Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Παρακολούθηση της πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης στην ψηφιακή εποχή

Το Παρατηρητήριο για την πολυφωνία στα μέσα ενημέρωσης είναι ένα επιστημονικό εργαλείο σχεδιασμένο για τον εντοπισμό πιθανών κινδύνων για την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης.

  Μεγεθυντικός φακός με το μάτι στο κέντρο σε ένα πράσινο φόντο

Το Παρατηρητήριο για την πολυφωνία στα μέσα ενημέρωσης (MPM) προσαρμόστηκε και εκσυγχρονίστηκε ώστε να ληφθεί υπόψη ο τρόπος με τον οποίο οι ψηφιακές εξελίξεις επηρεάζουν την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το MPM θα χρησιμεύσει ως βασική πηγή πληροφοριών για την άποψη της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης της επικείμενης πρώτης ετήσιας έκθεσης για το κράτος δικαίου, η οποία έχει προγραμματιστεί να δημοσιευθεί τον Σεπτέμβριο του 2020.

Το Παρατηρητήριο Πλουραλισμού των Μέσων Ενημέρωσης

Το MPM αξιολογεί τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης με βάση ένα σύνολο 25 βασικών δεικτών σε 4 διαφορετικούς τομείς:

 1. βασική προστασία
 2. πλουραλισμός της αγοράς
 3. πολιτική ανεξαρτησία
 4. κοινωνική ένταξη.

Οι δείκτες αφορούν νομικά, οικονομικά και κοινωνικοπολιτικά ζητήματα. Οι δημόσιες υπηρεσίες, τα εμπορικά και τα κοινοτικά μέσα ενημέρωσης καλύπτονται από τον παρατηρητή,

Το MPM είναι ένα διαγνωστικό εργαλείο που έχει σχεδιαστεί για να παρέχει ευρεία κατανόηση των κινδύνων για την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης σε ένα κράτος μέλος. Οι αξιολογήσεις διενεργούνται με ανεξάρτητο και διαφανή τρόπο σε διαβούλευση με εμπειρογνώμονες των μέσων ενημέρωσης σε κάθε χώρα.

Το MPM αναγνωρίζει ότι διαφορετικές πολιτικές και κανονιστικές προσεγγίσεις μπορούν να εφαρμόζονται σε διαφορετικούς τύπους μέσων ενημέρωσης, είτε ραδιοτηλεοπτικών, έντυπων ή ψηφιακών μέσων. Μετά την αναβάθμισή του το 2018 εξετάζει επίσης τον αντίκτυπο των ψηφιακών πλατφορμών. 

Παρακολούθηση της πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης στην ψηφιακή εποχή — MPM2021

Το 2019 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διέθεσε προϋπολογισμό ύψους 1 000 000 EUR για τη βελτίωση του προγράμματος MPM2020 και για τη διασφάλιση της συνεχούς εφαρμογής του.  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χορήγησε επιχορήγηση στο Κέντρο για την Πολυφωνία και την Ελευθερία των Μέσων Ενημέρωσης (CMPF) του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου. Η νέα επιχορήγηση ξεκίνησε την 1η Μαρτίου 2020.

Παρακολούθηση της πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης στην ψηφιακή εποχή — MPM2020

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προέβλεψε προϋπολογισμό ύψους 750,000 EUR το 2018. Ο προϋπολογισμός αυτός είχε ως στόχο την προσαρμογή του MPM στο ψηφιακό περιβάλλον και τη διασφάλιση της εφαρμογής του.  Για τον σκοπό αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χορήγησε επιχορήγηση στο Κέντρο για την Πολυφωνία και την Ελευθερία των Μέσων Ενημέρωσης (CMPF) του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου.

Το 2019 η CMPF διεξήγαγε μελέτη σχετικά με τους δείκτες που απαιτούνται για την αξιολόγηση των κινδύνων για τον πλουραλισμό των πληροφοριών στην ψηφιακή εποχή. Αργότερα το έθεσε σε εφαρμογή το MPM2020 σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και σε δύο υποψήφιες χώρες, καλύπτοντας τα έτη 2018 και 2019. Πρόσβαση στα αποτελέσματα του MPM2020.

