Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Συντονισμένο σχέδιο για την τεχνητή νοημοσύνη

Το συντονισμένο σχέδιο για την τεχνητή νοημοσύνη αποσκοπεί στην επιτάχυνση των επενδύσεων στην ΤΝ, στην εφαρμογή στρατηγικών και προγραμμάτων ΤΝ και στην ευθυγράμμιση της πολιτικής για την ΤΝ με σκοπό την πρόληψη του κατακερματισμού εντός της Ευρώπης.

  Ένα ρομπότ κουνάει ένα ανθρώπινο χέρι

© iStock by Getty Images - 1152951190 metamorworks

Το συντονισμένο σχέδιο για την τεχνητή νοημοσύνη αποσκοπεί στην επιτάχυνση των επενδύσεων στην ΤΝ, στην εφαρμογή στρατηγικών και προγραμμάτων ΤΝ και στην ευθυγράμμιση της πολιτικής για την ΤΝ με σκοπό την πρόληψη του κατακερματισμού εντός της Ευρώπης.

Το συντονισμένο σχέδιο για την τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) δημοσιεύθηκε το 2018. Πρόκειται για κοινή δέσμευση μεταξύ της Επιτροπής, των κρατών μελών της ΕΕ, της Νορβηγίας και της Ελβετίας να μεγιστοποιήσουν τις δυνατότητες της Ευρώπης να ανταγωνιστεί σε παγκόσμιο επίπεδο. Τοαρχικό σχέδιο καθόρισε δράσεις και χρηματοδοτικά μέσα για την υιοθέτηση και την ανάπτυξη της ΤΝ σε όλους τους τομείς. Παράλληλα, τα κράτη μέλη ενθαρρύνθηκαν να αναπτύξουν τις δικές τους εθνικές στρατηγικές.

Η τελευταία επικαιροποίηση του σχεδίου δημοσιεύθηκε το 2021. Καταδεικνύει τη δέσμευση της Ευρώπης να δημιουργήσει παγκόσμια ηγετική θέση στην αξιόπιστη ΤΝ. Το σχέδιο του 2021 ευθυγραμμίζεται επίσης στενά με τις ψηφιακές και πράσινες προτεραιότητες της Επιτροπής και την αντίδραση της Ευρώπης στην πανδημία COVID-19.

Το συντονισμένο σχέδιο του 2021 αποσκοπεί στη μετατροπή της στρατηγικής σε δράση, ενθαρρύνοντας:

 • επιτάχυνση των επενδύσεων σε τεχνολογίες ΤΝ για την προώθηση ανθεκτικής οικονομικής και κοινωνικής ανάκαμψης, με τη βοήθεια της υιοθέτησης νέων ψηφιακών λύσεων
 • ναεφαρμόσουν πλήρως καιάμεσα στρατηγικές και προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης για να διασφαλίσουν ότι η ΕΕ μεγιστοποιεί τα πλεονεκτήματα της έγκαιρης υιοθέτησης.
 • ευθυγράμμιση της πολιτικής για την ΤΝ με σκοπό την εξάλειψη του κατακερματισμού και την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων.

Για να επιτευχθεί αυτό, το επικαιροποιημένο σχέδιο καθορίζει τέσσερα βασικά σύνολα στόχων πολιτικής, τα οποία υποστηρίζονται από συγκεκριμένες δράσεις. Υποδεικνύει επίσης πιθανούς χρηματοδοτικούς μηχανισμούς και καθορίζει χρονοδιάγραμμα για:

Μπλε κύκλος με κείμενο που αποτυπώνει το σχέδιο συντονισμού για την ΤΝ

 

Η ανακοίνωση του 2024 σχετικά με την τόνωση των νεοφυών επιχειρήσεων και της καινοτομίας σε αξιόπιστη ΤΝ βασίζεται τόσο στα συντονισμένα σχέδια δράσης για την ΤΝ του 2018 όσο και του 2021. Αυτό δείχνει μια στροφή πολιτικής προς τη Γενετική ΤΝ ως απάντηση στις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις. Ομοίως, η εγκριθείσα έκδοση της πράξης για την ΤΝ περιλαμβάνει επίσης διατάξεις σχετικά με τη γενετική ΤΝ. Οι κανόνες αυτοί επεκτείνονται στην αρχική πρόταση της Επιτροπής του 2021, η οποία αποσκοπούσε στην οικοδόμηση ενός αξιόπιστου οικοσυστήματος ΤΝ για το παρόν και το μέλλον.

Η ανακοίνωση του 2024 προτείνει:

 • ένα στρατηγικό επενδυτικό πλαίσιο για τη μόχλευση των περιουσιακών στοιχείων της ΕΕ — όπως οι υποδομές υπερυπολογιστικής — για την προώθηση ενός καινοτόμου ευρωπαϊκού οικοσυστήματος τεχνητής νοημοσύνης.
 • συνεργασία μεταξύ νεοφυών επιχειρήσεων, φορέων καινοτομίας και βιομηχανικών χρηστών, με στόχο την προσέλκυση επενδύσεων στην ΕΕ και την παροχή πρόσβασης σε βασικά στοιχεία ΤΝ, όπως δεδομένα, υπολογιστική ισχύ, αλγόριθμοι και ταλέντα.
 • δράσεις και επενδύσεις για τη στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων και βιομηχανιών στην Ευρώπη ώστε να καταστούν παγκόσμιοι ηγέτες σε αξιόπιστα προηγμένα μοντέλα, συστήματα και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.
 • δέσμη μέτρων (στο πλαίσιο του GenAI4EU) για τη στήριξη των ευρωπαϊκών νεοφυών επιχειρήσεων και των ΜΜΕ στην ανάπτυξη αξιόπιστης ΤΝ που συμμορφώνεται με τις αξίες και τους κανονισμούς της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του σεβασμού των κανόνων προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων.

Επενδύσεις

Η Επιτροπή πρότεινε ελάχιστη ετήσια επένδυση ύψους 1 δισ. EUR στην ΤΝ από τα προγράμματα«Ορίζων Ευρώπη» και «Ψηφιακή Ευρώπη», η οποία επιτεύχθηκε για τα έτη 2021 και 2022, η χρηματοδότηση της ΕΕ για την ΤΝ αποσκοπεί στην άντληση και εδραίωση επενδύσεων, ενισχύοντας τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών μεγιστοποιεί τον αντίκτυπό της.

Ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας παρέχει μια άνευ προηγουμένου ευκαιρία εκσυγχρονισμού και επένδυσης στην ΤΝ. Μέσω αυτού, η ΕΕ μπορεί να καταστεί παγκόσμιος ηγέτης στην ανάπτυξη και υιοθέτηση ανθρωποκεντρικών, αξιόπιστων, ασφαλών και βιώσιμων τεχνολογιών ΤΝ. Μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2023, είχε ήδη επενδύσει 4,4 δισεκατομμύρια ευρώ στην τεχνητή νοημοσύνη. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην έκθεση « Χαρτογράφηση των χρηματοδοτικών μέσων σε επίπεδο ΕΕ για τους στόχους της ψηφιακής δεκαετίας».

Οι δράσεις που περιγράφονται στα σχέδια υλοποιήθηκαν ενεργά τόσο από την Επιτροπή όσο και από τα κράτη μέλη και σημειώθηκε πρόοδος σε όλα τα κεφάλαια. Ειδικότερα, η ΕΕ προωθεί την κρίσιμη υπολογιστική ικανότητα μέσω διαφόρων επιτυχημένων δράσεων:

 1. Ο νόμος για τα μικροκυκλώματα θεσπίζει νομοθετική βάση για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της βιομηχανίας ημιαγωγών.
 2. Η κοινή επιχείρηση «Μικροκυκλώματα» (ΚΕ «Chips») επιταχύνει τις τεχνολογίες ημιαγωγών στην Ευρώπη.
 3. Η ΚΕ EuroHPC αναπτύσσει προηγμένες δυνατότητες πληροφορικής προσβάσιμες στις ευρωπαϊκές ΜΜΕ.
 4. Οι εγκαταστάσεις δοκιμών και πειραμάτων (TEF) υποστηρίζουν την ανάπτυξη τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης για τα συστατικά και τα συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης.
 5. Τα σημαντικά έργα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος (ΣΕΚΕΕ) προωθούν τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών σε έργα μικροηλεκτρονικής αιχμής και επικοινωνίας.

Απόκοινού, οι πρωτοβουλίες αυτές δημιουργούν ένα συνεργιστικό οικοσύστημα για την προώθηση της μικροηλεκτρονικής και της υπολογιστικής ικανότητας στην Ευρώπη. Η Επιτροπή παρακολουθεί επίσης και αξιολογεί την πρόοδο αυτών των δράσεων και, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, θα υποβάλει έκθεση σχετικά με την παρακολούθηση κατά τη διάρκεια του 2024.

