Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Κοινή Κυβερνομονάδα

Η Κοινή Κυβερνομονάδα είναι μια νέα πλατφόρμα που αποσκοπεί στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών οργάνων, των οργανισμών, των φορέων και των αρχών των κρατών μελών της ΕΕ.

Το οικοσύστημα της ΕΕ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο δεν διαθέτει ακόμη κοινό χώρο συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών κοινοτήτων και τομέων, γεγονός που επιτρέπει στα υφιστάμενα δίκτυα να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους.

Η στρατηγική της ΕΕ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο υπογράμμισε την ανάγκη για μια κοινή μονάδα στον κυβερνοχώρο, προσδιορίζοντας τα κύρια προβλήματα που θα συμβάλει στην επίλυση, τους στόχους της και τα μέτρα που απαιτούνται για την επίτευξή της.

Βασίζεται στις εργασίες που ξεκίνησαν με τη σύσταση σχετικά με τη συντονισμένη αντιμετώπιση περιστατικών και κρίσεων — το επονομαζόμενο σχέδιο στρατηγικής το 2017. Η ΚΕ θα τοποθετηθεί κοντά στα γραφεία του ENISA στις Βρυξέλλες, του Οργανισμού της ΕΕ για την Κυβερνοασφάλεια και της CERT-EU, της ομάδας αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών στην πληροφορική για τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ.

Η ΚΕ θα βοηθήσει τις μη στρατιωτικές κοινότητες, τις κοινότητες επιβολής του νόμου, τις διπλωματικές κοινότητες και τις κοινότητες κυβερνοάμυνας να συνεργάζονται για την πρόληψη, την αποτροπή και την αντιμετώπιση κυβερνοεπιθέσεων. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα επωφεληθεί από την εμπειρογνωμοσύνη όλων των σχετικών φορέων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Οι εμπλεκόμενοι θα είναι σε θέση να δράσουν γρήγορα κατά των κυβερνοαπειλών και να εργαστούν για την κινητοποίηση πόρων για αμοιβαία συνδρομή. 

Η Επιτροπή πρότεινε την οικοδόμηση της ΚΕΣ μέσω μιας σταδιακής και διαφανούς διαδικασίας σε 4 στάδια:

 1. αξιολόγηση των οργανωτικών πτυχών και προσδιορισμός των επιχειρησιακών ικανοτήτων της ΕΕ έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021 ·
 2. κατάρτιση εθνικών σχεδίων αντιμετώπισης συμβάντων και κρίσεων και ανάπτυξη κοινών δραστηριοτήτων ετοιμότητας έως τις 30 Ιουνίου 2022 ·
 3. να τεθεί σε λειτουργία η ΚΕ με την κινητοποίηση των ομάδων ταχείας αντίδρασης της ΕΕ, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στο σχέδιο της ΕΕ για την αντιμετώπιση συμβάντων και κρίσεων έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022 ·
 4. συμμετοχή εταίρων του ιδιωτικού τομέα, χρηστών και παρόχων λύσεων και υπηρεσιών κυβερνοασφάλειας, ώστε να αυξηθεί η ανταλλαγή πληροφοριών και να καταστεί δυνατή η κλιμάκωση της συντονισμένης αντίδρασης της ΕΕ στις κυβερνοαπειλές έως τον Ιούνιο του 2023.

Οι βασικές δράσεις της ΜΚΕ περιλαμβάνουν:

 • δημιουργία φυσικής πλατφόρμας γύρω από τα παρακείμενα γραφεία του ENISA και της CERT-ΕΕ στις Βρυξέλλες ·
 • δημιουργία εικονικής πλατφόρμας αποτελούμενης από εργαλεία ασφαλούς και ταχείας ανταλλαγής πληροφοριών·
 • υλοποίηση του σχεδίου της ΕΕ για την αντιμετώπιση περιστατικών κυβερνοασφάλειας και αντιμετώπισης κρίσεων (με βάση τα εθνικά σχέδια που προτείνονται στην NIS2)·
 • εκπόνηση ενοποιημένων εκθέσεων της ΕΕ για την κατάσταση της κυβερνοασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών και πληροφοριών σχετικά με απειλές και συμβάντα·
 • σύσταση και κινητοποίηση ομάδων ταχείας αντίδρασης της ΕΕ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο·
 • τη σύναψη μνημονίων συνεννόησης για τη συνεργασία και την αμοιβαία συνδρομή·
 • σύναψη συμφωνιών ανταλλαγής πληροφοριών και επιχειρησιακής συνεργασίας με εταιρείες του ιδιωτικού τομέα, τόσο χρήστες όσο και παρόχους λύσεων και υπηρεσιών κυβερνοασφάλειας· 
 • κατάρτιση καταλόγου των επιχειρησιακών και τεχνικών ικανοτήτων που είναι διαθέσιμες στην ΕΕ·
 • καθορισμός δομημένων συνεργειών με ενισχυμένα εργαλεία ικανοτήτων ανίχνευσης, ιδίως SOC·
 • καθορισμός πολυετούς σχεδίου για τον συντονισμό των ασκήσεων και την οργάνωση κοινών ασκήσεων και κατάρτισης·
 • υποβολή εκθέσεων: Ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης των ρόλων και των αρμοδιοτήτων των συμμετεχόντων και τελική έκθεση δραστηριοτήτων.

Αυτές οι ιστοσελίδες θα σας κρατήσουν ενήμερους σχετικά με αυτή τη σταδιακή διαδικασία.

Τελευταίες ειδήσεις

PRESS RELEASE |
Η Επιτροπή θα επενδύσει πάνω από 210 εκατ. EUR στην κυβερνοασφάλεια, τις ψηφιακές ικανότητες και την τεχνολογία στο πλαίσιο του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη»

Η Επιτροπή προκήρυξε προσκλήσεις ύψους άνω των 210 εκατ. EUR στο πλαίσιο του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη» (DEP) για προτάσεις για την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας και των ψηφιακών ικανοτήτων σε ολόκληρη την ΕΕ.

PRESS RELEASE |
Η Επιτροπή ζητεί ανατροφοδότηση σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής πράξης στο πλαίσιο της οδηγίας NIS2

Από σήμερα, η Επιτροπή συλλέγει ανατροφοδότηση σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής πράξης στο πλαίσιο της οδηγίας σχετικά με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο κυβερνοασφάλειας σε ολόκληρη την Ένωση (οδηγία NIS2).

PRESS RELEASE |
Πανευρωπαϊκή άσκηση για την ενίσχυση της ετοιμότητας σε περίπτωση κυβερνοεπιθέσεων μεγάλης κλίμακας στον ενεργειακό τομέα

Η Επιτροπή συμμετείχε σε μια άσκηση με τίτλο «Cyber Europe», η οποία σχεδιάστηκε για να δοκιμάσει την ετοιμότητα σε περίπτωση μεγάλης κλίμακας κυβερνοεπίθεσης στον ενεργειακό τομέα της Ευρώπης.

Σχετικό περιεχόμενο

Ευρύτερο πλαίσιο

Η στρατηγική για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο

Η στρατηγική της ΕΕ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας στις απειλές στον κυβερνοχώρο και στη διασφάλιση ότι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις επωφελούνται από αξιόπιστες ψηφιακές τεχνολογίες.