Παρασκήνιο

Η αρχική μελέτη

Το Παρατηρητήριο για την Πολυφωνία των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης προέρχεται από μια αρχική μελέτη του 2009 που διεξήχθη από μια ομάδα 3 ακαδημαϊκών ιδρυμάτων: ICRI, Katholieke Universiteit LeuvenCMCs (Central European University) και MMTC (Jönköping International Business School) — σε συνεργασία με την Ernst & Young Belgium. Η μελέτη ανέπτυξε ένα εργαλείο παρακολούθησης για την αξιολόγηση των κινδύνων για την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης στα κράτη μέλη της ΕΕ με βάση ένα σταθερό σύνολο δεικτών.

Απλούστευση και δοκιμή MPM — φάση 1

 • Το 2013 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διέθεσε προϋπολογισμό ύψους 500,000 EUR για την απλούστευση και την πιλοτική εφαρμογή του MPM·
 • Στη συνέχεια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χορήγησε επιχορήγηση στο Κέντρο για την Πολυφωνία και την Ελευθερία των Μέσων Ενημέρωσης (CMPF) του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου για την εφαρμογή του δοκιμαστικού σχεδίου ·
 • Το πρώτο έτος της δράσης αυτής χωρίστηκε σε δύο ρεύματα, ένα με έμφαση στην απλούστευση, ένα σε δοκιμές σε 9 κράτη μέλη (Βέλγιο, Βουλγαρία, Δανία, Εσθονία, Γαλλία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιταλία και Ηνωμένο Βασίλειο)·
 • Η CMPF επέλεξε αυτές τις 9 χώρες με βάση:
  • τυπολογία των μέσων ενημέρωσης και των πολιτικών συστημάτων·
  • γεωγραφικά κριτήρια·
  • μέγεθος της αγοράς μέσων ενημέρωσης (συμπεριλαμβανομένου του πληθυσμού και της επικράτειας)·
  • υφιστάμενες πολιτικές αξιολογήσεις του επιπέδου ελευθερίας και πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης.
 • Η τελική έκθεση της πρώτης φάσης δημοσιεύθηκε τον Ιανουάριο του 2015.

Απλούστευση και δοκιμή MPM — φάση 2

 • Το 2014, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διέθεσε άλλο προϋπολογισμό ύψους 500,000 EUR για τη συνέχιση των δοκιμών κατά τρόπο συμπληρωματικό σε σχέση με τον προηγούμενο.
 • Κατά τη διάρκεια αυτής της δεύτερης φάσης του έργου, αρχής γενομένης από τον Νοέμβριο του 2014, το CMPF αξιολόγησε τη βιωσιμότητα και τη συνάφεια των δεικτών. Τα έλεγξε στις 19 χώρες της ΕΕ που δεν καλύφθηκαν κατά την 1η πιλοτική φάση (Αυστρία, Κροατία, Κύπρος, Τσεχική Δημοκρατία, Φινλανδία, Γερμανία, Ιρλανδία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Κάτω Χώρες, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία και Σουηδία).
 • Τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα.

MPM — φάση 3

Το 2016 χορηγήθηκε επιχορήγηση ύψους 500,000 EUR για τη συνέχιση της αξιολόγησης των κινδύνων για την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης. Απονεμήθηκε στο πλαίσιο προπαρασκευαστικής ενέργειας με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

Κατά τη διάρκεια αυτής της τρίτης φάσης, που πραγματοποιήθηκε επίσης από το CMPF, οι ερευνητές του έργου αξιολόγησαν τους κινδύνους σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς και σε δύο υποψήφιες χώρες: Türkiye και Μαυροβούνιο. Τα αποτελέσματα αυτού του γύρου είναι διαθέσιμα.

MPM — φάση 4

Το Κέντρο για την Πολυφωνία και την Ελευθερία των Μέσων Ενημέρωσης (CMPF) του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου υλοποίησε το Παρατηρητήριο για την Πολυφωνία των Μέσων Ενημέρωσης (MPM) σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ το 2017, καθώς και στη Σερβία και την τότε ΠΓΔΜ (σήμερα Βόρεια Μακεδονία).