Ιστορικό

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή συνεργάστηκαν στενά και συναντήθηκαν τακτικά για να εργαστούν για τις δράσεις στο πλαίσιο των διαφόρων σχεδίων. Σημείωσαν πρόοδο σε όλους τους τομείς του σχεδίου, μεταξύ άλλων προτείνοντας μιαστρατηγικήγια τα δεδομένα,στηρίζοντας τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και δημιουργώντας συνθήκες αριστείας στην έρευνα και την ανάπτυξη και την υιοθέτηση της ΤΝ στην Ευρώπη.

Συνολικά, τα πρώτα δύο έτη εφαρμογής επιβεβαίωσαν ότι οι κοινές δράσεις και η διαρθρωμένη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής είναι καίριας σημασίας για την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα και ηγετική θέση της ΕΕ στην ανάπτυξη και υιοθέτηση της ΤΝ. Τα περισσότερα κράτη μέλη έχουν υιοθετήσει εθνικές στρατηγικές ΤΝ και έχουν αρχίσει να τις εφαρμόζουν. Οι επενδύσεις στην ΤΝ έχουν αυξηθεί και η ΕΕ μπόρεσε να κινητοποιήσει κρίσιμους πόρους για τη στήριξη αυτών των διαδικασιών.

Τελευταίες ειδήσεις

PRESS RELEASE |
Η ΕΕ και οι ΗΠΑ συνεχίζουν την ισχυρή εμπορική και τεχνολογική συνεργασία σε μια εποχή παγκόσμιων προκλήσεων

Σήμερα, η ΕΕ και οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν την έκτη σύνοδο του Συμβουλίου Εμπορίου και Τεχνολογίας ΕΕ-ΗΠΑ (TTC) στο Leuven του Βελγίου. Η σύνοδος επέτρεψε στους υπουργούς να αξιοποιήσουν τις εν εξελίξει εργασίες και να παρουσιάσουν νέα παραδοτέα του TTC μετά από δυόμισι χρόνια συνεργασίας.

PRESS RELEASE |
Η ΕΕ και η Δημοκρατία της Κορέας επαναβεβαιώνουν την εταιρική τους σχέση για έναν ανθεκτικό ψηφιακό μετασχηματισμό χωρίς αποκλεισμούς

Η ΕΕ και η Δημοκρατία της Κορέας πραγματοποίησαν το δεύτερο Συμβούλιο Ψηφιακής Εταιρικής Σχέσης στις Βρυξέλλες. Στο Συμβούλιο προήδρευσαν από κοινού ο Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς, κ. Thierry Breton, και ο Κορεάτης Υπουργός Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών Δρ Lee Jong-Ho.

Σχετικό περιεχόμενο

Ευρύτερο πλαίσιο

Ευρωπαϊκή προσέγγιση της τεχνητής νοημοσύνης

Η προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη επικεντρώνεται στην αριστεία και την εμπιστοσύνη, με στόχο την ενίσχυση της έρευνας και της βιομηχανικής ικανότητας, διασφαλίζοντας παράλληλα την ασφάλεια και τα θεμελιώδη δικαιώματα.

Διαβάστε περισσότερα

Η αριστεία της τεχνητής νοημοσύνης ακμάζει από το εργαστήριο στην αγορά

Η ανακοίνωση σχετικά με την τόνωση των νεοφυών επιχειρήσεων και της καινοτομίας σε αξιόπιστη ΤΝ περιγράφει συγκεκριμένες κοινές δράσεις για την Επιτροπή και τα κράτη μέλη για τη δημιουργία παγκόσμιας ηγετικής θέσης όσον αφορά την αξιόπιστη ΤΝ.

Βλ. επίσης

Νόμος για την ΤΝ

Ο νόμος για την ΤΝ είναι το πρώτο νομικό πλαίσιο για την ΤΝ, το οποίο αντιμετωπίζει τους κινδύνους της ΤΝ και θέτει την Ευρώπη να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η Ευρωπαϊκή Συμμαχία για την Τεχνητή Νοημοσύνη

Η Ευρωπαϊκή Συμμαχία για την Τεχνητή Νοημοσύνη είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την καθιέρωση ανοικτού πολιτικού διαλόγου για την τεχνητή νοημοσύνη. Από την έναρξή της το 2018, η Συμμαχία για την Τεχνητή Νοημοσύνη έχει συμμετάσχει σε περίπου 6000 ενδιαφερόμενα...