγραμμα: 01.10.2022-30.09.2025
Συνολικό κόστος: 3 954 797,50 EUR
Πληροφορίες: Ιστότοπος, Factsheet

ΨΗΦΙΑΚΕΣ

Το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» (DIGITAL) προσφέρει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την προώθηση της καινοτομίας και του ψηφιακού μετασχηματισμού στον γεωργικό τομέα. Περιλαμβάνει μια σειρά πρωτοβουλιών που αποσκοπούν στην αύξηση των οικονομικών και περιβαλλοντικών επιδόσεων του τομέα, στη βελτιστοποίηση της χρήσης των φυσικών πόρων και στη συμβολή στην επίτευξη των στόχων της Πράσινης Συμφωνίας και της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής.

Μια βασική πτυχή του προγράμματος είναι η δημιουργία ενός κοινού ευρωπαϊκού χώρου γεωργικών δεδομένων, ο οποίος θα επιτρέψει την ασφαλή και υπεύθυνη ανταλλαγή, επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων για τη βελτιστοποίηση της χρήσης των φυσικών πόρων και την προώθηση καινοτομιών που βασίζονται στα δεδομένα στον γεωργικό τομέα. Η κοινοπραξία συγκεντρώνει μια ομάδα εμπειρογνωμόνων από ερευνητικά ιδρύματα, μεσάζοντες γεωργικών δεδομένων και βιομηχανικές ενώσεις από 10 χώρες, οι οποίοι θα συνεργαστούν με τα ενδιαφερόμενα μέρη για να χαρτογραφήσουν το σημερινό τοπίο ανταλλαγής δεδομένων, να αναλύσουν τη διακυβέρνηση και τα επιχειρηματικά μοντέλα και να καθορίσουν μια τεχνική αρχιτεκτονική αναφοράς για την υλοποίηση του χώρου δεδομένων της ΕΕ για τη γεωργία.

 AgriDataSpace Γεγονότα
ΤοΧρονοδιάγραμμα: 01.10.2022-31.03.2024
Πληροφορίες: ΔΙΕΥΘΥΝ 

Ένα γράφημα που δείχνει τους διάφορους παράγοντες που επωφελούνται από τη δημιουργία ενός κοινού ευρωπαϊκού χώρου γεωργικών δεδομένων.Μια άλλη σημαντική πρωτοβουλία είναι η ανάπτυξη εγκαταστάσεων δοκιμών και πειραματισμού παγκόσμιας κλάσης, μεγάλης κλίμακας (TEF) για την τεχνητή νοημοσύνη στον αγροδιατροφικό τομέα. Με τον τρόπο αυτό θα παρέχονται υπηρεσίες που θα συμβάλλουν στην αξιολόγηση και την επικύρωση λύσεων ΤΝ και Ρομποτικής τρίτων σε πραγματικές συνθήκες, με στόχο τη μεγιστοποίηση του αντικτύπου από την ψηφιοποίηση του γεωργικού τομέα.

AgrifoodTEF Γεγονότα
Πληροφορίες: ΔΙΕΥΘΥΝ

Ένα γράφημα που δείχνει τους διάφορους παράγοντες που επωφελούνται από τις εγκαταστάσεις δοκιμών και πειραματισμού στον αγροδιατροφικό τομέα.Επιπλέον, το πρόγραμμα περιλαμβάνει τη δημιουργία ευρωπαϊκών κόμβων ψηφιακής καινοτομίας (EDIH), οι οποίοι θα παρέχουν τεχνολογική εμπειρογνωμοσύνη και εγκαταστάσεις πειραματισμού για να καταστεί δυνατός ο ψηφιακός μετασχηματισμός της βιομηχανίας και του δημόσιου τομέα. Αυτοί οι EDIHs θα αξιοποιήσουν τις εμπειρίες και τα διδάγματα που αντλήθηκαν από υφιστάμενους ΚΨΚ, όπως το SmartAgriHubs και το AgroRobofood.Ένα γράφημα που δείχνει τα διάφορα οφέλη που παρέχουν οι ευρωπαϊκοί κόμβοι ψηφιακής καινοτομίας.Τέλος, η επιτυχία αυτών των πρωτοβουλιών θα εξαρτηθεί από τις ψηφιακές δεξιότητες των γεωργών και άλλων επαγγελματιών του τομέα της γεωργίας. Για τον σκοπό αυτό, το πρόγραμμα περιλαμβάνει επενδύσεις για την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των γεωργών μέσω εξειδικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή ενοτήτων, και στήριξη για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ειδικών μαθημάτων σε ψηφιακές τεχνολογίες για επαγγελματίες του γεωργικού τομέα.

Πώς θα μπορούσε η ευρωπαϊκή στρατηγική για το υπολογιστικό νέφος και την άκρη να επηρεάσει τον γεωργικό τομέα;

Η ευρωπαϊκή στρατηγική για το υπολογιστικό νέφος και την άκρη, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα DIGITAL, αναμένεται να έχει σημαντικό αντίκτυπο στον γεωργικό τομέα, επιτρέποντας την πλήρη χρήση υποδομών και υπηρεσιών cloud-to-edge για τον κοινό ευρωπαϊκό χώρο γεωργικών δεδομένων.