Για τον σκοπό αυτό, έχει χορηγηθεί προϋπολογισμός ύψους 350,000 EUR για προπαρασκευαστική ενέργεια που υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τα αποτελέσματα της άσκησης του 2017 δημοσιεύθηκαν το 2018.

Τελευταια ΝΕΑ

PRESS RELEASE |
Η Επιτροπή δημοσιεύει για πρώτη φορά τις προοπτικές της ευρωπαϊκής βιομηχανίας μέσων ενημέρωσης

Η Επιτροπή δημοσίευσε την πρώτη στην ιστορία ευρωπαϊκή προοπτική του κλάδου των μέσων ενημέρωσης, αναλύοντας τις τάσεις στους κλάδους των οπτικοακουστικών μέσων, των βιντεοπαιχνιδιών και των ειδησεογραφικών μέσων.

PRESS RELEASE |
2 εκατ. ευρώ για τη χαρτογράφηση των ερήμων ειδήσεων στην Ευρώπη και την παροχή επιχορηγήσεων σε τοπικά, περιφερειακά και κοινοτικά μέσα ενημέρωσης

Σήμερα, η Επιτροπή υπέγραψε συμφωνία επιχορήγησης ύψους 2 εκατ. EUR με κοινοπραξία οργανισμών για τη στήριξη των τοπικών μέσων ενημέρωσης και την αντιμετώπιση της εμφάνισης ειδησεογραφικών ερήμων, και συγκεκριμένα των γεωγραφικών περιοχών ή κοινοτήτων που διαθέτουν λίγα ή καθόλου ειδησεογραφικά πρακτορεία που τους εξυπηρετούν με σχετικές και ανεξάρτητες ειδήσεις.

PRESS RELEASE |
Ευρωπαϊκή Πράξη για την Ελευθερία των Μέσων Ενημέρωσης: Η Επιτροπή προτείνει κανόνες για την προστασία της πολυφωνίας και της ανεξαρτησίας των μέσων ενημέρωσης στην ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα έναν ευρωπαϊκό νόμο για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, ένα νέο σύνολο κανόνων για την προστασία της πολυφωνίας και της ανεξαρτησίας των μέσων ενημέρωσης στην ΕΕ.

PRESS RELEASE |
Έκθεση του 2022 για το κράτος δικαίου: Η Επιτροπή εκδίδει ειδικές συστάσεις προς τα κράτη μέλη

Όπως και σε προηγούμενες εκδόσεις, η παρούσα έκθεση εξετάζει τις εξελίξεις σε τέσσερις βασικούς τομείς του κράτους δικαίου: τα συστήματα απονομής δικαιοσύνης, το πλαίσιο για την καταπολέμηση της διαφθοράς, τον πλουραλισμό και την ελευθερία των μέσων μαζικής επικοινωνίας, καθώς και άλλα θεσμικά ζητήματα που συνδέονται με τους ελέγχους και τις εξισορροπήσεις.

Σχετικό περιεχόμενο

Ευρύτερο πλαίσιο

Ελευθερία και πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης

Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει την ελευθερία και την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης ως πυλώνες της σύγχρονης δημοκρατίας και παράγοντες διευκόλυνσης της ελεύθερης και ανοικτής συζήτησης.

Διαβάστε περισσότερα

Βλ. επίσης

Δράσεις πολυμέσων

Οι δράσεις της ΕΕ για τα πολυμέσα αποσκοπούν στην ενίσχυση της ειδησεογραφίας σχετικά με τις υποθέσεις της ΕΕ από πανευρωπαϊκή άποψη.

Γραμματισμός στα μέσα επικοινωνίας

Ο γραμματισμός στα μέσα επικοινωνίας δεν ήταν ποτέ τόσο σημαντικός όσο είναι σήμερα. Δίνει τη δυνατότητα σε πολίτες όλων των ηλικιών να περιηγηθούν στο σύγχρονο ειδησεογραφικό περιβάλλον και να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις.