Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Συντονισμένο σχέδιο για την τεχνητή νοημοσύνη

Το συντονισμένο σχέδιο για την τεχνητή νοημοσύνη αποσκοπεί στην επιτάχυνση των επενδύσεων στην ΤΝ, στην εφαρμογή στρατηγικών και προγραμμάτων ΤΝ και στην ευθυγράμμιση της πολιτικής για την ΤΝ με σκοπό την πρόληψη του κατακερματισμού εντός της Ευρώπης.

Το συντονισμένο σχέδιο για την τεχνητή νοημοσύνη αποσκοπεί στην επιτάχυνση των επενδύσεων στην ΤΝ, στην εφαρμογή στρατηγικών και προγραμμάτων ΤΝ και στην ευθυγράμμιση της πολιτικής για την ΤΝ με σκοπό την πρόληψη του κατακερματισμού εντός της Ευρώπης.

Το συντονισμένο σχέδιο για την τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) δημοσιεύθηκε το 2018. Αποτελεί κοινή δέσμευση της Επιτροπής, των κρατών μελών της ΕΕ, της Νορβηγίας και της Ελβετίας να μεγιστοποιήσουν τις δυνατότητες της Ευρώπης να είναι ανταγωνιστική σε παγκόσμιο επίπεδο. Το αρχικό σχέδιο καθόρισε δράσεις και χρηματοδοτικά μέσα για την υιοθέτηση και την ανάπτυξη της ΤΝ σε όλους τους τομείς. Παράλληλα, τα κράτη μέλη ενθαρρύνθηκαν να αναπτύξουν τις δικές τους εθνικές στρατηγικές.

Η τελευταία επικαιροποίηση του σχεδίου δημοσιεύθηκε το 2021. Δείχνει τη δέσμευση της Ευρώπης να αναλάβει ηγετικό ρόλο σε παγκόσμιο επίπεδο όσον αφορά την αξιόπιστη ΤΝ. Το σχέδιο του 2021 ευθυγραμμίζεται επίσης στενά με τις ψηφιακές και πράσινες προτεραιότητεςτης Επιτροπής, καθώς και με την αντίδραση της Ευρώπης στην πανδημία COVID-19.

Το συντονισμένο σχέδιο του 2021 έχει ως στόχο να μετατρέψει τη στρατηγική σε δράση, προτρέποντας:

 • επιτάχυνση των επενδύσεων σε τεχνολογίες ΤΝ για την προώθηση της ανθεκτικής οικονομικής και κοινωνικής ανάκαμψης, με τη βοήθεια της υιοθέτησης νέων ψηφιακών λύσεων
 • ναεφαρμόσουν πλήρως και άμεσα στρατηγικές και προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης για να διασφαλίσουν ότι η ΕΕ μεγιστοποιεί τα πλεονεκτήματα της έγκαιρης υιοθέτησης.
 • ευθυγράμμιση της πολιτικής για την ΤΝ με σκοπό την εξάλειψη του κατακερματισμού και την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων.

Για να επιτευχθεί αυτό, το επικαιροποιημένο σχέδιο καθορίζει τέσσερις βασικές δέσμες στόχων πολιτικής, υποστηριζόμενες από συγκεκριμένες δράσεις. Αναφέρει επίσης τον πιθανό μηχανισμό χρηματοδότησης και καθορίζει χρονοδιάγραμμα για τα εξής:

Μπλε κύκλος με κείμενο που αποκρύπτει το σχέδιο συντονισμού για την τεχνητή νοημοσύνη

 

Ηανακοίνωση του 2024σχετικά με την τόνωση των νεοφυών επιχειρήσεων και της καινοτομίας στην αξιόπιστη ΤΝ βασίζεται τόσο στα συντονισμένα σχέδια δράσης του 2018 όσο και του 2021 για την ΤΝ. Αυτό δείχνει μια στροφή πολιτικής προς την Γενετική Τεχνητή Νοημοσύνη ως απάντηση στις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις. Ομοίως, η εγκριθείσα έκδοση τηςπράξης για την ΤΝπεριλαμβάνει επίσης διατάξεις σχετικά με την παραγωγική ΤΝ. Οι κανόνες αυτοί επεκτείνονται στηναρχική πρόταση της Επιτροπής του 2021,η οποία αποσκοπούσε στην οικοδόμηση ενός αξιόπιστου οικοσυστήματος ΤΝ για το παρόν και το μέλλον.