Πώς θα επηρεάσει η ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δεδομένα τον γεωργικό τομέα;

Η ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δεδομένα θα δημιουργήσει μια ενιαία αγορά δεδομένων και θα δημιουργήσει έναν κοινό ευρωπαϊκό χώρο γεωργικών δεδομένων. Ο Ευρωπαϊκός Νόμος για τη Διακυβέρνηση των Δεδομένων θα αυξήσει την εμπιστοσύνη στην κοινοχρησία δεδομένων μεταξύ επιχειρήσεων, ενώ ο νόμος για τα δεδομένα αποσκοπεί στην τόνωση της χρήσης ιδιωτικών δεδομένων από τις κυβερνήσεις και στην αντιμετώπιση ζητημάτων πρόσβασης και χρήσης δεδομένων στις ρυθμίσεις B2B. Τα σύνολα δεδομένων υψηλής αξίας του δημόσιου τομέα θα είναι επίσης διαθέσιμα για περαιτέρω χρήση.

Ένα γράφημα για την παρουσίαση των βημάτων της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τα δεδομένα.Η συνεργασία είναι το κλειδί για την επιτυχία της Ευρώπης

Η συνεργασία είναι καίριας σημασίας για την απελευθέρωση του δυναμικού της Ευρώπης όσον αφοράτηνψηφιακή μείωση της γεωργίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει το παράδειγμα μέσω της στενής συνεργασίας μεταξύ της ΓΔ CNECT και της ΓΔ AGRI. Είναι σημαντικό όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να συνεργαστούν για να επιτύχουν την επιτυχία.Φωτογραφία της εκτελεστικής αντιπροέδρου Margarethe Vestager και του Επιτρόπου Εσωτερικής Αγοράς Thierry Breton σε συνέντευξη Τύπου σχετικά με την ευρωπαϊκή διακυβέρνηση των δεδομένων.

Για να επιτευχθούν τα οφέλη του ψηφιακού μετασχηματισμού, πρέπει να διευκολυνθεί η επικοινωνία μεταξύ των γεωργών, των κατασκευαστών γεωργικών μηχανημάτων, των συνεταιρισμών, των προμηθευτών φυτοφαρμάκων και των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, όπως τα ψηφιακά και γεωργικά υπουργεία. Μέσω της συνεργασίας και της αποτελεσματικής επικοινωνίας, μπορούμε να ξεπεράσουμε τις προκλήσεις και να αξιοποιήσουμε το πλήρες δυναμικό της ψηφιοποίησης στη γεωργία.

Ποιοι είναι οι κύριοι στόχοι της νέας Κοινής Γεωργικής Πολιτικής;

Η νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική 2023-27 διαρθρώνεται γύρω από 10 στόχους, συμπεριλαμβανομένου ενός εγκάρσιου στόχου για την ψηφιακήπροσαρμογή, τη γνώση και την καινοτομία. Τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία της ΚΓΠ για την τόνωση της ψηφιοποίησης στη γεωργία και στις αγροτικές περιοχές.

Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στην αρχική σελίδα της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής.

Τι γίνεται με τη στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο»;

Η στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» αποτελεί πυλώνα της Πράσινης Συμφωνίας της ΕΕ, με την πρόκληση στόχων για το 2030 για βιώσιμη παραγωγή τροφίμων που απαιτούν ψηφιακές λύσεις. Μια περίπτωση χρήσης του IoF2020 στην αροτραία γεωργία χρησιμοποίησε με επιτυχία τεχνολογίες IoT για τη βελτιστοποίηση της χρήσης φυτοφαρμάκων και την ασφάλεια των καλλιεργειών για κατανάλωση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα στηρίξει την έρευνα, την ανάπτυξη και την εγκατάσταση υποδομών και υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους επόμενης γενιάς σε ολόκληρη την ΕΕ, καθώς και τη δρομολόγηση της ευρωπαϊκής συμμαχίας για βιομηχανικά δεδομένα, άκρο και υπολογιστικό νέφος για τον συντονισμό των επενδυτικών προσπαθειών και την ενίσχυση της θέσης της Ευρώπης στην παγκόσμια αγορά υπολογιστικού νέφους και υπολογιστικού άκρου.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην αρχική σελίδα της στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο πιάτο».

Σχετικό περιεχόμενο

Ευρύτερο πλαίσιο

Η ψηφιοποίηση του ευρωπαϊκού γεωργικού τομέα

Η ψηφιοποίηση του ευρωπαϊκού γεωργικού τομέα έχει τη δυνατότητα να φέρει επανάσταση στη βιομηχανία, προωθώντας την αποδοτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα.

Βλ. επίσης

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ για την ΨΗΦΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Τον Απρίλιο του 2019, 24 κράτη μέλη της ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο υπέγραψαν τη δήλωση με τίτλο «Ένα έξυπνο και βιώσιμο ψηφιακό μέλλον για την ευρωπαϊκή γεωργία και τις αγροτικές περιοχές», η οποία περιλαμβάνει δεσμεύσεις για δράση σε 3 τομείς:

Εξερευνήστε σε αυτό το site