Στην ανακοίνωση του 2024 προτείνονται τα εξής:

 • ένα στρατηγικό επενδυτικό πλαίσιο για τη μόχλευση των περιουσιακών στοιχείων της ΕΕ —όπως οι υποδομές υπερυπολογιστών— για την προώθηση ενός καινοτόμου ευρωπαϊκού οικοσυστήματος ΤΝ.
 • συνεργασία μεταξύ νεοφυών επιχειρήσεων, φορέων καινοτομίας και βιομηχανικών χρηστών, με στόχο την προσέλκυση επενδύσεων στην ΕΕ και την παροχή πρόσβασης σε βασικές συνιστώσες της ΤΝ, όπως δεδομένα, υπολογιστική ισχύ, αλγόριθμους και ταλέντα.
 • δράσεις και επενδύσεις για τη στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων και βιομηχανιών στην Ευρώπη ώστε να καταστούν παγκόσμιοι ηγέτες σε αξιόπιστα προηγμένα μοντέλα, συστήματα και εφαρμογές ΤΝ.
 • δέσμη μέτρων (στο πλαίσιο της GenAI4EU) για τη στήριξη των ευρωπαϊκών νεοφυών επιχειρήσεων και των ΜΜΕ στην ανάπτυξη αξιόπιστης ΤΝ που τηρεί τις αξίες και τους κανονισμούς της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του σεβασμού των κανόνων για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων.

Επενδύσεις

Η Επιτροπή πρότεινε ετήσιες επενδύσεις ύψους τουλάχιστον 1 δισ. ευρώ στην ΤΝ από τα προγράμματα «Ορίζων Ευρώπη» και «Ψηφιακή Ευρώπη»,οι οποίες επιτεύχθηκαν για τα έτη 2021 και 2022. Η χρηματοδότηση της ΕΕ για την ΤΝ αποσκοπεί στην προσέλκυση και την εδραίωση επενδύσεων, ενώ η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών μεγιστοποιεί τον αντίκτυπό της.

Ο μηχανισμός ανάκαμψης και ανθεκτικότητας παρέχει μια άνευ προηγουμένου ευκαιρία εκσυγχρονισμού και επενδύσεων στην ΤΝ. Μέσω αυτού, η ΕΕ μπορεί να καταστεί παγκόσμιος ηγέτης στην ανάπτυξη και την υιοθέτηση ανθρωποκεντρικών, αξιόπιστων, ασφαλών και βιώσιμων τεχνολογιών ΤΝ. Μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2023, είχε ήδη επενδύσει 4,4 δισ. ευρώ στην τεχνητή νοημοσύνη. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στην έκθεση «Χαρτογράφηση των χρηματοδοτικών μέσων σε επίπεδο ΕΕ για την επίτευξη των στόχων της ψηφιακής δεκαετίας».

Οι δράσεις που περιγράφονται στα σχέδια εφαρμόστηκαν ενεργά τόσο από την Επιτροπή όσο και από τα κράτη μέλη και σημειώθηκε πρόοδος σε όλα τα κεφάλαια. Ειδικότερα, η ΕΕ προωθεί την κρίσιμη υπολογιστική ικανότητα μέσω διαφόρων επιτυχημένων δράσεων:

 1. Η πράξη για τα μικροκυκλώματα θεσπίζει νομοθετική βάση για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της βιομηχανίας ημιαγωγών.
 2. Η κοινή επιχείρηση «Μικροκυκλώματα» (ΚΕ «Μικροκυκλώματα») επιταχύνει τις τεχνολογίες ημιαγωγών στην Ευρώπη.
 3. Η ΚΕ EuroHPC αναπτύσσει προηγμένες υπολογιστικές ικανότητες προσβάσιμες στις ευρωπαϊκές ΜΜΕ.
 4. Οι εγκαταστάσεις δοκιμών και πειραματισμού (TEF) υποστηρίζουν την ανάπτυξη τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης για εξαρτήματα και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης παρυφών.
 5. Τα σημαντικά έργα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος (ΣΕΚΕΕ) προωθούν τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών σε έργα μικροηλεκτρονικής και επικοινωνίας αιχμής.

Από κοινού, οι πρωτοβουλίες αυτές δημιουργούν ένα συνεργιστικό οικοσύστημα για την προώθηση της μικροηλεκτρονικής και της υπολογιστικής ικανότητας στην Ευρώπη. Η Επιτροπή παρακολουθεί επίσης και αξιολογεί την πρόοδο των εν λόγω δράσεων και, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, θα υποβάλει έκθεση σχετικά με την παρακολούθηση κατά τη διάρκεια του 2024.

Ιστορικό

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή συνεργάστηκαν στενά και συναντήθηκαν τακτικά για να εργαστούν για τις δράσεις στο πλαίσιο των διαφόρων σχεδίων. Πρόοδος σημειώθηκε σε όλους τους τομείς του σχεδίου,μεταξύ άλλων με την πρότασηστρατηγικής για τα δεδομένα, τη στήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και τη δημιουργία συνθηκών αριστείας στην έρευνα και ανάπτυξη και την υιοθέτηση της ΤΝ στην Ευρώπη.

Συνολικά, τα δύο πρώτα έτη εφαρμογής επιβεβαίωσαν ότι οι κοινές δράσεις και η διαρθρωμένη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής είναι καίριας σημασίας για την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα και την ηγετική θέση της ΕΕ στην ανάπτυξη και την υιοθέτηση της ΤΝ. Τα περισσότερα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει εθνικές στρατηγικές για την ΤΝ και έχουν αρχίσει να τις εφαρμόζουν. Οι επενδύσεις στην ΤΝ έχουν αυξηθεί και η ΕΕ μπόρεσε να κινητοποιήσει κρίσιμους πόρους για τη στήριξη αυτών των διαδικασιών.

Τελευταία νέα

NEWS ARTICLE |
U.S. AI Safety Institute και Ευρωπαϊκό Γραφείο Τεχνικού Διαλόγου

Στις 11 Ιουλίου 2024, η υφυπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ για τα Πρότυπα και την Τεχνολογία Laurie E. Locascio και ο Γενικός Διευθυντής της ΓΔ Connect Roberto Viola, ξεκίνησαν τεχνικό διάλογο μεταξύ του Ευρωπαϊκού Γραφείου Τεχνητής Νοημοσύνης (EUAIO) και του U.S. AI Safety Institute (USAISI) που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Εμπορίου στην Ουάσινγκτον.

DIGIBYTE |
Η δημιουργία εργοστασίων τεχνητής νοημοσύνης είναι πλέον δυνατή μετά την τροποποίηση του κανονισμού για την EuroHPC

Η τροποποίηση του κανονισμού EuroHPC για τη δημιουργία εργοστασίων ΤΝ τέθηκε σε ισχύ επιτρέποντας τη δημιουργία ενός νέου πυλώνα δραστηριοτήτων για την κοινή επιχείρηση για την ευρωπαϊκή υπολογιστική υψηλών επιδόσεων (ΚΕ EuroHPC).

NEWS ARTICLE |
Κορυφαίοι Ευρωπαίοι ερευνητές στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης συζητούν για το μέλλον της αριστείας «AI Made in Europe»

Συγκεντρωμένοι μέσω των χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ κέντρων αριστείας στον τομέα της ΤΝ, περισσότεροι από 100 εμπειρογνώμονες στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης από κορυφαία πανεπιστήμια, ερευνητικά ινστιτούτα και εταιρείες προέβησαν σε απολογισμό της ερευνητικής τους συνεργασίας μέχρι στιγμής και πρότειναν μια μελλοντική πορεία για αξιόπιστη ανάπτυξη και εγκατάσταση ΤΝ στην Ευρώπη.

PRESS RELEASE |
Η Επιτροπή απονέμει βραβεία μεγάλης πρόκλησης στον τομέα της ΤΝ σε καινοτόμες ευρωπαϊκές νεοφυείς επιχειρήσεις και ΜΜΕ στον τομέα της ΤΝ

Σήμερα, ο Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς Thierry Breton απονέμει τέσσερα ευρωπαϊκά βραβεία για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις τεχνητής νοημοσύνης (AI) στο πλαίσιο της μεγάλης πρόκλησης για την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία δρομολογήθηκε στις 23 Νοεμβρίου 2023.

Σχετικό περιεχόμενο

Ευρύτερο πλαίσιο

Ευρωπαϊκή προσέγγιση της τεχνητής νοημοσύνης

Η προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη επικεντρώνεται στην αριστεία και την εμπιστοσύνη, με στόχο την ενίσχυση της έρευνας και της βιομηχανικής ικανότητας, διασφαλίζοντας παράλληλα την ασφάλεια και τα θεμελιώδη δικαιώματα.

Διαβάστε περισσότερα

Η αριστεία της τεχνητής νοημοσύνης ακμάζει από το εργαστήριο στην αγορά

Η ανακοίνωση σχετικά με την τόνωση των νεοφυών επιχειρήσεων και της καινοτομίας σε αξιόπιστη ΤΝ περιγράφει συγκεκριμένες κοινές δράσεις για την Επιτροπή και τα κράτη μέλη για τη δημιουργία παγκόσμιας ηγετικής θέσης όσον αφορά την αξιόπιστη ΤΝ.

Βλ. επίσης

Νόμος για την ΤΝ

Ο νόμος για την ΤΝ είναι το πρώτο νομικό πλαίσιο για την ΤΝ, το οποίο αντιμετωπίζει τους κινδύνους της ΤΝ και θέτει την Ευρώπη να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η Ευρωπαϊκή Συμμαχία για την Τεχνητή Νοημοσύνη

Η Ευρωπαϊκή Συμμαχία για την Τεχνητή Νοημοσύνη είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την καθιέρωση ανοικτού πολιτικού διαλόγου για την τεχνητή νοημοσύνη. Από την έναρξή της το 2018, η Συμμαχία για την Τεχνητή Νοημοσύνη έχει συμμετάσχει σε περίπου 6000 ενδιαφερόμενα...